Fra d. 1. januar 2024 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F. Aftalen gælder for månedslønnen.

Aftalen erstatter den tidligere aftale om seniorbonus, som trådte i kraft 1. april 2022. Seniorbonus optjent i kalenderåret 2023 udbetales med lønnen i januar 2024 og kan dermed ikke konverteres til seniordage.

Det betyder, at den enkelte ansatte månedligt optjener en bonus på 0,8 % af den sædvanlige månedsløn fra og med d. 1. januar i det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år. Bonussen udbetales hver måned sammen med vedkommendes almindelige løn. Bonussen er pensionsgivende.

Den ansatte og skolen kan aftale, at bonussen indbetales som ekstra pensionsbidrag.

Beregning af seniorbonus sker på baggrund af den ansattes sædvanlige månedsløn.

Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra d. 1. januar til og med d. 30. juni, har ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra d. 1. juli til d. 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, hvori den ansatte fylder 62 år.

Uanset fødselsdato har ansatte ret til 2 seniordage med lønfradrag fra og med kalenderåret efter, de fylder 62 år.

Seniordage skal afvikles som hele fridage.

Den ansatte skal i så god tid som muligt give besked til skolen, om at vedkommende ønsker at afvikle seniordage. Skolen beslutter placeringen af seniordagene efter drøftelse med den ansatte. Den ansattes ønsker skal, så vidt muligt, imødekommes medmindre der er særlige driftsmæssige hindringer. Almindelig undervisning vil normalt ikke udgøre en hindring.

Seniordagene bortfalder, hvis den ansatte ikke bruger dagene i det aktuelle kalenderår. Det kan mellem skolen og den ansatte aftales, at de kan overføres til det efterfølgende kalenderår. Hvis skolen ikke har fastsat, hvornår seniordagene skal afvikles, bliver seniordagene automatisk overført til næste kalenderår.

Cirkulære om seniorbonus i staten