”Når det er et politisk ønske at give mulighed for en bredere elevsammensætning ved frie og private skoler, så vil en opskrivning af fripladstilskuddet være en enkel og nem løsning.”, skriver Karsten Suhr i et debatindlæg i Skolemonitor d. 4. oktober 2023.

Læs debatindlægget i Skolemonitor her

Debatindlægget som indsendt af foreningen:

Styrk mangfoldigheden og det frie skolevalg

Der har de seneste år været en løbende debat om, hvorvidt skoler i Danmark er tilstrækkeligt mangfoldige. I den sammenhæng er frie og private skoler ofte blevet beskyldt for ikke i tilstrækkelig grad at have et elevgrundlag, der afspejler det omgivende samfund. Det synspunkt har også haft politisk opmærksomhed. Et øget statsligt fripladstilskud kan være nøglen til en øget mangfoldighed blandt elever ved frie og private grundskoler.

Frit skolevalg for alle forældre

Uanset om der fokuseres på folkeskoler eller frie grundskoler kommer eleverne primært fra skolens nærområde. Skolernes elevsammensætning afspejler i høj grad den befolkningsgruppe, der er bosat i lokalområdet.

Valg af et skoleforløb på en fri og privat skole tager udgangspunkt i en grundlovssikret forældreret. En ret, der knytter sig til tre essentielle forhold i et demokratisk samfund: Forældreretten, skolefriheden og mindretalsbeskyttelsen. Valget af en fri og privat grundskole handler ikke kun om skolens beliggenhed. Forældrene vælger skolen , hvis de er enige i skolens værdigrundlag og køber ind på skolens særlige undervisningstilbud.

Forældrenes ret til at tilvælge en fri og privat skole bør, principielt og reelt, være for alle forældre og elever, uanset deres sociale og økonomiske baggrund. På frie og private skoler er der et lovkrav om en økonomisk egendækning, hvilket udmønter sig i en forældrebetaling, ofte kaldet ”skolepenge”. Det kan for de lavestlønnede familier i samfundet være vanskeligt at finde plads i privatøkonomien til betaling af månedlige skolepenge. Dette er uden tvivl en af de største forhindringer for, at frie og private skoler kan rumme alle socioøoknomiske elevgrupper. Den del af befolkningen, der tjener mindst, kan ikke forventes at have frie og private grundskoler i deres overvejelser, når barnet skal i skole.

Fripladsordningen er udhulet

Staten yder et tilskud til nedbringelse af skolepenge. Der afsættes årligt midler på finansloven til fripladstilskud for lavtlønnede familier på de frie og private grundskoler. De afsatte midler slår desværre slet ikke til og er langt fra det behov, der hvert år tydeliggøres gennem antallet af ansøgninger.

Når det er et politisk ønske at give mulighed for en bredere elevsammensætning ved frie og private skoler, så vil en opskrivning af netop fripladstilskuddet være en enkel og nem løsning.

Bring fripladstilskuddet ind i finanslovsforhandlingerne

Danmarks Private Skoler har gennem mange år foreslået en øgning af fripladstilskuddet. Dette er indtil videre ikke imødekommet i hverken finanslovsforslag eller finanslovsforhandlinger. Heller ikke regeringens forslag til finanslov for 2024 indeholder en øgning af tilskuddet. Det er vi ærgerlige over. Vi har fortsat et håb, idet Det Konservative Folkeparti, i deres offentliggjorte udspil ”Et frit skolevalg for alle”, har lanceret et forslag, der netop indeholder en øgning af fripladsmidlerne. Det er vores håb, at dette forslag bæres ind i forhandlingerne og bliver en del af den endelige finanslov.

Den enkelte skoles ansvar

Den enkelte skole skal naturligvis også selv tage ansvar for at medvirke til at tiltrække og optage elever fra en bred skare af familier på tværs af etniciteter, kulturer og sociale baggrunde. Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har bl.a. derfor vedtaget et kodeks for samfundsansvar og 7 konkrete samfundsløfter. Et af disse omhandler netop skolernes mangfoldighed og fastslår, at skolernes undervisningstilbud skal være for alle dem, som ønsker at tilslutte sig dette, uanset forældrenes socioøkonomiske baggrund.

Nøglen til frihed og mangfoldighed

De frie og private skoletilbud skal være for alle dem som ønsker at tilslutte sig skolen, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Den enkelte skole kan gøre meget selv. Et øget statsligt fripladstilskud er dog en af hovednøglerne til større skolefrihed for forældrene og en øget mangfoldighed blandt eleverne.

Vi ser med forventning frem til de kommende finanslovsforhandlinger og krydser fingre for, at også de lavestlønnede familier i befolkningen får et reelt frit skolevalg.