Der er løbende mange corona-relaterede spørgsmål til foreningens rådgivere. Her har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi hyppigt bliver mødt med i øjeblikket. Genåbningen af skolerne for eleverne for 0. – 4. klasse er et selvstændigt område.

I artiklen kan du finde svar på disse spørgsmål:

  • Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde?
  • Hvilke arrangementer og møder bør aflyses?
  • Må skolens tilsynsførende komme fysisk på skolen?
  • Kan vi få problemer ifm. valg af tilsynsførende?
  • Skal vi nedsætte forældre- og egenbetalingen?

(Bemærk, at nogle af svarene vil kunne ændre sig, efterhånden som situationen udvikler sig)

Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde?

I løbet af det seneste år har forskellige restriktioner gjort sig gældende, og smittetrykket har været bestemmende for mulighederne for at gennemføre forskellige aktiviteter på skolerne. Trods strenge restriktioner har visse aktiviteter eller møder, hvor agendaen må betragtes som nødvendig i forhold til skolens samlede virke kunnet gennemføres med fysisk tilstedeværelse under forudsætning af overholdelsen af at de sundhedsmæssige retningslinjer. Dette gælder bl.a. skolernes generalforsamlinger.

I øjeblikket anbefaler Sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner udskyder bl.a. generalforsamlinger og forældrekredsmøder. Anbefalingen gælder til og med 28. februar 2021.

Nogle skoler kan stå i en situation, hvor det alligevel er nødvendigt at gennemføre en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Disse skoler anbefales stærkt at kontakte foreningen for rådgivning.

Hvilke arrangementer og møder bør aflyses?

Trods restriktioner og forsamlingsforbud har det været muligt at gennemføre forskellige aktiviteter på skolerne. Sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler i øjeblikket, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 28. februar 2021.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er blevet opmærksomme på, at flere ungdomsuddannelser fortsat tilbyder fysiske rundvisninger. Styrelsen oplyser, at dette ikke er en mulighed inden for de gældende retningslinjer. Åbent hus-arrangementer og orienteringsaftner skal foregå virtuelt.

Sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler også, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser udskyder aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde og som har et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål. Det kan for eksempel være lærermøder, forældremøder, bestyrelsesmøder, elevrådsmøder, skole-hjemsamtaler, optagelsesmøder og optagelsessamtaler. Anbefalingen gælder foreløbigt til og med 28. februar.

Nogle skoler kan stå i en situation, hvor det opleves som nødvendigt at gennemføre nogle af ovenstående aktiviteter. Disse skoler anbefales at kontakte foreningen for en dialog om skolens muligheder, herunder om mulighederne for alternative mødeformer.

Må skolens tilsynsførende komme fysisk på skolen?

Der stilles i loven krav om, at den tilsynsførende skal overvære undervisning og aflægge tilsynsbesøg. Der bør, inden der træffes beslutning om konkrete tilsynsbesøg, være en vurdering af nødvendigheden af et fysisk besøg på det aktuelle tidspunkt. Beslutningen bør ske på baggrund af en vurdering af de øjeblikkelige restriktioner, som skolen er underlagt og den øjeblikke smittesituation på skolen og i samfundet generelt. Som situationen er her og nu, er det ikke tilrådeligt at lave fysiske tilsynsbesøg (se ovenstående vedr. aflysning af møder m.v.). Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til tilsynsopgaven og den nødvendige dataindsamling kan ske på andre måder end ved fysisk tilstedeværelse, dette gælder f.eks. gennemsyn af dokumenter/data og samtale/interview med skolens ledere og undervisere m.v.

Grundskolerne kan kontakte foreningen med spørgsmål til den tilsynsførende praksis.

Kan vi få problemer ifm. valg af tilsynsførende?

Det er muligt for en fri grundskoles forældrekreds at vælge en person som tilsynsførende, hvis denne lever op til en række habilitetskrav, men for at denne person faktisk må praktisere tilsyn på en fri grundskole, skal denne person også være certificeret. For at blive certificeret skal man have gennemgået en uddannelse. På grund af corona-situationen er der stor usikkerhed omkring mulighederne for at gennemføre certificeringsuddannelser i år. Hvis forældrekredsen skal vælge ny tilsynsførende i foråret, kan det derfor anbefales, at forældrekredsen vælger en fra listen over allerede certificerede tilsynsførende. På den måde risikerer skolen ikke at stå i en situation, hvor den valgte tilsynsførende ikke kan praktisere sit tilsyn ved tilsynsårets start (august).

Grundskolerne kan kontakte foreningen for at få rådgivning om valg af skolens tilsynsførende.

Skal vi nedsætte forældre- og egenbetalingen?

På mange skoler er spørgsmålet vedr. forældrebetaling, herunder SFO-betaling og anden egenbetaling, i forbindelse med corona-nedlukningen, igen kommet på dagsordenen.

Foreningen anbefaler, at opkrævning af forældre- og egenbetaling skal fortsætte. Skolerne kan ikke forvente kompensationsordninger eller særtilskud i forhold egenbetalinger. Skolerne sparer ikke penge på nedlukningen, men skal fortsat opretholde bl.a. nødpasning. Skolerne har fortsat omkostninger for bygninger mv., og medarbejderne skal fortsat have løn.

Generelle instrukser og fastlæggelse af forældre- og egenbetaling er et bestyrelsesanliggende, og foreningen anbefaler, at generelle henvendelser til forældrene vedr. egenbetaling understøttes ved, at det både er skolens bestyrelse og ledelse, der er underskrivere.

Foreningen anbefaler, at skoler, der overvejer at indføre særordninger i forhold til forældre- og egenbetalinger i relation til hele eller delvise nedlukninger af skolens tilbud kontakter foreningen for rådgivning.

Foreningen opdaterer løbende en nyhed på hjemmesiden, når der kommer væsentlige nye informationer, herunder informationer om retningslinjer. Følg med her
Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.
Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her
Foreningen opdaterer løbende en artikel på hjemmesiden, når der kommer væsentlige nye informationer, herunder informationer om retningslinjer. Følg med her
Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.
Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her