De centrale forhandlingsparter for de statslige overenskomster er nu blevet enige om det overordnede rammeforlig for OK24. Som forventet indeholder aftalen væsentlige lønstigninger over en 2-årig overenskomstperiode.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg samt Akademikerne har d. 11. februar 2024 indgået en aftale om en 2-årig statslig aftale. Denne aftale fastlægger den samlede økonomiske ramme samt de generelle lønstigninger for alle de overenskomster, som nu, i de kommende uger, bliver forhandlet og indgået på de statslige områder. Det gælder således også lærere og ledere, pædagogiske medarbejdere, administrative ansatte samt servicepersonale ved frie og private grundskoler og gymnasier.

”Som udgangspunkt er det godt, at der nu er indgået en rammeaftale på det statslige område. Foreningens forudsigelser om større lønstigninger er blevet en realitet. En lønstigning på 5,9% allerede fra 1. april 2024 vil dog formodentlig give skolerne en betydelig større lønudgift end budgetteret”, siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.
Økonomisk ramme og lønstigninger

CFU-forligets samlede økonomiske ramme er på i alt 8,8% Dette dækker over såvel de generelle lønstigninger som forventede udgifter til øvrige formål og aftaler.

De generelle lønstigninger tegner sig for i alt 6,3% over den 2-årige overenskomstperiode. Tillægges de forventede, men endnu ikke fastsatte, lønstigninger for ”reguleringsordningen” og ”reststigningen”, er den samlede lønstigning de kommende 2 år på i alt 7,8%

Det skal særskilt bemærkes, at den største generelle lønstigning allerede kommer pr. 1. april 2024. Her er den aftalte generelle stigning på forventet godt 5,8%

Dertil kommer generelle lønstigninger pr. 1. april og 1. november 2025.

De aftalte rammer og stigninger (artiklen fortsætter nedenfor):

Kilde: Finansministeriets hjemmeside

Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse

I CFU-forliget er der desuden indgået aftale om forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse udgør i dag 1,5% af medarbejderens ferieberettigede løn. Den øges med 0,52% point til i alt 2,02%. Forhøjelsen træder i kraft pr. 1. april 2024.

Øvrige aftaler og ordninger

Der er aftalt en række nye ordninger og tilføjelser til de gældende overenskomstbestemmelser.

Der er indgået aftale om ”Opsparing af frihed”. Denne aftale betyder, at ansatte kan opspare mer- og overarbejde, weekendarbejde, konverteret ulempegodtgørelse mm. som ’frihed til senere afvikling’. Der er knyttet nærmere regler til såvel opsparing som afvikling.

Derudover er der indgået aftale om ”øget fleksibilitet ved valgfrihed mellem løn og pensionsbidrag”. Denne aftale gælder som udgangspunkt alene ansatte akademikere i staten. Ifølge denne nye aftale kan en del af medarbejderens pensionsbidrag, der overstiger 15%, efter den ansattes eget valg udmøntes helt eller delvist som løn eller indbetales til en opsparingsordning i tilknytning til pensionsordning.

Der er ligeledes indgået aftale om forbedringer på udvalgte områder af Statens aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.

Der er desuden indgået aftale om forhøjelse af pension for udvalgte personalegrupper i staten.

For lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler hæves det samlede pensionsbidrag til 18,07%.

Frem mod de endelige overenskomster

Med CFU-forligets indgåelse kan alle de øvrige små og store overenskomstområder, fortsætte forhandlingerne frem mod, forhåbentligvis, indgåede overenskomster og organisationsaftaler med virkning fra 1. april 2024.

Vi vil i foreningen orientere, så snart der foreligger resultater på de ansættelsesområder, de frie og private skoler er omfattet af.

For ansatte lærere og ledere ved frie og private grundskoler og gymnasier forhandles aftalerne af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Aftaler for pædagogiske medarbejdere ved vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger forhandler Danmarks Private Skoler sammen med de øvrige skoleforeninger (BUPL-overenskomsten). Dette gælder ligeledes aftaler for kontorpersonale (HK-overenskomsten) samt for servicemedarbejdere (3F-overenskomsten).

Den indgåede CFU-aftale kan læses her