FPnyt om booking til semesterprøver, ny prøvebekendtgørelse, prøvevejledninger, øveprøver og elevernes it-hjælpemidler

Husk at booke elever til semesterprøver

Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2021. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.

Ny prøvebekendtgørelse trådt i kraft den 1. oktober 2021

Med den nye prøvebekendtgørelse indføres justerede vurderingskriterier i de skriftlige prøver i dansk, tysk, fransk og engelsk (bilag 1 og 2), mulighed for at skolens leder kan henvende sig til censor, hvis skolens leder vurderer, at bedømmelsen af en eller flere besvarelser er åbenlyst fejlbehæftet (§ 58), samt andre mindre præciseringer.

De nye regler gælder fra prøveterminen december-januar, dog med undtagelse af de elever, som skulle have aflagt prøve i prøveterminen maj/juni 2021, men som af forskellige årsager skal aflægge ny prøve. Disse elever skal aflægge prøve efter de regler, som var gældende i maj/juni 2021. Vurderingskriterierne i de skriftlige prøver i dansk, tysk, fransk og engelsk er ændret med det formål at sikre mere ensartede bedømmelser af folkeskolens skriftlige prøver. De nye vurderingskriterier er udviklet af arbejdsgrupper bestående af forskere, medarbejdere ved professionshøjskoler og censorer og efterfølgende afprøvet blandt lærere og censorer.

Nye prøvevejledninger offentliggøres medio oktober 2021

Vejledningerne til folkeskolens prøver i dansk, engelsk, tysk og fransk er revideret i forhold til de førnævnte nye regler i prøvebekendtgørelsen. Reglerne for de resterende prøver er uændrede. Desuden er vejledningerne til samtlige prøver revideret med det formål, at de skal være mere kortfattede, overskuelige og præcise samt mere ens på tværs af fagene.

Prøvevejledningerne forventes offentliggjort medio oktober på uvm.dk/fp. Offentliggørelsen er således udskudt med to uger. Prøvevejledningerne til prøverne i engelsk offentliggøres start november.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder en række webinarer for lærere i fagene, hvor vejledningerne præsenteres, og hvor der kan stilles spørgsmål. Mail med datoer for webinarerne vil blive sendt direkte til alle skoler og vil fremgå snarest muligt på uvm.dk/fp

Øveprøver i skoleåret 2021/2022

I dette skoleår afvikles der øveprøver to gange. Øveprøver I uge 45 og 46 2021 og øveprøver II i uge 2 og 3 i 2022. Ved begge øveprøver anvendes opgavesæt fra maj 2021. Booking til øveprøver I åbnede den 6. september 2021. Booking til øveprøver II åbner den 20. november 2021. Læs mere om øveprøverne på hjemmesiden.

Afprøv elevernes it-hjælpemidler

Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at sikre, at elevernes ithjælpemidler fungerer under prøven. Det anbefales, at elevernes it-hjælpemidler afprøves i god tid inden prøven. Læs mere og se styrelsens online-guide til afprøvning af ithjælpemidler på folkeskolens prøvers hjemmeside.

Du kan læse mere om muligheder og vilkår i forbindelse med tilrettelæggelse af prøve på særlige vilkår i Vejledning om prøve på særlig vilkår og fritagelse. Du finder vejledningen på uvm.dk/fp under skolens tilrettelæggelse og prøver på særlige vilkår.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
ts@privateskoler.dk

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser