Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er ”Skolens mangfoldighed”.
Skolens mangfoldighed #de7samfundsløfter
”Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.”

Sådan lyder de frie og private skolers samfundsløfte relateret til temaet: ”Skolens mangfoldighed”. Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, forklarer:

”Vi kan aktivere værdien samfundsansvar ved at sætte fokus på, at skolens tilbud om uddannelse og dannelse er for alle dem, der kan tilslutte sig skolens tilbud, herunder naturligvis skolens formål og værdigrundlag. Den sociale eller socioøkonomiske baggrund skal ikke i sig selv være en hindring for at gå på vores skoler.”

De frie og private skoler ligger dér, hvor engagerede medlemmer af civilsamfundet har grundlagt dem, altså der, hvor der har været og stadig er behov for dem. Skolerne eksisterer, så længe der er forældre og unge, der vælger dem. Skolernes evne til at omsætte værdier til praksis er en stor del af forklaringen på, at skolerne bliver valgt. Karsten Suhr understreger:

”Det er vigtigt, at de forældre og elever, der deler skolernes værdier, også har en reel mulighed for at blive optaget på skolerne. Vi må derfor være meget opmærksomme på, at der kan være en række barrierer, relateret til det man kalder socioøkonomiske faktorer.”

Udjævning af socioøkonomiske forskelle

Nøgternt set afspejler de frie og private skolers elevsammensætning overordnet det lokalsamfund, de er beliggende i*. Sådan er det, men skolerne kan arbejde for at udjævne de socioøkonomiske forskelle, der kan konstateres, f.eks. ved at lave konkrete indsatser eller aktiviteter i forhold til optag af lavindkomstfamilier, -børn og -unge.  Skolerne kan også arbejde med andre barrierer, f.eks. opskrivningsgebyrer eller andre udgifter for elever og forældre i forbindelse med skolegangen, f.eks. til ture eller materialer.

”Frk. Ellas Portemonnæ” er navnet på støtteforeningen på den frie og private Nørre Aaby Realskole. Den er opkaldt efter skolens grundlægger Frk. Ella Jørgensen og hendes portemonnæ (pengepung):

”I forvejen gør vi meget for, at alle, der vil skolen, kan gå her. Vi oplever, at forældre aktivt vælger os, selvom hverdagsbudgettet måske ikke rækker til det. Dem kan vi med opbakning fra den store forældregruppe i højere grad gå ind og hjælpe, f.eks. hvis der opstår udfordringer med at finde de sidste kroner til en skolecomputer eller en lejrtur.”

Skolerne kan også arbejde med deres venteliste-politik. De kan arbejde på at lave et fleksibelt ventelistesystem, hvor der er taget hensyn til – eller ligefrem er gjort konkret plads til – socialt udsatte elever. Forældrebetalingen eller egenbetalingens størrelse er en oplagt barriere for nogle forældre og elever. Der skal ifølge loven være en egendækning på frie og private skoler, men skolerne kan arbejde med deciderede fripladser eller hjælp til familier, der har det svært. Mange af foreningens medlemsskoler tilbyder fripladstilskud udover det fripladstilskud, man kan ansøge gennem Fordelingssekretariatet eller Friplads og vikarkassen for private gymnasiale uddannelser. Andelen af medlemsskoler, der selv tilbyder tilskud til lavindkomstfamilier, udover det tilskud, der kan søges af finanslovspuljen, er, ifølge en intern spørgeskemaundersøgelse fra april 2020, 66% af grundskolerne og 85% af gymnasieskolerne.

Mønsterbrydere

”Vores skole er mangfoldig, vi har elever med forskellige etniciteter og kulturer, men også elever fra forskellige samfundslag. Det kan udfordre eleverne, når de derhjemme skal sætte ord på oplevelser fra skolen og vice versa. Vi skal formå at bygge bro mellem elevernes hverdagssprog og skolens fagsprog og sprogbrug. Det er målet at udvide og udvikle elevernes ordforråd og sproglige begrebsverden”.

Dette er holdningen på Skt. Knuds Skole, en fri og privat grundskole i Aarhus, der har oprettet faget ”Sprog i spil”. Den samfundsansvarlige skole er naturligvis optaget af, hvordan alle elevgrupper løftes. Den kan dog samtidig have særlig opmærksomhed på at skabe mønsterbrydere og social mobilitet.

Ifølge Center for Sociologisk Analyse (2019) er elever fra lavindkomsthjem og elever fra hjem med ingen eller lavt uddannelsesniveau i højere grad i gang med uddannelse og beskæftigelse, når de har gået i en privat skole.

Et pejlemærke

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar, der indebærer 7 samfundsløfter, hvor det ene – ”Skolens mangfoldighed” sætter fokus på socialt udsatte elever. Formand Karsten Suhr markerer:

”Det er de frie og private skolers pejlemærke, at alle elever – uanset deres udgangspunkt – skal have de bedste muligheder her og nu og i deres fremtidige liv og arbejdsliv. Vores skoler har mulighed for at iværksætte initiativer med blik for netop dette.”

Kilder:

**”Elever fra private grundskolers videre
vej i uddannelse og beskæftigelse”.
CSA. Center for Sociologisk Analyse
(2019).

*”Ligheder og forskelle – private skoler
og folkeskoler i lokalområder”.
Epinion (2018).

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk