Vi er Danmarks Private Skoler.

Vi er forening og interesseorganisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark. Vi er primært sat i verden for at gøre en forskel for den enkelte medlemsskole og for medlemsskolerne som fællesskab. Deraf følger også, at vi må arbejde for hele den frie skolesektors interesser. Vores virke tager udgangspunkt i de værdier, der er givet med foreningens formål og ’det fælles’, der binder foreningens skoler sammen. ’Det fælles’ rummes i fem kernebegreber – også kaldet ”den røde tråd”: Friheden, traditionen, ambitionen, ansvaret og værdierne. Det er – på et overordnet niveau – det vi i foreningen beskæftiger os med, er optaget af og løser udfordringer og problemstillinger i relation til, hver dag, hvert år, til hver en tid. Det er det, vi er her for:

Friheden

Friheden er grundvilkåret. Uden friheden, ingen frie og private skoler. Vi arbejder for at sikre og bevare forældrenes grundlovssikrede ret og frihed til at beslutte, hvordan deres børn skal opdrages og undervises. Vi værner om mindretalsretten, forældreretten og skolefriheden.

Vi arbejder for at sikre de frie og private skolers idémæssige og pædagogiske frihed – friheden til at drive en værdibaseret skole med et anderledes, alternativt undervisningstilbud.

Vi arbejder for, at forældre, børn og unge skal have et reelt frit skolevalg.

Traditionen

Vi arbejder med bevidsthed om den historiske sammenhæng mellem de første frie og private skoler og dem, der findes nu. Vores skoleform udspringer af civilsamfundet. Vores skoleform har tradition for fremsynethed. Vores skolers succes bygger fortsat på en balance mellem historien, traditionen – og det man ved virker – og evnen til at udvikle sig med tiden.

Den grundforståelse vi i Danmark har af, hvad der er skolens opgave, og hvilke fag, der skal undervises i, stammer fra den frie og private skoletradition, som har leveret et betydende bidrag til det danske samfund.

Vi arbejder for, at de frie og private skoler fortsat har mulighed for at være ”skoler til tiden” og ”skoler til fremtiden”.

Ambitionen

Vores medlemsskolers fælles ambition er, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset elevens udgangspunkt.

Skolers kerneydelse er uddannelse og dannelse. Vi arbejder for, at alle elever udvikler sig og løftes fagligt i et trygt undervisningsmiljø, hvor det er i orden at dygtiggøre sig.

Vi arbejder for skoler, der optager og rummer de forældre og elever, der er enige i skolens værdigrundlag.

Vi arbejder for skoler, der optager og rummer elever fra alle sociale lag i samfundet med fokus på at skabe social mobilitet og mønsterbrydere.

Vi arbejder for skoler, der optager og rummer elever med særlige behov og tilpasser undervisningstilbuddet til forskellige elevgrupper.

Vi arbejder for skoler, der har fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet og fokus på det kvalificerede uddannelsesvalg.

Vi arbejder for, at alle børn og unge kan få de bedste muligheder her og nu og i deres fremtidige arbejdsliv, og vi arbejder for, at skoler har frihed til og mulighed for at iværksætte nye initiativer med dette for øje.

Ansvaret

Ansvaret er skolerne og foreningens legitimitet. De frie og private skolers opgave er at udleve værdier og være med til at skabe løsninger på nogle af de forhold, som samfundet har brug for.

Vi arbejder for, at frie og private skoler kan udnytte retten til at være anderledes og samtidig leve op til samfundets og fællesskabets krav og forventninger.

Vores skolers opgave og samfundsansvar rækker ud over det at tilbyde kvalitetsuddannelse. Skoler har et samfundsansvar i bred forstand. Derfor har vores skoler vedtaget et fælles kodeks for samfundsansvar og 7 konkrete samfundsløfter.

Værdierne

Værdierne er vores skolers identitet og eksistensberettigelse. En fri og privat skole formulerer sit værdigrundlag. Det er værdierne, der gør forskellen.

Vores forening består af forskellige skoler. Det ser man i skolernes forskellige formål og værdisæt. Trods diversiteten er der nogle fællesværdier, der binder skolerne sammen. De værdier arbejder foreningen for – og værner om – hver eneste dag. Det er ”den røde tråd”:

Friheden, der er grundvilkåret. Traditionen og den historiske sammenhæng fra de første frie og private skoler til dem, der findes nu. Det fælles pejlemærke, ambitionen, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset deres udgangspunkt. Ansvaret, der er vores legitimitet, og værdierne, der er vores eksistensberettigelse og identitet.

Bestyrelsen 2023