Artikelserie | Det er snart et år siden, at foreningens medlemsskoler vedtog et fælles kodeks for samfundsansvar: Kodeks – de 7 samfundsløfter. Foreningen har løbende kommunikationsindsatser, der sætter fokus på forståelsen af kodeks og på skolernes samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter.

Det har høj prioritet for foreningen, at omverdenen kender til de mange samfundsansvarlige aktiviteter og indsatser, som medlemsskolerne har.

Foreningen har over den seneste måned kørt en annoncekampagne på politiken.dk og skolemonitor.dk. Kampagnen har med succes ført til en høj ”klikrate” – mange har altså besøgt foreningens hjemmeside for at læse mere om Kodeks – de 7 samfundsløfter.

Foreningen har også over den seneste måned kørt en kampagne på hjemmesiden, i foreningens presserum og på alle sociale medier. Kampagnen har bygget på en artikelserie, hvor hvert af de 7 samfundsløfter er udfoldet sammen med konkrete eksempler fra medlemsskolerne. Målgrupperne er både eksterne interessenter og i høj grad foreningens medlemsskoler.

Vi håber, I har fundet inspiration i artiklerne, har bemærket kampagnen og har været med til at kommunikere og dele budskaberne i jeres netværk.

På denne side kan I finde links til alle artiklerne i serien med udfoldelse af samfundsløfterne.

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har offentliggjort den skriftlige årsberetning 2021:

Årsberetning 2021

Den skriftlige årsberetning indeholder bl.a. artikler om konkrete og aktuelle politiske problemstillinger for de frie og private skoler og artikler om de frie og private skolers rammevilkår, f.eks. lovgivning og økonomi. Den skriftlige årsberetning indeholder også tal og statistik om medlemsskolerne.

For første gang udkommer den skriftlige årsberetning ikke som en trykt publikation. I forbindelse med årsberetningen 2020 lavede foreningen en medlemsundersøgelse. Her angav lidt over halvdelen af de medlemmer, der svarede på undersøgelsen, at de foretrak at læse den skriftlige beretning digitalt, og godt 70% svarede, at de ville se det som et positivt initiativ, hvis årsberetningen ikke udkom i trykt form, bl.a. af hensyn til bæredygtighed. På den baggrund har foreningen valgt at tage springet og alene udgive en digital version af beretningen. Beretningen findes dog også i en printvenlig version. Find den her.

Jes Lunde (RV) og formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, blev vist rundt på skolen og deltog i undervisning.

Spidskandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget i Aalborg, Jes Lunde, har besøgt Klostermarksskolen. Under besøget var der bl.a. fokus på, hvad en privatskole er og kan bidrage med til lokalsamfundet. 

Fredag d. 8. oktober besøgte Jes Lunde (RV) Klostermarksskolen. Her overværede han bl.a. morgensang og hørte om skolens hverdag som privatskole. Med besøget ønskede Jes Lunde at blive klogere på, hvad en privatskole kan og er, og hvordan samarbejdsfladerne er mellem kommune og frie skoler.

For spidskandidaten handler det om at skabe et samlet stærkt undervisningstilbud for alle børn og unge i kommunen, uanset om det er på en fri og privat skole eller på en folkeskole.

»Aalborg Kommune skal fortsat være en attraktiv kommune. En del af det er bl.a. at have et sundt og mangfoldigt skoletilbud. Her tror jeg på, at folkeskolerne skal sættes mere fri. Skolerne kan lokalt finde løsninger og skabe god skole«, understreger Jes Lunde.

For det fælles bedste

Skoleleder på Klostermarksskolen, Lars Peter Nitschke, oplever, at privatskolen og kommunen har et godt samarbejde.

»Jeg tror begge parter forstår, at vi arbejder for et fælles bedste og både modtager og giver begge veje. F.eks. ønsker Klostermarksskolen at være et aktiv for lokalsamfundet, og derfor byder vi os til, hvor vi kan«.

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, deltog også ved besøget. Han glæder sig over, at der skabes større forståelse for den frie skoleform, og der er velvilje til at styrke relationer på tværs af kommuner, folkeskoler og frie og private skoler:

»Det er vigtigt, at frie og private skoler deltager aktivt i det lokalsamfund, de er en del af. De skal bidrage, og det vil de heldigvis også. Kommuner, folkeskoler samt frie og private skoler har et fælles mål: At løfte uddannelses- og dannelsesopgaven for alle børn og unge«.

Det er vigtigt, at de frie og private skoler viser interesse for de lokale forhold. Det netop forestående kommunalvalg er en glimrende anledning til at få lokale politikere i tale og til at vise vilje til at etablere det gode samarbejde. Det er samtidig en god anledning til at fortælle om de frie og private skolers mange indsatser og aktiviteter.

FPnyt om booking til semesterprøver, ny prøvebekendtgørelse, prøvevejledninger, øveprøver og elevernes it-hjælpemidler

Husk at booke elever til semesterprøver

Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2021. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.

Ny prøvebekendtgørelse trådt i kraft den 1. oktober 2021

Med den nye prøvebekendtgørelse indføres justerede vurderingskriterier i de skriftlige prøver i dansk, tysk, fransk og engelsk (bilag 1 og 2), mulighed for at skolens leder kan henvende sig til censor, hvis skolens leder vurderer, at bedømmelsen af en eller flere besvarelser er åbenlyst fejlbehæftet (§ 58), samt andre mindre præciseringer.

De nye regler gælder fra prøveterminen december-januar, dog med undtagelse af de elever, som skulle have aflagt prøve i prøveterminen maj/juni 2021, men som af forskellige årsager skal aflægge ny prøve. Disse elever skal aflægge prøve efter de regler, som var gældende i maj/juni 2021. Vurderingskriterierne i de skriftlige prøver i dansk, tysk, fransk og engelsk er ændret med det formål at sikre mere ensartede bedømmelser af folkeskolens skriftlige prøver. De nye vurderingskriterier er udviklet af arbejdsgrupper bestående af forskere, medarbejdere ved professionshøjskoler og censorer og efterfølgende afprøvet blandt lærere og censorer.

Nye prøvevejledninger offentliggøres medio oktober 2021

Vejledningerne til folkeskolens prøver i dansk, engelsk, tysk og fransk er revideret i forhold til de førnævnte nye regler i prøvebekendtgørelsen. Reglerne for de resterende prøver er uændrede. Desuden er vejledningerne til samtlige prøver revideret med det formål, at de skal være mere kortfattede, overskuelige og præcise samt mere ens på tværs af fagene.

Prøvevejledningerne forventes offentliggjort medio oktober på uvm.dk/fp. Offentliggørelsen er således udskudt med to uger. Prøvevejledningerne til prøverne i engelsk offentliggøres start november.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder en række webinarer for lærere i fagene, hvor vejledningerne præsenteres, og hvor der kan stilles spørgsmål. Mail med datoer for webinarerne vil blive sendt direkte til alle skoler og vil fremgå snarest muligt på uvm.dk/fp

Øveprøver i skoleåret 2021/2022

I dette skoleår afvikles der øveprøver to gange. Øveprøver I uge 45 og 46 2021 og øveprøver II i uge 2 og 3 i 2022. Ved begge øveprøver anvendes opgavesæt fra maj 2021. Booking til øveprøver I åbnede den 6. september 2021. Booking til øveprøver II åbner den 20. november 2021. Læs mere om øveprøverne på hjemmesiden.

Afprøv elevernes it-hjælpemidler

Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at sikre, at elevernes ithjælpemidler fungerer under prøven. Det anbefales, at elevernes it-hjælpemidler afprøves i god tid inden prøven. Læs mere og se styrelsens online-guide til afprøvning af ithjælpemidler på folkeskolens prøvers hjemmeside.

Du kan læse mere om muligheder og vilkår i forbindelse med tilrettelæggelse af prøve på særlige vilkår i Vejledning om prøve på særlig vilkår og fritagelse. Du finder vejledningen på uvm.dk/fp under skolens tilrettelæggelse og prøver på særlige vilkår.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
ts@privateskoler.dk

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser