Foreningen afholder hvert år i oktober måned et årsmøde for alle medlemsskoler.

Hver skole har to stemmer, en for bestyrelsen og en for ledelsen. De to parter kan give hinanden fuldmagt ved afstemninger.

Hvert år træffes beslutning om foreningens budget og skolernes kontingent, og der er valg til bestyrelsen, der består af fire medlemmer valgt blandt skolernes bestyrelser samt fire medlemmer valgt blandt skolernes ledelser.

Det forhold, at DP’s bestyrelse består af fire bestyrelsesmedlemmer og fire skoleledere understreger, at foreningen anser skolens ledelse som centrale personer i skolens daglige drift.

Foreningens bestyrelse ansætter en sekretariatschef, der har ansvaret for den daglige drift af sekretariatet og ledelsen af medarbejderne, herunder rådgivningen af medlemsskolerne.

Bestyrelsen fastlægger rammerne for den overordnede interessevaretagelse, hvis daglige udførelse delegeres til foreningens formandskab.

Vedtægterne for Danmarks Private Skoler samt bestyrelsens forretningsorden findes til højre.