Skolens rummelighed og resultater

“Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.”

Hensigten med denne artikel er at give skolerne inspiration til, hvordan samfundsløftet kan forstås, og hvilke temaer det f.eks. kan omhandle.

Skolens rummelighed og resultater

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Som medlem af foreningen har jeres skole forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er ”Skolens rummelighed og resultater”.

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.” Sådan lyder medlemsskolernes samfundsløfte relateret til temaet: ”Skolens rummelighed og resultater”. Samfundsløftet ligger i tråd med skolernes fælles ambition om, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset elevens udgangspunkt.

Noget man skal gøre, og meget man kan gøre

Samfundsløftet ”Skolens rummelighed og resultater” indebærer bl.a. en fællesforventning om, at skolerne optager og rummer elever med særlige behov og tilpasser undervisningstilbuddet til forskellige elevgrupper.

Det er jeres skoles pligt, jf. loven, at give specialpædagogisk bistand til elever, der har brug for det og give supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug for støtte. I skal ikke alene give den undervisning og støtte, der er brug for, men også sikre, at der er sammenhæng mellem de mål, som skolen sætter for undervisningen, den undervisningspraksis skolen har og de resultater, som eleverne faktisk opnår gennem undervisningen.

Der er altså noget, I ”skal” som skole, men der er også meget, I kan vælge at gøre med henblik at gøre en forskel for elever med særlige behov. Har I på jeres skole særlige indsatser og aktiviteter for elever eller grupper af elever med særlige behov?

Der er faktorer, vi ved er med til at skabe resultater i positiv retning for elever med særlige behov på vores skoler, herunder:

 • Tidlig indsats
 • Organisering og evaluering af arbejdet
 • Prioritering af og brug af midler og ressourcer
 • Koordination og ledelse
 • Formaliseret samarbejde med ressourcepersoner
 • Udvidet samarbejde med den konkrete elev og dennes forældre
 • Medarbejdernes kompetencer og uddannelsesniveau

En rummelig kultur

Skolens rummelighed kan ses i lyset af håndteringen af de elever, der konstateres at have et særligt behov. Nogle skoler arbejder med ”elev til elev-koncepter”, hvor f.eks. elever med diagnoser hjælper andre elever i samme situation. Udover at skabe ejerskab til diagnosen og kunne bruge den som et aktiv, kan skolen også, med et sådant koncept, være med til at nedbryde fordomme.

Jo bedre skolen klæder eleverne på til at mestre hjælpemidler og imødegå eventuelle udfordringer i hverdagen, desto bedre kan eleverne håndtere deres ”særlige behov”.

Jeres skole kan have det synspunkt, at I ikke bare er optaget af kvaliteten og resultaterne af det konkrete arbejde med den enkelte elev, men også på, hvordan det ér at have et særligt behov, hvordan man ”lever” med det, og hvordan andre ”lever” med det.

Hvem kan skolen rumme?

Det er ikke et spørgsmål om, hvem der kan være på skolen, men hvad der skal til, for at eleven kan være på skolen. Jeres skoles rummelighed ses i lyset af jeres håndtering af elever med særlige behov. Både dem, der optages på skolen og dem, der allerede går på skolen og som hen ad vejen konstateres at have et særligt behov.

Skolens ”rummelighed” handler bl.a. om jeres skoles ”parathed”, herunder de rammer I vælger at stille til rådighed.

Skolens rummelighed handler også om vedholdenhed i forhold til den enkelte elev, f.eks. at I udtømmende har prøvet alt, før I siger, at I ikke kan løse opgaven med at skabe en positiv udvikling for en elev med særlige behov, og derfor må sende eleven videre til en skole, der er specialiseret. Det er dog samtidig klart, at skolen ikke må sætte rummelighed over ansvarlighed: Skolen er ikke et ”opbevaringssted”, men et sted, hvor alle elever, uanset deres udgangspunkt, skal kunne udvikle sig i positiv retning. Skolens overvejelser handler derfor om skolens mulighed for at hjælpe eleven og imødekomme udfordringerne ud fra en konkret individuel vurdering. Det er ikke det, at eleven har et ”særligt behov”, der i sig selv afgør, om eleven kan optages på skolen eller blive på skolen. Denne holdning kan afspejles i jeres politikker og praksis.

Fagligt stærke eller talentfulde elever

Elevers udbytte af undervisningen er afhængig af deres særlige forudsætninger. Det betyder bl.a., at jeres skoles planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen må tage højde for elevernes forskelligheder. Det gælder også for elever, der er særligt fagligt stærke. Sker jeres tilrettelæggelse af undervisningen på en måde, så også elever, der har brug for flere udfordringer bevarer lysten til at lære?

Vores skoleform har tradition for at have fokus på, at eleverne skal have de bedste muligheder her og nu og i deres fremtidige liv og arbejdsliv, og skolerne har frihed til og mulighed for at lave konkrete ændringer eller iværksætte nye initiativer med dette for øje. Mange skoler har systematiske indsatser for elever, der har behov for større udfordringer eller er særligt talentfulde.

Gør en forskel for elever med særlige behov

De 7 samfundsløfter fordrer, at I som skole skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed. Med samfundsløftet ”Skolens rummelighed og resultater” lægges der op til, at skolen skal etablere indsatser og aktiviteter, hvor I bidrager til at gøre en forskel for elever med særlige behov. Det kan være indsatser eller aktiviteter, der gavner individer eller grupper med fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske udfordringer; indsatser eller aktiviteter, der gavner individer eller grupper, der har faglige udfordringer; eller indsatser eller aktiviteter, der gavner individer eller grupper, der er fagligt stærke, har særligt talent eller har behov for udfordringer.

Samfundsløftet | Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

 • der gavner individer eller grupper med særlige behov
 • der gavner individer eller grupper med fysisk funktionsnedsættelse eller psykiske udfordringer
 • der gavner individer eller grupper, der er fagligt stærke, har særligt talent eller har behov for udfordringer
 • der gavner individer eller grupper, der har faglige udfordringer
 • der indeholder initiativer, politikker og praksis for et rummeligt elevoptag af elever med særlige behov
 • der indeholder initiativer, herunder beredskab, med henblik på at skabe positive resultater for elever med særlige behov