Skolen og omverdenen

“Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.”

Hensigten med denne artikel er at give skolerne inspiration til, hvordan samfundsløftet kan forstås, og hvilke temaer det f.eks. kan omhandle.

Skolen og omverdenen

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Som medlem af foreningen har jeres skole forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er “Skolen og omverdenen”.

Skal skoler tage ansvar for samfundet i bred forstand? En undersøgelse, som foreningen har fået foretaget, viser, at en stor del af den danske befolkning mener, at skoler, uanset om de er offentlige eller private, bør have særlige indsatser og aktiviteter, hvorigennem de bidrager til at løse globale, samfundsmæssige udfordringer. Det er ligeledes holdningen, at skoler bør bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer i det lokalområde, de er en del af.

Man vælger dem, der tager samfundsansvar

At skabe sig en tydelig samfundsansvarlig profil kan opfattes som rettidig omhu i forhold til skolens eksistens på sigt. Mange moderne virksomheder arbejder ud fra en bevidsthed om, at det ikke er nok at være fokuseret på kvaliteten af kerneydelsen. Hvis man skal vælges på markedet, så skal man have en samfundsansvarlig profil.

Det er en del af tidsånden, at man gerne vil identificeres med og støtte organisationer og virksomheder, der tager ansvar for det lokale og globale samfund og medvirker til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet har. Hvis man har mulighed for det, vil man helst vælge dem, der tager samfundsansvar! Det er nærliggende, at det samme gælder, når man skal vælge skole til ens børn eller vælge en skole som arbejdsplads.

CSR (Corporate Social Responsibility) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund.

ESG (Environmental, Social og Governance) dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance). ESG-data er de ikke-finansielle data, der i stigende grad efterspørges, når virksomheders evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder skal vurderes.

Hvem er jeres indsatser rettet mod?

Samfundsansvar er en værdi, der lever på de fleste frie og private skoler. I har sandsynligvis allerede aktiviteter og indsatser inden for temaerne af de 7 samfundsløfter. Men hvem er jeres indsatser målrettet mod?: Individet i skolen – Fællesskabet i skolen – Nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af?

Samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter har altid en indirekte effekt i forhold til skolens aktører, f.eks. kan man se det som et led i undervisningen og dannelsen af eleverne. Men kan I identificere aktiviteter og indsatser, der primært er målrettet og til gavn for nogen uden for skolen? F.eks. målrettet børn, unge eller voksne, der ikke er tilknyttet skolen? Grupper eller borgere i lokalsamfundet? Mennesker – lokalt, nationalt eller globalt?

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.” Sådan lyder samfundsløftet relateret til temaet: “Skolen og omverdenen”. I kan vælge at danne jer et overblik ved at opliste, hvilke af jeres aktiviteter og indsatser, der primært er målrettet og til gavn for nogen uden for skolen.

Social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

I kan vælge at sætte fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Flere skoler er meget optaget af deres rolle i forhold til FN’s 17 verdensmål. Skoler kan give viden om, fremme, men også ”være” bæredygtige.

Klima og miljø er på manges dagsorden, og I kan som skole f.eks. iværksætte aktiviteter eller indsatser, der svarer på spørgsmål som:

  • Global opvarmning og energiforbrug. Hvordan kan vi handle bedst muligt?
  • Naturen. Hvordan kan vi forvalte den lokale natur til gavn for dyr, planter og mennesker?
  • Affald. Hvordan nedbringer vi mængden af affald, hvordan håndterer vi den, og hvordan kan den blive en ressource?
  • Forbrug. Hvordan kan vi forbruge, så vi ikke påvirker vores natur, miljø og de mennesker, der producerer vores varer negativt?
  • Transport. Hvordan kan vi tænke transport med fokus på at mindske ulemper som luftforurening, ulykker og støj eller fremme fordele som sundhed?

Fokus på dem, der har det svært

Gennem et stærkt lokalt og globalt engagement kan I som skole gøre en forskel for grupper i samfundet, der har det svært. Det kan bl.a. være grupper, der i dagligdagen har vanskelige økonomiske eller sociale vilkår. I kan også iværksætte aktiviteter i forbindelse med kriser, konflikter og naturkatastrofer. Flere skoler samarbejder med eller har en tæt relation til interesseorganisationer eller velgørende organisationer.

En samlende faktor

Som skole kan I have konkrete aktiviteter, der både er til gavn for skolens aktører og til gavn for omverdenen. Skolen eller skolens aktører kan spille en stor rolle til den by eller det lokalområde, skolen ligger i. I kan være åbne og udadvendte og signalere, at alle er velkomne på skolen, f.eks. i forbindelse med arrangementer. I kan måske stille gratis lokaler til rådighed i forbindelse med særlige initiativer eller behov, der er opstået lokalt.

I kan også, som skole, gøre en forskel ved at spille jer selv på banen ved at samarbejde med virksomheder, erhverv, organisationer, foreninger og den lokale befolkning i dens forskellige grupperinger; unge, ældre mv.

Videndeling, erfaringsudveksling og initiativ

Som skole har I masser af erfaringer med alt, hvad der relaterer sig til en skoles virke. Disse erfaringer kan deles med omverdenen. De fleste skoler har selv glæde af tætte samarbejder og videndeling med andre uddannelsesinstitutioner, både med andre frie og private skoler og med offentlige skoler – grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

I har helt sikkert noget at byde ind med. Det gælder også, når det kommer til det kommunale samarbejde. I kan vælge at være den udfarende part, der inviterer til samarbejde og tager konkrete initiativer for at forbedre forholdene for alle.

Skolen og omverdenen

De 7 samfundsløfter fordrer, at I som skole skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed. Med samfundsløftet ”Skolen og omverdenen” lægges der op til, at skolen skal etablere indsatser og aktiviteter, hvor I bidrager til at løse globale, samfundsmæssige udfordringer eller bidrager til at løse udfordringer eller gøre en positiv forskel i det lokalområde, I er en del af. At skabe sig en tydelig samfundsansvarlig profil kan samtidig være rettidig omhu i forhold til jeres skoles eksistens på sigt.

Samfundsløftet | Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Vores aktiviteter og indsatser kan være til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Samfundsløftet kan f.eks. omhandle aktiviteter eller indsatser:

  • hvor skolen fremmer social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling
  • hvor skolen gør en forskel for individer, grupper eller samfund – lokalt eller globalt
  • hvor skolen gør en forskel i forbindelse med kriser, konflikter og naturkatastrofer
  • der indeholder videndeling og erfaringsudveksling fra skolen til andre
  • hvor skolen spiller en aktiv rolle som samlende faktor i lokalsamfundet