Det forventes, at et lovforslag vil medføre ændringer af reglerne om registrering af arbejdstid. Dette kan få betydning for skolerne.

Et lovforslag indeholdende krav om registrering af arbejdstid er sendt i høring blandt arbejdsmarkedets parter. Forslaget er en implementering af EU-Domstolens praksis i afgørelser om registrering af ansattes daglige arbejdstid. Mange skoler har indgået lokale aftaler om fravigelser af overenskomsternes regler om registrering og opgørelse af arbejdstiden. Denne type lokalaftaler vil formentlig ikke længere være mulig, hvis forslaget vedtages i sin nuværende form. Bemærk, at det ikke er tiden til den ansattes opgaver, der skal registreres, men derimod den ansattes samlede daglige arbejdstid.

Det forventes, at lovforslaget om registrering af ansattes arbejdstid behandles i løbet af efteråret, og at lovforslaget træder i kraft 1. januar 2024. Det er næppe realistisk, at alle dele af forslaget forventes fuldt ud implementeret allerede fra 1. januar 2024, men der er ikke findes ikke oplysninger om, hvor lang en eventuel overgangsperiode bliver.

Foreningen udsender yderligere orientering, når forslaget er behandlet, og vi har mere konkret viden om dets indvirken på skolens overenskomster og nuværende praksis.

Uddrag af forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgifter

§ 4b. Med henblik på at sikre overholdelse af gældende regler om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid skal arbejdsgiveren indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt af de pågældende lønmodtagere.     

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønmodtageren kan tilgå egne oplysninger i det arbejdstidsregistreringssystem, der er nævnt i stk. 1.     

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal opbevare de i henhold til stk. 1 registrerede oplysninger i 5 år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af lønmodtagerens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.


Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk