Uddrag fra orienteringen:

Som følge af udfordringer med implementering af lovkravet om minimumsnormeringer i privatinstitutioner ophæves med virkning fra den 1. januar 2024 det kommende krav om, at den enkelte privatinstitution skal have en normering, som mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen, som skulle være trådt i kraft den 1. januar 2024. Lovændringen indebærer, at der ikke vil være krav til normeringen i privatinstitutioner i 2024.

Lovændringen indebærer videre, at det oprindelige lovkrav om minimumsnormering i privatinstitutioner justeres, så privatinstitutioner i stedet skal sikre en normering, som indebærer, at der minimum vil skulle være én pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende privatinstitutioner for 0-2-årige børn (vuggestue) og minimum én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende privatinstitutioner for 3-årige børn indtil skolestart (børnehave). Privatinstitutioner vil endvidere skulle sikre, at børn under 3 år indgår i normeringen, så der er minimum én pædagogisk personale pr. tre børn, frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år, jf. lovens § 19 b, stk. 1 og 2.

Det forventes, at det justerede lovkrav om minimumsnormering i privatinstitutioner træder i kraft den 1. januar 2025.

Den endelige opgørelse af minimumsnormering i private daginstitutioner er forsat ikke fastsat. Ministeriet har dog meddelt, at arbejdet med at fastsætte regler er igangsat.

Hele ændringen af kravet til minimumsnormering kan læses her: