Der er indgået en politisk aftale om Finansloven 2021. Her er de punkter i finansloven, der har særlig betydning for medlemsskolerne.

Grundskolerne

For finansåret 2021 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%.

Generelt falder grundskoletaksterne dog. Dette skyldes en lavere pl-regulering end tidligere, samt at der er afsnøret yderligere midler til puljen til specialundervisning for at imødekomme det nødvendige niveau.

Der er i forbindelse med finansloven foretaget en teknisk regulering af specialundervisningstilskuddet, da dette er blevet reguleret på baggrund af det kendte antal specialundervisningselever.

Tilskudsberegneren er blevet opdateret. Find den på hjemmesiden her

De gymnasiale uddannelser

Der afsættes midler til et ekstraordinært økonomisk løft af ungdomsuddannelserne i perioden 2021 – 2024 på 220 millioner kroner årligt. Det ekstraordinære tilskud er tænkt som en form for kompensation for de  nedskæringer ungdomsuddannelserne har været udsat for som følge af omprioriteringsbidraget igennem de seneste år. Løftet medfører en forøgelse af taksterne for ungdomsuddannelserne.

De private gymnasiernes andel udmøntes via undervisningstaksten.

Besparelsen på de private gymnasiers vikarkasses bevilling, der var en del af forslaget til finansloven, bliver ikke tilbageført.

Tilskudsberegneren er blevet opdateret. Find den på hjemmesiden her

De selvejende daginstitutioner ved frie grundskoler

Der er i finansloven fastsat puljemidler til indfasningen af minimumsnormeringer i årene 2021-2023. I finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Midlerne til indfasning af minimumsnormeringer tilgår også de private og selvejende institutioner, dog skal der fortsat forhandles om, hvordan og under hvilke betingelser.