Overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere

Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere 2021-2024 kan du læse om her.

Overenskomsthåndbogen opdateres når de endelige tekster foreligger fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation.

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere fra 1. august 2022

(bemærk at fra 1. januar 2022 implementeres det nye samarbejdsspor)

Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere m.fl. i staten Klik her

Materiale fra workshop november 2021

Materiale fra workshop afholdt sammen med Frie Skolers Lærerforening og Danmarks Lærerforening kan downloades her:

 • Dialogmøde om samarbejdssporet A21. Klik her
 • Procesværktøj og skabelon til brug for skolernes/institutionernes implementering af det lokale samarbejdsspor. Klik her
 • § 5 teksten. Klik her
 • Instruks til session 1. Klik her
 • Matrix hvem hvorfor hvordan – session 1. Klik her
 • Instruks til session 2. Klik her
 • Tidslinje – session 2. Klik her

Arbejdstid til og med 31. juli 2022

Ulempegodtgørelse

Som kompensationen for arbejde på hverdage i tidsrummet fra kl. 17.00 til 06.00 gives et tillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg.

Nettotimelønnen beregnes som 1/1924 af de fast påregnelige løndele, herunder undervisningstillæg, funktions – og kvalifikationstillæg, stedtillæg o.l.

Ulempegodtgørelse kan efter lokal aftale med skolens tillidsrepræsentant konverteres til fast tillæg eller lign.

Dag- og døgnarbejdere

Arbejdstidsreglerne opdeler medarbejderne i to grupperinger, dagarbejdere, hvis arbejdstiden normalt er placeret inden for normal dagarbejdstid (kl. 06:00 til 19:00) og døgnarbejdere, hvis arbejdstiden regelmæssigt er placeret helt eller delvis udenfor normal dagarbejdstid (før kl. 06:00, efter kl. 19:00 eller i weekenden).
Børnehaveklasseledere og lærere betragtes normalt som dagarbejdere, da arbejdstiden normalt er placeret inden for normal dagarbejdstid. Der kan godt være planlagt aftenarrangementer, møder, ekskursioner mm., som falder uden for dagarbejdstiden, men såfremt den væsentligste og almindelige arbejdstid er planlagt indenfor normal dagarbejdstid er vedkommende dagarbejder og omfattet af de hertil knyttede bestemmelser om ulempetillæg mm.
En lærer eller børnehaveklasseledere, betragtes som døgnarbejder såfremt arbejdstiden regelmæssigt er placeret helt eller delvis udenfor normal dagarbejdstid. For skolernes vedkommende vil det typisk have betydning for ansatte ved kostskoler og kostafdelinger. Ansatte døgnarbejdere ydes et anderledes ulempetillæg, optjener en forholdsmæssig frihedsopsparing for aften- og natarbejde, og har krav på sammenhængende placering af fridage. For nærmere rådgivning vedr. døgnarbejdere, kontakt sekretariatet.

Tilstedeværelse

Udgangspunktet i lærernes arbejdstidsregler er, at skolen kan planlægge den fulde arbejdstid, herunder behovet for tilstedeværelse på arbejdspladsen i arbejdstiden. Arbejdet kan derudover præsteres andre steder som ledelsen anviser, fx på lejrskoler, studieture og ekskursioner.

Skolen kan i forbindelse med arbejdstidsplanlægning give den enkelte medarbejder frihed til at forlægge arbejdstiden til andet sted end skolen, fx i eget hjem. Det kan dog ikke pålægges en medarbejder at arbejde fra eget hjem.

Lejrskole og studietur

Arbejde i forbindelse med lejrskoler og studieture medregnes i arbejdstidsopgørelsen med den konkret medgåede tid medmindre skolen har indgået lokal aftale med skolens tillidsrepræsentant om anden timeafregning, fx fast timeakkord.

Rådighedstjeneste i forbindelse med arbejde opgøres med ¾ hvis der er tale om rådighedstjeneste på tjenestestedet (fx sovetimer hvor man står til rådighed for eleverne) eller 1/3 hvis der er tale om rådighedstjeneste i hjemmet (fx hvor man står til rådighed uden at skulle opholde sig på tjenestestedet).

Se i øvrigt under arbejdstidsopgørelse i overenskomsthåndbogen.

I forbindelse med lejrskoler og studieturer betales ulempegodtgørelse og timedagpenge (diæter) efter gældende regler.

Lokalaftaler

Skolen kan indgå lokale arbejdstidsaftaler med skolens tillidsrepræsentant såfremt man ønsker at afvige fra regler i arbejdstidsprotokollatet.

For grundskoler med gymnasier skal lokale aftaler indgås med Danmarks Lærerforening.

Der kan være særlige forhold, der gør sig gældende, således at skolens ønsker at indgå i dialog omkring indgåelse af lokal aftale, men dette bør ske efter væsentlige overvejelser. Såfremt man vælge at indgå en lokal aftale bør der af aftalen fremgå en opsigelsespassus, fx at aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et skoleår.

Kontakt sekretariatet for nærmere rådgivning om lokale aftaler.

Planlægning af arbejdstid

Udgangspunktet er, at lærerne er til stede på skolen i deres arbejdstid. Derudfra kan ledelsen drøfte individuelt med hver medarbejder, hvornår vedkommende har mulighed for at lægge (dele af) sin arbejdstid uden for skolen. Der er ikke krav om planlægning af tiden til den enkelte opgave, men der kan i tillæg til arbejdstidsplanen udleveres et skema over arbejdsopgaver der er fastlagt i tid og sted, fx undervisning, møder eller lign.

Skolen skal planlægge medarbejderens arbejdstid, ligesom der, efter forudgående dialog, skal udarbejdes en opgaveoversigt. Se i øvrigt under opgaveoversigt.

Skolen bør planlægge hele eller dele af den enkelte medarbejders arbejdstid, ved at meddel tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og slutning. Såfremt hele arbejdstiden ikke planlægges på forhånd, bør skolens stille tidsregistrering til rådighed for den enkelte medarbejder.

Arbejdstidsopgørelse

Skolen skal opgøre den enkelte medarbejders præsterede arbejdstid ved skoleårets afslutning, eller såfremt medarbejderen fratræder i løbet af skoleåret. Der er ingen formelle krav til arbejdstidsopgørelse, men den bør udarbejdes på baggrund af den planlagt arbejdstid tillagt de ændringer der har været i løbet af året, eller på baggrund af konkret tidsregistrering.

Overarbejde

Overarbejde er en betegnelse for det antal arbejdstimer, der ligger ud over en fuldtidsansættelse. Evt. overarbejde opgøres ved normperiodens (skoleårets) afslutning, og godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med timeløn med et tillæg på 50 %. Nettotimelønnen beregnes som 1/1924 af de fast påregnelige løndele, herunder undervisningstillæg, funktions – og kvalifikationstillæg som udbetales med 1/12 pr. måned, stedtillæg o.l., dog undtaget tillæg for specialundervisning.

Tidsregistrering

Skolens ledelse skal løbende være opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid, og drøfte denne med den enkelte lærer.

Skolen kan vælge at stille tidsregistrering til rådighed for den enkelte medarbejder, hvor medarbejderen registrere tidspunktet for arbejdets begyndelse og afslutning. Der skal i udgangspunkt ikke registreres hvilke arbejdsopgaver der udføres i tidsrummet.

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten har aftaleret over arbejdstidsreglerne, således at de generelle regler kun kan afviges, såfremt der laves en lokal aftale med skolens tillidsrepræsentant. Såfremt der ikke på skolen er valgt en tillidsrepræsentant, skal afvigelser aftales med Frie Skolers Lærerforening.

For grundskoler med gymnasier skal lokale aftaler indgås med Danmarks Lærerforening.

Værnsreglerne

For lærere og børnehaveklasseledere gælder en række særlige værnsregler:

 • Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage
 • Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet
 • Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne, som overordnet skal angive de arbejdsopgaver, som læreren skal løse i løbet af året
 • Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af en dialog mellem ledelse og lærer

Hvis der i løbet af året opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af oversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelse og lærer.

Seniorordninger

Forligsnævn

Sidst opdateret: 13. juni 2022

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
[email protected]

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
[email protected]

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
[email protected]

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter