Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt følgende til inspiration:

Kære skoleforeninger 

Den aktuelle konflikt i Gaza præger nyhedsbilledet og sociale medier med voldsomme billeder, videoer og historier. Børn og unge påvirkes af det, de ser og hører. Konflikten kan skabe stor utryghed og bekymring hos eleverne – men også vække stærke følelser og spændinger, og poten-tielt rumme konflikter i klasselokalet, i skolegården og i børn og unges fritidsliv. 

Skolerne løfter allerede den vigtige opgave med at lære eleverne demo-kratiske værdier såsom tolerance, kritisk tænkning og gensidig respekt som en del af deres daglige arbejde. Det følger således af frihed og folke-styre-kravet i friskoleloven og efterskoleloven, at skolerne i deres formål og samlede virke skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menne-skerettigheder. Den aktuelle konflikt vil for nogle skoler og fritidstilbud give anledning til, at der arbejdes mere fokuseret med demokratiske vær-dier og forebyggelse af antisemitisme i en periode. 

Som en hjælp til at understøtte dette arbejde, har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samlet følgende inspiration: 

Undervisningsmateriale 

Materialet består af eksisterende redskaber som kan inspirere til, hvordan skolerne kan undervise i og gå i dialog med eleverne om antisemitisme, kontroversielle emner, kritisk tænkning, forebyg-gelse af racisme og diskrimination og generelt tale med eleverne om betydningen af konflikten i Gaza. 

Inspiration til dialog om konflikten i Gaza på emu.dk