(opdateret 8. januar 2024)

Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag vedtaget.

Det betyder, at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag.

Alle frie og private skoler har i den forbindelse modtaget et orienteringsbrev af 26. juni 2023 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag.

Loven medfører, at store bededag ikke længere betragtes som en søgnehelligdag og derfor ikke længere skal fratrækkes, når nettoarbejdstiden beregnes for den gældende årsnormsperiode.

Afskaffelsen medfører således en forøget arbejdstid, og månedslønnede lønmodtagere modtager derfor et løntillæg svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag, svarende til 0,45 % af årslønnen. Løntillægget optjenes løbende fra lovens ikrafttræden den 1. januar 2024 og udbetales enten to gange årligt med lønnen for maj og august måned eller løbende med udbetalingen af lønnen. (Ifølge styrelsens orienteringsbrev af 14. december 2023 skal udbetaling af løntillægget følge vejledningen i cirkulære af 13. december 2023 om udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023. Det betyder, at det ikke er muligt at udbetale løntillægget løbende for lærere, børnehaveklasseledere og ledere. Løntillægget skal for disse medarbejdergrupper udbetales to gange årligt med lønnen for maj og august).

Tillægget beregnes af den sædvanlige og fast påregnelige løn, dvs. den løn, som medarbejderen ville have fået, hvis medarbejderen havde været på arbejde, hvilket betyder, at arbejdsgiverens bidrag til lønmodtagerens pensionsordning og faste tillæg medregnes.

Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på orlovssituationer. Eksempelvis vil medarbejdere, der afholder orlov efter barselsorlovens regler uden fuld løn, have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde.

Timelønnede, der måtte opleve en forøgelse af arbejdstiden som konsekvens af afskaffelsen af store bededag, aflønnes med den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage -eventuelt med tillæg for overarbejde – for så vidt der er tale om overarbejde for den pågældende medarbejder.

Det følger af ansættelsesbevisloven, at man som arbejdsgiver senest en måned efter en ændring af ansættelsesvilkårene skriftligt skal give den ansatte besked om ændringen. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen følger af bl.a. ændring af lov. Det anbefales alligevel, at skolerne hurtigst muligt og senest én måned efter lovens ikrafttræden 1. januar 2024 orienterer de ansatte om ændringen.

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk