Aftaleenheden ved frie grundskoler og Aftalefællesskabet for frie grundskoler AFG (BUPL/FOA) er nået til enighed om en ny overenskomstaftale for det pædagogiske personale ved frie grundskoler. Overenskomstresultatet er den 30. april 2024 blevet stemt igennem af medlemmerne hos BUPL og FOA.

Aftalen kommer i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar 2024 (læs mere her).

Den indgåede overenskomst for pædagogiske personale ved frie grundskoler disponerer over den mindre pulje af midler, der i CFU-forliget er afsat til de øvrige overenskomstområder. Det sker primært igennem forhøjelse af centralt fastsatte tillæg m.m. Der kan læses nærmere herom nedenfor. Desuden tager overenskomsten stilling til ”Trepartsforliget” og dets parallelle indarbejdelse i overenskomsten.

Resultatpapiret kan findes her:

Foreningen afholder webinar om OK24 d. 27. maj samt d. 28. maj, hvor resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2024 vil blive præsenteret. For tilmelding se her.

Overenskomstperioden

Der er aftalt en toårig overenskomstperiode, jf. CFU-forliget, som løber fra d. 1. april 2024 til og med d. 31. marts 2026.

Rammen

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden følger det i februar indgåede CFU-forlig og udgør 8,80% over den 2-årige overenskomstperiode.

CFU-forligets rammer (Finansministeriet):

Jf. CFU-forliget er der aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025. Formålet er at håndtere en eventuel ubalance i lønnen mellem den statslige og den private sektor. En lønforskel vil blive udlignet med novemberlønnen 2025. Hensigten er, at der senest ved indgangen til den overenskomstperiode, som begynder i 2026, vil være parallelitet mellem den statslige og private lønudvikling.

Reguleringsordning

Reguleringsordningen er skønnet til at udgøre 1,10% af den samlede økonomiske ramme. Det er en ordning, som skal sikre, at den samlede lønudvikling i den offentlige og den private sektor foregår parallelt. Det er en såkaldt 80-80 ordning. Det indebærer, at hvis lønnen på det private område stiger med 100 kr. mere, end lønnen stiger på det statslige område, så vil den statslige løn blive opreguleret med 80 kr. Hvis lønnen på det statslige område derimod stiger 100 kr. mere end lønnen på det private område, vil den statslige løn blive reguleret ned svarende til 80 kr.

Reststigning

Reststigningen på 0,40% er et skøn over den lønudvikling, der forventes ud over de generelle lønstigninger. Den primære del af reststigningen er de aftalte lokale løndele, herudover kan også lokale personaleforskydninger påvirke reststigningen.

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse stiger fra nuværende 1,5% til 2,02% med virkning fra d. 1. april 2024. Samtidig bortfalder udbetalingen af det særlige løntillæg på 0,45%, som hidtil har kompenseret for afskaffelsen af frihed på store bededag.

Lønstigninger jf. organisationsforhandlingerne

Af de resterende midler fra CFU-forliget er der indgået aftale om deres anvendelse for pædagogiske personale ved frie grundskoler. Den samlede pulje er anvendt til lønstigninger, som følger:

Pr. 1. april 2025 gælder følgende:

 • Nyt lønforløb til afdelingsledere ved afdelinger med op til 150 børn:
  • For afdelingsledere med 0-30 børn ændres lønforløbet fra skalatrin 40-42 til 43-44
  • For afdelingsledere med 31-150 børn ændres lønforløbet fra skalatrin 40-42-44 til 43-44-46
 • Nyt skalatrin for pædagoger med 0-1 års lønanciennitet. De hæves med 1 skalatrin fra 29 til 30
 • Nyt skalatrin for pædagoger med 15 års lønanciennitet. De hæves med 1 skalatrin fra 39 til 40
 • Forhøjelse af overenskomsttillægget til pædagogiske assistenter med 3.500 kr. årligt, således tillægget i alt udgør 5.500 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Tillægget er pensionsgivende.
 • Forhøjelse af overenskomsttillægget til pædagogiske medhjælpere med 2.000 kr. årligt, således tillægget i alt udgør 4.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Tillægget er pensionsgivende.
 • Pædagogstuderendes løn forhøjes med 345 kr. pr. måned (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau).
 • Nyt tillæg til pædagogiske assistenter, der varetager funktionen som oplæringsvejleder for pædagogiske assistentelever (jf. § 16, stk. 6), på 8.000 kr. (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau).
 • Der oprettes en ny aflønning for timelønnede med pædagogisk assistentuddannelse på 164 kr. pr. time (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau).

Øvrige resultater:

Som følge af overenskomstforhandlingerne er der ligeledes aftalt følgende ændringer:

Tillidsrepræsentanter:
Der gives adgang til, at tillidsrepræsentanter kan mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

Ansættelsesbrevet udgår af overenskomsten:
Fra den 1. april 2024 står skoleforeningerne hver især selv for udarbejdelsen af en skabelon til ansættelsesbrevet.

Tillæg til lønnen aftales som årligt grundbeløb:
Fra den 1. april 2024 er det aftalt, at såvel lokale som centrale løntillæg aftales som årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Familiemæssigt fravær/barsel:
Fra den 1. april 2024 øges lønretten til bl.a. fædre/medmødre og flerlingeforældre. Soloforældre får ligeledes udvidet lønret.

Indbetaling af pensionsbidrag til Pensam for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere:
Fra den 1. august 2024 er det aftalt, at pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere får indbetalt pensionsbidrag til Pensam. Allerede ansatte pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere kan vælge at få indbetalt deres pensionsbidrag til Pensam. Pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ansat fra 1. august 2024 får automatisk indbetalt deres pensionsbidrag til Pensam.

Ophævelse af pensionskarens for pædagogiske assistenter:
Fra den 1. april 2025 ophæves overenskomstens pensionskarens (jf. § 15, stk. 1, nr. 2) for pædagogiske assistenter. Pædagogiske assistenter opnår i stedet pension jf. overenskomstens § 15, stk. 1, nr. 1.

Ændring af årsnormen:
Fra den 1. august 2025 ændres årsnormen til en fast brutto årsnorm. Den årlige faste bruttoarbejdstid for en fuldtidsansat udgør 1924 timer (inkl. ferie og søgnehelligdage).

Overenskomstens § 9 Seniorordning (kun for pædagoger):
Den 1. januar 2026 ændres tidspunktet for pædagogers ret til seniordage, så de fremadrettet følger udviklingen i folkepensionsalderen. Pædagoger har herefter ret til 5 seniordage pr. kalenderår, 10 år før det år de opnår folkepensionsalderen.

Parterne har aftalt to periodeprojekter, der gennemføres i overenskomstperioden:

 • Periodeprojekt – Høj faglighed: Udviklingen af det pædagogiske arbejde i frie grundskolers dag- og fritidstilbud er afgørende for at give alle børn en god start på livet med nærværende pædagogisk personale, høj pædagogisk faglighed og trygge børnefællesskaber. Som en del af arbejdet med at rekruttere og fastholde dygtigt og engageret pædagogisk personale, indgår øget faglighed dermed som et naturligt og vigtigt element. Parterne har aftalt at nedsætte en projektgruppe, der skal komme med forslag til initiativer til at øge fagligheden i frie grundskolers dag- og fritidstilbud.
 • Periodeprojekt – Arbejdstid: Udover den aftalte ændring om årsnorm er parterne enige om, at der er behov for en modernisering af overenskomstens §§ 18-22. Dette arbejde er parterne enige om at forankre i et projekt, hvor fokus vil være, at reglerne bliver tydelige og lette at anvende for de lokale parter. Projektet skal gennemføres i overenskomstperioden.

Forhandling den 1. februar 2026: Parterne er enige om at gennemgå OK-statistik til OK26 med henblik på at afdække OK24-periodens lønudmøntning og indgå aftaler om eventuelle resterende midler op til 0,24% af lønsummen. Bemærkning – Tillæg mærket ”Trepart” medregnes ikke i opgørelsen.

Trepartsmidlerne i overenskomstsammenhæng:

Regeringen indkaldte i efteråret 2023 fagbevægelsen og arbejdsgiverne til trepartsforhandlinger med den begrundelse, at der mangler hænder på ”flere vigtige velfærdsområder” – blandt andet i ældreplejen, dagtilbuddene og på sygehusene. Regeringen ønskede at give et ekstraordinært lønløft til nogle af de grupper, der arbejder tæt på borgerne, og hvor det er særligt svært at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Regeringen og parterne på det offentlige område (FH, AC, KL og Danske Regioner) indgik i december 2023 en aftale, der blandt andet betød, at pædagoger kan se frem til et ekstra varigt lønløft på ca. 1.800 kroner om måneden fra 2026. Beløbet indføres på det offentlige arbejdsmarked trinvist, således at de første ca. 600 kroner pr. måned kommer i 2024, stigende til ca. 900 kroner i 2025 og ca. 1.800 kroner i 2026.

Der var dog den, for de frie og private skoler, store udfordring, at aftalen udelukkende omhandlede kommunalt ansatte pædagoger og pædagoger i institutioner, der fik kommunalt tilskud (de frie grundskolers daginstitutioner). Altså havde fagforeningen ikke taget højde for de pædagoger, der har deres ansættelse i de frie grundskolers SFO.

BUPL/FOA ønskede ved forhandlingerne, at pædagoger i de frie grundskolers SFO fik samme lønstigninger, som pædagoger ved skolernes daginstitutioner og de kommunalt ansatte pædagoger. Et ønske, der for Aftaleenheden var særdeles forståeligt, men var vanskeligt at imødekomme i forhold til den ramme (CFU – forliget), forhandlingerne blev ført under.

I betragtning af, at det vil være urimeligt, at pædagoger på samme skole skal aflønnes forskelligt, afhængig af, om arbejdet bliver udført i daginstitutioner eller i SFO, har Aftaleenheden imødekommet ønsket om at indarbejde trepartsmidlerne i OK24, også selvom den økonomiske ramme derved bliver overskredet, og at udgiften efterfølgende bliver pålagt skolerne.

Trepartsaftalen får dog kun indflydelse for pædagogerne og afdelingslederne. 

Lønstigninger jf. trepartsmidlerne:

Pædagogerne:

 • Nyt løntillæg til pædagogerne på 5.345 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Tillægget udbetales med 1/12 pr. måned og skal for første gang udbetales den 1. september 2024 og kun til de pædagoger, der er ansat den 1. september 2024. Tillægget udbetales dog med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2024. Hvis en pædagog er blevet ansat efter den 1. januar 2024, skal tillægget alene udbetales med udgangspunkt i ansættelsesdatoen (f.eks. den 1. maj 2024). Tillægget er pensionsgivende og er afhængigt af beskæftigelsesgraden. Tillægget navngives ”Trepart” på lønsedlen
 • Det (ovenstående) årlige løntillæg til pædagogerne forhøjes pr. 1. januar 2025 til 8.018 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Tillægget er pensionsgivende. Tillægget er afhængigt af beskæftigelsesgraden. Tillægget navngives ”Trepart” på lønsedlen.
 • Det (ovenstående) årlige løntillæg til pædagogerne forhøjes igen pr. 1. januar 2026 til 16.036 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Tillægget er pensionsgivende. Tillægget er afhængigt af beskæftigelsesgraden. Tillægget navngives ”Trepart” på lønsedlen.

Afdelingslederne:

 • Nyt løntillæg til afdelingsledere på 4.398 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Udbetalingen sker på samme vilkår som for pædagogerne. Tillægget udbetales med 1/12 pr. måned og skal for første gang udbetales den 1. september 2024 og kun til de afdelingsledere, der er ansat den 1. september 2024. Tillægget udbetales dog med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2024. Hvis en afdelingsleder er blevet ansat efter den 1. januar 2024, skal tillægget alene udbetales med udgangspunkt i ansættelsesdatoen (f.eks. den 1. maj 2024). Tillægget er pensionsgivende og er afhængigt af beskæftigelsesgraden. Tillægget navngives ”Trepart” på lønsedlen. For afdelingslederne er der ikke aftalt senere forhøjelse af tillægget.