’Frihed’ og ’Ansvar’. Disse to begreber har måske nok en hovedrolle i dette års beretning. De er i fokus. Det er dog svært at tale om begreberne ’frihed’ og ’ansvar’ i konteksten af foreningen Danmarks Private Skoler uden også at tale om ’ambitionen’, ’traditionen’ og ’værdierne’.

’Frihed’, ’ansvar’, ’ambitionen’, ’traditionen’ og ’værdierne’. Det hele hænger sammen. Der er en gensidig afhængighed mellem disse begreber, ligesom der er en gensidig afhængighed mellem foreningen og medlemsskolerne og en gensidig afhængighed mellem de enkelte medlemsskoler. Det, vi hver især siger, gør og står for smitter af på de andre. Det er vigtigt for os alle at komme i hu, at vi er bundet sammen gennem indholdet af de kernebegreber, der er grundlaget for vores fælles eksistens som skoleform – symboliseret af ”den røde tråd”:

Friheden

Friheden er vores grundvilkår. Uden friheden, ingen frie og private skoler.

Vi værner om forældrenes grundlovssikrede frihed og ret til at bestemme, hvordan deres børn skal opdrages og undervises. Vi værner om forældre og meningsfællesskabers frihed og ret og til at oprette og drive frie skoler. Vi ønsker, at der skal tages udstrakt hensyn til mindretallene og deres mulighed for at leve i overensstemmelse med deres livssyn og samfundsopfattelse. Vi værner om mindretalsretten, forældreretten og skolefriheden.

Vi har idémæssig frihed: Vi har ret til at drive en holdnings- og værdibaseret skole.

Vi har pædagogisk frihed: Vi har ret til at udbyde et anderledes, alternativt undervisningstilbud.

Vi har både frihed ’fra’ noget og ’til’ noget. Vi benytter de friere rammer til at skabe et værdibaseret, anderledes undervisningstilbud.

Vi ønsker, at alle forældre og elever skal have reelle muligheder for at kunne vælge et frit og privat undervisningstilbud som vores.

Ansvaret

Ansvaret er vores legitimitet.

Vi er en del af civilsamfundet. Det er vores opgave at vægte og udleve værdier og skabe anderledes løsninger på nogle af de forhold, som samfundet har brug for. Når vi gør det, viser vi bl.a., hvorfor vi er en uundværlig del af uddannelsessektoren.

Vi udnytter retten til at være anderledes, mens vi samtidig lever op til samfundets og fællesskabets krav og forventninger. Vi er både bidragsydere og modtagere i et samfundsperspektiv.

Det er naturligt for os at aktivere de værdier, som skaber positive fundamenter i skolen og i samfundet.

Vi mener, at vores opgave og samfundsansvar rækker ud over det at tilbyde kvalitetsuddannelse, og ud over det man kan betegne som skolens indre liv. Vi mener, at skolers samfundsansvar skal ses i et bredt perspektiv: Den enkelte skoles tiltag som ansvarlig samfundsinstitution skal både være rettet mod individet i skolen, fællesskabet i skolen og fællesskabet, som skolen er en del af; det omkringliggende samfund.

Vi mener, at skolers samfundsansvar aktiveres med konkrete indsatser og aktiviteter.

Ambitionen

Vores fælles ambition er, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset hvilket udgangspunkt eleverne har for denne udvikling. Heri ligger bl.a. en ambition om at give børn og unge så stærke ståsteder for videre uddannelse som muligt.

Vores kerneydelse er uddannelse og dannelse. Vi ser ingen modsætning mellem disse begreber: Uddannelse er dannelse og vice versa. Vi skal gøre eleverne livsduelige.

Vi har en faglig profil. Vi har fokus på at løfte alle elever.

Vi ser ingen modsætning mellem faglighed og trivsel. Der er en synergi. Vi mener, at det skaber trivsel at være i et undervisningsmiljø, hvor det er i orden at dygtiggøre sig.

Vi optager og rummer de forældre og elever, der er enige i skolens værdigrundlag. Vi optager og rummer elever fra alle sociale lag i samfundet. Socioøkonomiske faktorer må ikke være en hindring for at gå på vores skoler. Vi har fokus på at skabe social mobilitet og mønsterbrydere.

Vi optager og rummer elever med særlige behov. Vi tilpasser vores undervisningstilbud til forskellige elevgrupper. Vi har tilbud til elevgrupper, der har udfordringer pga. fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, eller fordi de har faglige vanskeligheder. Vi har også tilbud til elevgrupper, der er fagligt stærke eller er særligt talentfulde.

Vi har fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet. Vi har fokus på det kvalificerede uddannelsesvalg.

Vi har tradition for at give eleverne de bedste muligheder her og nu og i deres fremtidige liv og arbejdsliv, og vi har frihed til og mulighed for at lave konkrete ændringer eller iværksætte nye initiativer med dette for øje.

Traditionen

Der er en historisk sammenhæng mellem de første skoler og dem, der findes nu.

Vores skoleform udspringer af civilsamfundet. Vores skoler etableredes historisk, fordi man så, at samfundet havde eller ville få bestemte behov.

Dengang som i dag er de private skoler præget af personer, der vil en stærk faglig skole. Forældrene ville og vil fortsat have indflydelse på deres børns skolegang. De ønsker fællesskab, holdninger, medbestemmelse, tydelige værdier, klare rammer og et konkret bud på skole og uddannelse.

Den grundforståelse vi i Danmark har af, hvad der er skolens opgave, og hvilke fag, der skal undervises i, stammer fra den frie og private skoletradition. Vores skoletradition har leveret et betydende bidrag til det danske samfund. Vi er og vil fortsat være en uundværlig del af den danske uddannelsessektor.

Vi har tradition for fremsynethed. Vores skolers succes bygger fortsat på en balance mellem historien, traditionen – og det man ved virker – og evnen til at udvikle sig med tiden. Vi er både ”skole til tiden” og ”skole til fremtiden”. Vi har fokus på nye måder at lave skole på.

Værdierne

Værdierne er både vores identitet og eksistensberettigelse.

En fri og privat skole formulerer sit værdigrundlag. Det er værdierne, der gør forskellen. Det er herved, at den enkelte frie og private skole viser, at den netop er denne skole.

Vi kan som frie og private skoler bygge vores virke på værdier relateret til bestemte livssyn, menneskesyn og samfundssyn og værdier relateret til synet på pædagogik, dannelse og uddannelse, men kun ved at udleve værdierne differentierer vi os fra andre skoler. 

Vores skoler står stærkt på værdier. At ”stå stærkt på værdier” handler om, hvordan værdierne tydeligt afspejles i den enkelte skoles praksis. Ideelt sætter værdierne rammer om skolens organisation, kultur og processer. Værdierne er fikspunktet i måden man underviser, organiserer sig, mødes, tager beslutninger, og i måden man behandler hinanden på, formelt og uformelt. Det er også fikspunktet for måden, som skolen interagerer med det øvrige samfund.

Vi kalder det ”Den røde tråd”

Vi er en forening, der består af forskellige skoler. Det ser man i skolernes forskellige formål og værdisæt. Trods diversiteten er der noget, vi er fælles om. Der er et fælles ”VI”, noget, der binder os sammen (vi kalder det ”Den røde tråd”):

Friheden, der er vores grundvilkår. Traditionen og den historiske sammenhæng fra de første frie og private skoler til dem, der findes nu. Det fælles pejlemærke (ambitionen); at alle elever skal blive så dygtige, som det er muligt, uanset deres udgangspunkt. Ansvaret, der er vores legitimitet, og værdierne, der er vores eksistensberettigelse og identitet.

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier,

Bestyrelsen, oktober 2022