Regeringen har d.d. fremlagt forslag til Finanslov 2024, herunder forslag til tilskudsforhold for frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser.

(Redigeret d. 4. september)

Der er tale om et forslag til finanslov, og intet er vedtaget endnu.

Foreningen er tilfreds med, at der i finanslovsforslaget ikke lægges op til ændringer i tilskudsprocenten for hverken grundskolerne eller gymnasierne.

Der sker en relativ betydende stigning i tilskuddet pr. elev. Stigningen kommer på et godt tidspunkt, hvor flere skoler er økonomisk pressede pga. inflationen og det generelle forhøjede udgiftsniveau. Samtidig ser vi ind i overenskomstforhandlinger, hvor bl.a. aftaler om større lønstigninger må forventes at have effekt på skolernes økonomi indenfor det kommende finansår.

Frie grundskoler

For finansåret 2024 foreslås der ingen ændringer i koblingsprocenten, der fortsat vil være fastsat til 76%.

Det statslige driftstilskud er koblet til den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen 3 år tidligere. Øgede udgifter til folkeskolen slår altså igennem med en forsinkelse på 3 år. Tilsvarende gør naturligvis færre udgifter eller besparelser, hvilket derfor bør være et naturligt opmærksomhedspunkt i skolernes fremtidige budgetteringer. Det samlede forventede tilskud stiger med omkring 3,5%. Bygningstilskuddet stiger bl.a. med 12,4% – eller hvad der svarer til 300 kr. pr. elev. Den forventede tilskudsstigning skyldes altså bl.a. øgede udgifter til folkeskolen tre år tilbage samt en høj pris- og lønregulering.

Det stigende antal særligt støttekrævende elever har medført, at skoleforeningerne over de seneste år har indstillet, at puljen til specialområdet forøges. Der afsnøres 480 mio. kr. til specialundervisnings- og inklusionstilskud. Dette svarer til skoleforeningernes indstilling. De endelige takster udregnes i forbindelse med finanslovens vedtagelse på basis af det faktiske antal specialundervisningselever, der indberettes ifm. elevtal d. 5. september. Normalt bliver taksterne lavere end dem, der fremgår af forslaget.

Fripladspuljen til de frie grundskolers elever er en selvstændig post på finansloven. På regeringens forslag til finansloven er der desværre ikke fundet plads til en øgning af denne pulje, selv om den ikke dækker det faktiske behov. Det er foreningen ærgerlig over. Foreningen vil forsøge at understøtte, at en forøgelse af fripladspuljen bliver en del af finanslovsforhandlingerne.

Private gymnasiale uddannelser

Der lægges heller ikke med finanslovsforslaget op til ændringer i tilskuddet til de private gymnasiale uddannelser. Taksterne stiger også her. Samlet set med 4,4% pr. elev.

Bygningstilskuddet stiger også på det gymnasiale område med 12,4%.

De private gymnasiale uddannelser må dog forvente en mindre dispositionsbegrænsning på 0,1% i forbindelse med den politiske beslutning om, at der skal ske en tilgang af midler til erhvervsskolerne. Denne begrænsning forventes at slå igennem senere på året.

Hvad nu?

Der er, som skrevet, tale om et forslag til finanslov og intet er vedtaget endnu.

Så snart at finanslovsaftalen er endeligt vedtaget, og detaljerne for skolernes tilskud 2024 er tilgængelige, offentliggøres de på foreningens hjemmeside.

Orienteringsbreve om finanslovforslaget for 2024 og tilskudsberegnere

Ministeriet udsender hvert år orienteringsbreve til uddannelsesinstitutionerne om finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget. De fremsatte takstforslag samt tilskudsberegnere for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser kan findes på foreningens hjemmeside under Værktøjer for medlemsskoler, Statstilskud.

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk