Der er et stort fokus på, hvordan tests og karaktergivning påvirker skoleelever. Men hvordan kan man ellers sikre, at eleverne lærer, det de skal? På Børneskolen Bifrost, en privatskole i Herning, er de prøve- og karakterfri. Her benytter de sig i stedet af omfattende evaluering og feedback.

Det er et krav, at alle grundskoler foretager evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Hos folkeskoler skal der benyttes karakterer og gennemføres en række tests. De frie og private skoler har friheden til selv at sammensætte deres evalueringsform. Mange privatskoler vælger at have en omfangsrig formativ evaluering i et samspil med test og karakterer. Børneskolen Bifrost er helt prøve- og karakterfri og har valgt en formativ og kvalitativ evalueringsform. Evalueringsformen på Børneskolen Bifrost hænger tæt sammen med skolens menneske- og læringssyn, der igen er med til forme det faglige indhold og strukturen i skoleskemaet.

Fællesemne, kernestof og værksted

Børneskolen Bifrost indleder hvert skoleår med et fællesemne, der danner grundlag for alle kommende undervisningsaktiviteter. Den første skoledag er skolen indrettet med forskellige oplevelser og aktiviteter hovedsageligt hentet i kunstens verden: Billeder, installationer, musik, sprog, drama, film osv. Til sammen repræsenteres de mange intelligenser. Eleverne går rundt blandt hinanden, og de indre billeder og den umiddelbare interesse, eleverne danner, er udgangspunktet for det videre skolearbejde.

   Selve skoleskemaet er inddelt i moduler med selvstændige fag som dansk, idræt, matematik m.fl. samt værksteds/projekttimer. I fagtimerne undervises der dels i kernestof, og dels belyses fællesemnet ud fra faget. På den måde skal eleverne lære, at fagene kan bidrage på forskellige måder til at åbne et emne og give nogle nye perspektiver. I værksteds/projekttimer skal eleverne anvende fagligheden. Om det fortæller skolelederen, Annie Jeppesen: ”Hvis eleverne skal lave et eventyr i værkstedet, så skal eleverne have lært om eventyrgenren i dansktimen. Det er i værkstedstimerne, vi ser, om eleverne reelt har lært det, de bliver undervist i.” Derudover lærer eleverne fra de yngste klassetrin at fremlægge og få feedback, som også giver lærerne indsigt i, hvad eleverne har lært, og viden bliver noget, der både skabes og deles.

Refleksion og involvering

På Børneskolen Bifrost er det ikke kun det endelige produkt, men også processen, der bliver vurderet og evalueret. Eleverne har derfor indflydelse på og en bevidsthed om alle faser i arbejdsforløbet fra idéer, beslutning, planlægning, udførelse, formidling, værdsættelse og evaluering. Undervejs og ved afslutning af processen er der bevidst refleksion over de forskellige faser. Med alderen bliver refleksionen både mundtlig og skriftlig. Antagelsen bag er, at det mennesket anser for at have værdi og mening, tillægger det også sit fokus, sin energi og en betydning i sin selvopfattelse og livsfortælling – både personligt og med tiden i globalt perspektiv. Evalueringen foregår derfor ud fra en vurdering, hvor eleven involveres, bl.a. gennem dialog, feedback, selvevaluering, målopfyldelse, logbog og portofolio. Skolelederen, Annie Jeppesen, fortæller om evaluering og udvikling: ”Vi inddrager eleven i, hvor pågældende er, og i hvordan eleven kan blive bedre end sit udgangspunkt. Alle på Bifrost skal til enhver tid vide, hvad de selv er gode til, og hvor det er fornuftigt at lægge noget ekstra energi”.

Formål og systematik

Skolen arbejder ud fra, at læring først sker, når eleven forstår formålet. Derfor har skolen bl.a. det store fokus på involvering i form af anvendt faglighed i værksteds/projekttimer. Derudover udformer lærerne grundige undervisningsplaner med færdigheds- og vidensmål, som elever og forældre præsenteres for. Der er således et formuleret formål, faglige og personlige mål samt en evalueringsbeskrivelse for samtlige faglige forløb. ”For at vi kan evaluere uden karakterer og bruge dialog og vurdering i vores evalueringsform, er vi systematiske. Vejledning, vurdering og evaluering er sat i grundige systemer, der alle trækker tråde til vores menneske- og læringssyn. Det kræver nogle dygtige, uddannede lærere – både til relationer, samtale og faglighed”, forklarer Annie Jeppesen.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning