Tilmelding og booking til semesterprøver

Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.Styrelsen sender ultimo august 2020 en mail med brugernavn og adgangskode til samtlige prøveafholdende skoler, som skal benyttes i forbindelse med tilmelding af elever til folkeskolens prøver. Hvis skolen mister brugernavn og adgangskode, skal skolen sende en mail til fp@stukuvm.dk og oplyse skolens navn, skolekode, adresse, telefonnummer og kontaktperson.

 

Hvornår skal den obligatoriske praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse afholdes?

Alle elever i 7. klasse skulle fra skoleåret 2019/2020 vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der skal afsluttes med en obligatorisk prøve i 8. klasse. Dette betyder, at alle elever i 8. klasse fra skoleåret 2020/2021 aflægger en bunden prøve i et af de fire praktisk/musiske valgfag: Håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.

Prøven kan afholdes i prøveterminen december/januar eller i prøveterminen maj/juni. Den enkelte skole vælger, om prøven skal afholdes som semesterprøve eller ved skoleårets afslutning. Prøven kan først afholdes, når undervisningen i faget er afsluttet.

I prøveterminen maj/juni afholdes prøven i perioden fra torsdag den 27. maj til onsdag den 23. juni 2021. I prøveterminen december-januar afholdes prøven i perioden fra mandag den 14. december 2020 til fredag den 15. januar 2021.

 

Censorer søges til de nyepraktisk/musiske prøvefag

Styrelsen søger mundtlige censorer til de nye praktisk/musiskeprøvefag i håndværk og design, madkundskab, billedkunst ogmusik. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blivestatsligt beskikkede censorer. Du kan læse mere omcensorarbejdet, kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp under bedømmelse og censur og information tilcensorer.

Oplysning om regler om ret til indsigt i bedømmeres notater, som er lavet under en prøve

Oplysning om regler om ret til indsigt i bedømmeres notater, som er lavet under en prøveCensor og eksaminator skal i forbindelse med folkeskolens prøver gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, jf. prøvebekendtgørelsens § 51, stk. 3. Det forhold, at det er regelfastsat, at der skal tages notater til brug for en eventuel klagesag, medfører, at der er taget stilling til disse notaters status som et dokument. Hvis der rejses en klagesag (en afgørelsessag), hvori notaterne indgår, får notaterne status som dokumenter i en afgørelsessag.

En skoleleder på en folkeskole vil således i forbindelse med en anmodning om partsaktindsigt i notaterne under en klagesag skulle tage stilling til aktindsigt efter forvaltningslovens regler herom, og parten i klagesagen, fx eleven, kan altså forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter, herunder bedømmernes noter. Retten til aktindsigt for en part i en afgørelsessag følger af forvaltningslovens kapitel 4.

Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter forvaltningsloven gælder også reglerne om indsigt i medfør af databeskyttelsesreglerne. EU-dommen (C-434/1) fastslår blandt andet, at en skriftlig besvarelse, som en deltager har givet i forbindelse med en faglig prøve, og eksaminators eventuelle rettelser og kommentarer til denne besvarelse, udgør personoplysninger. Retten til indsigt i personoplysninger reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 15 med de undtagelser, der findes i databeskyttelseslovens § 22.

Disse forhold er også beskrevet i censorvejledningen. Se eventuelt også ministeriets Vejledning i forvaltningsret – for skoleledere.

 

Årsplan og frister for 2020/2021

Årsplanen og diverse frister for skoleåret 2020/2021 kan nu ses på uvm.dk/fp under Prøveterminer, prøvefag og planer.

 

Prøveansvarlig

Alt information vedr. prøverne sendes i forvejen til skolens mail.Ønsker skolen, at disse informationer også sendes til enprøveansvarlig på skolen, så send en mail til os med denprøveansvarliges kontaktoplysninger.

FPnyt nr. 1 billede

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning