Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om ny overenskomstaftale for ledere ved frie grundskoler.

Aftalen er indgået i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar (læs mere her). Aftalen træder i kraft fra og med april 2024.

Den indgåede overenskomst for ledere ved frie grundskoler disponerer over den pulje af midler, der i CFU-forliget er afsat til de øvrige overenskomstområder, og som ligger udover de generelle lønstigninger.

De afsatte midler afsættes til mindre forhøjelser af intervallerne for løn til øverste leder. Bemærk, som nedenfor beskrevet, at de nævnte forhøjelser af lønintervaller først træder i kraft pr. 1. april 2025.

Resultatpapiret kan findes her.

Overenskomstperioden

Der er aftalt en toårig overenskomstperiode, jf. CFU-forliget, som løber fra d. 1. april 2024 til og med d. 31. marts 2026.

Rammen

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden følger det i februar indgåede CFU-forlig og udgør 8,80% over den 2-årige overenskomstperiode.

CFU-forligets rammer (Finansministeriet):

Forhøjelse af intervalløn for øverste leder på frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger

Pr. 1. april 2025 forhøjes intervallønsniveauerne for øverste leder på frie grundskoler samt for øverste leder ved private gymnasiers grundskoleafdelinger.

For øverste leder ved grundskoler med under 100 elever stiger intervallet med kr. 12.160 (31. marts 2012-niveau).

For øverste leder i de øvrige tre intervalniveauer er stigningen kr. 6.080 (31. marts 2012-niveau).

Intervallerne, der er gældende fra og med 1. april 2025, vil derfor se således ud (31. marts 2012-niveau):

Skoler medIntervalløn grundbeløb
Under 100 elever Kr. 382.714 – 452.573
100 – 349 eleverKr. 412.239 – 492.583
350 – 699 eleverKr. 447.845 – 537.363
700 elever og derover Kr. 447.845 – 592.411
Efterskoler og kombinerede frie grundskoler og efterskoler

Der er ligeledes aftalt intervalforhøjelser for øverste leder ved efterskoler, som ligeledes har effekt pr. 1- april 2025.

Skoler medIntervalløn grundbeløb
Under 100 årseleverKr. 435.463 – 507.942
100 – 249 årseleverKr. 464.988 – 537.467
250 årselever og deroverKr. 500.593 – 573.072

Parterne er ligeledes enedes om, at ved lønfastsættelse for øverste leder ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler lægges det samlede elevtal til grund for lønindplacering.

Foreningens modtagelse af aftalen

Danmarks Private Skoler er overordnet tilfreds med, at der nu foreligger et aftaleresultat, samt at de midler, der var til rådighed til forhandling, er anvendt til forhøjelse af lønintervallerne. Vi er dog særdeles ærgerlige over, at der i lønaftalen for øverste leder ikke er sket de nødvendige ændringer ift. at skabe større fleksibilitet og lokalt rum for at aftale en højere varig aflønning af øverste leder. Dette på trods af vores meget tydelige tilkendegivelser overfor Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Det har længe været en udfordring for bestyrelser ved frie grundskoler at sammensætte og tilbyde en fast påregnelig løn til skolens øverste leder, som er nogenlunde sammenlignelig med den faste løn, der kan tilbydes skoleledere i f.eks. folkeskolen. Foreningen har igennem den senere tid, og særligt op til overenskomstforhandlingerne, meddelt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen foreningens holdninger samt forslag til løsninger. En nem løsning vil være, at rammerne for tildeling af engangsvederlag gøres til en del af organisationsaftalen, der skaber mulighed for at indgå varige aftaler imellem bestyrelse og øverste leder indenfor de økonomiske rammer af den eksisterende aftale. Dette er desværre ikke medtaget i aftalen.

Foreningen havde desuden foreslået et ekstra løninterval for øverste leder ved skoler med mere end 950 elever. Dette er desværre heller ikke imødekommet.