Der er fokus på overholdelsen af Børnekonventionens bestemmelser om barnets krav på inddragelse i forbindelse udskrivningsprocesser. Retsgrundlaget er skærpet med indførelse af § 4 a i Lov om friskoler og private grundskoler, hvor elevens rettigheder er direkte fastsat, nedfældet og konkretiseret.
Børnekonventionens Artikel 12

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn alvorligt.

Skolen skal, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning af en elev, sikre, at eleven inddrages, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk alt efter elevens alder og modenhed. Dette skal ske ved samtale med eleven – eller på en anden måde, der ved inddragelse af eleven belyser elevens perspektiv. Elevens perspektiv og eventuelle synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med elevens alder og modenhed. Eleven kan ved samtale med skolen lade sig bistå af en eller flere bisiddere. Forpligtelsen til (inden skolen træffer en beslutning om udskrivningen) at inddrage eleven gælder ikke, hvis det må antages at være til væsentlig skade for eleven. Skolen skal sikre skriftlig dokumentation for inddragelse – eller for grundlaget for undladelse.

Lov om friskoler og private grundskoler

§ 4 a. Skolen skal, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning af en elev, sikre, at eleven inddrages, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk alt efter elevens alder og modenhed. Dette skal ske ved samtale med eleven eller på anden måde, der ved inddragelse af eleven belyser elevens perspektiv. Elevens perspektiv og eventuelle synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med elevens alder og modenhed. Eleven kan ved samtale med skolen lade sig bistå af en eller flere bisiddere.

Stk. 2. Forpligtelsen til, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning, at inddrage eleven ved samtale gælder ikke, hvis det må antages at være til væsentlig skade for eleven.

Stk. 3. Skolen skal sikre skriftlig dokumentation for inddragelse efter stk. 1 eller for grundlaget for undladelse efter stk. 2.

Reel inddragelse

Det bemærkes altså, at eleven skal have mulighed for at give sit perspektiv og sine synspunkter, inden skolen træffer beslutning om udskrivning. Hensigten er netop, at skolen reelt skal inddrage elevens perspektiv, i de valg skolen træffer.

Skriftlig dokumentation er essentiel

Skolens skriftlige dokumentation for inddragelsen af eleven – eller dokumentationen for skolens argumentation for at udlade inddragelsen – kan sikres via skriftlige referater af samtaler med eleven og forældrene eller via skolens notater omhandlende den løbende dialog med elev og forældre.

Det er i det hele taget afgørende vigtigt, at skolen sørger for, at forældre-/elevsager afdækkes skriftligt med henblik på bl.a. at kunne vende tilbage til og dokumentere fællesaftaler og historik.

Kontakt sekretariatet

Medlemsskolerne opfordres til at kontakte foreningens sekretariat for råd og vejledning i forbindelse med udskrivningssager. Vi opfordrer skolerne til at henvende sig så tidligt i forløbet som muligt.