Børn har rettigheder.

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder – eller ’Børnekonventionen’ – blev vedtaget den 20. november 1989 på FN’s generalforsamling. Denne dato markeres derfor som ’Børnekonventionens fødselsdag’. Den 20. november er også FN’s internationale børnedag.

Efter vedtagelsen af Børnekonventionen på FN’s generalforsamling skulle de enkelte lande tage stilling til Børnekonventionen. Når et land har skrevet under på Børnekonventionen, skal det overholde konventionens regler. Børnekonventionen gælder for alle børn og unge under 18 år.

Danmark tilsluttede sig Børnekonventionen den 19. juli 1991. Derfor skal alle myndigheder og alle love, der bliver lavet i Danmark, overholde Børnekonventionen.

Børnekonventionen består af 54 regler om rettigheder. Reglerne benævnes ’artikler’. Børnekonventionens regler kan groft deles op på fire temaer:

Børns grundlæggende rettigheder

Børns ret til udvikling

Børns ret til beskyttelse

Børns ret til medbestemmelse
Få mere viden om Børnekonventionens 54 artikler her
I præamblen til Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder får man et indtryk af de værdier, der ligger bag Børnekonventionen (her frit gengivet):

Menneskets naturlige værdighed og menneskehedens lige og umistelige rettigheder er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden.

Vi har besluttet at fremme sociale fremskridt og bedre levestandarder i større frihed.

Vi anerkender Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og de internationale konventioner om menneskerettigheder. Vi er blevet en blevet enige om, at enhver er berettiget til alle de rettigheder og friheder, der er indeholdt deri, uden forskelsbehandling af nogen art, herunder som følge af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden stilling,

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder udtaler bl.a., at børn har ret til særlig omsorg og bistand.

Vi opfatter familien som den grundlæggende enhed i samfundet og den naturlige ramme for alle, og særligt børns vækst og trivsel bør gives den nødvendige beskyttelse og hjælp, så det fuldt ud kan påtage sig sine forpligtelser i samfundet.

Med henblik på fuld og harmonisk udvikling af sin personlighed bør barnet vokse op i et familiemiljø, i en atmosfære af glæde, kærlighed og forståelse.

Barnet bør fuldt ud forberedes til at leve sit eget liv i samfundet og opdrages i lyset af de idealer, der er udtrykt i De Forenede Nationers Pagt, og særligt i en atmosfære af fred, værdighed, tolerance, frihed, lighed og solidaritet.

Barnet har som følge af sin fysiske og psykiske umodenhed behov for særlig beskyttelse og omsorg, herunder passende juridisk beskyttelse, både før og efter fødslen.

I alle lande i verden er der børn, der lever under særligt vanskelige forhold. Disse børn kræver særlig hensyntagen.

Der skal tages hensyn til betydningen af hvert folks traditioner og kulturelle værdier med henblik på barnets beskyttelse og harmoniske udvikling.

Internationalt samarbejde har betydning for at forbedre børns levevilkår i alle lande, særligt i udviklingslandene.