Foreningen modtager et årligt beløb fra Undervisningsministeriet, som er beregnet på efteruddannelse af grundskolernes ledelse og medarbejdere. Danmarks Private Skolers bestyrelse har besluttet, at disse midler skal anvendes til lederuddannelse, pædagogiske diplomuddannelser, faglig efteruddannelse, kurser og netværksvirksomhed på tværs af skolerne samt støtte til udviklingsarbejde, der har almen interesse for alle skolerne.

Hvem kan søge
Tilskud kan søges af ledere og lærere med direkte tilknytning til grundskolen. Det skyldes, at de midler der fordeles via denne puljer, stammer fra årlige afsnøringer fra grundskolernes tilskudsmidler og således kun kan videreformidles til tilsvarende institutioner.

Hvad ydes der støtte til?

Danmarks Private Skoler yder tilskud til efteruddannelse, kurser, netværk, etc. efter følgende forudsætninger:

Alle efteruddannelser (lederuddannelser, faglige efteruddannelser, pædagogiske diplomuddannelser) skal være meritgivende uddannelser, der giver ECTS points.

For alle tilskud, der gives til lederuddannelse, pædagogisk diplom og faglig efteruddannelse, er der et egetbidrag for skolen på kr. 4.000 pr. år og pr. uddannelse.

Opfyldes ovennævnte forudsætninger ydes efter ansøgning via ansøgningsskema et tilskud på 40% af kursusafgiften fratrukket egetbidraget med følgende begrænsninger:

Lederuddannelser:40 % af maximalt kr. 35.000 minus egetbidrag
Pædagogiske diplomuddannelser:40 % af maximalt kr. 25.000 minus egetbidrag
Faglige efteruddannelser:40 % af maximalt kr. 25.000 minus egetbidrag

Såfremt en uddannelse er flerårig, kan skolen søge tilskud hvert år.

Skoler kan maximalt modtage kr. 80.000 i tilskud pr. år.

Danmarks Private Skoler yder ikke tilskud til uddannelser / kurser udbudt af faglige organisationer, herunder eksempelvis Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Ledere, BUPL, HK og 3F, da de faglige organisationer i forvejen modtager tilskud til efter- og videreuddannelse fra blandt andet Staten.

Netværksvirksomhed / kurser
Danmarks Private Skoler yder tilskud til brug af eksterne instruktører / oplægsholdere benyttet i foreningens forskellige netværk. Tilskud forudsætter, at der deltager ansatte fra flere medlemsskoler. Der ydes op til 40 procent af instruktørudgiften, dog maksimalt af 50.000 kr.

Fremgangsmåde

  1. Ansøgningsskema downloades, udfyldes og underskrives af skoleleder
  2. ansøgningen fremsendes tjenstligt gennem skolens leder
  3. af ansøgningen skal det fremgå, at lederen anbefaler ansøgningen
  4. en forudsætning for tilskud er, at skolen betaler de resterende omkostninger for den ansatte
  5. såfremt skolen/medarbejderen modtager støtte fra anden side, f.eks. fra Kompetencefonden, skal dette oplyses, og beløbet vil blive modregnet i tilskud
  6. støtte kan alene anvendes til kursusafgifter
  7. ansøgningsfristerne er oplyst på ansøgningsskema