Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Ledere har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser. Da håndbogen…

Læs mere ...

Artikel | Karsten Suhr: “Frie og private skoler er små enheder, der kan planlægge ud fra de forældre og elever, der er tilknyttet skolen”

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, udtaler sig i dagens Berlingske. Han vurderer, at de frie og private skoler har gode betingelser for hurtigt at kunne tage imod elever igen: »I vores regi er hver skole sin egen lille enhed, der kun skal planlægge ud fra de elever og forældre, der er tilknyttet skolen….

Læs mere ...

Debatindlæg | Karsten Suhr: Lige nu handler det om at komme igennem krisen

Se artiklen i Politiken Skoleliv her Danmark er som resten af verden ramt af en frygtelig pandemi. Dette har medført, at store dele af det danske samfund er gået i stå. Regeringen har sammen med alle andre partier i Folketinget været nødsaget til at vedtage særbestemmelser, som man ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet…

Læs mere ...

Under skolenedlukning: Alternativ undervisning på Kolding Realskole

Se video med elev fra Kolding Realskole, der fortæller om sin hverdag under nedlukningen Skoler skal gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang i denne tid. På Kolding Realskole laves der bl.a. virtuel klasseundervisning, virtuelt gruppearbejde, videobesvarelser, og der er særligt fokus på elever med behov for støtteundervisning. Selvom skolerne er lukket ned pga. COVID-19-smittefare, skal…

Læs mere ...

Supplerende arbejdsmiljøkurser: Sådan forebygger I mobning

Omkring hver tiende lærer har oplevet at blive mobbet, og hver fjerde har været vidne til, at en kollega er blevet mobbet. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lærere oplever mobning og anden krænkende adfærd fra kolleger, ledere og andre på og omkring skolen. Det er en udfordring, som både ledelse og…

Læs mere ...

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

 NYHEDER OG ORIENTERINGER: Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren Varsling af ferie i 2020. Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1 Indefrysning Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden Se alt om ferieregler her I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny…

Læs mere ...

Ny ferielov: Husk at varsle ferie i sommeren 2020

Dette er en påmindelse til skolerne om, at ferien for alt skolens grundskolepersonale samt gymnasielærerne i sommeren 2020 formelt skal varsles inden udgangen af marts måned. Det anbefales dog at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads. På baggrund af den forkortede ferieoptjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil antallet…

Læs mere ...

Stenhus Kostskole: Kinesisk på skoleskemaet

Da de på Stenhus Kostskole, en fri og privat skole i Holbæk, ville udbyde kinesisk som fag for 15 år siden, blev der rynket på næserne rundt om i skoleverden. Det har ændret sig. I dag er Stenhus Kostskole i førersædet på området og deler gerne ud af viden og erfaringer.

Læs mere ...

Hvordan er skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet?

HVORDAN KAN VI TALE OM SKOLENS SAMFUNDSANSVAR? Denne artikel er et udpluk fra foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers inspirationsguide: ”Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?” Foreningen ønsker at inspirere til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen laver med det underlæggende formål at handle til gavn for samfundet. Hent hele…

Læs mere ...

Artikel | Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala

Skoleledere, privatskoler og friskoler: Her er 8 anbefalinger til en ny karakterskala Regeringen efterlyser en mere meningsfuld karakterskala, og nu er 13 lederforeninger på uddannelsesområdet gået sammen om en række anbefalinger. Det ser efterhånden sort ud for 7-trins-skalaen. Sidste år leverede en evalueringsgruppe en kras kritik af skalaen. Den er pædagogisk uanvendelig, og der er for store…

Læs mere ...

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

Med virkning fra 1. januar 2020 kan offentlige og private gymnasier samt VUC’er i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb. I april 2019 indgik en række partier ”Aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bringe de erhvervsrettede…

Læs mere ...

Skoleleder: Vigtigt at understøtte lyst og evne til medmenneskelighed

Den frie og private grundskole, Institut Sankt Joseph, arbejder målrettet med at bygge bro imellem værdigrundlag og hverdag. Det har bl.a. udmøntet sig i et tiltag, hvor eleverne påtager sig ulønnet socialt arbejde.

Læs mere ...