Orientering om regler for optagelse på gymnasiale uddannelser ved manglende aflæggelse af 8. klasseprøven i de praktiske/musiske (valg)fag.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer i brev til skolerne følgende om reglerne for optagelse på gymnasiale uddannelser for elever, som mangler at aflægge den obligatoriske prøve i 8. klasse i de praktiske/musiske valgfag:

”Baggrunden for styrelsens orientering er, at styrelsen har modtaget spørgsmål til, hvordan elever, der ikke har kunnet aflægge prøven, fx fordi eleven har gået på en prøvefri skole i 8. klasse, fordi eleven har været i udlandet i 8. klasse, eller fordi eleven ikke har gået i 8. klasse, er stillet i forbindelse med ansøgning om optagelse på en gymnasial uddannelse.

Problemstillingen omfatter ikke elever, som i skoleåret 2020/2021 fik ophøjet deres standpunktskarakterer til prøvekarakterer efter bestemmelserne i grundskole-nødprøvebekendtgørelsen. Der kan dog fortsat være elever, som gik i 8. klasse i 2020/2021, som ikke har en standpunktskarakter eller en prøvekarakterer i valgfaget af de årsager, som er nævnt ovenfor.

Styrelsen orienterer med dette brev ligeledes om beregningen af bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen gældende fra indeværende skoleår 2021/22.

Regler for gennemførelse af den praktiske/musiske valgfagsprøve

(Folkeskolen red.**) Skolen skal på 7. og 8. klassetrin tilbyde valgfaget håndværk og design og kan tilbyde valgfagene billedkunst, musik og madkundskab. Eleven skal vælge et af de udbudte valgfag.

Eleven skal ved afslutningen af undervisningen på 8. klassetrin aflægge prøve i det praktiske/musiske valgfag, som eleven har valgt. I skoleåret 2020/21 blev prøven i de praktiske/musiske valgfag aflyst, og eleverne har i stedet fået deres afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøve-karakter. 2

Retskrav på optagelse på gymnasial ungdomsuddannelse

For at opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse skal en ansøger opfylde en række betingelser fastlagt i lov om de gymnasiale uddannelser. En af betingelserne for at blive optaget på en treårig gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse eller hf efter 9. klasse er blandt andet, at ansøgeren har bestået folkeskolens afgangseksamen. Det er en forudsætning for at bestå folkeskolens afgangseksamen, at eleven opnår mindst karakteren 2,0 i gennemsnit i 9.-klasseprøverne og den praktiske/musiske valgfagsprøve på 8. klassetrin.

Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne for at opnå retskrav på optagelse, indkaldes til en optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale. Det gælder dog ikke for ansøgere til hf efter 9. klasse, der alene kan optages via reglen om retskrav.

Elever fra prøvefrie skoler og hjemmeunderviste elever

Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, enten fordi skolen er prøvefri, eller fordi eleven bliver hjemmeundervist, kan aflægge folkeskolens prøver som privatister.

En elev, der ønsker at aflægge prøve som privatist, skal henvende sig til kommunalbestyrelsen, som skal imødekomme denne anmodning senest 1. oktober forud for prøvetermin december/januar og 1. februar forud for prøvetermin maj/juni.

Elever, der har sprunget 8. klasse over eller har opholdt sig i udlandet i 8. klasse

Det er ikke muligt at aflægge den praktiske/musiske valgfagsprøve i 9. klasse. Derfor vil elever, der har sprunget 8. klasse over eller har opholdt sig i udlandet i 8. klasse, ikke kunne bestå folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse. Det betyder, at disse elever ikke vil kunne opnå retskrav på optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9.- og 10. klasse. Disse elever skal til en optagelsesprøve.

Beregning af bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen

Ved beregning af gennemsnittet indgår én karakter for skriftlig dansk og én karakter for skriftlig matematik samt en for hver af de øvrige obligatoriske prøver på 8. og 9. klassetrin. Karakteren i skriftlig dansk og skriftlig matematik beregnes som gennemsnittet af delprøverne.”

**Den frie grundskole skal stå mål med undervisningen, der gives i mindst ét af folkeskolens obligatoriske praktisk/musiske valgfag.

Der er ikke krav om, at frie grundskoler skal udbyde valgfag.

Den frie grundskole beslutter selv hvilke eller hvilket af folkeskolens praktisk/musiske fag i udskolingen, den vil stå mål med (håndværk og design, madkundskab, billedkunst, musik).

Den frie grundskole fører til prøve i mindst ét praktisk/musisk fag, med mindre skolen har meddelt, at den er helt prøvefri.

De frie grundskoler, der afholder prøver, skal udbyde prøven på 8. klassetrin i et praktisk/musisk fag, ligesom folkeskolerne.

Aflæggelsen af prøven på 8. klassetrin er en forudsætning for, at eleven har aflagt folkeskolens afgangseksamen ved afslutning af 9. klasse.

Uanset om skolen er prøvefri eller ej, skal skolens undervisning fortsat ”stå mål med” undervisningen i et praktisk/musisk valgfag i udskolingen.