Der er frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne 1. marts. På grund af nedlukningen og COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at opnå kendskab til uddannelserne. Nu skal der gøres en ekstra indsats.

Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for at støtte unge og deres forældre i valg af uddannelse frem mod ansøgningsfristen 1. marts  og i resten af skoleåret for de elever, der bliver i tvivl om deres uddannelsesvalg. Grundskolerne opfordres bl.a. til at iværksætte individuelle samtaler med uddannelsesparate elever for at kvalificere uddannelsesvalget.

Den politiske aftale indebærer følgende initiativer:

Individuelle samtaler

Grundskoler opfordres til at understøtte kvalificeringen af uddannelsesvalget for elever i 9. og 10 klasse, der er vurderet uddannelsesparate. Dette skal ske ved, at lærere tager en individuel samtale med hver elev, og eventuelt elevens forældre, om uddannelsesvalg. I den forbindelse skal det sikres, at der gives kendskab til mulighederne for bl.a. eVejledning. Samtalerne skal ske som led i nødundervisningen, hvilket i sagens natur i perioden kan fortrænge anden undervisning.

Udvikling af materiale

Der udvikles let tilgængeligt materiale, som lærerne og uddannelsesvejledere i grundskolen kan benytte i deres dialog med de unge i fjernundervisningen. Materialet understøttes med eksisterende værktøj til de unge og dialog om uddannelsesvalg, studievalgsportfolio m.v.

Børne- og Undervisningsministeriet vil også have fokus på at få udbredt materiale på UG.dk og EMU.dk til vejledere og lærere i udskolingen.

Brev til alle forældre

Alle forældre til elever, der skal søge ungdomsuddannelse i år, modtager et brev om ansøgning til ungdomsuddannelse. I år udbygges brevet med ekstra information om uddannelsesvalget. Forældrene får brevet via e-boks.

Webinarer

Børne- og Undervisningsministeriet vil i februar afholde ekstra webinarer, hvor der informeres bredt om uddannelsesvalg.

Øget bemanding og åbningstid hos eVejledning

Børne- og Undervisningsministeriets eVejledning, der tilbyder individuel vejledning om uddannelsesvalg pr. telefon, chat, mail og Skype, får midler til at øge sin bemanding og åbningstid, herunder i weekender. eVejledning er åben for alle.

Mulighed for omvalg

Informationen til elever og forældre om eksisterende muligheder for omvalg eller sen ansøgning øges. Ansøgere til erhvervsuddannelserne, der opfylder adgangskrav m.v., har krav på optagelse på grundforløbets 1. del på erhvervsuddannelserne. Hvis den søgte skole ikke kan optage eleven, skal skolen drage omsorg for, at eleven optages på en anden erhvervsskole. Det gælder også for ansøgninger, der modtages efter den 1. marts, men inden uddannelsesstart.

Elever som søger en gymnasial uddannelse kan, hvis de har søgt om optagelse 1. marts og dermed opfylder betingelsen om at have søgt rettidigt om optagelse på uddannelsen, i ansøgningsfasen ændre valg af ønsket gymnasium eller gymnasial uddannelse efter ansøgningsfristen, men bør dog forinden sikre sig, at der er plads på det pågældende gymnasium.

Elever, som ikke har søgt om optagelse 1. marts og dermed ikke har retskrav på optagelse, skal som udgangspunkt til optagelsesprøve og –samtale, hvis de ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse.

Den kommunale ungeindsats

Den kommunale ungeindsats (KUI) har en vigtig opgave med at vejlede ikke-uddannelsesparate elever om valg af ungdomsuddannelse. Børne og Undervisningsministeriet vil gå i dialog med KL om den samlede indsats, som er særlig vigtig i år i lyset af COVID-19.

Ung-til-ung vejledning

Der afsættes et beløb til ung-til-ung vejledning i foråret 2021 i regi af udvalgte elevorganisationer på ungdomsuddannelsesområdet.

Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for at støtte unge og deres forældre i valg af uddannelse frem mod ansøgningsfristen 1. marts  og i resten af skoleåret for de elever, der bliver i tvivl om deres uddannelsesvalg.

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde

 

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing