Aftaleenheden ved frie grundskoler og 3F er nået til enighed om ny overenskomstaftale for teknisk servicepersonale ved frie grundskoler. Overenskomstresultatet er nu endelig godkendt hos den kompetente forsamling.

Aftalen kommer i forlængelse af CFU-forliget, som blev indgået d. 8. februar (læs mere her)

Den indgåede overenskomst for teknisk servicepersonale ved frie grundskoler disponerer over den mindre pulje af midler, der i CFU-forliget er afsat til de øvrige overenskomstområder. Det sker primært igennem forhøjelse af centralt fastsatte tillæg mm. Der kan læses nærmere herom nedenfor.

Resultatpapiret kan findes her.

Foreningen afholder webinar om OK24 d. 27. maj samt d. 28. maj, hvor resultaterne af overenskomstforhandlingerne 2024 vil blive præsenteret. For tilmelding se her

Overenskomstperioden

Der er aftalt en toårig overenskomstperiode, jf. CFU-forliget, som løber fra d. 1. april 2024 til og med d. 31. marts 2026.

Rammen

Den samlede økonomiske ramme for aftaleperioden følger det i februar indgåede CFU-forlig og udgør 8,80% over den 2-årige overenskomstperiode.

Jf. CFU-forliget er der aftalt en ekstraordinær forhandling i slutningen af 2025. Formålet er at håndtere en eventuel ubalance i lønnen mellem den statslige og den private sektor. En lønforskel vil blive udlignet med novemberlønnen 2025. Hensigten er, at der senest ved indgangen til den overenskomstperiode, som begynder i 2026, vil være parallelitet mellem den statslige og private lønudvikling.

Reguleringsordning

Reguleringsordningen er skønnet til at udgøre 1,10% af den samlede økonomiske ramme. Det er en ordning, som skal sikre, at den samlede lønudvikling i den offentlige og den private sektor foregår parallelt. Det er en såkaldt 80-80 ordning. Det indebærer, at hvis lønnen på det private område stiger med 100 kr. mere, end lønnen stiger på det statslige område, så vil den statslige løn blive opreguleret med 80 kr. Hvis lønnen på det statslige område derimod stiger 100 kr. mere end lønnen på det private område, vil den statslige løn blive reguleret ned svarende til 80 kr.

Reststigning

Reststigningen på 0,40% er et skøn over den lønudvikling, der forventes ud over de generelle lønstigninger. Den primære del af reststigningen er de aftalte lokale løndele, herudover kan også lokale personaleforskydninger påvirke reststigningen.

Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse stiger fra nuværende 1,5% til 2,02% med virkning fra d. 1. april 2024. Samtidig bortfalder udbetalingen af det særlige løntillæg på 0,45%, som hidtil har kompenseret for afskaffelsen af frihed på store bededag.

Lønstigninger jf. organisationsforhandlingerne

Af de resterende midler fra CFU-forliget er der indgået aftale om deres anvendelse for teknisk servicepersonale ved frie grundskoler. Den samlede pulje er anvendt til lønstigninger, som følger:

Pr. 1. april 2025 gælder følgende:

  • Overenskomstens pensionsprocent hæves fra 14,5% til 15%
  • Forhøjelse af overenskomsttillægget på skalatrin 21 med 1.560 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Samlet tillæg udgør herefter 3.560 kr. årligt. Tillægget udbetales med 1/12 pr. måned. Tillægget gøres pensionsgivende pr. 1. april 2025.
  • Nyt tillæg til skalatrin 17 på 2.280 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Tillægget udbetales med 1/12 pr. måned. Tillægget gøres pensionsgivende pr. 1. april 2025.
  • Forhøjelse af overenskomsttillægget på skalatrin 14 med 1.993 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012 niveau). Samlet tillæg udgør herefter 3.950 kr. årligt. Tillægget udbetales med 1/12 pr. måned. Tillægget gøres pensionsgivende pr. 1. april 2025.

Øvrige resultater:


Som følge af overenskomstforhandlingerne er der ligeledes aftalt følgende ændringer:

Tillidsrepræsentanter:
Der gives adgang til, at tillidsrepræsentanter kan mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

Ansættelsesbrevet udgår af overenskomsten:
Fra den 1. april 2024 står skoleforeningerne hver især selv for udarbejdelsen af en skabelon til ansættelsesbrevet.

Familiemæssigt fravær/barsel:
Fra den 1. april 2024 øges lønretten til bl.a. fædre/medmødre og flerlingeforældre. Soloforældre får ligeledes udvidet lønret.

Overenskomstens § 21 Seniorfridage:
Fra den 1. april 2024 ændres teksten i § 21 om seniorfridage til nedenstående:

Stk. 1
Ansatte i henhold til denne overenskomst har fem seniorfridage pr. år fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 60 år. Den ansatte skal så tidligt som muligt varsle, hvornår vedkommende ønsker at afholde sine seniordage, og arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, bortset fra de særlige tilfælde, hvor fraværet vil være uforeneligt med arbejdet. Seniordagene placeres på en sådan måde, at de 5 dage tilsammen udgør en gennemsnitlig arbejdsuge.

Stk. 2
Ikke afholdte seniorfridage kan ikke overføres til kommende år, medmindre den ansatte har været forhindret i afholdelse af seniorfridage som følge af forhold pålagt den ansatte af skolen.

Stk. 3
Ansatte kan fra det kalenderår, hvor de fylder 60 år, tilbydes en seniorsamtale med skolens ledelse. Initiativet til samtalen kan tages af skolen såvel som af den ansatte.

Parterne er ydermere enige om at præcisere, at ovenstående seniorfridagene afholdes med løn.

Aftale om dialog:
Parterne er enige om at der i overenskomstperioden gennemføres en dialog om følgende punkter:

  • Medarbejders og arbejdsgivers forpligtelser i forbindelse med medarbejders fravær
  • Overenskomstens bestemmelse vedr. opsigelse nærmere bestemt § 24, stk. 4

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk