Dette er begyndelsen på foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers skriftlige beretning 2023 – en indledning, der skal fungere som anslag til de ni selvstændige artikler, som beretningen er bygget op af. Artiklerne kan læses i sammenhæng eller hver for sig. Artiklerne indeholder de emner, som foreningen har beskæftiget sig med og har været optaget af det seneste år, og de indeholder beskrivelser af de udfordringer og problemstillinger, som foreningen imødeser kommer eller er optaget af at løse. Det er også håbet, at artiklerne kan give inspiration til drøftelser – og måske ovenikøbet til konkrete initiativer på skolerne.

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har historisk rod i en forening stiftet i 1891. Foreningen har gennem tiden forandret sig i takt med den omverden og de skoler, der er forudsætningen for dens eksistens. ”Sagen” er skolerne: Foreningen er primært sat i verden for at gøre en forskel for medlemsskolerne. Deraf følger også, at foreningen må arbejde for hele den frie skolesektors interesser.

Det er den værdi, som foreningen direkte eller indirekte tilfører skolerne (den enkelte skole, alle skolerne eller sektoren) foreningen måles på.

Foreningens virke indeholder bl.a. en rådgivningsvirksomhed, der er målrettet medlemsskolernes bestyrelser, ledelser og administrationer, en vidensorganisation, der arrangerer oplæg, kurser, arrangementer og understøtter tilknyttede netværk og foreninger samt en kommunikations- og politisk interessevaretagelsesvirksomhed.

Udgangspunktet er de fælles værdier

Foreningen varetager de forskellige opgaveområder med udgangspunkt i de værdier, der er givet med foreningens formål og med stor bevidsthed om ’det fælles’, der binder foreningens skoler sammen. ’Det fælles’ rummes i fem kernebegreber. Disse fem kernebegreber er derfor også uundgåelige, gennemgående temaer i denne beretning (og i enhver beretning fra Danmarks Private Skoler). De fem kernebegreber og deres indhold udgør tilsammen ”den røde tråd”:

Friheden … Traditionen … Ambitionen … Ansvaret … Værdierne

Friheden

En nærmere optælling vil sandsynligvis vise, at ordet ”frihed” vil være et af de mest benyttede i beretningen. Friheden er et kernebegreb for skoleformen. Uden frihed ingen frie og private skoler. Det er derfor, foreningen altid siger, at den er forening for ’frie og private skoler’, hvor ”frie” primært henviser til de frihedsrettigheder, der er givet skolerne og ”private” primært henviser til den skoletradition, som foreningen er vokset ud af.

Eksistensgrundlaget for de frie og private grundskoler er fastslået i grundloven, hvor der står, at forældre i Danmark selv kan beslutte, hvordan deres børn skal opdrages og undervises. I artiklen ”Hvorfor taler vi så meget om forældrene?” kan man læse om sammenhængen mellem skolefriheden og forældreretten. Artiklen giver også eksempler på truslerne mod forældreretten, herunder i tilsynssammenhæng.

Den reelle frihed er afhængig af økonomi. For at kunne drive en værdibåren skole – og for at kunne give forældre, børn og unge et reelt frit skolevalg, er bl.a. statstilskud en afgørende faktor. I artiklen ”Friheden er afhængig af økonomien” gives indsigt i foreningens særlige opmærksomhedspunkter omkring bl.a. skolernes tilskudsforhold.

Den frie og private skoles største fordel er måske nok, at den er en arbejdsplads, der er stærkt forankret i et værdimæssigt grundlag og fællesskab. Det er dog svært at tiltrække medarbejdere og ledere, hvis ikke arbejdsvilkårene er i orden og lønnen er fair. Denne problemstilling belyses i artiklen Løn og arbejdsvilkår – et nærværende tema”, der også er en optakt til OK24.

Traditionen

De frie og private skolers succes bygger på en balance mellem tradition og fornyelse: Historien, traditionen, og det man ved virker – og evnen til at udvikle sig med tiden: At være ”skole til tiden” og ”skolen til fremtiden”. Det kræver både åbenhed og mod. I artiklen ”Kunstig intelligens giver eksistentiel sved på panden” sættes bl.a. fokus på de teknologiske fremskridt og deres betydning for skolen.

Det er en del af den private skoletradition – en del af medlemsskolernes DNA – at lægge vægt på, at eleverne skal have de bedste muligheder her og nu og i deres fremtidige liv og arbejdsliv. I det ligger bl.a. et fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet; på det kvalificerede uddannelses- og jobvalg. I artiklen ”Et bredt sigte på uddannelser og job” rettes opmærksomheden på, hvad der er skolens opgave og muligheder. Artiklen behandler desuden den aktuelle diskussion om 10. klasses fremtid.

Ambitionen

Foreningens medlemsskolers fælles ambition er, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset deres udgangspunkt. Med ”udgangspunkt” menes bl.a. elevernes sociale, socioøkonomiske baggrund og deres faglige, fysiske eller psykiske forudsætninger. I artiklen ”Fokus på elever med et vanskeligt udgangspunkt” kan man læse om forskellige indfaldsvinkler til skolernes arbejde; hvad skolerne skal gøre, hvad skolerne kan gøre, hvad der er vanskeligt – og ligefrem problematisk, og hvad der får det hele til at give mening.

Alle elever, uanset deres udgangspunkt, skal have muligheden for faglig udvikling, dannelse og god trivsel. Det er derfor ikke til at komme uden om samtalen om børn og unges mentale sundhed, samtalen om ”trivsel” og ”mistrivsel”. Den er foreningen og skolerne også en del af. I artiklen ”Trivselsdagsordenen | Fællesskabets betydning” sættes særligt fokus på fællesskabets betydning og på skolens værdier i dens rolle som forebyggende instans.

Ansvaret

Hvorfor skal skolen beskæftige sig med rettigheder? Der er flere gode argumenter. Nogle argumenter taler ind i en værdimæssig kontekst. Andre taler ind i konteksten af lov- og regeloverholdelse – specifikt i ’Frihed og folkestyrekravet’. I artiklen ”Rettigheder – en værdi, et ansvar og en pligt” udfoldes nogle af argumenterne.

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Som medlem af foreningen har skolerne forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. I artiklen ”Kodeks – Vi vil altid gøre det endnu bedre!” gøres status over fællesprojektet.

Værdierne

Friheden, Traditionen, ambitionen, ansvaret og værdierne. Det er naturligvis de gennemgående temaer i foreningens skriftlige beretning 2023. Det er de værdier foreningen arbejder for – og værner om – hver eneste dag:

Friheden, der er grundvilkåret. Traditionen og den historiske sammenhæng fra de første frie og private skoler til dem, der findes nu. Det fælles pejlemærke, ambitionen, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset deres udgangspunkt. Ansvaret, der er skolernes legitimitet, og værdierne, der er skolernes og foreningens eksistensberettigelse og identitet.

Læs mere i beretningens afslutning:

”Vi er Danmarks Private Skoler”

God fornøjelse med læsning af årsberetningen 2023,
Bestyrelsen