”Vi vil altid gerne gøre det endnu bedre!”. Det er et passende slogan at knytte til medlemsskolernes kodeks for samfundsansvar og de tilhørende 7 samfundsløfter. Det er naturligt for vores skoleform at aktivere de værdier, som skaber positive fundamenter i skolen og i samfundet. Vi mener rent faktisk, at vores opgave og ansvar rækker ud over det at tilbyde kvalitetsuddannelse, og ud over det man kan betegne som skolens indre liv.

Når vi rammer årsmødet i oktober, er det to år siden, at medlemsskolerne gav håndslag på at leve op til et kodeks for samfundsansvar og indfri 7 samfundsløfter. Siden da, er der sket meget i samfundet, der har skabt ”støj på linjen” på skolerne. Det har for mange betydet, at det har været vanskeligt at finde rum til at arbejde med og tale om de helt centrale spørgsmål: Hvilken skole er vi? Hvilken skole vil vi være fremover? Vi ser heldigvis flere og flere eksempler på, hvordan arbejdet med de 7 samfundsløfter blomstrer. Nu skal vi have alle med.

Hvad har vi lovet hinanden?

I det kodeks, som medlemsskolerne enstemmigt vedtog ved årsmødet i oktober 2020, ligger først og fremmest en anerkendelse af, at skolerne er forskellige skoler med forskellige værdigrundlag. Derfor er det en indbygget forudsætning, at hver skole tager stilling til, hvordan fællesværdien samfundsansvar gøres til en levende værdi på netop dén skole. ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ sætter nogle overordnende rammer, inden for hvilke der er plads til megen bevægelse. Det må der nødvendigvis være i en fri og privat skolekontekst. Følgende er dog givet: Samfundsansvar er ikke bare noget, vi taler og skriver om. Det er noget, vi viser med handling. Skolen skal aktivere værdien samfundsansvar ved at have eller iværksætte indsatser eller aktiviteter på 7 kerneområder, der er til gavn for samfundet.

Samfundsansvar og skolens værdier

’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ er lanceret som et værdiprojekt, der skal integreres i forhold til den enkelte skoles formål og værdisæt. Der er altså tale om noget, der kan – og vel også bør – have indflydelse på skolernes struktur, kultur og processer. ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ er ikke noget, man (symbolsk) ”tager på” som et nyt stykke tøj. Det skal være en del af skolen selv.

I december 2021 lavede foreningen en medlemsundersøgelse med det formål at finde ud af, hvordan medlemsskolerne indtil da havde arbejdet med ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’.  Mange medlemsskoler meddelte, at man på skolen havde drøftet, hvordan fællesværdien ”samfundsansvar” hang sammen med skolens formulerede formål og værdisæt. Mange angav også, at de havde drøftet sammenhængen mellem skolens formulerede formål og værdisæt og de enkelte samfundsløfter. Færre kunne meddele, at samfundsløfterne var omsat til konkrete indsatser og aktiviteter.

Værdierne er skolens identitet og eksistensberettigelse. Det er således helt essentielt for den enkelte skoles ejerskab til ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’, at det fortolkes ind i det, der ér skolen.

Som frie og private skoler har vi stor bevidsthed om, at skolens værdier er det, der ”gør forskellen”. Den enkelte skoles succes er i høj grad bundet op på dens evne til at omsætte værdierne til praksis.

Hvad skal skolen?

”Handling” er indbygget i alle samfundsløfterne, der begynder med sætningen: ”Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der…”. Skolen kan lave enkeltstående aktiviteter, der relaterer sig til et af de 7 samfundsløfter, og som enten er til gavn for individet i skolen, fællesskabet i skolen – eller til gavn for nogen eller noget i det samfund og den omverden, som skolen er en del af. Skolen kan også iværksætte en indsats. Med en indsats arbejder skolen målrettet med at styrke et bestemt område eller løse en bestemt udfordring relateret til et af de 7 samfundsløfter. Dette sker gennem en række aktiviteter over en periode – eller indtil en bestemt målsætning er opfyldt.

Skåret ind til benet er er der tre forudsætninger for at leve op til ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’. Skolen må skabe et nødvendigt overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter. Skolen må iværksætte nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter. Desuden må skolen kommunikere til omverdenen om de aktiviteter og indsatser, skolen allerede har iværksat eller vil iværksætte.

#de7samfundsløfter
Vi vil altid gerne gøre det endnu bedre!
Skolens kommunikation

Da foreningen med medlemsundersøgelsen i december spurgte ind til medlemsskolernes arbejde med kommunikationen om deres indsatser og aktiviteter i relation til de 7 samfundsløfter var svaret fra lidt over halvdelen af dem, der responderede på undersøgelsen, at skolen var begyndt at kommunikere om dens samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter. Trefjerdedele meddelte, at de på skolen havde drøftet sammenhængen mellem kommunikationen om skolens værdier og kommunikationen om skolens samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter.

Det at skulle kommunikere om indsatser og aktiviteter har generelt vist sig at være en relativt udfordrende del af arbejdet med ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’. Mange skoler går i stå, når de ikke blot skal kommunikere ”hvad” de gør, men også ”hvorfor” de gør det: Hvorfor gør vi det, vi gør i relation til vores værdigrundlag og det, at vi er en samfundsansvarlig skole?

At kommunikationen opleves som en stor udfordring, har foreningen naturligvis taget til sig og vil iværksætte aktiviteter for at understøtte medlemsskolernes arbejde.

Der skal handling bag ordene

Som forening har vi et stærkt fokus på projektet og dets succes. Foreningen ønsker naturligvis, at skolerne skal være langt i processerne. Hvis foreningen og skolerne skal tages alvorligt, skal der handling bag alle ordene. Den samlede succes afhænger af, at alle medlemsskolerne tager ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ til sig, og gør det til en del af deres virke.

For foreningen er det et stærkt motiv for arbejdet med ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’, at vi ved, at hvis vi som skolesektor ikke tydeligt viser, at vi tager samfundsansvar, så risikerer vi, at der sker negative ændringer i vores rammevilkår, herunder økonomiske vilkår, og at muligheden for fortsat at kunne drive en anderledes skole baseret på frihed og stærke værdier forringes. Dette motiv kan måske synes langt fra den oplevede skolehverdag på medlemsskolerne. Et andet motiv, der måske er mere nærliggende for den enkelte skole og dens aktører, er nok det, at hvis skolen fortsat skal være medarbejderes, forældres og elevers førstevalg, er det nødvendigt at være fokuseret på mere end kvaliteten af kerneydelsen.

Hvis man skal vælges til på markedet, så skal man have en samfundsansvarlig profil. De fleste vil helst identificeres med og støtte organisationer og virksomheder, der tager ansvar for det lokale og globale samfund. Bæredygtighed og socialt ansvar er centralt. De fleste finder det helt naturligt, at organisationer og virksomheder direkte og indirekte medvirker til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet har. Samtidig tager de afstand til dem, der gør og står for det modsatte.

De 7 samfundsløfter

Skolen og omverdenen
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

Skolens rummelighed og resultater
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

Skolen til fremtiden
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Skolens mangfoldighed
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Skolen som forebyggende instans
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

Skolens fokus på rettigheder og konventioner
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

Elevernes videre vej i uddannelsessystemet
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Som forening er vi overbevist om, at de samme forventninger gælder, når forældre skal vælge skole til deres børn – eller når nogen skal vælge skolen som arbejdsplads. At skabe sig en tydelig samfundsansvarlig profil er rettidig omhu i forhold til skolens eksistens på sigt.

Hvilken skole er vi? Hvilken skole vil vi være fremover? Vores skoleform har tradition for fremsynethed. Vores skolers succes bygger fortsat på en balance mellem historien, traditionen – og det man ved virker – og evnen til at udvikle sig med tiden. De, der har ansvaret for skolen nu, har også ansvaret for, at der er en skole om 5, 10, 15, 20 år og så videre. Derfor er sloganet: ”Vi vil altid gerne gøre det endnu bedre!” passende – også i relation til medlemsskolernes fælles kodeks for samfundsansvar og de tilhørende 7 samfundsløfter.