Skolens mangfoldighed

“Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.”

Hensigten med denne artikel er at give skolerne inspiration til, hvordan samfundsløftet kan forstås, og hvilke temaer det f.eks. kan omhandle.

Skolens mangfoldighed

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Som medlem af foreningen har jeres skole forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er ”Skolens mangfoldighed”.

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.” Sådan lyder samfundsløftet relateret til temaet: ”Skolens mangfoldighed”.

Samfundsløftet handler helt overordnet om, at jeres undervisningstilbud i princippet skal være for alle dem, som ønsker at tilslutte sig tilbuddet, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Konkret handler det om jeres fokus på, at elevers sociale eller socioøkonomiske vilkår og baggrunde ikke må være en hindring for at gå på jeres skole.

Nøgternt set afspejler de frie og private skolers elevsammensætning overordnet det lokalsamfund, de er beliggende i. Sådan er det, men skolen kan arbejde for at udjævne de socioøkonomiske forskelle, der kan identificeres. Hvis I har en ventelistepolitik, kan I måske gentænke den? I kan måske arbejde på at lave et fleksibelt ventelistesystem, hvor der er taget hensyn til – eller ligefrem er gjort konkret plads til – socialt udsatte elever?

Fjern barrierer

Mange forældre vælger vores skoler, selvom hverdagsbudgettet måske ikke helt rækker til det. Dem kan man hjælpe, f.eks. hvis der opstår udfordringer med at finde de sidste kroner til en skolecomputer eller en lejrtur. Skolen kan også fjerne ”barrierer” som bl.a. opskrivningsgebyrer.  

Forældrebetalingen eller egenbetalingens størrelse er en oplagt barriere for nogle forældre og elever. Der skal ifølge loven være en egendækning på frie og private skoler, men I kan på jeres skole arbejde med deciderede fripladser eller hjælp til familier, der har det svært.

Mange af vores skoler tilbyder fripladstilskud udover det fripladstilskud, man kan ansøge gennem Fordelingssekretariatet eller Friplads og vikarkassen for private gymnasiale uddannelser. Det er ikke altid, at skolerne er gode til at gøre opmærksom på de ordninger, de har, der er målrettet elever og familier, der har det svært.

Ved man, at I på jeres skole har særlige ordninger? Måske kan I, på jeres skole, blive bedre til at gøre opmærksom på jeres ordninger, når I præsenterer jer selv som skole?

Forskellige baggrunde

Fremmer I en mangfoldig skole med forskellige etniciteter, kulturer og sociale baggrunde? Vores skoler er mangfoldige, når vi har elever med forskellige etniciteter og kulturer, og når vi har elever fra forskellige samfundslag.

Er jeres skole en af de frie og private skoler, hvis elevgrundlag tæller et tocifret antal nationaliteter? Måske knapt så mange? Det kan være, at I allerede har initiativer, der skal understøtte den kulturelle mangfoldighed på skolen eller indsatser eller aktiviteter, der særligt understøtter elever, der kommer fra en anden kultur, et andet land eller har et andet modersmål end dansk?

Når skolens socioøkonomiske elevgrundlag skal beskrives, indgår faktorer på individniveau som f.eks. køn, etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse og indkomst. Det er disse faktorer sammenholdt med de faglige resultater, der bl.a. bruges, når skolers løfteevne skal måles – altså undervisningseffekten: Hvor meget løfter skolen eleverne fagligt set i forhold til skolens elevgrundlag. Den samfundsansvarlige skole er naturligvis optaget af, hvordan alle elevgrupper løftes. Den kan dog samtidig have særlig opmærksomhed på at skabe mønsterbrydere og social mobilitet.

Undersøgelser, der beskæftiger sig med, i hvilket omfang de frie og private skoler medvirker til at sikre, at børn og unge fra alle samfundslag har gode forudsætninger for at fortsætte i uddannelse og beskæftigelse efter endt grundskole, viser bl.a., at privatskolerne i højere grad medvirker til at øge den opadgående sociale mobilitet hos de mindst ressourcestærke elever. Hvordan er jeres skole med til at bidrage til det?

Fokus på meget udsatte elevgrupper

En række af vores skoler er sociale kostskoler med særligt fokus på udsatte børn og unge. På kostskolerne bor eleverne, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang – f.eks. på grund af forældrenes situation eller personlige vanskeligheder. På kostskolerne oplever børn og unge at få en frisk start. Her er et miljø, hvor det er den daglige skolegang, der er i fokus. Eleverne kommer i skole hver dag og får den undervisning, de har brug for. Derudover er der fokus på, at de får et aktivt og socialt fritidsliv med andre børn og unge. De sociale kostskoler modtager elever fra hele landet, mange af dem via serviceloven – enten som anbringelser eller med kommunal støtte. De fleste kostskoler har samtidig dagelever fra lokalområdet, der benytter skolen som et almindeligt privatskoletilbud. Kosteleverne kommer over i de samme klasser som dageleverne, så snart de er parate til det. De sociale kostskoler kan med deres indsatser og aktiviteter målrettet udsatte elevgrupper være kilde til inspiration, selv om ideerne skal overføres til en anderledes kontekst og en mindre skala.

Skolens mangfoldighed

De 7 samfundsløfter fordrer, at I som skole skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed. Med samfundsløftet ”Skolens mangfoldighed” lægges der bl.a. op til, at I arbejder på at fjerne eller mindske eventuelle barrierer for, at elever, der har svagere sociale eller socioøkonomiske vilkår og baggrunde kan gå på jeres skole. Det handler om at etablere indsatser og aktiviteter, der gør ”en verden til forskel” for denne elevgruppe.

Samfundsløftet | Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • der sikrer, at skolens tilbud kan komme alle til gode, uanset socioøkonomisk baggrund.
  • der fremmer en mangfoldig skole med forskellige etniciteter, kulturer og sociale baggrunde.
  • der fjerner barrierer for socioøkonomisk udsattes optag på skolen.
  • der tydeliggør de ordninger, der er på skolen, målrettet familier og elever, der har det økonomisk svært.
  • der medvirker til at højne skolens løfteevne, skabe positive mønsterbrydere og social mobilitet.