Regeringen har fremsat ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024.

Finansloven forventes endeligt vedtaget medio december 2023.

Grundskolerne:
Der er ikke initiativer i ændringsforslaget med konsekvenser for takstudviklingen på frie grundskoler.

I forbindelse med ændringsforslaget er taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion fastsat på baggrund af indberetninger af hhv. antal specialundervisningselever og skolernes elevtal pr. 5. september 2023.

De endelige takster for tilskud til specialundervisning er ca. 8 pct. lavere end taksterne på finanslovsforslaget.

Taksterne for inklusionstilskud, der er fastsat på grundlag af skolernes elevtal pr. 5. september 2023, er ca. 1,2 pct. lavere end taksterne på finanslovsforslaget.

Gymnasierne:
I forhold til de takster, der blev meldt ud i august 2023, er beståelsestaksten pr. elev korrigeret med ca. 30 kr. pr. elev.

Dipositionsbegrænsning

I samme ombæring er der udmeldt en dispositionsbegrænsning for 2023 på ungdomsuddannelserne. Dispositionsbegrænsningen udgør 3,9 millioner kroner for alle selvejende institutioner på Undervisningsministeriets områder. Ministeriet vil i løbet af kort tid lægge en oversigt ud på deres hjemmeside, som viser konsekvensen for den enkelte institution.

Tilskudsberegnere:
Tilskudsberegneren for grundskolen er opdateret med de endelige takster for tilskud til specialundervisning og inklusionstillskud.

Tilskudsberegneren for de private gymnasier er ligeledes opdateret med de ændrede takster.

Find tilskudsberegnerne her

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing