Senest opdateret d. 25. februar 2022

Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19 og skolernes virke.

De senest opdaterede retningslinjer for grundskoler og gymnasiale uddannelser kan findes her 

Find Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

Orientering d. 25. februar

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksamener skal håndteres resten af dette skoleår på bagkant af skolernes udfordringer med Covid-19. 

Børne- og Undervisningsministeriet skriver:

“Landets afgangselever i grundskolen og på gymnasiale uddannelser afslutter til sommer flerårige uddannelsesforløb, hvor store dele af uddannelsesforløbet har været underlagt forskellige restriktioner og forstyrrelser som følge af COVID-19. Forstyrrelser, som trods en ekstraordinær indsats af både elever og undervisere har kunnet mærkes. Derfor er man på linje med sidste år enedes om en model med færre prøver for elever i 3. g og grundskolens afgangsklasser.

Parterne bag aftalen er bl.a. enige om, at:

 • Der afholdes færre prøver i grundskolen end normalt, så der alene afholdes fire prøver i 9. klasse mod normalt syv prøver og fire prøver i 10. klasse mod normalt op til 11 prøver. Den praktiske/musiske valgfags-prøve i 8. klasse aflyses. Elever i grundskolen får standpunktskarakteren på beviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.
 • Der afholdes færre prøver for elever i 3.g på de gymnasiale uddannelser end normalt, så elever i 3.g alene skal til fire prøver. Alle prøver afholdes som normalt i 1.g og 2.g samt på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF. Det bliver dog muligt for elever på hf at bede uddannelsesinstitutionen om kun at komme til fire prøver til sommer.
 • Der ændres ikke i antallet af prøver på erhvervsuddannelserne. Det skyldes, at der allerede er indført en høj grad af fleksibilitet i prøveafviklingen på erhvervsuddannelserne.
 • Der ændres ikke i antallet af prøver på bl.a. FVU, AMU og avu.

Ved aflyste prøver vil elever få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter. De konkrete elementer i aftalen, som dækker hele Børne- og Undervisningsministeriets område, fremgår af aftaleteksten.

Læs aftaleteksten (pdf)

Spørgsmål/svar om sommerens prøver på uvm.dk vil løbende blive opdateret.” 

Orientering d. 11. februar

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at der fra og med mandag den 21. februar 2022 ikke længere vil være en opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. Det vil dog fortsat være muligt at få udleveret selvtest til brug for test som øvrig kontakt.

Fra og med mandag den 21. februar 2022:

 • Opfordringen til to ugentlige screeningstest bortfalder for elever fra og med 1. klasse i grundskolen og elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelserne samt for medarbejdere i dagtilbud, i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.
 • Der kan fortsat udleveres selvtest til brug for test som øvrig kontakt til medarbejdere i dagtilbud og medarbejdere og elever, kursister og deltagere på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser. Muligheden for udlevering af selvtest gælder så længe, der er en opfordring til test af øvrige kontakter i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og senest den 31. marts 2022.  
 • Test ved assisteret podning og selvpodning under supervision på grundskoler, herunder på efterskoler og frie fagskoler udfases hurtigst muligt

Orientering d. 1. februar

Børne- og Undervisningsministeren har udsendt et brev til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner vedr. ændringsbekendtgørelse om tilskud til ekstraordinær fjernundervisning. Ministeren har besluttet at forlænge ordningen, så den gælder for hele februar måned 2022. Læs brevet her:

Orientering d. 28. januar

Restriktioner ophæves på børne- og undervisningsområdet – en række anbefalinger gælder fortsat.

Det er blevet besluttet, at de retlige restriktioner på Børne- og Undervisningsministeriets område ophæves efter den 31. januar. Dette sker som følge af, at Covid-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Der vil fortsat gælde en række smitteforebyggende anbefalinger.

På denne baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet justeret retningslinjerne. Læs de justerede retningslinjer, gældende fra den 1. februar her

Læs mere om, hvilke restriktioner og anbefalinger, der ophører og hvilke anbefalinger, der fortsat gælder i denne nyhed på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at de er i gang med at opdatere og offentliggøre eksisterende og nye spørgsmål/svar. Find dem her

Orientering d. 26. januar

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for bl.a. dagtilbud, grundskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler og ungdomsuddannelser. Retningslinjerne er justeret som følge af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til nære og øvrige kontakter til personer med covid-19. Find de nyeste retningslinjer her

Børne- og Undervisningsministeriet har desuden opdateret deres spørgsmål/svar. Find dem her

Orientering d. 25. januar

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalinger for selvisolation og anbefalinger ift. kontakter til personer med covid-19.

Diverse retningslinjer opdateres i øjeblikket på baggrund af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om selvisolation og nære kontakter. Dette gælder også Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og spørgsmål/svar.

Foreløbigt kan man orientere sig i Sundhedsstyrelsens materialer:

Læs Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19 pr. 24. januar 2022

Læs mere om de nye anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Orientering d. 15. januar

Der er offentliggjort nye retningslinjer for henholdsvis:

 • Grundskoler
 • Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.
 • Ungdoms- og voksenuddannelser

De nye retningslinjer, der gælder fra d. 16. januar, kan findes her.

Orientering d. 7. januar

Undervisning på tværs af stamklasser

Der er offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om anbefalingen om undervisning på tværs af stamklasser af grundskoleområdet. FAQ’en kan som vanligt findes på ministeriets hjemmeside. Der er også offentliggjort en vejledning om muligheder for tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen i forbindelse med anbefaling om undervisning i stamklasser. Vejledningen kan tilgås under FAQ Grundskolen samt under Retningslinjer og vejledninger på ministeriets hjemmeside.

Tilskud til rengøring

Der er blevet offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om tilskud til rengøring i 1. kvartal 2022. Se under kategorien ’rengøring’:

Der udbetales et ekstraordinært tilskud på 45,8 millioner kroner i 1. kvartal 2022 til selvejende og private uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, som ikke er kommunalt finansierede (gymnasier (inklusiv private gymnasier og kostafdelinger), erhvervsskoler (inklusiv andre institutioner og virksomheder godkendt til at udbyde erhvervsuddannelser samt kostafdelinger), voksenuddannelsescentre (VUC), TAMU, FGU-institutioner, fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler). 

Midlerne tildeles efter samme vilkår, som gjorde sig gældende for de rengøringstilskud, som uddannelsesinstitutionerne modtog i 2020 og 2021. 

Midlerne skal dække institutionernes øgede udgifter til rengøring som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og eventuelt uforbrugte midler skal tilbagebetales inden årets udgang.

Orientering d. 4. januar 2022

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Justeringen er af mindre karakter og er alene en præcisering af, at der ikke gælder anbefaling om selvisolation for ’øvrige kontakter’ ifm. smitteudbrud – f.eks. elever i klassen. Som tidligere udmeldt gælder der således alene en anbefaling om selvisolation for ’nære kontakter’, som f.eks. kan være ved hustandssmitte eller smitte blandt værelseskammerater på efterskoler, frie fagskoler eller kostafdelinger.

I kan som altid finde de seneste versioner af retningslinjerne her på uvm.dk.

Orientering d. 31. december 2021

Ungdoms- og voksenuddannelser er fra den 3. januar 2022 omfattet af opfordringen til to ugentlige screeningtest, og samtidig vil uddannelserne blive omfattet af selvtestordningen. Det forventes, at selvtestkit kan distribueres til institutionerne fra midt i januar.

På baggrund af ovenstående er retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser blevet justeret, og der er blevet offentliggjort “spørgsmål/svar” herom.

Børne- og Undervisningsministeriet understreger, at den nye selvtestordning ikke er sammenlignelig med ordningen ’selvtest under supervision’, som eksisterede i foråret. Forskellene er bl.a.:

at test i den nye ordning ikke vil være superviseret af uddannet personale.

at selve testningen ikke behøver foregå på skolen, men selvtestkit kan udleveres til brug derhjemme.

at det er frivilligt, om man vil følge opfordringen til test, da der udelukkende er krav om coronapas og ikke test.

at selvtesten ikke er gyldig i coronapasset, så derfor skal personer, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, i stedet benytte de landsdækkende testcentre.

Institutionerne vil snarest efter nytår få mere information fra Børne- og Undervisningsministeriet om distribution af selvtestkit.

Orientering d. 19. december 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort justerede retningslinjer.

Desuden er der justeret og udarbejdet nye spørgsmål /svar, som findes her.

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet at indføre en række yderligere tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af den aktuelle situation med udbredt COVID-19-smitte. Det sker på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen. 

Der gennemføres følgende initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område:

Mundbind og visir fra den 19. december 2021

 • Krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud m.v., på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Krav om mundbind eller visir for elever, studerende og ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser, når de bevæger sig rundt på institutionen og opholder sig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen.
 • Ret til at bære visir for medarbejdere i dagtilbud m.v. og på grundskoler samt ret til at bære visir eller mundbind for medarbejdere på ungdoms- og voksenuddannelser.

Ungdoms- og voksenuddannelser fra den 3. januar 2022

Ungdoms- og voksenuddannelser omfattes af retningslinjer svarende til det, der er meldt ud for genåbningen af grundskolerne. Det omfatter: 

 • Anbefaling om to ugentlige screeningstest for elever og medarbejdere.
 • Anbefaling om organisering af undervisning i faste hold (i det omfang at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.).  
 • Opfordring om fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, rengøring, udluftning, hygiejne mv.
 • Opfordring til aflysning af større sociale arrangementer.

Videnspædagogiske Aktivitetscentre fra den 19. december 2021

 • Videnspædagogiske Aktivitetscentre lukkes. 

Dagtilbud m.v. fra den 19. december 2021

Derudover udvides tiltagsmodellen ved høj lokal smitte på dagtilbudsområdet, så alle kommuner opfordres til at iværksætte følgende tiltag:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Retningslinjer og FAQ vil løbende blive opdateret.

Orientering d. 17. december 2021

Foreningen har ved et sektorpartnerskabsmøde med Børne- og Undervisningsministeriet fået oplyst følgende:

Coronapas

Krav om coronapas forlænges indtil videre til den 22. januar 2022.

Mundbind
Der genindføres fra på mandag d. 20. december 2021 krav om, at elever og medarbejdere på ungdomsuddannelser skal bære mundbind på fællesarealer. Der vil ikke være krav om mundbind i selve undervisningen. Ansatte vil dog have ret til at bære visir/mundbind i undervisningen, hvis de ønsker det.

Undervisning i stamklasser

Det anbefales, at undervisningen holdes i stamklasserne, i det omfang det kan lade sig gøre.

Det anbefales ligeledes, at eleverne holder sig klassevist i pauserne.

Sociale arrangementer

Det anbefales, at alle sociale arrangementer aflyses.

Kraftig anbefaling om test

Det anbefales, at elever og medarbejdere lader sig teste to gange ugentligt, uanset om de er vaccinerede.

Orienteringsmøder

Det anbefales, at orienteringsmøder i januar bliver afholdt digitalt.

Ovenstående krav og anbefalinger gælder fra på mandag d. 20. december og vil indtil videre gælde til den 17. januar 2022.

Foreningen forventer, at Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør disse krav og anbefalinger på uvm.dk snarest. Dette sker evt. kun som en opdatering på deres spørgsmål/svar her

Orientering d. 15. december 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en nyhed, hvor anbefalingerne ifm. genåbningen af grundskolerne i januar fremgår.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver bl.a.:

“Når eleverne vender tilbage i skole efter nytår, indføres der en række tiltag, som skal sikre en tryg hverdag. Blandt andet skrues der op for testindsatsen, ligesom det anbefales, at undervisningen ikke foregår på tværs af stamklasser. Test af alle børn og medarbejdere to gange om ugen. Opfordring til vaccination. Og undervisning i stamklasser. Det er nogle af de knapper, der kan skrues på for at sikre, at elever og ansatte trygt kan vende tilbage i skole, selvom der stadig er høj smitte i samfundet.”

Elementer i genåbningen af grundskolerne – alle fra og med den 5. januar 2022 – er:

Vaccination

Det er afgørende for at holde skolerne fysisk åbne, at flest muligt er vaccinerede. Derfor opfordrer myndighederne på det kraftigste alle forældre til at lade deres børn fra 5 år vaccinere. Find information om vaccination af 5-11-årige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Test

De nuværende anbefalinger om screeningstest og test ved smitte i skoler udvides i forbindelse med genåbningen:

 • Alle elever fra og med 1. klasse og medarbejdere opfordres til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt, dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.
 • Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. – herunder også vaccinerede og tidligere smittede – omfattes fra den 5. januar 2022 også af opfordringen til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt.
 • Anbefalingen om test ved smitte i skolen udvides, så alle elever – både vaccinerede og ikke-vaccinerede – testes hurtigst muligt og på 4. og 6. dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet. Elever kan fortsat være i skole, imens de testes, men ved positivt testsvar bør eleven straks gå i isolation.

Gratis selvtest for alle elever og medarbejdere

Den nuværende testkapacitet på skoler og i dagtilbud m.v. udvides:

 • Mulighed for gratis selvtest til alle elever og medarbejdere i grundskolen samt medarbejdere i dagtilbud m.v. til brug for de ugentlige screeningstests og 0. dagstest.

Organiseringen af undervisningen og andre aktiviteter

Folkeskoler og fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

 • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser.
 • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
 • Sociale arrangementer med primært socialt formål, såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad, bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
 • Anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler for ansatte og forældre, for eksempel ved at forældre/besøgende bør bære mundbind indendørs, at aflevering/afhentning sker udendørs, og at ansatte gives ret til at bære visir.

Derudover anbefales alle grundskoler fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger om hyppig udluftning, god hygiejne og rengøring.

Det bemærkes, at der fortsat gælder særlige anbefalinger for dagtilbud i forbindelse med høj smitte. Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det således, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Retningslinjer og spørgsmål og svar vil løbende blive opdaterede på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Orientering d. 14. december 2021

Børne- og Undervisningsministeren har sendt et brev til ledere på ungdoms- og voksenuddannelser. Her gennemgås bl.a. de øjeblikkelige restriktioner, regler og anbefalinger for ungdomsuddannelser. Læs brevet her:

Orientering d. 10. december 2021

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de generelle retningslinjer gældende fra d. 15. december 2021 for henholdsvis grundskoler og efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

Find og læs dem her

Orientering d. 8. december 2021

Folketingets Epidemiudvalg har i dag drøftet nye restriktioner på baggrund af Epidemikommissionens anbefalinger, der er givet i lyset af et stigende Covid-19-smittetal.

Epidemiudvalget har bl.a. besluttet at hjemsende alle elever i grundskolerne (0. – 10. klasse) fra og med 15. december 2021 og til og med 4. januar 2022. Eleverne skal altså begynde i skole igen onsdag d. 5. januar 2022.

Undervisningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med fysisk fremmøde.

Foreningen forventer, at Børne- og Undervisningsministeriet snarest offentliggør nærmere retningslinjer.

Foreningen er foreløbigt mundtligt blevet gjort bekendt med følgende:

Der skal etableres nødundervisning/fjernundervisning på de dage, hvor grundskolen normalt ville tilbyde undervisning frem mod juleferien og efter juleferien.

Lærere må gerne arbejde fra skolen.

Der skal etableres nødpasning. Eleverne må blandes i nødpasningen.

Kostskoler og kostafdelinger skal etablere fjernundervisning på skolen.

SFO- og klubber skal lukkes.

Vuggestuer og børnehaver kan holdes åbne.

Såfremt skolen har spørgsmål eller bemærkninger kan sekretariatets rådgivere kontaktes i sekretariatets åbningstid.

Kontakt foreningens rådgivere

Foreningen ajourfører denne nyhed COVID-19 | Seneste nyheder og orienteringer, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19 og skolernes virke.

De senest opdaterede retningslinjer for bl.a. grundskoler og gymnasiale uddannelser kan findes her 

Orientering d. 30. november 2021

Regeringen og KL blevet enige om, at kommunerne kan tilbyde selvtest til elever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne.

Testen vil kunne bruges i stedet for de screeningstest og 0.-dagstest, som eleverne kan få taget på skolen, men vil ikke kunne bruges i stedet for PCR-testen på 4.- og 6.-dagen, hvis eleven er blevet nær kontakt i skolen.

Muligheden for selvtest vil kunne bruges på folkeskoler og fri- og privatskoler.

I kan læse mere her i nyheden på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Orientering d. 29. november 2021

Som en del af de seneste restriktioner grundet COVID-19 har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen meddelt, at der skal indføres en procedure, hvor ansatte skal kunne fremvise gyldigt coronapas for at gøre tjeneste på skolen. Det betyder bl.a., at skolen skal beslutte, hvordan der skal føres kontrol med, at den enkelte medarbejder har gyldigt coronapas. En sådan procedure skal forelægges skolens samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorgan sammen med en begrundelse for baggrunden for proceduren. Proceduren, der fremlægges, skal indeholde konsekvenser ved ansattes eventuelle manglende fremvisning af coronapas.

Foreningen har i den forbindelse lavet nedenstående tekstforslag, som kan fremsendes til høring i skolens samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorgan og efterfølgende udsendes til hver enkelt af skolens ansatte:

Pålæg om forevisning af coronapas

På baggrund af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens meddelelse om krav om forevisning af coronapas på det statslige overenskomst- og aftaleområde, er skolen pålagt at implementere nedenstående proces. Kravet gælder, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Kravet gælder alle ansatte på skolen.

Konkret betyder det, at skolen fra d.d. vil have følgende procedure [Beskrivelse af hvordan skolen konkret vil gennemføre kontrol af coronapas]. (Kontrollen vil i udgangspunkt være to gange om ugen.)

Manglende forevisning af gyldigt coronapas, ved anmodning herom, kan medføre ansættelsesmæssige konsekvenser, herunder hjemsendelse uden løn, opsigelse og i helt særlige tilfælde bortvisning.

 —

Skolen skal i øvrigt være opmærksom på, at der ikke er hjemmel til at registrere oplysninger om vaccination, test eller tidligere sygdom, ej heller for at sikre en mere smidig kontrol af coronapas.

Cirkulære om fremvisning af coronapas kan læses her

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet en række svar på de mest gængse spørgsmål. Disse kan findes her

Såfremt skolen har spørgsmål eller bemærkninger, kan sekretariatets rådgivere kontaktes.

Kontakt foreningens rådgivere

Orientering d. 26. november 2021

I dag træder reglerne om fremvisning af coronapas på de statslige arbejdspladser i kraft. Det betyder, at arbejdsgivere på det statslige overenskomst- og aftaleområde skal pålægge medarbejderne at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdspladser.

Der er indført krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på blandt andet Børne- og Undervisningsministeriets område, der er omfattet af statslig overenskomst. Det gælder fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser mm. Der henvises her til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som fastsætter regler for denne målgruppe. 

Den stigende corona-smitte i samfundet betyder, at der nu bliver indført krav om, at medarbejderne på de statslige arbejdspladser skal kunne fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på arbejdspladsen.

Coronapasset dokumenterer, at man er vaccineret, omfattet af immunitet som følge af tidligere smitte eller for nylig testet negativ. Har man ikke et gyldigt coronapas, og er man undtaget fra krav om test, skal man i stedet for coronapas kunne fremvise dokumentation for, at man er undtaget krav om test. Denne dokumentation skal være udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter.

På de enkelte arbejdspladser er det arbejdsgiverens opgave at informere medarbejderne om det nye krav om forevisning af coronapas og at informere samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentant m.v., efter de gældende regler. Det er også arbejdsgiverens opgave at implementere kravet om forevisning af coronapas under hensyntagen til forholdene på arbejdspladsen.

Reglerne om coronapas på de statslige arbejdspladser træder i kraft fredag den 26. november 2021, og gælder indtil corona ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Se cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. på det statslige overenskomst- og aftaleområde


Se Q&A om ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen

Læs mere om coronapas her: Coronapas – hvor og hvordan? (coronasmitte.dk)

Orientering d. 26. november

Efter indstilling fra Epidemikommissionen indføres krav om coronapas for elever, kursister, deltagere, personale og besøgende på ungdoms- og voksenuddannelser. 

Fra mandag den 29. november 2021 skal der fremvises gyldigt coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser samt forberedende uddannelser. Det gælder både elever, kursister, deltagere, personale og besøgende. Det har Folketingets epidemiudvalg besluttet efter indstilling fra Epidemikommissionen. 

Følgende vil være undtaget for krav om fremvisning af gyldigt coronapas:

 • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne.
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.
 • Personer under 15 år.
 • Personer, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol af, om de omfattede personer har et gyldigt coronapas. Såfremt de ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan de ikke få adgang til skolens lokaliteter.

Skolen eller uddannelsesinstitutionen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, kursister eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Orientering d. 26. november 2021

Et flertal i den politiske følgegruppe for COVID-19 er blevet enige om, at der for grundskolen, gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse gives mulighed for lokalt at aflyse prøver for elever, der pga. COVID-19 er forhindret i at aflægge prøven i vinterterminen 2021/22. I stedet vil eleverne få ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. 

Der gives lokal mulighed for, at skoler og institutioner kan aflyse en elevs prøve i følgende tilfælde: 

Hvis skolen eller institutionen på grund af foranstaltninger mod COVID-19 ikke kan afholde prøven på det planlagte tidspunkt.

For en enkelt og kursist elev på grund af elevens sygdom. Det gælder, uanset om eleven er syg med COVID-19 eller anden sygdom. Det er altså uafhængigt af årsagen til sygdommen.

Hvis eleven eller kursisten på grund af COVID-19-relaterede forhold ikke bør møde frem til prøven. 

For mundtlige prøver skal institutionens leder vurdere, om det er muligt at udsætte prøven til et senere tidspunkt i vinterterminen, før en prøve aflyses. Kan den mundtlige prøven afholdes senere i prøveterminen, udsættes prøven hertil.

Eleven eller kursisten vil ved en aflyst prøve i stedet få ophøjet sin afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Reglerne gælder for grundskolen, gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Øvrige områder på Børne- og Undervisningsministeriets område berøres ikke. 

Orientering d. 15. november 2021

Et flertal i Folketinget har forlænget den såkaldte ”nødlov” på Børne- og Undervisningsministeriets område foreløbigt frem til d. 23. december.

Nødloven regulerer de muligheder, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. har for at afbøde effekterne, hvis det besluttes at iværksætte restriktioner, f.eks. muligheden for at give nødundervisning som fjernundervisning.

Nødloven regulerer ikke mulighederne for at iværksætte restriktioner. Muligheden for at iværksætte restriktioner reguleres efter Epidemiloven.

Elever kan kun hjemsendes ifm. påbud

Ovenstående betyder bl.a., at skoler og uddannelsesinstitutioner pt. kun kan sende elever m.v. hjem, hvis der er udstedt påbud om det fra Styrelsen for Patientsikkerhed, eller hvis eleven er syg, dvs. har symptomer eller er konstateret smittet.

Incidensgrænserne for tiltag ved høj lokal smitte sænkes

Grænserne for, hvornår der skal indføres lokale tiltag ved høj smitte i kommuner og sogne, sænkes. Der er dermed mulighed for tidligere at sætte ind med smittenedsættende tiltag, når smitten stiger lokalt.

Det betyder, at grænserne ændres som følger:

Grænsen for incidensen i kommunerne sænkes fra 500 til 400 smittede per 100.000 indbyggere.

Grænsen for incidensen på sogneniveau sænkes fra 1.000 til 800 smittede pr. 100.000 indbyggere.

De øvrige grænser for minimumsantal smittede og positivprocent fastholdes.

Ændringen i Incidensgrænserne træder i kraft den 15. november 2021.

Anbefalinger ved høj lokal smitte

Ved høj lokal smitte i et sogn eller kommune anbefales det, at kommunen iværksætter følgende tiltag:

På tværs af områder

Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.

Dagtilbud mv.

Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.

Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud

Opfordring om, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.

Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Opfordring til to ugentlige test fra 9 år og op, hvis man ikke er vaccineret.

Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.

Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler

Opfordring til to ugentlige test fra 9 år og op, hvis man ikke er vaccineret.

Orientering d. 11. november 2021

Konsekvens af COVID-19: Der etableres lokal mulighed for at justere prøvegrundlaget for de mundtlige prøver i 8.-9. kl. og på de gymnasiale uddannelser.

Læs mere i denne medlemsnyhed:

Mulighed for lokal fleksibilitet ved mundtlige prøver til sommer

Orientering d. 11. november 2021

Folketingets partier er enedes om en forlængelse af skolernes nødlov.

Børne- og Undervisningsministeriets nødlov, danner rammer om skolernes pligt til og mulighed for at give nødundervisning under nedlukning. Nødloven forlænges foreløbigt frem til juleferien.

Orientering d. 8. november 2021

Statsministeriet har her til aften afholdt pressemøde om situationen omkring covid-19-pandemien.

Regeringen ønsker igen at kategorisere covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Dette kræver, at der er flertal i Folketingets Epidemiudvalg. Meget tyder på, at det vil være tilfældet.

Hvis covid-19 igen klassificeres som samfundskritisk sygdom kommer Epidemiudvalget til at spille en vigtig rolle for, hvilke nye tiltag og restriktioner, der kan iværksættes i henhold til Epidemiloven.

Regeringen ønsker i første omgang at genindføre Coronapasset på en række områder, hvor mange samles.

En klassificering af covid-19 som samfundskritisk sygdom kan evt. åbne op for en genindførelse af nødundervisningsbegrebet på skoleområdet. Foreningen forventer at høre nærmere fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvis der indføres nye anbefalinger eller restriktioner på skoleområdet.

Foreningen opdaterer løbende Covid-19 | Nyheder og orienteringer på foreningens hjemmeside.

Orientering d. 1. november 2021

Nyt på coronasmitte.dk: Hvis smitten stiger lokalt, anbefales det at rette tiltag mod de konkrete udbrud i skoler og dagtilbud, så smitten bringes under kontrol.

Hvis smittetallene stiger lokalt, kan der være behov for lokale tiltag. Derfor er der lavet anbefalinger til, hvordan lokale smitteudbrud håndteres i kommunerne.

Anbefalingerne afløser ordningen med automatisk nedlukning af sogne og kommuner, som udløb 1. september 2021.

I den nye ordning anbefales dagtilbud og grundskoler i sogne og kommuner med høj smitte at følge en række tiltag – f.eks. inddeling af børn i dagtilbud i mindre, faste grupper, mens grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

Læs om de konkrete anbefalinger på børne- og undervisningsområdet i denne artikel.

Orientering d. 29. september, kl. 15.30

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en opdateret version af pjecen ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’. Pjecen indeholder bl.a. anbefalinger til personale og arbejdsgivere om f.eks. indretning af arbejdspladsen, hvis en medarbejder er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Den mest centrale ændring i pjecen er, at Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler en generel omplacering af personer i øget risiko (herunder gravide) i dagtilbud mv. med 0-6 årige børn.

Den reviderede pjece kan findes her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Orientering d. 20. september, kl. 15.30

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort nye versioner af retningslinjerne for henholdsvis grundskoler samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler.

I de nye versioner er det præciseret, hvornår Sundhedsstyrelsen ifm. smittehåndtering anbefaler, at der bruges henholdsvis hurtigtest og PCR-test. Det er derudover præciseret, hvornår Sundhedsstyrelsen anbefaler isolation ved brug af det generelle testsystem.

De nye versioner er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Orientering d. 10. september, kl. 9.00

Børne- og Undervisningsministeriet har præciseret formuleringen i retningslinjerne omkring håndtering af smittetilfælde, herunder anbefalingerne omkring test og isolation samt skolernes mulighed for alene at opfordre børn til at blive hjemme.

De nye versioner af retningslinjerne er offentliggjort her på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Orientering d. 7. september, kl. 9.00

Opfordringen til test af COVID-19 på børne- og undervisningsområdet er blevet opdateret. Konkret indebærer opdateringen, at den nuværende testindsats udvides, så også børn på mellem 9 og 11 år tilbydes en screeningstest for COVID-19 ugentligt. Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 12 år i grundskolen vil fra 1. oktober også blive opfordret til én ugentlig test. Indtil da gælder den nuværende opfordring om to ugentlige test fortsat. Læs mere her

Som forudset er de generelle retningslinjer justeret ift. Sundhedsstyrelsens nye Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. Det gælder følgende:

 • Retningslinjer for covid-19-test for grundskoler (herunder efterskoler og frie fagskoler)
 • Retningslinjer for grundskoler
 • Retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler

Find retningslinjerne her

Orientering. d. 6. september, kl. 14.30

Sundhedsstyrelsen har i dag opdateret retningslinjerne for håndtering af smitte med COVID-19 hos børn og elever i grundskoler og i dagtilbud mv. De nye retningslinjer betyder, at det fremover kun er den smittede, der skal i isolation.

Det må forventes, at Børne- og Undervisningsministeriets generelle retningslinjer opdateres i tråd hermed. Find de generelle retningslinjer på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Nye SST-retningslinjer:

Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter mv., som er nære kontakter, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet skal de testes hurtigst muligt, og derefter testes på 4. og 6. dagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person. Børn/elever kan komme i skole og i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.

Find mere information om, hvem der er nære kontakter i dagtilbud, grundskoler og i forbindelse med fritidsaktiviteter mv. samt retningslinjer og anbefalinger for nære kontakter i Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og dagtilbud mv. 

Anbefalinger for børn og elever i grundskoler (også efterskoler og frie fagskoler), i dagtilbud samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter:

Barnet/eleven er hverken færdigvaccineret⁎ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder:

En test hurtigst muligt. Det kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest⁎⁎.

PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever kan komme i skole og i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.

Børn/elever som enten er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder eller færdigvaccineret (12 år og derover):

Testes med PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever må gerne komme i skole eller i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.

⁎ Man er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
⁎⁎ En positiv hurtigtest skal hurtigst muligt bekræftes med en PCR-test.
⁎⁎⁎ Ved positivt svar på en PCR-test skal barnet i isolation, og der sættes gang i kontaktopsporing.

Børn under 3 år

Må gerne komme i dagtilbud selvom de er nære kontakter, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. De anbefales ikke test som nære kontakter med mindre, de har symptomer på COVID-19.

Orientering d. 1. september, kl. 9.00

Den automatiske nedlukningsmodel ophører den 1. september 2021. Det betyder, at kommunalbestyrelserne fra den 1. september 2021 ikke længere har hjemmel til at lukke grundskoler, SFO’er, klubtilbud, ungdomsuddannelser m.fl. på Børne- og Undervisningsministeriets område, når incidensen mv. overstiger de fastsatte niveauer i enten et sogn eller en kommune.

Der vil stadig være mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud om at lukke skoler, institutioner m.m., hvor der er høj smitte. Der vil desuden fortsat være en intensiv overvågning af, hvordan smitten udvikler sig med henblik på at understøtte den lokale smitteforebyggende indsats. 

De generelle retningslinjer er opdateret som følge heraf. De nye retningslinjer kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 18. august, kl. 16.30

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for nære kontakter. Således gælder det nu, at afstandskriteriet for at være en nær kontakt ændres til 1 meter i alle situationer. Det vil sige, at man nu er nær kontakt, hvis man har været tættere end 1 meter på en smittet person med COVID-19 i mere end 15 minutter – uanset situationen.

Opdateringen medfører en ændring i forhold til den nuværende ’Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet’, hvor det i øjeblikket fremgår, at man i situationer med øget risiko for smitte (ved f.eks. sang eller fysisk anstrengelse) er nær kontakt inden for 2 meter.

Ændringen vil snarest muligt blive rettet i ’Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet’, som kan findes her. Se også nyheden om opdateringen af retningslinjerne på sst.dk.

Orientering d. 6. august, kl. 18.30

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort (se nyhed) nye retningslinjer for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet i perioden indtil færdiggørelsen af vaccinationsindsatsen omkring d. 1. september 2021. Disse fremgår i en samlet pjece, som kan læses her:  Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds, undervisnings- og uddannelsesområdet.

En væsentlig ændring er, at hele klasser ikke længere skal sendes hjem ved et smittetilfælde i klassen. Fremover skal nære kontakter vurderes individuelt. Man vil blive betragtet som nær kontakt, hvis følgende er opfyldt:

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist SARS-CoV-2.
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist SARS-CoV-2
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) med en, der har fået påvist SARS-CoV-2, dog indenfor 2 meter, hvor der er øget risiko for smitte.

Nære kontakter skal selvisoleres og testes på 4. og 6. dag. Dette gælder dog ikke for personer, som er færdigvaccinerede (14 dage efter anden vaccination) eller har immunitet pga. tidligere smitte (fra 14 dage efter positiv PCR-test til 12 måneder).

Orientering d. 4. august, kl. 10.15

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de reviderede retningslinjer gældende fra d. 3. august for bl.a. grundskoler og ungdomsuddannelser.

Find retningslinjerne her

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en række nye spørgsmål/svar, bl.a. vedr. testkrav.

Find de nye spørgsmål svar her

Skoler opfordres til at følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsens vejledning ‘COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’, hvor det bl.a. fremgår, at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning, der er følgende:

1. Isolation af smittede personer

2. Reduktion af dråbesmitte

3. Reduktion af kontaktsmitte

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område, er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.

Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at skoler følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til elever, der møder fysisk frem på skolen.

Der henvises til:

Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler

Håndtering af smitte med COVID-19 i dagtilbud 

Håndtering af smitte på efterskoler, højskoler, frie fagskole, kostafdelinger på fri- og privatskole

Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser

Der henvises desuden til:

Sundhedsstyrelsens publikation ‘COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter’

Sundhedsstyrelsen publikation ‘Anbefalinger for brug af antigentest (hurtigtest)’

Sundhedsstyrelsens pjece ‘Info om test af ansatte og elever for COVID-19 på skoler og uddannelsesinstitutioner’

Foreningen opdaterer løbende denne nyhed vedr. covid-19 og skolernes situation

Kontakt foreningens sekretariat for spørgsmål.

Orientering d. 11. juni, kl. 16.25

Børne- og Undervisningsministeriet meddeler, at de har offentliggjort – eller er på vej til at offentliggøre – reviderede generelle retningslinjer fra d. 14. juni for bl.a. grundskoler, kostafdelinger for fri- og privatskoler samt for ungdomsuddannelser. Desuden offentliggøres justerede retningslinjer for covid-19-test, henholdsvis retningslinjer pr. 14. juni og retningslinjer pr. 1. august.

Find retningslinjerne her

I en nyhed skriver Børne- og undervisningsministeriet, hvad planen om udfasning af alle restriktioner, begyndende fra d. 14. juni, vil betyde for børne- og undervisningsområdet:

 • Krav om mundbind/visir ophæves på hele Børne- og Undervisningsministeriets område, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i dagtilbud og i grundskolen at bære visir.
 • På dagtilbudsområdet lempes en række anbefalinger om organisering, så det f.eks. igen bliver muligt at samle børn på tværs af stuer/tilsvarende gruppeinddelinger samt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs.
 • Restriktioner og anbefalinger for grundskoler, efterskoler mv. samt ungdoms- og voksenuddannelser fjernes, så det bl.a. igen bliver muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen samt at blande klasser i ungdoms- og voksenuddannelser.
 • Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves.
 • Anbefalinger om afstand i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves.
 • I dagtilbud mv., grundskoler, efterskoler mv. og ungdoms- og voksenuddannelser overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning. 

I nyheden beskrives også planen for udfasning af test set-up. Test set-up på ungdoms- og voksenuddannelser fortsætter indtil 1. august, såfremt der er aktivitet på skoler og institutioner, hvorefter det afvikles. Det kommunale testspor opretholdes på grundskoler, ligesom efterskoler og frie fagskoler skal stille testkapacitet til rådighed indtil 1. oktober. Personale i dagtilbud kan fortsat benytte det statslige testcenterset-up suppleret med det kommunale testspor. 

Læs hele nyheden her

Orientering d. 10. juni, kl. 09.45

Aftale om yderligere udfasning af restriktioner

Regeringen og de fleste af Folketingets partier er enige om, at restriktioner mv. – bortset fra coronapas – kan ophæves begyndende fra den 11. juni 2021 og frem mod 1. september 2021.

Udfasning af restriktionerne mv. indebærer, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, herunder SFO, klubtilbud samt ungdomsuddannelser ”vil have mulighed for at vende tilbage til en normal hverdag fra den 14. juni 2021”.

Foreningen afventer pt. flere detaljer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Foreningen opdaterer denne nyhed, når der er bekræftende nye detaljerede oplysninger.

Læs den politiske aftale her.

Orientering d. 9. juni, kl. 14.30

Præcisering:

Testkrav i forbindelse med uddannelsesafslutning

For arrangementer på grundskoler følges anbefalingen om, at der for fremmøde/ ophold på skolen er en kraftig opfordring til, at elever, ansatte og besøgende har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer.
For arrangementer på efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser gælder, at fremmøde/ophold på skolen/institutionen er betinget af, at elever, studerende, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer med mindre, man er undtaget testkravet, f.eks. ved gennemført vaccinationsforløb.

Reglerne er nærmere beskrevet i Retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel, der kan findes her.

Det følger af bekendtgørelse nr. 1137 af 4. juni 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, at personer under 15 år, der er på enkeltstående besøg på skolen/institutionen, er undtaget fra testkravet. Det gælder eksempelvis yngre søskende, der besøger skolen/institutionen i forbindelse med translokation/dimission.   

Orientering d. 8. juni, kl. 15.15

Emner i orienteringen:

Testkrav ved uddannelsesafslutning

Retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel

Undtagelse for testkrav (besøgende under 15 år)

Falck-transport ved en positiv covid-19 test

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag oplyst om følgende:

Testkrav i forbindelse med uddannelsesafslutning

For arrangementer på grundskoler følges anbefalingen om, at der for fremmøde/ ophold på skolen er en kraftig opfordring til, at elever, ansatte og besøgende har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer.
For arrangementer på efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser gælder, at fremmøde/ophold på skolen/institutionen er betinget af, at elever, studerende, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutionen har dokumentation for gennemført test inden for de seneste 72 timer med mindre, man er undtaget testkravet, fx ved gennemført vaccinationsforløb.

Reglerne er nærmere beskrevet i Retningslinjer for uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel, der kan findes her.

Undtagelse af besøgende under 15 år fra testkravet

Det følger af bekendtgørelse nr. 1137 af 4. juni 2021 om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, at personer under 15 år, der er på enkeltstående besøg på skolen/institutionen, er undtaget fra testkravet. Det gælder eksempelvis yngre søskende, der besøger skolen/institutionen i forbindelse med translokation/dimission.   

Falck-transport ved en positiv covid-19 test

Børne- og Undervisningsministeriet har indgået en aftale med Falck Danmark A/S om transport af elever, kursister, deltagere eller ansatte på ungdoms- og voksenuddannelser samt frie fagskoler og efterskoler, der er testet positiv i en antigentestscreening og ikke efter gældende regler (dvs. gående, på cykel eller ved privat kørsel) kan transportere sig fra uddannelsesinstitutionen til selvisolation og/eller PCR-test. Transport ved Falck må kun rekvireres i det tilfælde, at anden transport ikke er mulig. Transport kan finde sted kl. 07.00-16.00 mandag til fredag. Bestillingsprocessen afhænger af transportdistancen:

 1. Såfremt distancen fra afhentningssted (skole/institution) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er 75 km. eller derunder, rekvirerer skolen/institutionen transport direkte ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.
 2. Såfremt distancen fra afhentningssted (skole/institution) til ankomststed (testcenter eller isolationsadresse) er mere end 75 km., skal rekvireringen godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Det sker ved at kontakte testrådgivningsenheden på tlf. 70806707 – tast 1 (mandag til fredag kl. 09.00-14.00). Efter modtagelse af en skriftlig godkendelse fra testrådgivningsenheden, kan skolen/institutionen rekvirere transport ved Falck på tlf. 70102030. Turnummer 152437 skal oplyses.

En sygetransport vil ankomme til skolen/institutionen hurtigst muligt og senest to timer efter rekvirering.

Orientering d. 3. juni, kl. 13.15

Børne- og Undervisningsministeriet har vi været i dialog med sundhedsmyndighederne om forskellige spørgsmål relateret til de opdaterede anbefalinger for sociale arrangementer mv. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • Sociale arrangementer – kan de afholdes med deltagelse af forældre eller andre besøgende?
 • Aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål – kan de afholdes med overnatning?
 • Nære kontakter, der tidligere har været smittet med ny corona-virus – hvilke anbefalinger gælder for dem?

Ministeriet har nu fået en tilbagemelding på de tre spørgsmål og har opdateret deres spørgsmål/svar.

Spørgsmål/svar om sociale arrangementer er opdateret, så det nu fremgår, at disse godt kan afholdes med deltagelse af forældre eller andre besøgende.

Spørgsmål/svar om aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål er opdateret, så det nu fremgår, at disse kan afholdes med overnatning.

Der er også lavet en ny spørgsmål/svar om anbefalinger for nære kontakter, der tidligere har været smittet med ny corona-virus.

Find Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

Orientering d. 1. juni, kl. 12.00

Ny politisk aftale

Regeringen og aftalekredsen for rammeaftale om plan for genåbning af Danmark har d. 1. juni 2021 indgået en ny aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser.

Aftalepartierne er enige om en opsamlende indsats i efteråret 2021 som supplement til Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021 af 18. februar 2021.

Aftalepartierne er enige om, at der – ud over de 600 mio. kr. som allerede er afsat – afsættes en ramme på yderlige 295 mio. kr. til at understøtte et fagligt løft i 2021. Samtidig forlænges fristen for anvendelsen af tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021 til udgangen af 2021.

Find aftaleteksten og Børne- og Undervisningsministeriets nyhed om aftalen her

Ekstra tilskud til fagligt løft og styrkelse af trivsel

Aftalepartierne er bl.a. enige om, at der afsættes en ramme på 107 mio. kr. til folkeskoler, SFO’er, fritids- og klubtilbud samt fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. Midlerne kan anvendes til indsatser, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov samt til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. I grundskolen kan det f.eks. være indsatser målrettet de fagligt svageste elever, som perioden med nedlukning og nødundervisning forventes at have haft de største negative konsekvenser for, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse. I SFO’er samt fritids- og klubtilbud kan midlerne f.eks. anvendes til indsatser, der skal få de børn og unge, som måtte have forladt tilbuddene i perioden med nedlukninger, tilbage, og til opsøgende indsatser samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser. Midlerne kan anvendes til aktiviteter i sommerferien og hen over efteråret.

Det må forventes, at der tilgår skolerne informationer om den konkrete udmøntning af det ekstra tilskud på samme måde som det skete vedr. tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021.

Fleksibilitet ifm. med elevers opstart på gymnasiale uddannelser

Aftalepartierne ønsker at sikre, at nye elever på de gymnasiale uddannelser får de bedste muligheder for opstart på deres valgte uddannelse på lige vilkår med tidligere årgange. Der er derfor, ifølge partierne, behov for, at de gymnasiale uddannelser gives fleksibilitet til at indrette undervisningen mest hensigtsmæssigt, så der kan sikres tid til at indhente eventuelle faglige huller fra grundskolen ved skoleårets begyndelse. De gymnasiale uddannelser får derfor frihed til at flytte timer i de obligatoriske fag, der skal indgå i grundforløbet, som f.eks. engelsk og samfundsfag til et senere tidspunkt og dermed prioritere mellem fagene i forhold til elevernes behov. Dette vil, ifølge aftalen, kunne frigive tid til en særlig indsats, hvor eleverne kan sikres ekstra undervisning med et fagligt løft i de fag, hvor det lokalt vurderes at være nødvendigt. Der vil kunne anvendes timer fra elevernes individuelle timepulje, hvormed timerne til det faglige løft supplerer de enkelte fags samlede timetal. Anvendelse af timer fra timepuljen giver ligeledes mulighed for en ekstra indsats for nye elever på den to-årige hf.

Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder en vejledning med eksempler på en mulig struktur for grundforløbet og anvendelsen af timepuljen til et fagligt løft af nye elever.

Orientering d. 28. maj, kl. 08.00

Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet anbefalinger for sociale og faglige arrangementer, herunder anbefalinger specifikt for arrangementer over flere dage med overnatning, f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan findes her.

De generelle retningslinjer samt spørgsmål/svar om sociale arrangementer mv. er opdaterede med en henvisning til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Disse kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 22. maj, kl. 17.30

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) oplyser i dag, at Sundhedsstyrelsen ikke længere anbefaler at aflyse sociale arrangementer samt aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål.

Afholdelsen af de forskellige typer af arrangementer og aktiviteter skal ske inden for nærmere definerede retningslinjer. De generelle retningslinjer på dagtilbuds-, grundskole- samt ungdoms- og voksenuddannelsesområderne er opdateret. 

Find de opdaterede retningslinjer her

Se de opdaterede BUVM spørgsmål/svar her

BUVM oplyser desuden, at der snarest følger specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning, som f.eks. lejrskoler og studieture. På BUVM spørgsmål/svar fremgår det allerede, at det anbefales, at kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage afholdes inden for den enkelte stue eller tilsvarende gruppeinddeling, klasse eller hold.  

Aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål

Sundhedsstyrelsens åbning for aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål betyder, at der igen kan afholdes bl.a. generalforsamlinger, forældrekredsmøder, skole/hjemsamtaler, rundvisninger, optagelsessamtaler m.v.

Aktiviteter, der er forbundet med dagtilbuddets, skolens, uddannelsesinstitutionens og SFO, klub mv.’s virksomhed, er undtaget fra det såkaldte lille forsamlingsforbud, men ikke det store. Der kan hverken indendørs eller udendørs afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig (det store forsamlingsforbud).

Aktiviteterne bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand m.v. Der gælder derudover krav om test på ungdomsuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for elever fra og med 12 år, medarbejdere, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen/institutionen. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

Dertil er der på Børne- og Undervisningsministeriets område et krav om, at besøgende skal anvende mundbind eller visir, når de opholder sig indendørs i dagtilbuddet, på skolen, uddannelsesinstitutionen og SFO, klub mv. For ungdoms- og voksenuddannelser er derudover også krav om mundbind eller visir til elever, medarbejder og andre personer tilknyttet uddannelsesinstitutionen.

Sociale arrangementer

Sundhedsstyrelsens giver nu mulighed for arrangementer af social karakter i dagtilbud, på skoler, uddannelsesinstitutioner og SFO, klub mv. Det anbefales, at sociale arrangementer afholdes inden for gruppen/stamklassen/holdet, dvs. uden kontakt på tværs af grupper/klasser/hold. Sociale arrangementer i daginstitutioner, der afholdes udendørs, kan afholdes på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger.

Sociale arrangementer bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme. Der gælder derudover krav om test på bl.a. ungdomsuddannelser samt kraftig opfordring til test på grundskoler for både elever og medarbejdere. Der opfordres også til test af personale på dagtilbudsområdet.

Private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, skolen, uddannelsesinstitutionen og SFO, klub mv., eksempelvis legeaftaler, fødselsdage og klassefester, bør afholdes under hensyntagen til de enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Private arrangementer bør desuden overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Orientering d. 20. maj, kl. 11.20

Børne- og Undervisningsministeriet har nu offentliggjort retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning og studenterkørsel læs mere her

Orientering d. 19. maj, kl. 10.30

Pr. 21. maj 2021 åbnes for 100 pct. fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. De justerede retningslinjer for bl.a. ungdomsuddannelserne gældende fra den 21. maj 2021 er nu offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 18. maj, kl. 08.15

Størsteparten af Folketingets partier har i går aftes indgået en aftale om yderligere genåbning af samfundet fra d. 21. maj.

Aftalepartierne noterer sig sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det endnu er for tidligt at se de eventuelle smittemæssige konsekvenser af den genåbning, der har fundet gradvist sted siden 21. april 2021.

Partierne er enige om, at der pr. 21. maj 2021 åbnes for 100 pct. fremmøde for resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Partierne noterer sig, at Sundhedsstyrelsen oplyser, at de er ved at opdatere anbefalingerne for sociale arrangementer og socialt samvær, så de bliver justeret i forhold til den gradvise genåbning. Der vil blive udstedt nye anbefalinger, som muliggør afholdelse af arrangementer med overnatning, herunder lejrskoler mv., i dagtilbud mv., på grundskoler (herunder efterskoler mv.), fritidstilbud (SFO og klub mv.), ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser samt arrangementer i det frivillige idræts- og foreningsliv.

Den politiske aftale kan læses her

Læs de gældende retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser her

Læs Børne- og Undervisningsministeriets seneste spørgsmål/svar her

Orientering d. 5. maj, kl. 09.30

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for henholdsvis grundskoler og ungdomsuddannelser gældende fra d. 6. maj.

Alle retningslinjer og vejledninger kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 4. maj, kl. 08.25

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om at åbne yderligere som led i den gradvise genåbning af Danmark.

Aftalen indebærer, at flere børn og unge kan komme fysisk tilbage i skole. Allerede fra den 6. maj åbnes for 100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse og for afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Pr. 21. maj 2021 åbnes for 100 pct. fremmøde for de resterende elever på bl.a. ungdomsuddannelserne.

Bemærk, at der er tale om en politisk aftale. De konkrete retningslinjer vil først efterfølgende blive udarbejdet og offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet. De nuværende retningslinjer og Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar er derfor forsat gældende.

læs den politiske aftale her

Orientering d. 25. april, kl. 11.50

Aftalepartierne bag prøveaftalen af 5. februar 2021 er enedes om justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener for elever i grundskolen. Eleverne i 9. og 10. klasse skal fortsat til de prøver, som blev aftalt den 5. februar (inklusiv en mindre justering den 12. februar). Ændringen består i, at eleverne får ophøjet deres afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren. Det er også aftalt, at eleverne i grundskolen får deres standpunktskarakter inden prøven. Læs mere her

Orientering d. 25. april, kl. 11.30

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en ny version af følgende retningslinjer:

 • Generelle retningslinjer for grundskoler
 • Generelle retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og pivatskoler

Retningslinjerne er opdateret på baggrund af Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger om afstand, der lyder, at man anbefales at holde mindst 1 meters afstand til andre personer og 2 meter, når det er muligt Læs mere her.

De nye versioner af retningslinjerne kan som vanligt findes på ministeriets hjemmeside her.  

Orientering d. 20. april, kl. 18.45

Det har i en længere periode været en klar opfordring fra sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet, at skolerne skulle udskyde eller aflyse visse aktiviteter. Den klare opfordring er nu igen forlænget, således at den indtil videre gælder til og med d. 5. maj 2021.

Generalforsamling/forældrekredsmøde

Dette betyder bl.a., at forældrekredsmøder og/eller generalforsamlinger som udgangspunkt bør udskydes. Såfremt medlemsskolen står i en situation, hvor det alligevel er nødvendigt at gennemføre et forældrekredsmøde, en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, anbefales skolen at kontakte foreningen for rådgivning.

Øvrig mødeaktivitet

Den klare opfordring fra bl.a. sundhedsmyndighederne indebærer også forsat udskydelse af f.eks. fysiske forældremøder, skole-hjem-samtaler, orienteringsmøder, rundvisninger m.v. Opfordringen gælder uanset hvor mange, der deltager ved aktiviteterne.

Lejrskoler m.v.

Anbefalingen indebærer endvidere fortsat aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

Sociale arrangementer

Lig ovenstående gælder også fortsat anbefalingen om at udskyde eller aflyse alle typer af sociale arrangementer. Anbefalingen gælder både sociale arrangementer på og uden for dagtilbuddets/skolens matrikel. Anbefalingen gælder i øvrigt også private arrangementer, der ikke arrangeres af dagtilbuddet, institutionen eller skolen – også selv om gruppen af børn eller unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Alle ovenstående nævnte anbefalinger gælder, som nævnt, foreløbigt til og med d. 5. maj 2021.

Læs mere på BUVM spørgsmål/svar her

Orientering d. 19. april, kl. 8.50

Retningslinjerne for bl.a. grundskoler og ungdomsuddannelser gældende fra d. 21. april er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 16. april, kl. 8.30

Det fremgår af den politiske rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, at aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller ønsker at udfase restriktioner, og at aftalepartierne inden hver faseovergang vil aftale det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien. I går aftes besluttede partierne bag aftalen endnu en udfasning af restriktionerne med betydning for bl.a. grundskoler og ungdomsuddannelser.

Pr. 21. april 2021 bliver der mulighed for 80 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser. Genåbningen vil dog være geografisk differentieret og vil på anbefaling fra SSI omfatte landsdelene Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, som er kendetegnet ved et lavere smitteniveau end landsdelene i Hovedstadsområdet. Genåbning sker i øvrigt på samme vilkår som tidligere genåbning.

Pr. 21. april får 5.-8. klasse i grundskolerne mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til indendørs undervisning. Genåbning sker på samme vilkår som tidligere genåbning.

Partierne er desuden enige om i uge 16 at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede. Kommunernes adgang til data drøftes endvidere. Endelig skal der sikres fortsat nødundervisning i sogne og kommuner berørt af nedlukning.

Se den politiske aftale her

Det må forventes at Børne- og Undervisningsministeriet giver flere informationer om den yderligere genåbning. Foreningen orienterer om dette på hjemmesiden her.

Orientering d. 9. april, kl. 18.30

Denne orientering omhandler

 • Ny model for automatisk nedlukning
 • Øgede beføjelser til kommuner
 • Hvem orienterer skolerne?

Ny model for automatisk nedlukning

Folketingets Epidemiudvalg har tiltrådt en model for automatisk lokal nedlukning, der træder i kraft fra på mandag d. 12. april.

Den nye model for nedlukninger indeholder klare kriterier for, hvornår der skal ske automatisk nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner mv. i henholdsvis sogne og kommuner.

De frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser vil også være en del af disse nedlukninger.

Kriterierne* for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne kan løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Data for smitte i kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdage omkring klokken 12. Herefter får kommunerne besked om, hvorvidt hele kommunen eller dele af kommunen ligger over niveau, med den konsekvens, at der skal iværksættes automatisk nedlukning af:

 • Alle grundskoler
 • Alle SFO’er og klubtilbud
 • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
 • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

**Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages nedlukning, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning.

Der etableres nødpasning under nedlukningen, og sårbare elever vil blive undtaget.

Øgede beføjelser til kommuner

Kommunalbestyrelsen får som noget nyt mulighed for at meddele påbud om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Nedlukningen ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen, eller når kommunen er under niveau på et kriterie.

Kosttilbud mv. undtages også denne nedlukning jf. ovenstående**.

Hvem orienterer skolerne?

Som nævnt i en tidligere orientering har foreningen hidtil modtaget informationer fra centralt hold. Dette gør sig ikke gældende for de lokale restriktioner og nedlukninger. Det er derfor vanskeligt for foreningen at skabe overblik over vilkårene og orientere medlemsskolerne.

For både grundskoler og gymnasiale uddannelser er det derfor tilrådeligt at sikre sig viden om, hvem i kommunen, der informerer skolen, hvis der udstedes påbud med betydning for den frie og private skole.

Medlemsskolerne kan som altid kontakte foreningen for rådgivning om den konkrete situation.

Læs nyheden på BUVM.dk

Læs nyheden på SUM.dk

*Kriterier:

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
 • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning

Orientering d. 8. april, kl. 12.30

Læs foreningens anbefalinger ift. ansættelse af supvisorer ifm. test ved selvpodning her

Orientering d. 6. april, kl. 11.15

Informationer og beslutninger omkring lokale nedlukninger og restriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har i løbet af påskeugen udstedt påbud om nedlukning af alle skoler og fritidstilbud i en række kommuner på grund af høj smitte. En del af foreningens medlemsskoler er påvirket af disse påbud. Alle elever i de pågældende kommuner er hjemsendt til fjernundervisning/virtuel undervisning, og skolerne må etablere nødpasning.

Flere kommuner kan forvente lokale nedlukninger, hvis smitten stiger.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud rettes mod kommunen, der er ansvarlig for at implementere påbuddet. Det betyder, at daginstitutioner og grundskoler får direkte besked af kommunen, såfremt de er underlagt et påbud. Påbud til ungdomsuddannelser rettes direkte fra Styrelsen for Patientsikkerhed til institutionen.

Et påbud vil bl.a. kunne omhandle restriktioner for adgangen til skoler og institutioner; antal af personer, der har adgang; klasse- og holdstørrelser; betingelser for adgang m.v.

Foreningen har hidtil modtaget informationer fra centralt hold. Dette gør sig ikke gældende for de lokale restriktioner og nedlukninger. Det bliver i stigende grad vanskeligt for foreningen at skabe overblik over vilkårene, idet retningslinjerne for de enkelte kommuner og institutioner kan være forskellige.

For grundskolerne vedkommende er det tilrådeligt at sikre sig viden om, hvem i kommunen, der informerer skolen, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder påbud med betydning for den frie og private grundskole.

Den aktuelle liste over påbud om restriktioner eller nedlukning bør kunne findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, men denne er i skrivende stund ikke opdateret.

Det forventes at blive en realitet, at kommuner landet over selv får beslutningsmagten, når det kommer til skolenedlukninger. Dette gælder også i forhold til frie og private skoler. Foreningen har sat sig imod denne mulighed i forbindelse med bl.a. høringer over Epidemiloven, men dette har desværre ikke ført til ændringer i lovens tekst. I dag ligger beslutningen om restriktioner og skolelukninger som nævnt hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men det er hensigten, at de fremadrettet skal fungere som rådgivere for kommunerne. Lovgrundlaget for ændringen er ikke fuldt ud på plads endnu, men forventes at blive det inden for nærmeste fremtid.

Ansættelse af test-supervisorer

Gymnasiale uddannelser skal lokalt kunne tilbyde hurtigtest af fremmødte elever og ansatte under supervision fra tirsdag den 6. april og senest den 15. april.

Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvor længe den forventede teststrategi udstrækkes. Udgangspunktet er indtil videre frem til sommerferien 2021.

I forbindelse med nyansættelse af supervisorer ifm. selvpodning er det foreningens anbefaling, at skolen ansætter på vilkår svarende til overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F. Vi vil snarest fremlægge yderligere information samt forslag til ansættelsesbrev på foreningens hjemmeside www.privateskoler.dk/nyheder.

Test på grundskoler

For elever på frie og private grundskoler er der ikke krav om test, men der opfordres kraftigt til, at elever der er fyldt 12 år, bliver testet i forbindelse med fysisk fremmøde på skolen. Der opfordres til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en COVID-19-test inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen. Da det kun er en opfordring at lade sig teste, skal grundskolen ikke kontrollere testsvar. 

Nødprøvebekendtgørelser

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nødprøvebekendtgørelserne for grundskoler og ungdomsuddannelser. Find dem her:

Nødprøvebekendtgørelse. Grundskoler

Nødprøvebekendtgørelse. Gymnasiale uddannelser

COVID-19 fripladstilskud

Fordelingssekretariatet oplyser, at hjælpepakken på 25 mio., der har gjort COVID-19 fripladstilskuddet muligt, er opbrugt. Behovet har vist sig meget stort. Ordningen er de facto ophørt, hvis ikke der tilføres flere midler. Læs mere på Fordelingssekretariatets hjemmeside

Orientering d. 31. marts, kl. 9.30

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud om nedlukning af alle skoler og fritidstilbud i en række kommuner på grund af høj smitte. I første omgang bl.a. Ishøj og Høje Taastrup og fra i dag Gladsaxe KommuneHalsnæs Kommune og Fredensborg Kommune. Flere kommuner kan forvente lokale nedlukninger, hvis smitten stiger.

De særlige restriktioner vil foreløbigt gælde til d. 11. april.

Det bliver i stigende grad vanskeligt for foreningen at skabe overblik over vilkårene, idet retningslinjerne for de enkelte kommuner kan være forskellige, ligesom der ikke nødvendigvis er øjeblikke informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet om betydningen for alle skoletyper, som er repræsenteret i foreningen. Vi offentliggør nye informationer vores hjemmeside her, så snart de tilgår os fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Status på de informationer, vi pt. har, er som følger:

Gladsaxe Kommune

Grundskoler:

Skole/SFO/Klub lukker fra i dag (31. marts). Fjernundervisning for alle klassetrin frem til den 11. april.

Kostskoler (grundskoler) kan forventeligt holde åbent.

Ungdomsuddannelser:

Intet nyt pt. om ungdomsuddannelser (skoler kontaktes af Styrelsen for Patientsikkerhed).

Kostskoler (gymnasier). Hjemsendes ikke. Forventeligt fjernundervisning fra kostskolen.

Fredensborg Kommune

Grundskoler:

Skole/SFO/Klub lukker fra i dag (31. marts). Fjernundervisning for alle klassetrin frem til den 11. april.

Halsnæs Kommune

Grundskoler:

Skole/SFO/Klub lukker fra i dag (31. marts). Fjernundervisning for alle klassetrin frem til den 11. april.

Ishøj Kommune

Grundskoler:

Skole/SFO/Klub lukket fra 26. april. Fjernundervisning for alle klassetrin i grundskolen frem til den 11. april.

Høje Taastrup Kommune

Grundskoler:

Skole/SFO/Klub lukket fra 26. april. Fjernundervisning for alle klassetrin i grundskolen frem til den 11. april.

Ungdomsuddannelser:

Afgangselever og ikke-afgangselever: Fjernundervisning samt udendørs undervisning 1 dag om ugen.

Orientering d. 30. marts, kl. 21.00

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud om nedlukning af alle skoler og fritidstilbud i en række kommuner på grund af høj smitte. I første omgang bl.a. Ishøj og Høje Taastrup og fra i morgen Gladsaxe Kommune. Flere kommuner kan forvente lokale nedlukninger, hvis smitten stiger.

De særlige restriktioner vil foreløbigt gælde til d. 11. april.

Det bliver i stigende grad vanskeligt for foreningen at skabe overblik over vilkårene, idet retningslinjerne for de enkelte kommuner kan være forskellige, ligesom der ikke nødvendigvis er øjeblikke informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet om betydningen for alle skoletyper, som er repræsenteret i foreningen. Vi offentliggør nye informationer vores hjemmeside her, så snart der tilgår os nye informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Orientering d. 26. marts, kl. 8.15

Alle skoler og fritidsordninger i Høje-Taastrup, Brøndby, Ishøj og Vallensbæk lukker midlertidigt på grund af høje smittetal.

Påbuddet om lukningerne kommer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skoler og fritidsordninger er lukkede fra fredag 26. marts til 11. april.

Orientering d. 24. marts, kl. 15.00

Retningslinjerne gældende fra d. 6. april er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 23. marts, kl. 8.30

Regeringen og Folketingets partier har i går aftes lavet en aftale om en genåbningsplan. Af den fremgår det bl.a., at der den 6. april, tirsdag efter påske, åbnes for, at 5.-8. klasse kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Det vil sige hver anden uge. På ungdomsuddannelser kan eleverne ligeledes vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, forventes det som udgangspunkt, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud.

Ved lokale udbrud skal myndighederne iværksætte tiltag og restriktioner. Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse i forhold til genåbningsplanen på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.

Det forventes, at Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer retningslinjer og spørgsmål/svar.

Find spørgsmål og svar om forårets genåbninger her, herunder regler om 50%-fremøde.

Find spørgsmål og svar omkring selvpodning og supervision her

Find de seneste opdaterede spørgsmål/svar her

Orientering d. 22. marts, kl. 08.30

Her er de senest opdaterede retningslinjer gældende fra d. 22. marts.

Orientering d. 19. marts, kl. 17.30

Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i landsdelene Københavns By, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland kan komme tilbage fra mandag den 22. marts efter samme model som resten af landet (50 pct. fremmøde).

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort, hvilke kommuner Epidemikommissionen vurderer ikke skal være inkluderet i den delvise genåbning pr. 22. marts.  Det drejer sig om Albertslund, Brøndby og Høje-Taastrup.

Læs mere her

Orientering d. 19. marts, kl. 11.30

Hvilke områder er inkluderet i den delvise genåbning d. 22. marts

I går blev det politisk besluttet, at afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i ”Region Hovedstaden” kan vende tilbage til skolen efter samme model som resten af landet. Der har været flere forlydender om, hvilke kommuner, der er inkluderet i den delvise genåbning for afgangseleverne fra d. 22. marts. Den seneste meddelelse, som foreningen har modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet, giver ikke fuld afklaring på kommuneniveau, men indikerer at flere er omfattet end først antaget:

Afgangselever på grundskoleområdet samt afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser i Hovedstadsområdet (landsdelene Københavns By, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland) kan komme tilbage med samme forudsætninger som resten af landet.

Undtaget fra denne genåbning er kommuner med høj incidens – hvilke konkrete kommuner, der evt. vil være tale om, vurderes af Epidemikommissionen i dag fredag.

Find de seneste retningslinjer her

Muligt krav om tilbud om selvtest på grundskoler

Det forventes bl.a., at gymnasier vil skulle etablere mulighed for, at elever og ansatte kan blive testet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision efter påske. Dette forudsætter dog, at bekendtgørelsen, der skal ligge til grund for hurtigtest ved selvpodning under supervision, forinden er forelagt for Folketingets Epidemiudvalg. Derudover er det en forudsætning for superviseret selvtest, at de indkøbte testkits godkendes til selvtest. Processen omkring dispensation til anvendelse til selvtest er påbegyndt i Sundhedsministeriet og forventes afklaret snarest.

Grundskolerne er ikke i første omgang inkluderet i kravet om selvtest. Men grundskolerne må forvente, at der kommer et krav om, at også de skal tilbyde selvtest, ifm. med en yderligere genåbning, for bl.a. at aflaste de almindelige testcentre.

Børne- og Undervisningsministeriet har lagt en række nye spørgsmål/svar på uvm.dk om rammerne omkring selvtest, herunder ”Vejledning til skoler/institutioners forberedelser til selvpodning under supervision.” 

Orientering d. 19. marts, kl. 10.40

I går blev det politisk besluttet, at afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden kan vende tilbage til skolen efter samme model som resten af landet. Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens. Dette vurderes af Epidemikommissionen.

Der er flere forlydender om, hvilke kommuner, der er inkluderet i den delvise genåbning for afgangseleverne fra d. 22. marts. Foreningen afventer Børne- og Undervisningsministeriets udmelding og orienterer efterfølgende.

Orientering d. 19. marts, kl. 9.00

Afgangselever i Region Hovedstaden kan vende delvist tilbage

I går blev det politisk besluttet, at afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden kan vende tilbage til skolen efter samme model som resten af landet. Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens. Dette vurderes af Epidemikommissionen. Afgangseleverne i grundskoler og på ungdomsuddannelser i Region Hovedstaden kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde. Dvs. skiftevis en uges fremmødeundervisning og en uges fjernundervisning.

Region Hovedstaden er følgende kommuner:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, *Bornholm, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.

*Der er særlige retningslinjer for Bornholm

Find de seneste retningslinjer her

Selvtest

Det forventes, at følgende skoletyper vil skulle etablere mulighed for, at elever og ansatte kan blive coronatestet på skolen eller institutionen ved selvpodning under supervision efter påske:

 • Efterskoler og frie fagskoler
 • FGU-institutioner
 • Gymnasier 
 • Erhvervsskoler
 • AMU-centre og øvrige udbydere af AMU 
 • TAMU 
 • VUC’ere og deres driftsoverenskomstparter

Børne- og Undervisningsministeriet har lagt en række nye spørgsmål/svar på uvm.dk om rammerne omkring selvtest, herunder ”Vejledning til skoler/institutioners forberedelser til selvpodning under supervision.” 

Orientering d. 17. marts, kl. 8.00

Der er offentliggjort nye versioner af følgende retningslinjer:

 1. Generelle retningslinjer for grundskoler
 2. Retningslinjer for Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland

Ændringerne indebærer konkret, at fremmøde i klubtilbud m.v. bør følge fremmødedagen ifm. én udendørs undervisningsdag om ugen. Ændringen er foretaget af hensyn til sammenhængen til test.

Af hensyn til det lokale råderum er anbefalingen om, at 50 pct. fremmøde så vidt muligt bør ske ugevist og ikke ligge hen over en weekend også taget ud.

Find de ændrede retningslinjer her på ministeriets hjemmeside.

Orientering d. 15. marts, kl. 11.00

 • Nyeste retningslinjer
 • Skoler i Ishøj må åbne igen
 • Særtilskud til et fagligt løft og trivsel frem mod sommeren 2021
 • Mulighed for fremmøde for andre elever, når 3.g-elever skriver opgave

Nyeste retningslinjer

Der er offentliggjort nye versioner af henholdsvis:

 • Retningslinjerne for Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland
 • Generelle retningslinjer for grundskoler
 • Retningslinjer for test

Det er blevet præciseret at fremmøde i klubtilbud m.v. ikke behøver at være på samme fremmødedag, hvor den udendørs undervisning finder sted.

Samtidig er det blevet præciseret, at det anbefales, at 50 pct. fremmøde så vidt muligt bør ske ugevist, dvs. mandag til fredag, og dermed ikke bør krydse hen over en weekend.

Til sidst er der sat henvisninger ind til en række af Sundhedsstyrelsen vejledninger i retningslinjerne for test, herunder bl.a. ift. hvordan man skal håndtere positivt testsvar på hurtigtest.

Retningslinjerne kan som vanligt findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Skoler i Ishøj må åbne igen

Ishøj Kommune kan genåbne skolerne på linje med resten af hovedstaden fra i dag. Det sker på baggrund af en vurdering fra Epidemikommissionen.

Særtilskud til et fagligt løft og trivsel frem mod sommeren 2021.

I forbindelse med en politisk aftale i februar blev der afsat en ramme på 377 mio. kr. til et særtilskud til skoler og uddannelsesinstitutioner til et fagligt løft frem mod sommeren 2021. En andel af disse midler fordeles på frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser.

Der skal i anvendelsen af tilskuddet være et særligt fokus på de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i 1. halvår af 2021 og elever med særlige udfordringer. Midlerne kan disponeres lokalt af den enkelte skole med henblik på at tilpasse indsatsen til den konkrete elevgruppe og lokale udfordringer. Særtilskuddet kan f.eks. anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, flerfaglig undervisning, ekstraundervisning i mindre hold og turboforløb.

Skolernes udgifter i forbindelse med anvendelse af særtilskuddet inden for formålet skal fremgå af det almindelige regnskab og vil i den forbindelse skulle konteres på et særskilt udmeldt formålskontonummer. Evt. uforbrugte midler samt midler, der ikke er anvendt til formålet inden udgangen af juli 2021, skal tilbagebetales inden årets udgang.

Udbetalingen af midlerne forudsætter fortsat Finansudvalgets tiltrædelse af et aktstykke, som forventes behandlet den 18. marts. Når og såfremt Finansudvalget tiltræder aktstykket, sættes midlerne til udbetaling hurtigst muligt herefter. Tilskuddet tilgår skoler og institutioner direkte. Skolerne modtager et egentligt tilskudsbrev i forbindelse med udbetalingen af midlerne. Tilskuddet skal være anvendt inden for formålet senest med udgangen af juli 2021.

Ud over midlerne til et fagligt løft, udbetales et tilskud til elevrådene på skolerne og institutionerne til trivselsindsatser på ca. 3.900 kr. pr. elevråd.

Mulighed for fremmøde for andre elever, når 3.g-elever skriver opgave

Elever på de gymnasiale uddannelser, som indtil videre ikke er omfattet af genåbningen får mulighed for at møde frem, når elever i 3.g er hjemme for at skrive deres større skriftlige opgave.

For at skolerne i de genåbnede regioner ikke står tomme i 3.g’ernes skriveperiode, får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at lade et tilsvarende antal andre elever møde på skolen til undervisning i stedet.

Det forventes, at der udstedes regler herom med ikrafttrædelse onsdag den 17. marts. Ministeriet vil offentliggøre FAQ herom.

Orientering d. 13. marts, kl. 10.00

Der er offentliggjort nye versioner af henholdsvis:

 1. Retningslinjerne for Jylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland
 2. Generelle retningslinjer for grundskoler
 3. Retningslinjer for test

Det er blevet præciseret, at fremmøde i klubtilbud m.v. ikke behøves at være på samme fremmødedag, hvor den udendørs undervisning finder sted.

Samtidig er det blevet præciseret, at det anbefales, at 50 pct. fremmøde så vidt muligt bør ske ugevist, dvs. mandag til fredag, og dermed ikke bør krydse hen over en weekend.

Til sidst er der sat henvisninger ind til en række af Sundhedsstyrelsen vejledninger i retningslinjerne for test, herunder bl.a. ift. hvordan man skal håndtere positivt testsvar på hurtigtest.

Retningslinjerne kan som vanligt findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.

Orientering d. 10. marts, kl. 17.30

Børne og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne gældende fra og med d. 14. marts.

Find de nyeste retningslinjer her

Retningslinjerne suppleres løbende med information på Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar.

Orientering d. 10. marts, kl. 15.00

Justitsministeriet meddelte i går aftes, i en pressemeddelelse, at der lægges op til yderligere genåbning af samfundet pr. 15. marts 2021. Den yderligere genåbning fra d. 15. marts er betinget af, at Folketinget godkender den i dag. Der skal være møde i Folketingets Epidemiudvalg i eftermiddag.

På børne- og undervisningsområdet bliver der fra d. 15. marts 2021, jf. ovenstående, yderligere mulighed for fysisk fremmøde, men i forskelligt omfang alt efter landsdel. Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en oversigt over, hvilke landsdele/kommuner, der er omfattet af hvad.

Se oversigten her

Det er nu, om muligt, mere komplekst at finde ud af, hvilke regler og rammer, der gælder for hvilke landsdele, kommuner, institutions- og skoletyper. Vi prøver alle at holde tungen lige i munden.

Medlemsskolerne stiller af gode grunde spørgsmål til de retningslinjer, der skal følges ifm. med den yderligere genåbning, men mange detailspørgsmål er endnu ikke afklaret. Vi ser igen ind i tiltag og aktiviteter, der ikke er prøvet før, f.eks. udeundervisning.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer at kunne offentliggøre de opdaterede retningslinjer sent i aften eller i morgen. Første rul af spørgsmål/svar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside forventes offentliggjort i eftermiddag. 

Foreningen opdaterer denne nyhed, når der er nyt om retningslinjer.

Orientering d. 10. marts, kl. 9.15

På børne- og undervisningsområdet  bliver der fra d. 15. marts 2021 yderligere mulighed for fysisk fremmøde, men i forskelligt omfang alt efter landsdel. Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en oversigt over, hvilke landsdele/kommuner, der er omfattet af hvad.

Se oversigten her

Genåbningen sker efter gældende retningslinjer, der dog må forventes opdateret. De senest opdaterede retningslinjer kan findes her 

På baggrund af gårsdagens seneste politiske aftale om yderligere genåbning, har der været lidt uklarheder vedr. kostskoler. Vi kan nu præcisere følgende:

Kostgrundskoler:

Elever på kostafdelinger ved fri- og privatskoler kan komme tilbage på deres kostdeling med fuldt fremmøde i skolen.

Kostgymnasier:

Foreningen har af Børne- og Undervisningsministeriet fået bekræftet, at kostelever ved ungdomsuddannelser, herunder private gymnasier, kan vende tilbage til kostafdelingerne. Undervisningen i skolen skal foregå med 50% fremmøde. Det vil sige, at kosteleverne kan deltage med fysisk tilstedeværelse i undervisningen i skolen hver anden uge. I øvrige uger skal eleverne modtage virtuel- eller fjernundervisning i skolens kostafsnit, på værelser, i opholdsområder eller lignende.

Orientering d. 9. marts, kl. 19.00

Justitsministeriet meddeler her til aften, i en pressemeddelelse, at der lægges op til yderligere genåbning af samfundet pr. 15. marts 2021. Den yderligere genåbning vil have betydning for både grundskoler og ungdomsuddannelser i de fleste af landets kommuner.

Grundskoler

Afgangselever i grundskoler i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.

Grundskoler kan vende tilbage med 100 pct. fremmøde på ikke-brofaste øer efter samme model som åbningen på Bornholm.

Elever i 5.-8. klasse i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Det samme gælder for afgangselever i grundskolen i landsdele, hvor der endnu ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde.

I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativt testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammelt.

Ungdomsuddannelser

Afgangselever på ungdomsuddannelser i Østjylland, Sydjylland, Fyn samt Vest- og Sydsjælland kan vende tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) efter samme model som åbningen i Nordjylland og Vestjylland.

Ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen. Det samme gælder for afgangselever på ungdomsuddannelser i landsdele, hvor der endnu ikke er åbnet for 50 pct. fremmøde.

For fremmøde på ungdomsuddannelserne kræves et højst 72 timer gammelt, negativt testresultat for både personale og elever.

I pressemeddelelsen skrives der lidt uklart om muligheden for genåbning af kostafdelinger på fri- og privatskoler og ligeledes om muligheden for, at elever, der bor på kostafdelinger på ungdomsuddannelser, kan komme fuldt tilbage på kostafdelingen. Foreningen undersøger dette, ligesom foreningen informerer, når der er mere detaljerede informationer om retningslinjer og om, hvilke konkrete kommuner, der er medregnet i den yderligere genåbning og hvilke, der ikke er.

Orientering d. 6. marts, kl. 15.45

Ishøj

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at det på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen er besluttet, at de skærpede tiltag i Ishøj fortsætter til og med 14. marts. Således skal 0. – 4. klasse fortsat være hjemsendt.

Kolding

I Kolding by ophører den skærpede indsats fra den 8. marts. Det betyder, at dagtilbud igen må åbne under de restriktioner, som gælder i hele landet, og at elever i 0.-4. klasse igen må møde fysisk frem i skole.

Orientering d. 1. marts, kl. 9.30

Børne- og Undervisningsministeriet har i løbet af weekenden opdateret retningslinjerne for skoler i Nord-, Vestjylland og på Bornholm. Finde de opdaterede retningslinjer her

Børne- og Undervisningsministeriet har ligeledes opdateret deres FAQ

På baggrund af indstilling fra bl.a. sundhedsmyndighederne er tiltagene i henholdsvis Ishøj og Kolding forlænget til og med den 7. marts 2021.

Det indebærer, at 0. – 4. klasse i Ishøj kommune fortsat er hjemsendt. Ligesom de skoler og daginstitutioner mv., der er lukket i Kolding by (6000), fortsat skal holde lukket.

Find de gældende retningslinjer  her

Orientering d. 26. februar, kl. 15.00

Børne- og Undervisningsministeriet har i løbet af dagen opdateret retningslinjerne vedr. test for skoler i Nord-, Vestjylland og på Bornholm.

Der er foretaget følgende væsentlige justeringer:

 • Personer, der har gennemgået vaccination er ikke længere undtaget fra krav om test.
 • Der er indsat et afsnit, der nærmere beskriver krav til, hvordan man dokumenterer en COVID19-test.  
 • Der er indsat et afsnit, der nærmere beskriver grupper, der kan opholde sig på kostafdelinger uden testkrav.

Den relevante bekendtgørelse forventes udstedt omkring midnat. Børne- og Undervisningsministeriet tager forbehold for yderligere justeringer i den forbindelse.

Ved eventuelle ændringer opdaterer foreningen nyheden på hjemmesiden her

Retningslinjer for COVID19-test i Nord- og Vestjylland (pdf)

[Opdateret 26. februar]

Retningslinjer for COVID19-test på Bornholm (pdf)

[Opdateret 26. februar]

Orientering d. 26. februar, kl. 10.00

Retningslinjerne for COVID19-test i forbindelse med den delvise genåbning af henholdsvis grundskoler og ungdomsuddannelser i Nord- og Vestjylland og på Bornholm er offentliggjort.

Retningslinjerne gælder fra og med den 28. februar 2021 i følgende kommuner:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner i Region Nordjylland samt Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner i Region Midtjylland.

Regler for test på grundskoler, herunder frie og private grundskoler og frie og private grundskoler med kostafdeling:

Der indføres opfordring til test ifm. fysisk fremmøde for ansatte samt elever over 12 år. Det gælder også for sårbare elever og andre, som ikke hidtil har været omfattet af nedlukningen.

Der er ikke krav til kontrol af, om elever og ansatte har ladet sig teste.

Regler for test ungdomsuddannelser, herunder frie og private gymnasiale uddannelser og frie og private gymnasiale uddannelser med kostafdeling:

Der indføres krav om test ifm. fysisk fremmøde for ansatte og elever. Det gælder også sårbare elever og andre, som ikke hidtil har været omfattet af nedlukningen.

Elever og ansatte skal kunne dokumentere, at de to gange inden for de seneste syv dage har opnået negativt testresultat ved gennemførelse af antigen-test (kviktest) eller PCR-test.

Når eleven første gang vender tilbage til den fysiske undervisning ifm. genåbningen, skal vedkommende kunne dokumentere én test, der er under 72 timer gammel.

Manglende fremvisning af testresultat vil blive opfattet som og skal behandles som ulovligt fravær fra undervisningen for den periode, som eleven dermed ikke kan fremmøde til. Skolen har ikke pligt til at give eleven fjernundervisning.

Det er en betingelse for genåbningen, at institutionerne mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at elever, der skal fremmøde fysisk, kan dokumentere, at de to gange inden for de seneste syv dage har opnået et negativt testsvar.

Skolen skal som arbejdsgiver også sikre, at de ansatte opfylder betingelserne.

Rammer for på hvilke tidspunkter henholdsvis elever og ansatte skal lade sig teste fremgår af retningslinjerne.

Af retningslinjerne følger en række undtagelser for test, f.eks. for elever og ansatte, der af medicinske årsager ikke tåler test. Sundhedsmæssige udfordringer skal dokumenteres med lægeattest.

Læs retningslinjerne for test her

Retningslinjer for COVID19-test i Nord- og Vestjylland (pdf)

Retningslinjer for COVID19-test på Bornholm (pdf)

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye FAQ vedrørende bl.a. genåbningen. Der vil snarest blive offentliggjort yderligere spørgsmål/svar, herunder vedr. 50 % fremmøde.

Læs BUVM spørgsmål/svar her

Orientering d. 25. februar, kl. 11.30

I går aftes blev Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for den begrænsede genåbning offentliggjort. Find retningslinjerne her

Orientering d. 24. februar, kl. 12.15

Denne orientering omhandler:

 • Begrænset genåbning
 • Aftale om understøttelse af fagligt løft og trivsel

Begrænset genåbning

Regeringen har præsenteret en begrænset genåbning af samfundet.

Den begrænsede genåbning vil gælde fra d. 1. marts 2021.

Nordjylland og Vestjylland

Den begrænsede genåbning indebærer bl.a., at afgangsklasserne i grundskolen og på gymnasiale uddannelser i regionerne Nordjylland og Vestjylland kan vende tilbage til skolen med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.

Personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt, mens der på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser stilles krav om to ugentlige test.

Bornholm

På Bornholm får alle elever i grundskolen og på øvrige uddannelsesinstitutioner lov til at vende fysisk tilbage til skolen.

Grundskoler (alle klassetrin) inkl. klubtilbud genåbnes. Der er aftalt, at grundskolerne skal sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 år med kraftig anbefaling om gennemførsel af to ugentlige tests.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv., genåbnes med krav om test to gange ugentligt. På ungdomsuddannelserne etableres testning lokalt på institutionen eller i umiddelbar nærhed heraf, og der stilles krav om gennemførsel af to ugentlige tests som forudsætning for fremmøde.

Generelt

Hvis der kommer lokale smitteudbrud, kan eleverne igen blive hjemsendt.

Skolerne kan ikke regne med, at myndighederne er klar med rammer og planer for test af elever pr. 1. marts. Foreningen modtager gerne informationer fra medlemsskoler, der oplever problemer omkring test. Foreningen har kontakt til Folketingets partier omkring problematikkerne.

Foreningen er indkaldt til møder med Børne- og Undervisningsministeren i dag. Nyt om den begrænsede genåbning, herunder om retningslinjer, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside her.

Aftale om understøttelse af fagligt løft og trivsel

Regeringen og en række af folketingets partier har på baggrund af skolenedlukningerne indgået en aftale om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien til de elever, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og sommeren, eller til de elever, som har særlige behov. Initiativerne omfatter både grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Regeringen har i forbindelse med ovenstående fremsat et ændringsforslag til nødloven. Ændringsforslaget giver midlertidigt (frem til sommerferien 2021) mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov. Det er hensigten, at det skal være op til den enkelte skole og institution at vurdere, om pengene for eksempel bedst bruges til supplerende undervisning eller turboforløb.

Derudover afsættes der i alt 88 millioner kroner til at styrke elevernes trivsel. Heraf målrettes 44 millioner kroner til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til indsatser for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel.

Midlerne til fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne udmøntes som et særtilskud. Ministeriets hjemmel til dette vil blive indhentet via et aktstykke, som forelægges Finansudvalget hurtigst muligt. Parallelt med Finansudvalgets behandling af aktstykket beregner ministeriet tilskuddet til de enkelte skoler. Særtilskuddet vil derfor kunne udmøntes umiddelbart efter, at Finansudvalget har tiltrådt aktstykket.

Med aftalen bliver det også muligt for lærere, undervisere og pædagoger i grundskolen, ungdomsuddannelser at arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever i faste trivselsgrupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er elever, som udviser tegn på mistrivsel og dalende motivation. Dette sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, og der vil blive udarbejdet retningslinjer for dette. Der forventes at være adgang til at mødes i trivselsgrupper, hvor en lærer/underviser mødes med op til fire elever med behørig afstand i primo marts, efter den nødvendige bekendtgørelsesændring er trådt i kraft.

Orientering d. 21. februar, kl. 12.00

Der er iværksat særlige restriktioner i Ishøj og i Kolding Kommune for at mindske smitten med COVID-19.  Se nedenstående orienteringer. Find Børne- og Undervisningsministeriets retninglinjer for skoler og daginsitutioner, herunder de særlige retningslinjer for Ishøj og Kolding Kommune her

Orientering d. 19. februar, kl. 16.00

Der er iværksat særlige restriktioner i Kolding (postnummer 6000) for at nedbringe smitte med COVID-19. Eleverne i 0. – 4. klasse skal derfor igen hjemsendes og modtage nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning. Daginstitutioner, SFO og klubtilbud skal ligeledes nedlukkes. Særligt sårbare elever og elever med særlige behov kan fortsat møde fysisk på skolerne. På baggrund af en individuel vurdering skal visse elever kunne komme i nødpasning. For alle andre elever skal skole m.v. holdes lukket.

Nedlukningen sker fra og med mandag den 22. februar til og med foreløbigt den 28. februar 2021.

Orientering d. 13. februar, kl. 10.30

Der er iværksat særlige restriktioner i Ishøj Kommune for at nedbringe smitte med COVID-19. Eleverne i 0. – 4. klasse skal derfor igen hjemsendes og modtage nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning. SFO og klubtilbud skal ligeledes nedlukkes. Særligt sårbare elever og elever med særlige behov kan fortsat møde fysisk på skolen. På baggrund af en individuel vurdering skal visse elever kunne komme i nødpasning. For alle andre elever skal skole, SFO og klubtilbud holdes lukket.

Nedlukningen sker fra og med mandag den 15. februar til og med foreløbigt den 28. februar 2021.

Orientering d. 12. februar, kl. 20.50

Vedr. nedlukning af skoler i Ishøj

På grund af et stigende smittetal skal skolerne i Ishøj Kommune lukke igen. Det oplyser Sundhedsministeren. Eleverne i 0. – 4. klasse skal derfor igen hjemsendes og modtage nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning. Foreningen forventer at modtage yderligere information fra Børne- og Undervisningsministeriet. Disse informationer videregives direkte til de ramte skoler og lægges på foreningens hjemmeside her.

Vedr. justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at foretage justeringer i aftalen om sommerens prøver og eksamener.

Prøven i mundtlig matematik på A-niveau aflyses alligevel ikke. Elever på alle gymnasiale uddannelser og eux-forløb med matematik A skal dermed gå til mundtlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det gælder, uanset om matematik A er studieretningsfag eller valgfag. Alle mundtlige og skriftlige prøver i matematik aflyses stadig på C- og B-niveau.

Aftalen er desuden præciseret på tre punkter, så det står klart at:

 • prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, mens prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.
 • formålet er at afholde så mange af prøverne i fag med praktisk dimension, som lokalt giver mening.
 • elever i 3.g kan komme til prøve i studieretningsfag på både A- og B-niveau.

Aftalepartierne er også blevet enige om, at formuleringen om, at elever på hf-enkeltfag/GSK og SOF skal op til fire prøver, har den betydning, at der afholdes fra 0-4 prøver for den pågældende kursist. På den måde sikres der mere tid til ekstra undervisning.

Læs den reviderede aftaletekst her:

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område (pdf)

Orientering d. 12. februar, kl. 8.30

Vedr. test af personale på frie grundskoler

Efter længere tids usikkerhed, og en del politisk polemik, er der nu fundet en løsning, så frie og private skoler ikke selv skal stå for kviktest af medarbejderne, men kan indgå i kommunernes tilbud.

Kommunernes Landsforening oplyser, at Sundhedsministeriet nu har fundet hjemmel til, at kommunerne kan løse opgaven på de frie grundskoler. Udgifterne hertil indgår i kommunernes Coronaudgifter.

Den konkrete testløsning skal nu aftales lokalt. Foreningen opfordrer medlemsskolerne til at indgå i en dialog med kommunerne.

I en kommentar til udviklingen skriver Karsten Suhr på Twitter: ”Det er godt, at hjemmel til test af medarbejdere på frie grundskoler er afklaret. Nu er det den enkelte kommune, der afgør, om forskelsbehandlingen stopper”.

 —

Orientering d. 11. februar, kl. 11.00

Vedr. testpraksis på de frie grundskoler

Foreningen kontaktes af mange medlemsskoler, der ønsker at høre nyt vedr. retninglinjer og betingelser for den testprakis, som kommunerne skal iværksætte for medarbejdere på skolerne i forbindelse med 0. – 4. klasses fysiske tilbagevenden. Vi har ikke nyt i sagen pt. Foreningen har møde med KL i eftermiddag. Herefter håber vi at kunne komme med nye informationer.

Orientering d. 5. februar, kl. 18.00

Vedr. aftale om prøver og andre initiativer

Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om en aftale, der bl.a. indebærer, at der skal gennemføres færre prøver til sommer.

Se hvilke prøver, der er aflyst og læs om de øvrige initiativer i aftalens bilag. Aftaleteksten kan læses her

Aftalen indebærer bl.a., at elever i grundskolen kun skal til fire prøver i 9. klasse. I 10. klasse skal der ligeledes kun afholdes fire prøver.

På de gymnasiale uddannelser skal elever i 1. og 2.g til én prøve, mens elever i 1.hf skal til to prøver. I 3.g og på 2.hf skal eleverne til fire prøver.

De færre prøver skal frigive tid, som i stedet skal bruges på undervisning.

I de fag, hvor prøverne er aflyst, vil standpunktskarakterer blive ophøjet til prøvekarakterer. På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, for eksempel på hf, skal der også gives afsluttende standpunktskarakter for de aflyste prøver.

Skolerne får mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, når der skal udarbejdes mundtlige eksamensspørgsmål. Prøvefagsudtræk offentliggøres også tidligere end normalt.

Orientering d. 4. februar, kl. 20.30

Vedr. nye retningslinjer for grundskolerne fra d. 8. februar

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de retningslinjer, som skolerne skal følge, når 0. – 4. klasse skal fysisk tilbage i skole fra d. 8. februar.

Find de opdaterede retningslinjer samt øvrige retningslinjer og vejledninger på Børne- og Undervisningsministeriets område her

Orientering d. 2. februar, kl. 11.30

Vedr. tidsperspektiv ift. retningslinjer ifm. de yngste elevers tilbagevenden

De yngste elever kan vende tilbage til skolerne fra d. 8. februar 2021. Dette orienterede foreningen om i går aftes via en orienteringsmail (se nedenstående nyhed af 1. februar). Foreningen blev i går, ved et møde med Børne- og Undervisningsministeren, orienteret om nogle af de retningslinjer, som skolerne skal følge ifm. med de yngste elevers tilbagevenden. Bl.a. blev foreningen orienteret om, at kravet om 2 meters afstand ikke vil gælde i undervisningen og i klasselokalet. Foreningen valgte at informere om denne oplysning, selv om retningslinjerne endnu ikke foreligger officielt, da mange skoler på forhånd havde spurgt til afstandskravet i tilfælde af, at de yngste elever måtte komme tilbage i skole.

Foreningen har altså modtaget visse overordnede informationer, men har ikke alle informationer om retningslinjerne endnu.

Når der bliver taget politiske beslutninger om restriktioner eller genåbninger, kræver det, at Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen opdaterer retningslinjerne for skolerne. De bliver først formuleret og derefter sendt i lynhøring hos parterne. Herefter offentliggøres de. Denne proces kan tage tid. Så snart at retningslinjerne er offentliggjort, informerer foreningen herom. 

Orientering d. 1. februar, kl. 20.00

Vedr. beslutningen om, at de yngste elever kan vende tilbage til skolerne

Regeringen har besluttet, at de yngste elever fra 0. – 4. klasse kan vende tilbage til skolerne fra mandag d. 8. februar.

Foreningen har fået oplyst, at også skolernes SFO og klubtilbud kan genåbne.

Når de yngste elever vender tilbage til skolerne d. 8. februar, vil der gælde de samme retningslinjer som før nedlukningen. Der vil ikke være krav om 2 meters afstand i klasselokalerne, men afstandskravet gælder fortsat på fællesarealer og ifm. pauser. Der skal fortsat være fokus på hygiejne, rengøring m.v.

Der vil være krav om brug af mundbind for forældre og besøgende i dagtilbud og grundskoler.

De gældende retningslinjer kan forventes opdateret på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Reglerne for nødundervisning, jf. nødbekendtgørelsen, vil fortsat være gældende, og foreningen har fået oplyst, at disse vil komme til at gælde frem til sommerferien.  Dette kommer også til at gælde ungdomsuddannelserne, når disse igen må genåbne.

Foreningen har fået oplyst, at Ministeriet vil tage initiativ til en information, der tydeliggør retningslinjer og regler for nødundervisning fremadrettet.

Foreningen opdaterer løbende en nyhed på hjemmesiden, når der kommer væsentlige nye informationer, herunder informationer om retningslinjer. Følg med her

Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

Orientering d. 28. januar, kl. 18.15

Vedr. forlængelsen af restriktionerne på skoleområdet 

Regeringen har besluttet at forlænge de gældende restriktioner for at stoppe smittetrykket med COVID-19, herunder alle restriktioner på skoleområdet.

Restriktionerne forlænges frem til d. 28. februar 2021.

Det oplyses dog, at sundhedsmyndighederne arbejder på at finde ud af, hvad konsekvenserne vil være, hvis man bl.a. vælger at lade elever komme tilbage i skole.

Foreløbigt må ingen elever på grundskoler og ungdomsuddannelser komme fysisk på skolerne, men skal modtage nødundervisning som fjernundervisning og/eller virtuel undervisning. Dette gælder fortsat også for elever på skoler med kosttilbud.

Skolerne skal fortsat være opmærksomme på at foretage en løbende vurdering af, hvilke elever, der ikke kan forventes at få den fornødne hjælp i hjemmet. Skolerne skal, jf. Nødbekendtgørelsen, gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til de børn og unge som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til undervisningen. Skolerne skal ligeledes være opmærksomme på at foretage en løbende vurdering af, hvilke elever, der skal være fysisk på skolen, fordi de har særlige behov eller er særligt sårbare.

På baggrund af en individuel vurdering kan visse elever komme fysisk på skolerne og modtage nødpasning. For alle andre elever skal skole, SFO og klubtilbud holdes lukket.

Daginstitutioner holdes fortsat åbne.

De seneste retningslinjer for henholdsvis grundskoler, skoler med kostafdeling samt ungdomsuddannelser, der pt. er gældende frem til den 7. februar, må nu forventes at komme til at gælde frem til d. 28. februar. De er tilgængelige på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Foreningen opdaterer løbende en nyhed på hjemmesiden, når der kommer væsentlige nye informationer, herunder informationer om nye retningslinjer. Følg med her

Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

 Historisk:
Orienteringer fra perioden 1. december 2020 – 18. januar 2021

Orientering d. 18. januar, kl. 11.30

Undervisning på de gymnasiale uddannelser:

SRP

Skolerne får mere fleksible rammer for, hvornår eleverne kan skrive de store skriftlige opgaver i 3.g, Studieretningsprojekt på stx og Studieområdeprojekt på hhx/htx.

Under normale omstændigheder skal skriveperioden placeres mellem 1. marts og 15. april, men perioden udvides så opgaven kan placeres mellem slutningen af januar og begyndelsen af maj. Dette giver gymnasierne mulighed for at udnytte perioder, hvor de eventuelt måtte være lukkede for fysisk fremmøde, til skriveperioder, hvor eleverne fordyber sig, og hvor de også normalt ville arbejde mere hjemme.

Eksperimenter i laboratorieundervisningen

Det bliver nu muligt for skolerne at gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt. Normalt skal eksperimenter gennemføres ved fysisk fremmøde i gymnasiernes laboratoriefaciliteter, men grundet nedlukningerne er det nødvendigt at åbne for, at eleverne kan få gennemgået eksperimenterne virtuelt, mens de sidder hjemme. 

Læs mere på BUVM spørgsmål / svar her

Orientering d. 14. januar, kl. 16.00

Retningslinjer gældende fra d. 14. januar og til den 7. februar 2021. Find dem her

Orientering d. 13. januar, kl.19.20

Regeringen har besluttet at fastholde de gældende restriktioner for at stoppe smittetrykket med COVID-19, herunder alle restriktioner på skoleområdet.

Restriktionerne forlænges frem til foreløbigt d. 7. februar 2021.

Ingen elever på grundskoler og ungdomsuddannelser må komme fysisk på skolerne, men skal modtage fjernundervisning. Dette gælder også elever på skoler med kosttilbud. Der skal fortsat være stort fokus på sårbare elever, der skal kunne komme fysisk på skolerne. 

På baggrund af en individuel vurdering kan visse elever, jf. retningslinjerne, komme fysisk på skolerne og modtage nødundervisning eller nødpasning. For alle andre elever skal skole, SFO og klubtilbud holdes lukket.

Daginstitutioner kan holdes åbne, dog kan de dimensioneres, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan overholdes.

De seneste retningslinjer for henholdsvis grundskoler, skoler med kostafdeling samt ungdomsuddannelser, gældende fra d. 11. januar, må forventes at blive udvidet til at gælde til og med den 7. februar. De er tilgængelige på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

Orientering d. 12. januar, kl. 8.15

Nye retningslinjer for henholdsvis grundskoler, skoler med kostafdeling samt ungdomsuddannelser gældende fra d. 11. januar og til og med foreløbigt d. 17. januar 2021 er tilgængelige på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

Orientering d. 4. januar, kl. 12.45

Få et samlet overblik over retningslinjer og vejledninger fra Børne- og undervisningsministeriet om COVID-19-situationen, herunder de skærpede retningslinjer gældende til foreløbigt d. 17. januar 2021 her

Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

Vedr. nødpasning

Elever i grundskolen må under de nuværende restriktioner ikke modtages fysisk på skolen eller i SFO, klubtilbud m.v. og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. På baggrund af en individuel vurdering kan visse elever komme fysisk på skolen og modtage nødundervisning eller pasning.

Elever, der møder fysisk på skolen må forventes at modtage undervisning i lighed med deres klassekammerater, der modtager fjernundervisning.

Af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og spørgsmål/svar fremgår følgende vedr. kriterier for nødpasning:

Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte barnets eller den unges trivsel og tryghed.

Skolens bestyrelse fastsætter rammerne for nødpasningen og herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Skolens kriterier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

 1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.- 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller er selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
 2. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Ad. 1. Elever, der ikke kan komme i betragtning til nødpasning, er f.eks. børn, hvis forældre er hjemsendt, men ikke kan arbejde hjemmefra. Det kan bl.a. være forældre, der er ansat på nedlukkede arbejdspladser i servicesektoren, liberale serviceerhverv samt i detailhandlen.

Ad. 2. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, f.eks. fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

Skolen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene sikrer, at eleven jf. ovenstående om nødvendigt deltager i nødpasning.

Hvis skolen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal skolen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

Orientering d. 4. januar, kl. 10.40

Få et samlet overblik over retningslinjer og vejledninger fra ministeriet om COVID-19-situationen, herunder de skærpede retningslinjer gældende til foreløbigt d. 17. januar 2021 her

Orientering d. 30. december, kl. 13.00

Elever på grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder elever på skoler med kostafdelinger, er hjemsendt frem til og med den 17. januar 2021. Eleverne skal modtage fjernundervisning.

Sårbare børn og unge er fra den 4. januar 2021 fortsat undtaget fra hjemsendelse. De kan således møde frem i både skolen og SFO/klub. Desuden kan elever i 0.-4. klasse fra samme dato møde frem til fysisk nødundervisning og –pasning, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.

Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Det kan f.eks. være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

Da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme, hvis muligt, har forældre ikke krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt.

Udmeldingen om aflysning af folkeskolens prøver, gymnasiale prøver m.fl. frem til 31. januar gælder fortsat. Der henvises Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar vedr. prøver og eksamener:

For grundskolen: Link

For de gymnasiale uddannelser: Link

Orientering d. 29. december, kl. 19.25

Regeringen har besluttet at fastholde de gældende restriktioner for at stoppe smittetrykket med COVID-19.

Restriktionerne iværksat d. 21. december 2020 forlænges frem til foreløbigt d. 17. januar 2021.

Ingen elever på grundskoler og ungdomsuddannelser må komme fysisk på skolerne, men skal modtage fjernundervisning. Dette gælder også elever på skoler med kosttilbud. Der skal ligeledes, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. 

SFO og klubtilbud skal holdes lukket, men der skal foranstaltes nødpasning. Der forventes at komme flere informationer vedr. rammerne for nødpasning.

Daginstitutioner kan holdes åbne, dog skal de dimensioneres, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan overholdes.

Vi forventer at få mere information om de opdaterede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Se nyheder fra Børne- og Undervisningsministeriet her

Orientering d. 19. december, kl. 11.30

Prøver og eksamener aflyses frem til d. 31. januar

Børne- og Undervisningsministeriet meddeler, at Regeringen har besluttet at aflyse bl.a. folkeskolens prøver og gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021.

For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis.

Læs nyheden på uvm.dk her

Skole/uddannelsesinstitution

Prøver aflyses og erstattes af afsluttende standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer 

Folkeskolens prøver

X

Gymnasiale prøver (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux)

X

Skærpede retningslinjer offentliggjort

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de skærpede retningslinjer gældende til 3. januar 2021. Læs de skærpede retningslinjer her:

Skærpede retningslinjer for grundskoler i hele landet pr. 21. december 2020 (pdf)

Skærpede retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler i hele landet pr. 21. december 2020 (pdf)

Skærpede retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet pr. 21. december 2020 (pdf)

Find alle ovenstående skærpede retningslinjer, de almindelige retningslinjer samt vejledninger på uvm.dk  her

Justerede retningslinjer for dagtilbud

Retningslinjer for dagtilbud er blevet justeret med blandt andet præciseringer af dimensionering, og hvad der anbefales i hente-/bringe-situationer. Samtidig har Børne- og undervisningsministeren besluttet, at dagtilbudsområdet undtages for at skulle indberette dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at lette sagsgange.

Læs de justerede retningslinjer her:

Retningslinjer for dagtilbud (pdf)

Orientering d. 18. december, kl. 19.30

Børne- og Undervisningsministeriet meddeler, at Regeringen har besluttet at aflyse folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. Det sker efter dialog med sundhedsmyndighederne, interessenterne og med Folketingets partier.

For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis.

Læs nyheden på uvm.dk her

Orientering d. 16. december, kl. 18.30

Regeringen har besluttet, at der skal yderligere tiltag til for at stoppe smittetrykket med COVID-19.

Nye restriktioner betyder, at også elever fra 0. – 4. klasse hjemsendes til fjernundervisning fra d. 21. december til d. 3. januar, for så vidt at skolen ikke er ferielukket for undervisning i perioden.

Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. Almindelige kostelever, der ikke kan betragtes som sårbare, skal ligeledes sendes hjem, dog med undtagelse af udenlandske elever.

SFO og klubtilbud skal lukkes, men der skal foranstaltes nødpasning.

Daginstitutioner holdes åbne, dog skal de dimensionere, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan overholdes. Grupper af børn må ikke blandes.

Der kan planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar 2021 for samtlige elever, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

Vi forventer at få bekræftet betydningen af ovenstående udmeldinger ved møde med Børne- og Undervisningsministeriet. Foreningen opdaterer løbende denne nyhed på hjemmesiden, hvor nye informationer kan findes.

Orientering d. 16. december, kl. 14.00

I lyset af den fortsat stigende smitteudvikling har Regeringen besluttet, at de restriktioner, der blev udmeldt på Børne- og Undervisningsområdet torsdag den 10. december, udvides til at omfatte alle landets kommuner fra og med 16. december 2020, kl. 16.00.

Følgende restriktioner og anbefalinger gælder:

 • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
 • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
 • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning
 • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres
 • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
 • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
 • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen.

Tiltagene vil gælde fra og med onsdag den 16. december 2020 til og med den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning til og med den 10. januar 2021. Muligheden for glidende overgang til fremmødeundervisning gælder kun for skoler og institutioner, der har haft elever hjemsendt, og i så fald kun for hjemsendte elever.

Læs publikationen “Udvidelse af skærpede tiltag til hele landet” (pdf) på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Læs  Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om de skærpede restriktioner.

Orientering d. 15. december, kl. 17.30

Alle landets kommuner bliver nu ramt af de skærpede restriktioner for at forhindre yderligere smittespredning med COVID-19.

Fra i morgen, d. 16. december, kl. 16.00, underlægges samtlige af landets kommuner – og dermed samtlige medlemsskoler – den delvise nedlukning. Restriktionerne gælder foreløbigt frem til og med d. 3. januar 2021.

Alle elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdomsuddannelserne, skal hjemsendes til fjernundervisning. Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. Kostelever er ikke omfattet af restriktionerne.

Der planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar 2021, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

Børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde i skole og modtage fysisk undervisning.

SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.

Dagtilbud er ikke omfattet af restriktionerne, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.

De berørte skoler kan trække på alle erfaringer om regler og rammer fra forårets hele og delvise nedlukning, både i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger.

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør retningslinjer for skoler under den delvise nedlukning. Find dem på denne side på UVM.dk 

Orientering d. 10. december, kl. 17.00

Der har været udfordringer med de til skolerne tilsendte links med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for skoler, der er særligt berørt af restriktioner (den delvise nedlukning). 

denne side på UVM.dk kan man finde gældende retningslinjer for skoler, der er berørt af den delvise nedlukning og ligeledes de gældende retningslinjer for skoler, der ikke ligger i de 69 berørte kommuner.

Orientering d. 10. december, kl. 15.00

Det var desværre forventeligt, at der var flere kommuner – og dermed flere medlemsskoler, der ville blive ramt af skærpede restriktioner for at forhindre yderligere smittespredning med COVID-19. Fra fredag d. 11. december, kl. 16.00, vil yderligere 31 kommuner gå i en delvis nedlukning. Restriktionerne gælder som for de øvrige 38 kommuner foreløbigt frem til og med d. 3. januar 2021.

Restriktioner gælder fremadrettet skoler i de 69 kommuner i Region Hovedstaden (dog ikke Bornholm), kommuner i hele Region Sjælland, kommuner i hele Region Midtjylland samt Aalborg, Odense, Vejle, Fredericia og Middelfart.

Efterskoler og kostskoler er IKKE omfattet af restriktionerne.

Elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdomsuddannelserne, hjemsendes til fjernundervisning. Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. 

Der planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

Børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde i skole og modtage fysisk undervisning.

SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.

Dagtilbud er IKKE omfattet af de nye tiltag, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.

De berørte skoler kan trække på alle erfaringer om regler og rammer fra forårets hele og delvise nedlukning, både i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger.

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for skoler, der er særligt berørt af restriktioner (den delvise nedlukning):

Retningslinjer for grundskolerne i de berørte kommuner

Retningslinjer for ungdomsuddannelserne i de berørte kommuner

Retningslinjer for skoler med kostafdelinger i de berørte kommuner

For skoler i resten af landets kommuner gælder fortsat disse retningslinjer:

Retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser

Retningslinjer for skoler med kostafdeling

Retningslinjer for dagtilbud

Orientering d. 9. december, kl. 9.00

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retninglinjerne for skolerne i de 38 kommuner, der er særligt berørt af restriktioner:

Retningslinjer for grundskolerne i de 38 kommuner

Retningslinjer for ungdomsuddannelserne i de 38 kommuner

Retningslinjer for skoler med kostafdelinger i de 38 kommuner

For skoler i resten af landets kommuner gælder fortsat disse retningslinjer:

Retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser

Retningslinjer for skoler med kostafdeling

Retningslinjer for dagtilbud

Orientering d. 8. december, kl. 16.15

Foreningen blev i går orienteret om, at der skal ikke gennemføres idræts- og musikundervisning for 0. til 4. klasse i de 38 kommuner, der rammes af omfattende restriktioner fra i morgen d. 9. december. Foreningen har nu fået oplyst, at det er en fejl. Idræts- og musikundervisningen kan gennemføres for 0. – 4. klasse, men naturligvis under de gældende retningslinjer, som skolerne hele tiden har fulgt i disse fag. 

Vi beklager for vores part, at denne fejl er opstået og beklager ligeledes de gener, den har allerede har medført på skolerne.

Orientering d. 7. december, kl. 18.00

Der har desværre i dagens løb været uklarhed om, hvilke COVID-19-restriktioner, der kommer til at gælde for skoler med kostafdeling mv. i de 38 berørte kommuner. Børne- og Undervisningsministeriet har her til aften meddelt følgende:

 • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan fortsat bo på og modtage undervisning på deres skoler under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.
 • Elever på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser kan fortsat bo på skolen. Uddannelsesinstitutionen kan vælge at overgå til fjernundervisning for kost- og skolehjemselever.

Orientering d. 7. december, kl. 12.30

(Redigeret d. 8. december iht. ovenstående nyheder)

Regeringen har besluttet at indføre omfattende restriktioner for at mindske smitten med COVID-19. Restriktionerne får stor betydning for skoler og ungdomsuddannelser i foreløbigt 38 kommuner:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg, Aarhus 

Restriktionerne gælder fra og med onsdag d. 9. december.

Foreningen har fået oplyst, at elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdomsuddannelserne, hjemsendes til fjernundervisning. Der er altså ikke tale om tidlig juleferie. Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. 

Børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde i skole og modtage fysisk undervisning.

SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.

Dagtilbud er IKKE omfattet af de nye tiltag, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.

De berørte skoler overgår de facto til nødundervisning, hvilket betyder, at undervisningen ikke lever op til normale krav jf. lovgivning og målrammer.

Prøver og eksamener aflyses ikke, for så vidt at de kan gennemføres under hensyn til retningslinjerne. Censorer kan fortsat fungere på tværs af landet.

De berørte skoler kan trække på alle erfaringer om regler og rammer fra forårets hele og delvise nedlukning, både i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger.

Restriktionerne gælder som nævnt fra og med på onsdag d. 9. december og foreløbigt til og med d. 3. januar. Der planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

Orientering d. 3. december, kl. 16.00

Regeringen har besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag på undervisningsområdet for kommuner i hovedstadsområdet. Tiltagene kommer nu til at gælde for 18 kommuner, idet Helsingør kommune nu også indbefattes.

Tiltagene vil gælde fra den 7. december 2020 og foreløbigt indtil den 2. januar 2020.

Tiltagene gælder altså for kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Se initiativerne regler og anbefalinger i orienteringen fra 1. december længere nede i artiklen.

Skoler kan overgå til nødundervisning uden indberetning

Skoler og institutioner i de berørte kommuner vil kunne blive nødt til at overgå til nødundervisning som følge af de nye tiltag. Skoler og uddannelsesinstitutioner i de berørte kommuner skal ikke foretage indberetning og begrunde iværksættelse af nødundervisning til STUK i resten af 2020.

Der er ikke nye anbefalinger og restriktioner for SFO

Der er ikke lavet nye anbefalinger og restriktioner for SFO, fritids- og klubtilbud i de omfattede kommuner.

For SFO, fritids- og klubtilbud gælder således de hidtil gældende retningslinjer (pdf).

Prøver og eksamener

Prøver, eksamener m.v. kan tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Skolen skal dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.

Spisesituationer

Det anbefales, at eleverne alene spiser sammen med deres stamklasse. Det anbefales også, at eleverne ikke spiser i fællesarealer

Elever på skoler med kostafdeling må gerne spise i spisesalen, men det anbefales, at familiegruppen udgør elevernes faste spisegruppe, og at eleverne har faste pladser ved måltiderne.

Det anbefales endvidere, at maden serveres enten som portionsanretninger eller ved bordene. Buffeter bør betjenes af personale eller få udvalgte elever.

Samtidig anbefales det, at borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.

Orientering d. 1. december, kl. 18.15

Ekstra indsats for at forebygge smitte på skoler og uddannelser i Storkøbenhavn

Den stigende smitte med COVID-19 i Storkøbenhavn har i dag fået myndighederne til at sætte ind med ekstra smitteforebyggende tiltag, ud over de gældende anbefalinger. Disse tiltag påvirker også grundskoler og ungdomsuddannelser.

De nye tiltag har virkning fra den 7. december 2020. Det er endnu ikke besluttet, hvornår de udløber.

Følgende kommuner er omfattet af de nye tiltag:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Regler

De nye initiativer indebærer følgende nye regler:

Forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen, kombineret med mulighed for nødundervisning i form af fjernundervisning i de ældste klasser.

Undervisningen skal udelukkende foregå i stamklasser, hvilket alt andet lige vil kræve flere lokaler og flere ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre hold. Skolerne har derfor mulighed for at overgå til nødundervisning, og som led i denne nødundervisning etablere fjernundervisning for skolens ældste klasser.

Anbefalinger

De nye initiativer indebærer følgende anbefalinger:

 • Anbefaling om fortsat fokus på ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser mv. (både undervisning og andre aktiviteter) på ungdomsuddannelser. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.
 • Anbefaling om aflysning af undervisning i fag i ungdomsuddannelser, hvor der er stor risiko for dråbesmitte, f.eks. idræt og musik, og hvor undervisningen kan udskydes. Undtaget er fag, der afsluttes. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.
 • Anbefaling om, at spisning i grundskole, ungdomsuddannelser foregår klassevis og ikke i fælles arealer.
 • På alle grundskoler og ungdomsuddannelser mv. bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv.
 • Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt personale, som hjælper med at opretholde smitteforebyggende foranstaltninger.
 • Det anbefales, at der er fokus på dialog med udskolingsklasser i grundskolen og med elever på ungdomsuddannelser om at være ung under COVID-19, herunder om hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.

Prioritering af elever i forhold til fremmøde

I det omfang, at anbefaling om at minimere kontakt på tværs af klasser i ungdomsuddannelser samt aflysning/udskydelse af visse fag på ungdomsuddannelserne betyder, at ikke alle elever kan undervises ved fremmøde, bør følgende elever prioriteres ved fremmøde: Elever på STU, TAMU, FGU, ASF-klasser, elever i specialundervisning samt sårbare elever.

Deltagelse i undervisning kan trods forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen mv. gennemføres som hidtil, herunder ved fremmøde for sårbare grupper.