Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er fredag d. 8. marts nået til enighed om ny overenskomstaftale for børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler.

Aftalen kommer i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar (læs mere her).

Den indgåede overenskomst for børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler, disponerer over den mindre pulje af midler, der i CFU-forliget er afsat til de øvrige overenskomstområder. Det sker primært igennem forhøjelse af centralt fastsat tillæg mm. Der kan læses nærmere herom nedenfor.

Overenskomstperioden

Der er aftalt en toårig overenskomstperiode, jf. CFU-forliget, som løber fra d. 1. april 2024 til og med d. 31. marts 2026.

Rammen

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden følger det i februar indgåede CFU-forlig og udgør 8,80% over den 2-årige overenskomstperiode.

CFU-forligets rammer (Finansministeriet):

Jf. CFU-forliget er der aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025. Formålet er at håndtere en eventuel ubalance i lønnen mellem den statslige og den private sektor. En lønforskel vil blive udlignet med novemberlønnen 2025. Hensigten er, at der senest ved indgangen til den overenskomstperiode, som begynder i 2026, vil være parallelitet mellem den statslige og private lønudvikling.

Reguleringsordning

Reguleringsordningen er skønnet til at udgøre 1,10% af den samlede økonomiske ramme. Det er en ordning, som skal sikre, at den samlede lønudvikling i den offentlige og den private sektor foregår parallelt. Det er en såkaldt 80-80 ordning. Det indebærer, at hvis lønnen på det private område stiger med 100 kr. mere, end lønnen stiger på det statslige område, så vil den statslige løn blive opreguleret med 80 kr. Hvis lønnen på det statslige område derimod stiger 100 kr. mere end lønnen på det private område, vil den statslige løn blive reguleret ned svarende til 80 kr.

Reststigning

Reststigningen på 0,40% er et skøn over den lønudvikling, der forventes ud over de generelle lønstigninger. Den primære del af reststigningen er de aftalte lokale løndele, herudover kan også lokale personaleforskydninger påvirke reststigningen.

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse stiger fra nuværende 1,5% til 2,02% med virkning fra d. 1. april 2024. Samtidig bortfalder udbetalingen af det særlige løntillæg på 0,45%, som hidtil har kompenseret for afskaffelsen af frihed på store bededag.

Lønstigninger jf. organisationsforhandlingerne

Af de resterende midler fra CFU-forliget er der indgået aftale om deres anvendelse for børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler. Den samlede pulje er anvendt til lønstigninger, som følger:

Pr. 1. april 2025 forhøjes det nuværende ”OK 2018-tillæg” med 3.200 kr., således at tillægget i alt udgør kr. 4.100 årlig. Tillægget er (fortsat) pensionsgivende.

Pr. 1. april 2025 forhøjes ”Kostskoletillægget” med kr. 2.200 til efterskolelærerne og udgør således kr. 21.000 årligt.

Pr. 1. april 2025 forhøjes basisløntrinnene for børnehaveklasselederne med kr. 900 årligt.

Pr. 1. april 2025 ændres organisationsaftalens lønanciennitetsbestemmelse, så der ved en beskæftigelsesgrad på under 15/37 optjenes halv lønanciennitet. I dag beregnes lønancienniteten under 15 timer forholdsmæssigt i forhold til beskæftigelsesgraden.

Øvrige resultater:

Som følge af overenskomsten er der ligeledes ændringer og nyheder på en række mindre områder. Disse vil der senere blive informeret nærmere om, når de præcise vilkår og aftaler er kendte. Af områder hvor der sker ændringer er bl.a. følgende (overordnet):

Praktikaftalen:

Det er mellem parterne aftalt at drøfte den nuværende praktikaftale, herunder funktionstillæg.

Lokal løndannelse:
Det er i protokollatet præciseret, at det i overenskomstgrundlaget er forudsat, at der både sker en central og lokal løndannelse.

Opsparing af frihed:
I CFU-forliget er der aftalt øgede og fleksible muligheder for frihedsopsparing med virkning fra maj 2025. Disse gælder også for børnehaveklasseledere og lærere.

Familiemæssigt fravær/barsel:
Fra den 1. april 2024 øges lønretten til bl.a. fædre/medmødre og flerlingeforældre. Soloforældre får ligeledes udvidet lønret.

Pension:
Der gives børnehaveklasseledere og lærere mulighed for ekstra indbetaling til pension.

Tillidsrepræsentanter:
Det præciseres bl.a., at tillidsrepræsentanter har ret til møde med nye kollegaer som en del af arbejdstiden.
Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, siger om overenskomstaftalen:
”Det er meget store lønstigninger, der ifølge den centrale aftale allerede skal effektueret fra 1. april 2024. Det er derfor godt, at de øvrige lønmæssige ændringer først indføres fra 1. april 2025. Det bliver samtidig spændende, om skønnet for reguleringer, altså forholdet mellem ændringer i de private lønforhold og de offentlige pr. 1. april 2025 kan holdes på 0.04. Alt i alt et overenskomstresultat, hvor langt de største lønændringer ligger allerede fra dag ét i overenskomstperioden og helt sikkert vil udfordre mange skolers økonomi.”