På baggrund af den forkortede ferieoptjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil antallet af optjente feriedage til afholdelse i sommeren 2020 være færre end normalt. Der vil således alene være 16,64 feriedage til rådighed til afholdelse. For de medarbejdere, som normalt afholder mere end 16 feriedage, i løbet af sommeren, betyder det, at ferien ikke kan placeres som hidtil. Skolerne er derfor nødsaget til, overfor disse medarbejdere, skriftligt at varsle anden placering af feriedagene i sommeren 2020. Som hjælp hertil kan skolerne benytte nedenstående skabelon til udarbejdelse af et varslingsbrev.

Ferien i sommeren 2020 skal formelt varsles inden udgangen af marts måned, men det anbefales at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads.

Hvilke medarbejdere skal have et varslingsbrev?

Der er for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ikke overenskomstvarslet ferie i sommeren 2020, hvorfor skolen konkret skal varsle ferie. Det er derfor vigtigt, at alt skolens grundskolepersonale varsles ferie ved brug af nedenstående varslingsskabelon. Dette skal ske seneste 3 måneder før feriens afholdelse, dvs. med udgangen af marts 2020. Vi anbefaler dog at varsle ferien snarest muligt.

Pædagoger, der samtidig også er ansat som lærer eller som støttepædagog i skoledelen (dobbeltansættelse), vil også skulle ferievarsles på samme vis som ovenstående. Da det ikke er muligt at afholde ferie fra sin læreransættelse og samtidig være på arbejde i sin pædagogansættelse, skal ferien fra begge ansættelser holdes i samme tidsrum.

Medarbejdere, der ikke varetager undervisningsopgaver, f.eks. administrative medarbejdere eller pædagoger ansat i SFO’en eller i børnehaven/vuggestuen, som normalt også afholder mere end 16 feriedage i løbet af sommeren (dvs. fra den 1. maj til 30. september), skal tilsvarende have en varsling om ændret placering af ferien. Det anbefales, at varslingen til disse medarbejdere gives samtidig med varslingen til lærerne, så skolen ikke skal gøre det af flere omgange. Det sikrer den bedste overlevering og mindsker forvirring omkring hvem, der er omfattet af varslingen.   

Vejledning til brug af skabelonen:

Til brug for varsling af ferie har vi udarbejdet nedenstående skabelon til et varslingsbrev, som skal tilpasses med skolens navn, medarbejderens navn osv. Det anbefales, at skolen ikke ændrer i varslingsbrevene. Hvis varslingsbrevene ikke passer med det, der er aftalt på skolen, anbefales kontakt til foreningens sekretariat for yderligere vejledning. 

Vær opmærksom på, at udgangspunktet i varslingsbrevet er, at der afholdes 16,64 feriedage, som suppleres op til 17 dage ved brug af medarbejderens anden frihed eller opsparede timer. Der holdes således fri i alle 17 dage.

For skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev klik her

For rådgivning i forbindelse med den nye ferielov kontakt foreningens sekretariat:

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk