Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Akademikernes Centralorganisation (AC) er nået til enighed om ny overenskomstaftale for gymnasielærere.

Aftalen er indgået i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar (læs mere her).
Aftalen træder i kraft fra og med april 2024.

Gymnasielærerne er omfattet af den store AC-STAT aftale.

Den indgåede overenskomst for gymnasielærere tager udgangspunkt i CFU-forliget. Der er i overenskomsten desuden en række aftaler specifikt for gymnasielærerne.

Overenskomstperioden

Der er aftalt en toårig overenskomstperiode, jf. CFU-forliget, som løber fra d. 1. april 2024 til og med d. 31. marts 2026.

Rammen

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden følger det i februar indgåede CFU-forlig og udgør 8,80% over den 2-årige overenskomstperiode.

CFU-forligets rammer (Finansministeriet):

Pension

Der er aftalt en stigning i pensionsprocenten for gymnasielærere. Fra og med d. 1. april 2024 er pensionsprocenten 17,1% og fra og med d. 1. april 2025 er den 18,07%.
Gymnasielærere har hidtil haft en lavere pensionsprocent end andre akademikere på tilsvarende områder.

Bortfald af honorar for samlingspasning

Honorar for samlingspasning (fysik-kemi, biologi og geografi) bortfalder fra og med d. 1. april 2024. Ansatte medarbejdere, som allerede oppebærer tillægget, fastholder det som individuel ordning, så længe funktionen varetages.

Særligt om rektorer

Rektorerne ved private gymnasier er ansat efter ”Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område”. Denne aftale er af tekniske årsager ikke forhandlet i denne omgang, hvorfor der ikke foreligger en ny aftale. Omtalte aftale er dog en del af CFU-forliget, hvorfor det også gælder for denne medarbejdergruppe. Som en konsekvens heraf forhøjes den nuværende pensionsprocent fra 18,0 til 18,07 pr. d. 1. april 2025.