Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Statsligt overenskomstforlig

  8. februar 2021
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster. Der er desuden indgået en arbejdstidsaftale for gymnasielærerne, ligesom der blev indgået en arbejdstidsaftale for lærerne i grundskolerne i begyndelsen af januar.

  Hovedforlig (CFU)

  Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster for perioden april 2021 til og med marts 2024 omfattende ca. 195.000 medarbejdere i staten. Det betyder bl.a., at den overordnede økonomiske ramme nu er fastsat.

  På baggrund af forliget vil de enkelte organisationsaftaler blive forhandlet for de forskellige personalegrupper på skolerne, herunder skolernes lærere.

  Forliget lægger desuden rammerne for de overenskomstforhandlinger, som Danmarks Private Skoler varetager overfor BUPL, 3F og HK. Disse forhandlinger påbegyndes i den kommende tid.

  Den samlede økonomiske ramme i forliget er på 6,75% i perioden og består af følgende hovedelementer:

  Den generelle lønforhøjelse:

  Der er aftalt følgende generelle lønforhøjelser på samlet 4,42 % over 3 år:

  Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 0,80 %

  Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 %

  Pr. 1. april 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,19 %

  Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 %

  Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 1,48 %

  Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,35 %

  Centrale bestemmelser og rettigheder:

  Forliget udstikker også en række centrale bestemmelser og rettigheder for medarbejdere under statslige overenskomster, følgende aftaler er en del af forliget:

  Fortsat reguleringsordning ift. det private arbejdsmarked
  Reguleringsordningen ift. det private arbejdsmarked fortsætter. Formålet med ordningen er at sikre en parallel lønudvikling på det statslige og det private område. Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2022 og 1. april 2023. Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen er i alt 0,63 %.

  Reststigninger
  Reststigninger er et begreb, der er et udtryk for de lønstigninger, der udspringer af bl.a. anciennitetsstigning og lokal løndannelse i overenskomstperioden – dvs. udover de generelle lønreguleringer. Med aftalen skønnes det, at denne del af lønudviklingen vil udgøre 1,50 % i den 3-årige periode. 

  Seniorbonus og en styrket seniorindsats

  Ansatte, der er fyldt 62 år, får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede løn. Seniorerne kan vælge at få konverteret bonussen til to seniordage om året eller til pension. Parterne vil herudover arbejde med en række initiativer for at understøtte en styrket seniorindsats på statens arbejdspladser.

  Sorgorlov

  Ansatte har ret til orlov med løn i indtil 26 uger efter et barns død, hvis barnet dør inden det fylder 18 år. Derudover forbedres retten til orlov ved bortadoption.

  Arbejdstid for gymnasielærere

  Der er indgået aftale om arbejdstid for gymnasielærere.

  Aftalen indebærer bl.a., at ledelsen, ved normperiodens start, skal drøfte den forventede opgaveportefølje med den enkelte medarbejder med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgave og tid. Hvis opgaveporteføljen ændres væsentligt i normperioden, skal ændringen drøftes med medarbejderen.

  Lederen skal godkende ansattes timeforbrug mindst hvert kvartal. Hvis timeforbruget i kvartalet overstiger den normale arbejdstid, skal arbejdets omfang drøftes med medarbejderen.

  De godkendte timer danner grundlag for den samlede arbejdstidsopgørelse, uden dog at tage endeligt stilling til eventuelt merarbejde.

  Efter normperiodens udløb skal opgørelse af medarbejdernes arbejdstid drøftes mellem leder og TR for at sikre indsigt, åbenhed og transparens i ledelsens arbejdstidsplanlægning.

  Aftalen skal først endeligt godkendes, før den får effekt.

  Se aftalen her

  Arbejdstid for grundskolelærere i staten

  Som bekendt blev der også, den 4. januar 2021, indgået en fælles arbejdstidsaftale for grundskolelærere i staten. Aftalen skal ligeledes endeligt godkendes som en del af forårets overenskomst (OK21). 

  Hvis aftalen stemmes igennem, træder den i kraft pr. 1. januar 2022. Se nyheden om aftalen her

   

  Her findes mere information om overenskomstforhandlingerne 2021

  For spørgsmål kontakt sekretariatet

   

  Arkiv