Foreningen har opfordret medlemsskolerne til at iværksætte konkrete indsatser og aktiviteter for at hjælpe ukrainske flygtninge. Foreningen har over de seneste uger registreret stort engagement fra skolerne, bl.a. ønsker mange skoler at optage ukrainske flygtningebørn.
Tilskudsmuligheder

Børne-og Undervisningsministeriet har nu bekræftet, at hvis en ukrainsk elevs forælder (forældremyndighedsindehaver) har fået opholdstilladelse efter ”Ukraine-loven” og er blevet cpr-registreret i en bopælskommune, vil tilskudsbekendtgørelsens §7 være opfyldt. Herved kan frie grundskoler modtage almindeligt statstilskud for ukrainske flygtningebørn, der kan indgå i tilskudsgrundlaget pr. 5. september. Ved optagelse af ukrainske flygtningebørn skal skolen sikre sig, at der er meddelt opholdstilladelse til forælder og elev, således at de er tilskudsberettigede.

Frie grundskoler har således nu to muligheder for at optage og modtage tilskud til ukrainske flygtningebørn:

1) Efter aftale direkte mellem skolen og familien (normal elevindskrivning) og med et statstilskud.

2) Efter aftale med bopælskommunen og med et med kommunen aftalt tilskud jf. Lov om friskoler og private grundskolers kapitel 8 c

Ukrainske elever på de gymnasiale uddannelser

På ungdomsuddannelserne gælder de normale adgangskrav. Der er for nuværende ikke givet mulighed for at afvige disse krav. Det kan betyde, at det ikke vil være muligt at optage unge ukrainske flygtninge på de gymnasiale uddannelser.

Foreningens rådgivere står til rådighed for rådgivning vedr. ovenstående. Kontakt Thomas Sørensen ts@privateskoler.dk

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk