Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er “Skolen og omverdenen”.

Skal skoler tage ansvar for samfundet i bred forstand? Det mener en stor del af den danske befolkning*. 30% af befolkningen mener i høj grad, at skoler, uanset om de er offentlige eller private, bør have særlige indsatser og aktiviteter, hvorigennem de bidrager til at løse globale, samfundsmæssige udfordringer. 35% mener i høj grad, at skoler bør bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer i det lokalområde, de er en del af.

“Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.”

Sådan lyder de frie og private skolers samfundsløfte relateret til temaet: “Skolen og omverdenen”. Om temaet siger formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr:

Skolernes medborgerskab kan benyttes som et udtryk for det bidrag, vi som skoler yder til samfundet som helhed. Vi kan aktivere værdien samfundsansvar ved at gøre en forskel for omverdenen. Vi kan som skoler være med til at forme samfundet gennem kerneydelsen; undervisningen og dannelsen af eleverne. Vi kan samtidig arbejde med andre tiltag til gavn for omverdenen.”

Bæredygtighed

Skoler kan f.eks. have fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. De kan også have taget aktivt stilling til deres rolle i forhold til FN’s 17 verdensmål. Det har man bl.a. gjort på Sejergaardsskolen, en fri og privat skole i Tølløse:

“Vi blev hurtigt klar over, at Verdensmålene var en sag, vi havde stor lyst til at fordybe os i og gøre en indsats for. Kan man overhovedet sige nej til et projekt, som kommer os alle sammen til gode i sidste ende – ikke mindst de næste generationer? Det mener vi ikke. Vi har besluttet, at vi vil certificeres som bæredygtighedsskole. Det forpligter os på indsatser i forskellige retninger; socialt, økonomisk og miljømæssigt.”

Skoler kan prioritere systematiske indsatser for at fremme bæredygtig udvikling. Det gør omkring 70% af de frie og private skoler**.

Fokus på dem, der har det svært

Gennem et stærkt lokalt og globalt engagement kan skoler gøre en forskel for grupper i samfundet, der har det svært, eller i forbindelse med kriser, konflikter og naturkatastrofer. Institut Sankt Joseph, en fri og private skole på Østerbro i København, arbejder målrettet med at bygge bro mellem værdigrundlag og hverdag. Det har bl.a. udmøntet sig i et tiltag, hvor eleverne påtager sig ulønnet socialt arbejde:

“Hvis eleverne skal begribe, skal de selv ud at erfare. Derfor arbejder vi målrettet på, at eleverne oplever værdierne udtrykt konkret i deres skolehverdag. Heraf er bl.a. opstået tiltaget med socialpraktik.”

Videndeling og erfaringsudveksling

Skoler kan med fordel samarbejde med virksomheder, erhverv, organisationer, foreninger og den lokale befolkning i dens forskellige grupperinger; unge, ældre etc. 70% af de frie og private skoler – grundskoler og gymnasier har formaliseret samarbejde med lokale virksomheder, erhverv, organisationer og foreninger.

Initiativtager

Skoler kan bidrage ved at understøtte lokale initiativer og samarbejder. Karsten Suhr siger om den enkelte skoles lyst til at involvere sig:

”Vi har noget at byde ind med. Det gælder også, når det kommer til det kommunale samarbejde. Vi kan vælge at være den udfarende part, der inviterer til samarbejde og tager konkrete initiativer for at forbedre forholdene for alle. Vi ved, at vi ikke nødvendigvis får noget ud at sidde på hænderne, og vente på at andre handler.”

Danmarks Private Skolers 7 samfundsløfter fordrer, at skolerne skal arbejde med tematikker, der gavner samfundet som helhed. Dette lægges der i høj grad op til med samfundsløftet om ”Skolen og omverdenen”.

Hvad kan samfundsløftet “Skolen og omverdenen” indebære? Se denne video.

*Befolkningsanalyse. Radius CPH og Epinion for Danmarks Private Skoler 2021

**Medlemsundersøgelse. Spørgeskema. Skolernes samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter. Danmarks Private Skoler 2020.


Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk