Pr. 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Dette har både betydning for ’pensionerede lærere’, der er ansat på skolen og for ´pensionerede lærere’, der skal ansættes på skolen.

Den 1. juni 2022 trådte et nyt cirkulære om ansættelsesvilkår for pensionerede læreransatte i kraft. Cirkulæret omfatter grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere, der modtager pension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, herunder P1925. Gruppen, der er omfattet af cirkulæret betegnes i denne information som ’pensionerede lærere’.

Pensionerede lærere skal fremadrettet ansættes efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Her gennemgås relevante regler og rammer for henholdsvis de pensionerede lærere, der allerede er ansat på skolen, henholdsvis de pensionerede lærere, som skolen ønsker at ansætte.

Allerede ansatte pensionerede lærere (ansat før den 1. juni 2022)

Pensionerede lærere, der allerede er ansat på skolen, skal overgå til den nye ordning (nye ansættelsesvilkår) senest den 1. januar 2023.

Pensionerede lærere, der allerede er ansat på vilkår som pensionerede lærere skal overgå til ansættelse efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. senest den 1. januar 2023. Det er skolen, der efter forudgående dialog med læreren, skal finde en passende overgang til de nye ansættelsesvilkår. Ansættelsesvilkår som f.eks. løn, pension, ferie og opsigelsesvarsel vil være fastsat af overenskomsten.

For pensionerede lærere, der er ansat på en tidsbegrænset kontrakt, og hvor kontrakten skal forlænges, kan et passende tidspunkt for overgangen være, når kontrakten forlænges.

For lærere, der endnu ikke er blevet ansat på vilkår som pensionerede, men hvor skolen har givet tilsagn om ansættelse efter de tidligere reglerne før 1. juni 2022, skal ansættelsen ske efter de nye regler og dermed i henhold til overenskomsten.

Ansættelse af pensionerede lærere (efter d. 1. juni 2022)

Lærere, der er fratrådt og gået på pension, og som skolen ønsker at ansætte (eller genansætte), skal efter den 1. juni 2022 ansættes efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Dette gælder uanset om læreren tidligere har været ansat på skolen (inden pension) eller ansættes på skolen for første gang. Dette gælder også selv om skolen på forhånd har givet tilsagn om ansættelse efter reglerne før 1. juni 2022.

For lærere, der har været ansat på skolen, inden pension, er det en forudsætning for ansættelsen som pensioneret lærer, at der er sket en ”faktisk og reel” fratræden. Det vil sige, at læreren ikke blot kan fortsætte i sin ansættelse som lærer efter overenskomsten samtidig med at denne modtager pension. ”Faktisk og reel” fratræden betyder, at der skal være gået en periode mellem lærerens fratræden fra skolen (overgang til pension) og den nye ansættelses start. ”Faktisk og reel fratræden” fortolkes sådan, at der i perioden mellem fratræden (overgang til pension) og ansættelsesstart (som pensioneret lærer) skal have foregået undervisning på skolen. Hvis læreren fratræder ved skoleårets afslutning (op til sommerferien) og ansættes igen pr. 1. august (ved det nye skoleårs opstart) vil det ikke blive anset som en faktisk og reel fratrædelse.

Når skolen har sikret sig, at der er sket en faktisk og reel fratræden, skal ansættelsen ske på ny efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Det betyder også, at lærerens opsigelsesvarsel nulstilles og evt. personlige løntillæg bortfalder. Ved ansættelse som pensioneret lærer, uanset om det er en pensioneret lærer, der tidligere har haft ansættelse på skolen, eller om det er en pensioneret lærer, der ansættes på skolen for første gang, skal læreren ansættes efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. I ansættelsen vil den pensionerede lærer have krav på de ansættelsesvilkår, som overenskomsten foreskriver. Det indebærer løn, pension, ferie og opsigelsesvarsel mv. efter overenskomstens regler. Den pensionerede lærer vil også være omfattet af eventuelle lokale aftaler ved skolen. Den pensionerede lærers ansættelse som timelønnet vil fremadrettet også kun være mulig, hvis bestemmelserne om timeløn i overenskomsten tillader det.

Find yderligere information her på hjemmesiden fx. Ansættelseskontrakter og Cirkulærer.

For spørgsmål om pensionerede lærere kan foreningens sekretariat kontaktes.

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder.

 • Overenskomstvaretagelse (Aftaleenheden)

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Lærere og børnehaveklasseledere)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)

 

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger