Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

COVID-19 | Genåbning

  19. juni 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Senest opdateret 19.06.20

  Få en opdatering på emner relateret til COVID-19 og genåbning af skoler og institutioner i nedenstående orientering.

  Emnerne står i alfabetisk rækkefølge.    

  Find flere informationer:

  Foreningen udsender løbende orienteringsmails til medlemsskolerne med nyt i relation til corona-situationen. Find tidligere udsendte orienteringsmails her: 

  Orienteringsmails udsendt fra foreningen til medlemsskolerne

  Emnerne står i alfabetisk rækkefølge fra A - Å        

  Klik ind på det emne, du vil vide mere om:

   A

  Afstand og reduceret kontakt

  Ansættelsesvilkår og arbejdstid

  Arrangementer på grundskoler og gymnasier 

  B

  Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbningens fase 2

  C

  D

  E

  Eksamen, karaktergivning, projekter m.v. Grundskoler

  Eksamen, karaktergivning, projekter m.v. Gymnasiale uddannelser

  Elever med særlige behov

  F

  Forsamlingsforbuddet og skolernes aktiviteter

  Fraværende elever

  Fripladspakke. Økonomisk kompensation

  G

  Generalforsamling og forældrekredsmøde

  H

  Hjælpepakker til skoler med kostelever (økonomisk kompensation)

  Hosteetikette

  Hvem er omfattet af genåbningens fase 2

  Håndhygiejne

  I

  Indberetning af det daglige fysiske fremmøde

  J

  K

  Kostelever i 6.- 10. klasse

  L

  Løn

  M

  Materiale til fjernundervisning

  Merudgifter til rengøring m.v. (Økonomisk kompensation)

  N

  Nødundervisning

  O

  Optagelse på ungdomsuddannelser

  Orienteringsmails udsendt fra foreningen til medlemsskolerne

  P

  Q

  R

  Rengøring. Kontaktpunkter

  Retningslinjer for skolestart 2020

  Risikogrupper og sygdom

  S

  SST-vejledning og materialer

  Sygedagpengerefusion ved Covid-19

  Særbestemmelser

  T

  Tilskud

  Tilsynserklæringen

  U

  V

  Valg af tilsynsform og tilsynsførende

   


  A

  Afstand og reduceret kontakt

  14.05.20

  Fase 2:

  Den største forandring ift. Sundhedsstyrelsens tidligere udmeldinger er 1-metersreglen. Altså at man nu skal holde mindst 1 meters afstand mellem personer. Der er dog stadig en række situationer, hvor man skal holde mindst 2 meters afstand. En række af de af Sundhedsstyrelsens nævnte eksempler kan direkte og indirekte relateres til en skolehverdag. 2-metersreglen gælder f.eks. fortsat i forhold til lærerens placering ift. eleverne, ved aktiviteter med kraftig udånding som sang, råb og fysisk anstrengelse og i rum med begrænset plads eller dårlig udluftning.

  I Børne- og Undervisningsministeriets offentliggjorte retningslinjer for genåbningens fase 2 kan man læse, at der vil være aktiviteter eller situationer i skole og i SFO, hvor 1-metersreglen ikke kan efterleves. Her nævnes praktiske fag, børn, der skal trøstes, ude-leg og i frikvarterer. I retningslinjerne påpeges det dog også specifikt, at det i disse situationer er vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på, at aktiviteterne foregår inden for klassens gruppe af elever samt med ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

  Man skal fortsat reducere antallet af kontakter. Det gælder altså fortsat, for os alle, at vi er sammen med så få forskellige personer som muligt. I forhold til skolens elever angiver de nye generelle retningslinjer, at ”klassen” eller ”gruppen” er det centrale udgangspunkt for elevernes hverdag. Det gælder under al aktivitet; undervisning; frikvarterer etc.

  I Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbningens fase 2 anbefales det, at aktiviteterne i SFO organiseres på en sådan måde, at børnene er i faste grupper af børn og voksne. Det medgives dog, at det ikke i alle tilfælde vil være muligt, at grupperingen i SFO'en kan være den samme som i skolen (klassen). Det nævnes også, at børn og pædagoger undtagelsesvist kan samles på tværs af stuer eller grupper, i det omfang det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med pasning i ydertimerne.

  Man bør fortsat holde afstand til andre. I henhold til retningslinjerne skal man fremme adfærdsregulerende indretninger og tiltag samt praktiske foranstaltninger, der understøtter at der holdes afstand. 

  Sundhedsstyrelsen har lavet en såkaldt ”oversættelse” af de nye generelle sundhedsmæssige anbefalinger målrettet dagtilbud og skoler i form af et notat:

  Notat fra Sundhedsstyrelsen: Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning (pdf)

  Notatet oplister nogle supplerende anbefalinger og eksempler, der tager udgangspunkt i de tidligere SST-vejledninger målrettet henholdsvis dagtilbud samt skoler og SFO. Notatet fortæller bl.a., hvordan man skal forholde sig ved sygdom eller tegn på sygdom. Ligeledes indeholder notatet vejledning vedr. håndhygiejne og rengøring.

  Notatet gennemgår også retningslinjer vedr. fysisk afstand og reduktion af kontakter samt særlige undtagelser. Slutteligt giver dokumentet eksempler på organisering og reduktion af kontakt i daginstitutioner og skoler

  Samlet SST-vejledning pr. 10.05.20 vedr. afstand og reduceret kontakt:

  Smitte ved host, nys, råb, sang m.v. kan ske ved afsætning af dråber i de nære omgivelser, hvoraf langt hovedparten falder til jorden indenfor 1-2 meter, hvilket har dannet afsættet for anbefalinger i forhold til afstand.

  Der er ikke sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav i det offentlige rum, og blandt internationale myndigheder varierer de aktuelle anbefalinger ift. COVID-19: Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler 1 meter, det europæiske smitteagentur (ECDC) 2 meter, i Storbritannien anbefaler sundhedsmyndighederne ’2 meter (6 feet)’, i Tyskland 1,5 meter, i Holland ’1,5 meter (to armslængder)’, i Norge 1 meter, mens nogle lande, som f.eks. Sverige, ikke har faste anbefalinger om afstand, men ’en armslængde’ har været nævnt i borgerrettet kommunikation.

  På baggrund af en samlet vurdering af den foreliggende dokumentation, internationale anbefalinger og erfaringer samt pragmatiske overvejelser om bæredygtighed og proportionalitet anbefaler Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut i den aktuelle situation:

  Anbefalinger

  • Hold mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum
  • Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.eks:

  o Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj, hvis man synes den anden ser forkølet ud osv.

  o Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv. jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 4. maj 2020

  o Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.

  o Ved aktiviteter i bevægelse f.eks. rutsjebane.

  o Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. f.eks. kælderlokaler, skakter m.v.

  Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere. Ved f.eks. gudstjenester bør der sikres 2 meters afstand mellem kirkegængere hvis der synges, mens 1 meter er tilstrækkeligt hvis sang undlades.

  Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn.

  I mange situationer kan det være lettere at sikre afstandskrav ved siddende indretning. Ved regulering af stående og gående personer kan afstand markeres på væg, bord, gulv eller lignende, f.eks. ved serveringsdisk, indgangspartier, steder med kødannelse m.v.

  I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ift. ansigt-til-ansigt kontakter. I daginstitutioner kan aktiviteter således organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. I skoler kan anvendes adskilte frikvarterer med få klasser ad gangen.

  Det er centralt, at klassen/stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste kendte voksne omkring børnene.

  I offentlige transportmidler kan adgang begrænses i myldretid, antallet af stående passagerer kan begrænses eller muligheden for at bevæge sig tæt på hinanden kan reguleres ved brug af fysiske barrierer.

  På arbejdspladser kan procedurer omlægges f.eks. ved forskudt fremmøde, opdeling af medarbejdere i hold, udnyttelse af lokaler til andre formål m.v.

  I serviceerhverv kan tidsbestilling og planlægning omlægges så kødannelser og fyldte venteværelser undgås.

  Sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

  I situationer hvor det er vanskeligt at sikre afstand og begrænse kontakt i hyppighed og varighed, f.eks. ved stående servering af alkohol, ved dansekoncerter m.v. bør risikoreducerende tiltag overvejes, som f.eks. lukketider, adfærdsregulerende afskærmninger, barrierer m.v.

  Disponering og indretning af lokaler og områder kan medvirke betydeligt til at overholde anbefalinger om fysisk afstand og ved at reducere antallet af fælles kontaktpunkter, hvor smitte kan overføres.

  Generelt skal man fremme adfærdsregulerende indretninger og tiltag (’nudging’) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum, der understøtter at der holdes afstand f.eks. ruminddelinger og afstandstape.

  Offentlig adgang til lokaler, faciliteter, forretninger, serveringssteder, institutioner m.v. bør begrænses til et antal personer, der tillader mindst 1 meter afstand imellem dem, fx ved tydelig skiltning af tilladt antal ved butiksindgange. Dette kan være særligt relevant i butikker, detailhandel og lignende, hvor kunder bevæger sig mellem hinanden.

  Eventuelle opholds- og venterum lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, fx ved at reducere antallet af stole.

  Ved større antal samtidige gæster m.v. bør der udpeges personer med ansvar for at sikre overholdelses af afstandskrav.

  Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker i klasselokale, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger.

  Generelt vil der være mindre risiko for smittespredning ved aktiviteter i lokaler, der er rummelige ift. antal besøgende, i lokaler med god udluftning eller ventilation, samt ved udendørs aktiviteter.

  I det offentlige rum bør længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt på under 1 meters afstand i videst muligt omfang enten undgås eller reduceres i tid og risiko.

  Generelt bør alle indledende samtaler, kontakter, betjeninger m.v. foretages på afstand, og den uundgåelige tætte kontakt skal aftales, den skal reduceres i tid og omfang, og den skal afbrydes, når der ikke længere er behov.

  Hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved, at bioanalytikeren, der skal tage en veneblodpøve, lægen der skal måle blodtryk eller tatovøren, der skal skuldertatovere, beder personen vende ansigtet bort og man kan sidde forskudt.

  Hos f.eks. massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på briks.

  Der kan være en række situationer, hvor det – også over længere tidsrum – ikke er muligt at sikre min. 1 meters afstand mellem personer uden store afledte konsekvenser, og hvor øvrige tiltag ikke kan implementeres i tilstrækkelig grad. Det kan f.eks. være siddende transport over længere afstande med bus, tog eller fly hvor fast sædeindretning ikke muliggør at 1 meters afstand overholdes.

  I sådanne situationer bør det sikres, at passagerer sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter. Det er desuden vigtigt at sikre god ventilation, og der bør være stort fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter. Rejsende bør opfordres til at medbringe og anvende hånddesinfektion eller vådservietter, ligesom transportører med fordel kan tilbyde dette til de rejsende.

  Anvendelse af barrierer kan overvejes, særligt for personer der har betydelig øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19.

  Læs de samlede retninglinjer her: Sundhedsmæssige anbefalinger pr. 11.05.20 

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Ansættelsesvilkår og arbejdstid

  14.05.20

  Kontakt foreningens rådgivere vedr. ansættelsesvilkår og arbejdstid. Find den rette rådgiver  her

  Det er en generel anbefaling, at ansattes allerede planlagte og udmeldte omfang af arbejdstid i videst muligt omfang fortsat respekteres og fastholdes. Der kan naturligvis foretages ændringer ift. at løse opgaverne med såvel fjernundervisning som den delvise genåbning af skolen.

  Skolen kan omlægge tjeneste efter de almindelige overenskomster og organisationsaftaler. Dette betyder bl.a., at såfremt der er aktiviteter, som aflyses, kan skolen planlægge andre aktiviteter i de berørte timer, eller flytte timer rundt så det passer med det faktiske behov. Hensigten bør ikke være at ”spare timer sammen” til senere anvendelse, men sikre en fleksibel og fornuftig arbejdstid ift. såvel skolen som medarbejdere.

  Eventuelle overvejelser om omlægning af medarbejderes allerede tidligere udmeldte tjeneste bør ske på grundlag af en lokal dialog. Overvejelserne bør tage udgangspunkt i et bredt og langsigtet perspektiv med omsorg for, at beslutninger, også på længere sigt, er balancerede og hensigtsmæssige for såvel skolen som den enkelte medarbejder. Derudover bør den enkelte medarbejder inddrages i overvejelserne, ligesom den respektive tillidsrepræsentant kan involveres.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Arrangementer på grundskoler og gymnasier

  08.06.20

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel.

  Retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning på skoler og uddannelsesinstitutioner samt studenterkørsel (pdf)

  Børne- og Undervisningsministeriet har desuden offentliggjort en række øvrige og uddybende fortolkninger i relation til afslutningsarrangementer på BUVM.dk.

  Dimission, translokation, huebegivenhed

  Arrangementer som dimission og translokation skal foregå inden for rammerne af klassen. Med hensyn til antal inviterede tælles elever + ca. tre personer pr. elev i form af familiemedlemmer eller andre som eleven måtte ønske. Hvis skolen ikke har lokalemæssig kapacitet til tre gæster pr. elev, bør skolen naturligvis tillade færre.

  Uanset hvordan skolen planlægger at holde arrangementet, skal det ske inden for rammerne af klassen og med begrænsning af gæster jf. ovenstående. Arrangementet kan f.eks. ikke afholdes som massearrangement, heller ikke hvis det afholdes udendørs.

  Ved ungdomsuddannelsernes huebegivenhed gælder også, at der kan deltage ca. tre personer pr. elev i form af familiemedlemmer, eller andre som eleven måtte ønske. Huebegivenheden skal ligeledes foregå inden for rammerne af klassen.

  Fejring af sidste skoledag

  Skolerne må gerne holde sidste skoledag for deres elever, men arrangementerne skal afholdes klassevis. Det kan f.eks. være med mulighed for fælles morgenmad, forskelligt indslag i klassen samt tale ved skolelederen (evt. virtuelt så talen kan holdes for hele årgangen på en gang), virtuelle shows med afslutningsklasserne og lignende. De til enhver tid gældende anbefalinger om isolation af personer med symptomer, hygiejne og kontaktreduktion skal følges under arrangementet. Karamelkast bør ikke forekomme af hensyn til anbefaling om hygiejne.

  Andre sommerferiefejringer

  Mange institutioner og skoler markerer starten på sommerferie med et arrangement for børn, elever og nærmeste familie. Her gælder de samme retningslinjer som for uddannelsesafslutninger. Dette indebærer altså, at det afholdes klassevis og med begrænsning på deltagere.

  Fester på skolen

  Børne- og Undervisningsministeriet påpeger, at der ikke bør afholdes fester på skoler og institutioner, da de sundhedsfaglige retningslinjer i disse situationer kun vanskeligt kan overholdes i praksis. Det gælder bl.a. klassefester. 

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  B

  Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbningens fase 2

  14.05.20

  Børne- og undervisningsministeriet har d. 14.05.20 offentliggjort retningslinjer for fase 2 i genåbningen for skoler og uddannelsesinstitutioner.

  Børne- og Undervisningsministeriets gældende retningslinjer klik her

  Vejledning for genåbning af dagtilbud (pdf)

  Vejledning for genåbning af skoler og uddannelsesinstitutioner (pdf)  opdateret d. 23/5

  Vejledning for efterskoler og frie fagskoler (pdf)

  Nærmere retningslinjer for efterskoler og frie fagskoler (pdf) opdateret d. 27/5

   

  Genåbningens fase 2 omfatter grundskolernes 6. – 10. klasse (med undtagelse af kostelever), sådan at skolen fra og med d. 18. maj kan åbne for alle grundskoleelever fra 0. – 10. klasse, hvis skolen kan sikre, at elevernes ophold på skolen er sundhedsmæssigt forsvarligt.

  For frie- og private skoler er det bestyrelsen, der ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, hvornår ophold for eleverne er sundhedsmæssigt forsvarligt. Her henvises til Sundhedsstyrelsens nye generelle retningslinjer.

  I fase 2 skal undervisningen af eleverne på grundskolerne som udgangspunkt foregå fysisk på skolen. Der vil fortsat være tale om nødundervisning, undervisningen skal dog i videst muligt omfang leve op til de normale faglige krav.

  Skolerne skal tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisningen for at undgå smittespredning. Skolerne skal f.eks. gøre brug af forskudte mødetidspunkter og pauser. Undervisningen kan finde sted uden for skolen. Der kan også gøres delvis brug af fjernundervisning, men udgangspunktet er som nævnt fysisk tilstedeværelse og undervisning i en eller anden form for alle elever.

  Tilrettelæggelsen af undervisningen må ikke afføde et større udækket pasningsbehov hos forældrene.

  Alle elever, der er omfattet af genåbningen skal deltage i og møde frem til undervisningen, med mindre de i forhold til en konkret individuel vurdering lovligt kan blive hjemme (særlige risikogrupper etc.). Disse elever skal modtage fjernundervisning.

  Forældre kan ikke vælge at holde deres barn hjemme uden konkret vurdering og uden begrundelse i retningslinjerne ift. risikogrupper m.v.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  C


  D


  E

  Eksamen, karaktergivning, projekter m.v. Grundskoler

  27.05.20

  Særbestemmelser giver Børne- og Undervisningsministeriet vidtrækkende beføjelser til at kunne søge alternative veje til at afvikle projekter, prøver og eksamen.Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på eksamensbeviset. Standpunktskarakter gives medio juni, for at der bliver bedre tid til at vurdere eleverne og dække faglige huller, samt for at fastholde elevernes motivation.

  Vejledning vedr. aflysning af prøver og afgivelse af standpunktskarakterer

  Folkeskolens afgangsprøver er pga. COVID-19 aflyst i sommerterminen 2020. Eleverne skal modtage undervisning til skoleårets afslutning (26. juni). De afsluttende standpunktskarakterer i alle fag og fagområder skal gives tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020 for elever i 9. og 10. klasse og senest den 25. juni 2020 for elever i 8. klasse. Afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse skal ganske som normalt indberettes til Karakterdatabasen i perioden fra den 10. juni og senest den 15. juni. Karaktererne overføres til Optagelse.dk, når de er indberettet.

  I de fag, hvor elever i 9. og 10. klasse er tilmeldt en prøve skal de afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer. De enkelte karakterer for disse fag skal indberettes til Karakterdatabasen sammen med det beregnede gennemsnit som normalt. Fristen for indberetning af prøvekarakterer og beregnet gennemsnit er uændret senest fredag den 19. juni 2020. 

  Skolen udfærdiger og udleverer som vanligt et bevis til skolens elever. Bemærk, at elever i 10. klasse, der er tilmeldt prøver på 9. klasseniveau i dansk, matematik og/eller engelsk, og som opnår en samlet gennemsnitskarakter på 2,0 eller derover, eller forbedrer gennemsnitskarakteren, skal have udstedt nyt bevis for folkeskolens afgangseksamen.

  Her følger lidt flere detaljer:

  • I de fag, hvor elever i 9. og 10. klasse er tilmeldt en prøve, skal de afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer. I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange, altså både som standpunktskarakter og som prøvekarakter.
  • For elever i 9. klasse ophøjes deres afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, der er omfattet af de fem bundne prøver samt i de to udtræksfag, som klassen/eleven er udtrukket til (udtræksfagene må offentliggøres pr. dags dato).
  • Der skal gives afsluttende standpunktskarakterer i hvert af fagene fysik/kemi, geografi og biologi. Den karakter, som skal ophøjes til prøvekarakter ved den bundne fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse findes ved et simpelt gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i de enkelte fag. Der afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen, og der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer.
  • Hvis en elev er tilmeldt frivillige prøvefag, skal eleven også have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det frivillige prøvefag.
  • Elever, der har fået udtrukket et alternativt prøvefag i stedet for tysk/fransk, kristendomskundskab eller idræt, skal have ophøjet den afsluttende standpunktskarakter i det alternative prøvefag til prøvekarakter.
  • Elever i 10. klasse skal have ophøjet de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer i de fag, hvor eleverne er tilmeldt prøve.
  • Elever i 10. klasse, som er tilmeldt prøver på 9. klasseniveau, skal have afsluttende standpunktskarakterer svarende til 9. klasseniveau. De afsluttende standpunktskarakterer i prøvefagene skal ophøjes til prøvekarakterer på 9. klasseniveau.
  • Elever fritaget for at aflægge en eller flere obligatoriske prøver, skal ikke have ophøjet eventuelle afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Skolen skal fortsat udarbejde en evaluering, som skal vedlægges beviset for 9. klasse. Prøvefritagelse skal som vanligt fremgå af beviset i prøvefag eller dele af et prøvefag, som er obligatoriske.
  • For elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2020, men hvor sygeprøven er aflyst, ophøjes den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen for eleven, til prøvekarakter.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en vejledning til grundskoler om bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen i skoleåret 2019/2020, der træder i kraft d. 27. april. Her kan man få uddybet ovenstående:

  Vejledning til skoler om bekendtgørelse om aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen i skoleåret 2019/2020 (pdf)

   

  Tidsplan for indberetning af karakterer og informationer om UPV. Grundskoler

  Her følger et overblik over datoer for indberetning af karakterer og informationer om UPV for grundskolerne:

  10. juni:

  Seneste frist for ajourføring af ændringerne i 9. og 10. klasses-elevernes personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger i optagelse.dk (UPV)

  15. juni:

  Seneste frist for indberetning af 9. – 10. klassernes faglige forudsætninger i optagelse.dk baseret på afsluttende standpunktskarakterer (UPV).

  15. juni:

  Seneste frist for indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer i alle fag og fagområder for elever i 9. og 10. klasse (kan tidligst påbegyndes den 10. juni). Indberettes til Karakterdatabasen. Karaktererne overføres til Optagelse.dk, når de er indberettet.

  15. juni:

  Seneste frist for skoler, der selv forestår vejledningen af eleverne, til at foretage en helhedsvurdering af eleven i optagelse.dk, hvis eleven ikke har de fornødne sociale eller personlige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat. Hvis helhedsvurderingen viser, at eleven fortsat ikke er uddannelsesparat, skal skolen straks give besked til den kommunale ungeindsats i elevens hjemkommune.

  17. juni:

  Seneste frist for den kommunale ungeindsats til at foretage en helhedsvurdering af eleven i optagelse.dk, hvis eleven ikke har de fornødne sociale eller personlige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat.

  19. juni:

  Seneste frist for indberetning af prøvekarakterer og beregnet gennemsnit til Karakterdatabasen.

  25. juni:

  Seneste frist for indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 8. klasse (kan tidligst påbegyndes d. 20. juni).

  26. juni:

  Eleverne i 9. og 10. klasse modtager undervisning til skoleårets afslutning (til og med d. 26. juni).

  30. september:

  Igangværende 9. klasse (pt. 8. klasse) skal senest have foretaget en vurdering af, om de har behov for den særlige målrettede skole- og vejledningsindsats, de ville have krav på, hvis de var blevet vurderet ikke uddannelsesparate ved sommerens UPV (ingen indberetning).

   

  Elevens mulighed for at klage

  En elev (og dennes forældre) har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet over skolens afgørelser i relation til retlige forhold omkring Nødprøvebekendtgørelsen, der bl.a. dækker grundskolerne og de gymnasiale uddannelser. Denne klageadgang omfatter dog ikke den faglige vurdering af elevens niveau, f.eks. hvis klagen drejer sig om en afsluttende standpunktskarakter.

  Børne- og Undervisningsministeriet præciserer: ”Man kan klage til skolelederen over en standpunktskarakter. Som udgangspunkt er det den enkelte lærer, der giver standpunktskarakterer. Lærerne på skolen arbejder dog altid under ansvar over for skolens leder. Hvis forældre eller elever ønsker at få ændret en given standpunktskarakter, skal skolelederen i princippet træffe beslutning herom. Ofte har skolelederen dog ikke det fornødne kendskab til elevens standpunkt til at kunne sætte sin egen vurdering i stedet for lærerens. Men skolelederen kan underkende lærerens vurdering, hvis lederen allerede har, eller i forbindelse med klagesagen sørger for at skaffe sig tilstrækkeligt kendskab til eleven. Under alle omstændigheder kan skolelederen fra læreren kræve enhver oplysning af betydning for sagen, ligesom lederen kan pålægge læreren at foretage en revurdering af sagen.”

  25. maj: Vejledning om klager over afsluttende standpunktskarakterer – med særligt fokus på sommerterminen 2020 (pdf)

  Projektopgaven i 9. klasse 2020

  En fri grundskole beslutter selv, om den tilbyder projektopgaven i 9. klasse. Hvis skolen tilbyder projektopgaven, er sidste frist for afslutningen af denne i år den 2. juni 2020. Projektopgaven kan gennemføres som led i nødundervisningen.

  Selvvalgt opgave i 10. klasse 2020

  Hvis en fri grundskole udbyder det 10. skoleår som ”10. klasse” (efter §1, stk. 5 i Lov om friskoler og private grundskoler), skal eleverne have afsluttet den selvvalgte obligatoriske opgave senest den 2. juni 2020. Den kan gennemføres som led i nødundervisningen.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Eksamen, karaktergivning, projekter m.v. Gymnasiale uddannelser

  14.05.20

  Særbestemmelser giver Børne- og Undervisningsministeriet vidtrækkende beføjelser til at kunne søge alternative veje til at afvikle projekter, prøver og eksamen, hvis det bliver nødvendigt.

  For alle andre elever end 3.g og 2. hf aflyses prøverne og erstattes af årskarakterer på eksamensbeviset. Årskarakter gives medio juni for at fastholde fokus på undervisning og faglig udvikling efter en periode, hvor undervisningen ikke har kunnet gennemføres som normalt.

  Elever i 3.g skal gennemføre tre eksamener. Alle elever skal til eksamen i skriftlig dansk. Derudover skal eleverne til en eksamen i et A-niveaufag. Desuden skal der gennemføres en mundtlig eksamen i den større skriftlige opgave; studieretningsprojektet (SRP). Elever, der allerede har været til eksamen i den større skriftlige opgave, skal i stedet gennemføre en anden mundtlig eksamen i det fag, der er placeret senest i skolens prøveplan.

  Elever i 2.hf skal gennemføre fire eksamener; to skriftlige, i dansk og engelsk, og to mundtlige, i dansk og det fag, som er placeret senest i skolens prøveplan.

  Vejledning til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner

  Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning til de gymnasiale uddannelsesinstitutioner vedr. aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse karakterer m.v.

  Elever i 3.g og 2.hf er en del af genåbningen. Disse elever skal kun aflægge prøver i enkelte fag. I de øvrige fag, som eleverne skulle have aflagt prøve i, skal der afgives afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakterer. Elever i 1.g, 2.g og 1.hf fortsætter foreløbigt med fjernundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Alle officielle prøver er aflyst for disse elever. I alle afsluttende fag, som disse elever skulle have aflagt prøve i, skal der gives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.

  Den afsluttende standpunktskarakter skal afgives mellem d. 10. og den 15. juni.

  På hf, hf-enkeltfag og gymnasial supplering er det ikke normalt, at standpunktskarakterer er en del af evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen. Derfor har man besluttet, at der i år skal afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med eleverne og kursisterne i de fag, der ikke afsluttes med prøve. Der må dog ikke gives nogen særskilt bedømmelse af vurderingssamtalen, da den alene indgår i en helhedsvurdering i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.

  Den afsluttende standpunktskarakter er en vurdering af elevens opfyldelse af de faglige mål i faget på det tidspunkt, hvor karakteren afgives. En afsluttende standpunktskarakter udtrykker, i hvilken grad eleven lever op til de faglige mål i det enkelte fag, vurderet i forhold til det tidspunkt, hvor standpunktskarakteren afgives. Børne- og Undervisningsministeriet påpeger dog, at det er vigtigt at være opmærksom på, at eleverne i en længere periode har modtaget nødundervisning. I den forbindelse vil det være nødvendigt også at medtage elevens faglige præstationer fra den almindelige undervisning, inden nødundervisningen trådte i kraft.

  Afgivelse af afsluttende standpunktskarakter kan rumme særlige udfordringer i de fag, der indeholder en praktisk dimension, fordi eleverne i en periode ikke har haft mulighed for at demonstrere et fagligt niveau i de praktiske dele af faget. Ved afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb.

  Vejledning til gymnasiale uddannelsesinstitutioner om aflysning og afholdelse af prøver, afgivelse af årskarakterer m.v. i sommerterminen 2020. Retningslinjer om prøvetræning i nødundervisningen (pdf)

  Tidsplan gymnasiale uddannelser

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en tidsplan for afslutningen af skoleåret 19/20 for elever på de gymnasiale uddannelser, herunder stx og hf.

  I tidsplanen får man bl.a. oplyst væsentlige datoer for henholdsvis elever i 3.g, som får undervisning ved fysisk fremmøde og skal til prøver i nogle fag, væsentlige datoer for elever i 1.g og 2.g, der modtager fjernundervisning og ikke skal til prøver i år, væsentlige datoer for 2. hf, der som 3.g-eleverne får undervisning ved fremmøde og som også skal til prøver, væsentlige datoer for 1.hf, der modtager fjernundervisning samt væsentlige datoer for elever, der tager hf-enkeltfag m.v.

  I tidsplanen oplyses bl.a., hvor længe undervisningen skal forsætte, hvornår eksamensplaner skal offentliggøres, og hvornår karakterer skal afgives og offentliggøres. Det sidste er især værd at bide mærke i, da tidspunktet for afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter ikke er det samme som tidspunktet for, hvornår eleverne må få oplyst karaktererne.

  Tidsplanen for offentliggørelse af karakterer m.v. tilgængelig her

  Studieretningsprojektet

  Mange gymnasiale uddannelser har igangsat studieretningsprojektet, sådan at projekterne skal afvikles og opgavebesvarelserne afleveres fra primo marts til medio april (1. marts til 15. april). Perioden er altså i gang. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har dog efter omstændighederne besluttet at forlænge den fastsatte periode frem til 15. maj, så gymnasierne, hvor det giver bedst mening, kan udskyde afviklingen af projekterne. Vilkårene for afvikling af projekterne, herunder om antallet af skrivedage og placering af disse, er herudover fortsat således, som fremgår af læreplanerne.

  I forhold til elever, hvor projektperioden endnu ikke er igangsat, kan gymnasierne frit ændre planlægningen med henblik på overholdelse af den nye frist (15. maj) og de almindelige vilkår for afvikling af projekterne.
  I forhold til elever, hvor projektperioden allerede er i gang, vil gymnasierne også kunne ændre planlægningen, så dele af projektperioden udskydes under overholdelse af den nye frist (15. maj) og kravet om, at den sidste uge (fem dage) af projektperioden skal være sammenhængende.

  Det kan også være en mulighed – efter dialog med eleven – at give eleven en ny opgaveformulering, der kan håndteres under de nuværende omstændigheder med begrænsede muligheder for f.eks. eksperimentelt arbejde, adgang til materialer på biblioteker m.v. Det kan f.eks. betyde, at opgaveformuleringen udelukkende bygger på allerede anskaffet materiale, at gymnasiet stiller relevant materiale til rådighed, og at opgaver i eksperimentelle fag ledsages af resultater fra tidligere udførte eksperimenter. Skoler, der vælger denne løsning, skal tilbyde eleverne at starte forfra på skriveperioden. Det er i øvrigt en forudsætning, at der med den ændrede opgaveformulering ikke sker en ændring af prøvens niveau.

  Elevens mulighed for at klage

  En elev (og dennes forældre) har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet over skolens afgørelser i relation til retlige forhold omkring Nødprøvebekendtgørelsen, der bl.a. dækker grundskolerne og de gymnasiale uddannelser. Denne klageadgang omfatter dog ikke den faglige vurdering af elevens niveau, f.eks. hvis klagen drejer sig om en afsluttende standpunktskarakter.

  Børne- og Undervisningsministeriet præciserer: ”Man kan klage til skolelederen over en standpunktskarakter. Som udgangspunkt er det den enkelte lærer, der giver standpunktskarakterer. Lærerne på skolen arbejder dog altid under ansvar over for skolens leder. Hvis forældre eller elever ønsker at få ændret en given standpunktskarakter, skal skolelederen i princippet træffe beslutning herom. Ofte har skolelederen dog ikke det fornødne kendskab til elevens standpunkt til at kunne sætte sin egen vurdering i stedet for lærerens. Men skolelederen kan underkende lærerens vurdering, hvis lederen allerede har, eller i forbindelse med klagesagen sørger for at skaffe sig tilstrækkeligt kendskab til eleven. Under alle omstændigheder kan skolelederen fra læreren kræve enhver oplysning af betydning for sagen, ligesom lederen kan pålægge læreren at foretage en revurdering af sagen.”

  25. maj: Vejledning om klager over afsluttende standpunktskarakterer – med særligt fokus på sommerterminen 2020 (pdf)

  Nødsygeprøvebekendtgørelsen er udstedt

  Børne- og Undervisningsministeriet har nu udstedt ”Nødsygeprøvebekendtgørelsen”.

  I sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 aflyses sygeprøver, med ganske få undtagelser*, for elever, der på grund af sygdom ikke har deltaget i en prøve i sommerterminen i skoleåret 2019/20.

  Afsluttende standpunktskarakterer, herunder afsluttende standpunktskarakterer, træder i afsluttende fag, hvor sygeprøven er aflyst, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste sygeprøver, og bliver derved ophøjet til prøvekarakterer.

  Der gælder dog den sædvanlige praksis, at hvis en elev er syg ved en prøve, så kan skolen, hvis det er muligt, flytte prøven for den syge elev til et senere tidspunkt inden sommerferien. Det gælder også, at der i forbindelse med sygdom ved prøve skal foreligge dokumentation for elevens sygemelding i form af en lægeerklæring.

  Med Nødsygeprøvebekendtgørelsen vil bl.a. elever i 3.g. og 2.hf, der ikke har mulighed for at aflægge en prøve i sommerterminen 2020 på grund af sygdom, få deres sygeprøve aflyst. Der skelnes ikke mellem, hvorvidt en elev har Covid-19-symptomer eller anden sygdom.

  For elever på de 3-årige gymnasiale uddannelser vil der allerede være en afsluttende standpunktskarakter, der kan træde i stedet for prøvekarakteren. Dog på nær ved SRP/SOP/EOP, hvor der i stedet må gives karakter for det skriftlige produkt.

  For elever på 2-årig hf vil institutionen efter sygemeldingen skulle give en afsluttende standpunktskarakter.

  *Der er enkelte elevgrupper, som fortsat skal til sygeprøve, da det ikke er muligt at give en standpunktskarakter. Det drejer sig blandt andet om selvstuderende; elever, der som følge af merit ikke har fulgt undervisningen og kun skal til prøve; og elever, der som følge af sanktion skal til prøve pga. højt fravær eller bortvisning fra tidligere prøve. Hvis sådanne elever, kursister eller selvstuderende ikke kan aflægge prøven i sommerterminen på grund af sygdom, skal de pågældende aflægge prøven i sygeprøveterminen august/september 2020.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Elever med særlige behov

  14.05.20

  Elever, der ikke er omfattet af genåbningen

  Elever, der ikke er omfattet af genåbningen, 1.g, 2.g og 1.hf, skal fortsat modtage fjernundervisning. Skolerne skal dog fortsat tilbyde visse elever, inden for disse elevgrupper, fysisk tilstedeværelse på skolerne. Det drejer sig om socialt, fagligt og andre udsatte elever. Skolerne er forpligtede til at sikre, at disse elever gives ekstra støtte, når der er behov. Der skal tages konkret stilling til, om disse enkeltelever er bedst tjent med at være fysisk på skolen.

  PPR

  Børne- og Undervisningsministeriets meddeler, at kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) fortsat kan rådgive skoler om at tilrettelægge undervisningen for elever med særlige behov, og arbejdet med udredning af elever i PPR skal fortsætte.

  PPR-medarbejdere, lærere og pædagoger og andre ansatte, der deltager i arbejdet, skal så vidt det er muligt holde den anbefalede afstand til eleverne. Der kan dog være situationer, hvor det kan være nødvendigt, at en ansat som del af en observation af en elev eller gennemførelse af en test som led i udredningen hjælper eller instruerer eleven på en måde, hvor afstandskravet derfor ikke kan overholdes.

  Fysiske møder med eleven og forældrene og med skolens medarbejdere bør så vidt muligt afvikles enten udendørs, over telefon eller virtuelt. Hvis et møde afholdes indendørs, skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedrørende hygiejne, to meters afstand og kontakt overholdes.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  F

  Forsamlingsforbuddet og skolernes aktiviteter

  Forsamlingsforbuddet gælder fortsat på flere end ti personer frem til 8. juni. I den politiske aftale vedr. genåbning står der, at forsamlingsforbuddet herefter kan blive hævet til mellem 30 og 50 personer.

  Skolen skal generelt forholde sig forsamlingsforbuddet og de sundhedsmæssige begrundelser i relation til dette.

  Skolerne har ifm. med genåbningen været undtaget for forsamlingsforbuddet ifm. aktiviteter relateret til undervisningen eller pædagogisk tilrettelagt samvær.

  Børne- og Undervisningsministeriet har d. 29. maj meddelt, at alle nødvendige aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til f.eks. skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer.

  Dette gælder f.eks. lærermøder, fællesmøder, fællessamlinger (f.eks. morgensang), bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, elevråd, forældremøder, skole/hjemsamtaler, optagelsessamtaler samt andre møder mellem skolen og elevens hjem.

  For alle ovenstående aktiviteter gælder, at undtagelsen kun kan anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

  Undtagelsen for forsamlingsforbuddet gælder ikke sociale arrangementer.

  Foreningen forventer fortsat, at Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil tage konkret stilling til mulighederne for fejring af afgangsklassernes afslutning; dimission, fester etc. Når dette er sket, forventer vi en endelig udmelding til skolerne fra Børne- og Undervisningsministeriet.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Fraværende elever

  14.05.20

  Gymnasiale uddannelser

  Det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op til undervisning. 

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser”, om hvorvidt en elev skal blive hjemme. Der gøres opmærksom på, at vejledningerne løbende kan blive opdaterede.

  Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 

  Skolerne registrerer fortsat fravær, både fra undervisning med fremmøde og fjernundervisning.

  Grundskoler

  Eleverne har mødepligt til undervisningen.

  Skolerne bør have et system, der registrerer fravær for elever, der skal være fysisk til stede på skolen og for elever, der modtager fjernundervisning.

  Elever i risikogruppen skal ikke møde i skole. Disse skal tilbydes fjernundervisning.

  Elever med coronasmittede i hjemmet skal ikke møde i skole. Disse skal tilbydes fjernundervisning.

  En fritagelse for mødepligt bør først ske efter en vurdering af forældrenes begrundelse for fritagelse.

  Skolen skal ikke tilbyde fjern- eller supplerende undervisning til elever, hvis forældre ikke kan begrunde udeblivelsen fra skolen.

  Foreningen anbefaler konkret dialog med forældre, der ikke ønsker deres børn og unge i skole, og hvor dette ikke er begrundet i elevens egen sygdom, eller at et medlem i familien er smittet med Coronavirus.

  Der er undervisningspligt i Danmark. Når forældrene indmelder deres barn på en fri og privat skole, overdrager de ansvaret for undervisningen til skolen. Man kan ikke overdrage ansvaret for undervisningen til forældrene i en periode, hvis barnet er indmeldt på skolen. Hvis undervisningsansvaret skal overgå til forældrene, skal barnet udmeldes af den frie og private skole, og kommunen skal orienteres herom, bl.a. fordi det er kommunerne, der fører tilsyn med hjemmeundervisning.

  Skolen bør i første omgang sende en skriftlig besked til forældrene, der indeholder myndighedernes holdning og formål med genåbningen samt en orientering om skolens ansvar for undervisningen, når eleven er indmeldt på skolen, og forældrenes pligt til at sende barnet i skole, fordi der er undervisningspligt.

  Skolen bør, inden der er gået 14 dage, gå i konkret dialog med den pågældende elevs forældre om konsekvenserne af fortsat udeblivelse.

  Forløbet bør dokumenteres skriftligt.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Fripladspakke. Økonomisk kompensation

  29.05.20

  Den 1. april blev der offentliggjort en bred politisk aftale, der bl.a. omfatter en øgning af fripladsmidler for fri- og private grundskoler.

  Den eksisterende fripladspulje til fri- og private grundskoler forhøjes med ekstra 25 mio. kr. Ordningen med de særlige fripladstilskud administreres af Fordelingssekretariatet, hvis bestyrelse har fastlagt de nærmere kriterier på baggrund af de af Børne- og Undervisningsministeriets fastsatte principper.

  Tilskuddet fra merpuljen kan ydes til den enkelte elevs forældre til nedsættelse af skolepenge og til egenbetaling for SFO. Det særlige fripladstilskud fra merpuljen på 25 mio. kr. er gældende for perioden fra d. 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. 

  Tilskud fra merpuljen kan ydes til:

  • elever med forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
  • elever med forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

  Tilskuddet pr. måned til nedsættelse af skolepenge eller af betaling for SFO til den enkelte elevs forældre må ikke overstige den opkrævede forældrebetaling pr. måned. Forældrebetalingen defineres som det faste basisbeløb, der opkræves hos forældrene. Evt. særskilt betaling for materialer, madordning, lejrskole el.lign. kan ikke indgå i den forældrebetaling, der ydes tilskud til.

  Læs mere her:

  Kom godt i gang - vejledning til skolerne vedr. COVID-19 fripladstilskud 

  Administrationsgrundlag for COVID-19 fripladstilskud

  Forælderansøgning, "Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud"

  Mailskabelon til forælders "Bekræftelse for opretholdelse af ansøgning"

  Skoleansøgning, "Skoleansøgning - COVID-19 fripladstilskud"

  Forslag til orientering af skolens forældre

   

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  G

  18.05.20

  Generalforsamling og forældrekredsmøde

  Børne- og Undervisningsministeriet har d. 29. maj 2020 meddelt, at en række yderligere aktiviteter på skolerne undtages for forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette gælder blandt andet generalforsamlinger på fri -og privatskoler. Undtagelsen kan kun anvendes under forudsætning af, at sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger kan følges under generalforsamlingen.

  Børne- og Undervisningsministeriet har ikke på nuværende tidspunkt stillet krav om, hvornår skolerne senest forventes at afholde generalforsamlingen.

  Da det for mange skolers vedkommende er vedtægtsbestemt, at der skal indkaldes et antal uger før generalforsamlingens afholdelse, kan det på visse skoler være svært at nå at afholde generalforsamling inden skolernes sommerferie. Der kan dog, afhængigt af skolens vedtægt, godt udsendes indkaldelse til generalforsamling i juni måned til afholdelse på et tidspunkt i løbet af august.

  I forhold til deadline for afholdelse af generalforsamlingen skal skolerne være opmærksomme på, at

  Børne- og Undervisningsministeriet har sat en frist for forældrekredsens valg af tilsynsførende til d. 30. august. Mange skolers valg af tilsynsførende foregår som en del af skolernes generalforsamlinger.

  Børne- og Undervisningsministeriet har ikke pt. givet retningslinjer for, hvordan skolen skal forholde sig, hvis forældrekredsmødet ifm. valg af tilsynsførende ikke kan afholdes inden d. 30. august 2020 på baggrund af en sundhedsmæssig vurdering. Ligeledes er der ikke pt. givet retningslinjer for, hvordan skolen skal forholde sig, hvis den ikke, på baggrund af de sundhedsmæssige retningslinjer, ser sig i stand til at afholde generalforsamlingen. Foreningen har løftet begge spørgsmål over for Børne- og Undervisningsministeriet.

  Foreningen har tidligere anbefalet at  undlade at afholde generalforsamlinger virtuelt. Dette er fortsat vores anbefaling under de nuværende omstændigheder.

  I relation til eventuelle muligheder for virtuel afholdelse, skal skolerne forholde sig, at valg af tilsynsform og tilsynsførende skal foregå på et fysisk forældrekredsmøde (jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende). Børne- og Undervisningsministeriet har derfor sat en foreløbig frist for afholdelse af valget til d. 30. august 2020 under den forudsætning, at det efter sommerferien igen er muligt at mødes i større forsamlinger.

  Hvis skolen står over for en større krise eller større beslutninger i henhold til vedtægten, som f.eks. en beslutning om lukning af skolen, så kan det vurderes hvorvidt der skal afholdes en generalforsamling virtuelt. Vi opfordrer til, at bestyrelsesformanden og skolens leder søger rådgivning hos foreningen om problemstillingen.

  Det er som nævnt foreningens anbefaling, at virtuelle generalforsamlinger og forældrekredsmøder som udgangspunkt bør undgås. Argumentet er dels praktiske og logiske udfordringer, dels generalforsamlingens og forældrekredsmødets betydning samt den demokratiske proces.

  Der er mange processer under en generalforsamling eller et forældrekredsmøde, hvor det er vigtigt, at man sikrer sig, at alle, der er berettigede til at ytre sig, får reel mulighed for at ytre sig, og at alle de, der er berettigede, kan opstille kandidater og modkandidater osv. Ved et alternativ til den fysiske generalforsamling kan det ikke undgås, at disse processer hæmmes af f.eks. tekniske grunde, eller fordi alle ikke gives eller har de samme muligheder for at deltage i processen.

  På generalforsamlinger deltager ofte forældrekredsen, medarbejdere, eksterne repræsentanter, skolekreds o.lign. Men ikke alle har stemmeret i henhold til vedtægten. Bestyrelsen skal have fuld kontrol over, hvem der stemmer om hvad, og om disse er stemmeberettigede.

  Ligeledes skal man være fuldt forberedt på, at der skal kunne laves afstemninger ved ethvert punkt, som vedtægten angiver, der kan stemmes om. Og at der på selve generalforsamlingen eller forældrekredsmødet kan stilles forslag og modforslag, kandidater og modkandidater, som en afstemning på distancen skal kunne tage højde for.

  Foreningen erfarer i øvrigt, at det kan være forbundet med relativt store økonomiske omkostninger at gennemføre en sikker virtuel afstemning.

   

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  H

  Hjælpepakker til skoler med kostelever (økonomisk kompensation)

  25.05.20

  Den 1. april blev der offentliggjort en bred politisk aftale om en hjælpepakke, der bl.a. omfatter almene og private gymnasier med kostafdeling samt fri- og privatskoler med kostafdeling. 

  Bekendtgørelsen på hvis baggrund skoler med kostelever kan søge tilskud er nu offentliggjort.

  Børne- og Undervisningsministeriet har sendt ansøgningsskema til skolerne. Fristen for ansøgning er d. 3. juni.

  Hjælpepakken indeholder bl.a. reduceret forældre- og deltagerbetaling på fri- og privatskoler med kostafdelinger og private gymnasier med kostafdelinger. Tiltaget omfatter kun elever, hvor deltagerbetalingen betales af eleven selv eller elevens forældre. Tiltaget omfatter ikke elever på kostskoler, hvor kommuner eller andre offentlige myndigheder betaler for elevernes ophold og skolegang.

  Tilskuddet skal muliggøre, at forældre ikke skal betale fuldt ud for logi mv., mens eleverne har været hjemsendte.

  Hjælpepakken indeholder også hjælp til skoler, der oplever elevudmeldinger frem mod sommerferien 2020. Frie og private grundskoler med kostafdeling kan søge puljen (dog undtaget, som nævnt, kostskoler, hvor betalingen for alle skolens kostelever ydes af kommuner). De private gymnasier og studenterkurser med kostafdeling er også omfattet.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Hosteetikette

  14.05.20

  SST-vejledning pr. 10.05.20 om hosteetikette:

  God hosteetikette forebygger både dråbesmitte, og at virus overføres til hænderne, og derefter til overflader og kontaktpunkter, der berøres ofte og af mange forskellige.

  Når der afsættes virus på en overflade kan andre røre stedet, og dermed opsamle smitten og føre sygdommen videre ud i samfundet.

  Anbefalinger

  • Host i papirlommetørklæde, og vask eller afsprit hænder bagefter. Eller host i ærmet.
  • Ved host i hænder, så vask eller afsprit hænder bagefter.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Hvem er omfattet af genåbningens fase 2

  25.05.20

   

  Daginstitutioner:

  Alle børn opskrevet i dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger.

  Grundskole:

  0.-10. klasse, herunder 10. klasse udbudt af erhvervsskoler

  Kostelever på fri- og privatskoler

  Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin

  SFO, fritidshjem og klub for alle klassetrin

  Alle ungdomsskolens aktiviteter for elever i 0.-10. klasse

   

  Ungdoms- og voksenuddannelser:

  Alle elever på ungdomsuddannelserne. Inkl. kostelever. 

  Elever på forberedende grunduddannelse (FGU) samt afløb af KUU, EGU og produktionsskoleuddannelse

  Elever på TAMU*

  Elever på særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

  Praktisk undervisning for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb (GF1, GF2 og GF+), skolepraktik og hovedforløb, herunder certifikatfag og delsvendeprøver.

  Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år sommeren 2020*

  Tekniske eux-elever, der afslutter det/de sidste gymnasiale fag sommeren 2020*

  Hovedforløbselever på deres sidste år af erhvervsuddannelsen, herunder svendeprøver*

  AMU-kurser på transportområdet, rengøringsområdet, afslutning af kontraktuddannelser samt ansatte i forsvaret hvis særlige omstændigheder.

  Certifikatkurser (myndigheds- og branchecertifikater), herunder re-certificering, for ledige og beskæftigede

  Specialundervisning for voksne, hvis denne kræver fysisk fremmøde

  Elever på skolehjem for erhvervsuddannelseselever og AMU-kursister

  Desuden:

  Efterskoleelever og elever på frie fagskoler.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Håndhygiejne

  14.05.20

   

  Fase 2:

  Skolerne bør fastholde regler om hyppig håndhygiejne og regler for håndhygiejne i forbindelse med specielle situationer som f.eks. ved ankomst, skift mellem lokaler, skift mellem aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og naturligvis efter host/nys.

  Sundhedsstyrelsen har lavet en såkaldt ”oversættelse” af de nye generelle sundhedsmæssige anbefalinger målrettet dagtilbud og skoler i form af et notat:

  Notat fra Sundhedsstyrelsen: Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning (pdf)

  Notatet oplister nogle supplerende anbefalinger og eksempler, der tager udgangspunkt i de tidligere SST-vejledninger målrettet henholdsvis dagtilbud samt skoler og SFO. Notatet fortæller bl.a., hvordan man skal forholde sig ved sygdom eller tegn på sygdom. Ligeledes indeholder notatet vejledning vedr. håndhygiejne og rengøring.

  Notatet gennemgår også retningslinjer vedr. fysisk afstand og reduktion af kontakter samt særlige undtagelser. Slutteligt giver dokumentet eksempler på organisering og reduktion af kontakt i daginstitutioner og skoler

  Samlet SST-vejledning pr. 10.05.20 om håndhygiejne:

  Håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte via genstande, hænder og ansigt. Ved håndvask med vand og sæbe løsnes og fjernes snavs og mikroorganismer fra huden, hvilket fremmes af den mekaniske bearbejdning af hænderne samt skylning med vand.

  Sundhedsstyrelsen har udgivet flere film og vejledninger om korrekt håndvask.

  Ved hånddesinfektion påføres et desinfektionsmiddel, som inaktiverer mikroorganismer. Den anbefalede er alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol (hudplejemiddel). Der skal påføres så meget hånddesinfektionsmiddel at huden kan holdes fugtig af midlet i mindst 30 sek.

  Vådservietter kan anvendes hvis der hverken er adgang til vand og sæbe eller håndsprit, f.eks. i forbindelse med transport. Ved brug af vådservietter, skal disse ligeledes være med alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol, og skal sikre at huden kan holdes fugtig af midlet i mindst 30 sek.

  God håndhygiejne forudsætter intakt hud. Det er vigtigt at pleje hænderne med f.eks. fugtighedscreme for at huden holdes intakt, modvirke tørre hænder og udvikling af eksem.

  Små børn skal hjælpes med god håndhygiejne, med opmærksomhed på korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem. Hyppig brug af uparfumeret fed fugtighedscreme (40 - 70 %) anbefales. Hånddesinfektion kan anvendes til børn, men skal opbevares utilgængeligt for børn og anvendes med assistance fra en voksen. De, der ikke selv kan, skal støttes i udførslen af korrekt håndvask eller hånddesinfektion.

  Anbefalinger:

  • Udfør hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer fx ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, butik m.v., mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning eller efter host/nys.
  • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.
  • Der skal være let adgang til hånddesinfektion hvor der færdes mange mennesker og er mange kontaktpunkter, f.eks. i offentlige institutioner, ved indgangspartier, på arbejdspladser, i forretninger, ved serveringssteder, ved idrætsfaciliteter m.v.
  • I lokaler med offentlig adgang skal der være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.
  • Når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, anbefales det, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, f.eks. i offentlige transportmidler eller i forsamlinger

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  I

  Indberetning af det daglige fysiske fremmøde

  20.05.20

  De frie og private grundskoler har siden den 15. april skullet notere fremmødet blandt elever og medarbejdere med henblik på at kunne indberette dette. Data anvendes til sundhedsfaglige analyser.

  Styrelsen for IT og Læring (STIL) har orienteret foreningen om, at Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut fortsat ønsker disse data.

  STIL ændrer indberetningsskemaerne, så de passer til genåbningens fase 2.

  STIL vil orientere skolerne, når indberetningen ikke mere skal ske. STIL takker i øvrigt skolerne for deres velvillighed og er opmærksom på, at der pålægges skolerne en ekstraopgave.

  Bemærk, at pligten til indberetning af dagligt fremmøde kun gælder for grundskolerne, ikke for daginstitutioner og gymnasiale uddannelser.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  J


  K

  Kostelever i 6.- 10. klasse

  20.05.20

  Den 17. maj aften omgjorde Børne- og Undervisningsministeren beslutningen om, at kosteleverne på de frie og private grundskoler (6. til og med 10. klasse) ikke var en del af genåbningens fase 2, sådan at kosteleverne de facto kunne møde fysisk på skolerne fra mandag d. 18. maj. I relation til genåbning af kostskoler og kostafdelinger har Børne- og Undervisningsministeriet bekræftet, at det er retningslinjerne for efterskoler og frie fagskoler, der skal følges. Ministeriet oplyser også, at der kan forventes en opdatering på disse retningslinjer i relation til spisesituationer.

  Foreløbige retningslinjer:

  Retningslinjer for efterskoler og frie fagskoler (pdf)

  Nærmere retningslinjer for efterskoler og frie fagskoler (pdf)


  L

  Løn

  14.05.20

   

  Der er, efter foreningens umiddelbare opfattelse, ikke adgang til løntræk grundet lukning af skolen. Udgangspunktet er, at det er skolens ansvar at sikre den fornødne bemanding til nødpasning, og at øvrige medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

  Lønkompensationsordninger

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Selvejende institutioner, som modtager mere end 50 % af deres indtægter ved statslige tilskud, kan ikke søge om lønkompensation. Dette vil udelukke stort set alle frie og private skoler. Det er i øvrigt et krav, at virksomhederne har udsigt til at skulle varsle afskedigelse af mindst 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte begrundet i den økonomiske situation. Eftersom alle frie og private institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser fortsat modtager tilskud og indkræver egenbetaling (skolepenge etc.), vil det være usandsynligt, at den midlertidige nedlukning stiller skolerne i så vanskelig en økonomisk situation, at der må opsiges så stor en andel af medarbejderstaben.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  M

  Materiale til fjernundervisning

  14.05.20

   

  Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at der igangsættes en række initiativer for at hjælpe og inspirere til bedre fjernundervisning. Børne- og Undervisningsministeriet vil bl.a. lave et tilgængeligt overblik for lærere og skoler over digitale undervisningsforløb samt virtuelle og fysiske undervisningstilbud, f.eks. på naturcentre eller kulturinstitutioner, om aktiviteter opdelt på fag og klassetrin. Ministeriet vil desuden udvikle undervisningsforløb målrettet elever i 6.-10. klasse inden for udvalgte fag og temaer samt undervisningsaktiviteter, der kan styrke elevernes motivation og trivsel.

  Ministeriets initiativer indeholder også faglig og pædagogisk vejledning til lærere om kvalitet i fjernundervisningen (f.eks. gennem korte webinarer, virtuelle sparringsmøder og netværkstilbud), inspiration til lærerne om anvendelse af digitale kommunikationsværktøjer i fjernundervisningen, herunder hvordan disse kan bruges til at understøtte det sociale sammenhold i klassen samt inspiration til organisering og tilrettelæggelse af indhold i undervisning for de fysisk fremmødte elever i store grupper (kan bidrage til at frigøre læreressourcer til fjernundervisningen).

  Allerede nu kan man finde materiale og vejledninger på Danmarks Læringsportal emu.dk til både forældre, lærere og skoleledere om alt fra fagene, udsatte elever til læringsaktiviteter i hjemmet, uddannelsesvejledning m.v. Der er desuden sørget for gratis adgang til en lang række læremidler til fjernundervisning med materialer i alle fagene. Materialet er tilgængeligt på emu.dk

  Gode råd til undervisning hjemmefra i forbindelse med COVID-19

   

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Merudgifter til rengøring m.v. (Økonomisk kompensation)

  12.06.20

   Den 22. april i år blev der indgået en politisk aftale vedr. kompensationer i relation til coronakrisen på en række felter. Her sikrede aftalepartierne, at den tidligere indgåede aftale om ekstra midler til rengøring m.v. i relation til genåbningen også skulle omfatte de private dagtilbud og skoler.

  Udmøntningen af kompensationen for merudgifter for rengøring m.v. ifm. genåbningen er nu godkendt af Finansudvalget, og midlerne er allerede på vej til skolernes konti.

  Foreningen har fået oplyst, at størrelsen på tilskuddet er ca. 300 kr. pr. elev. Der tilgår skolerne et særskilt brev fra ministeriet om udbetalingen og det samlede beløb, som skolen modtager.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  N

  Nødundervisning

  25.05.20

   

  Nødundervisning er betegnelsen for den undervisning, der er foregået i forbindelse med nedlukningen af skolerne på baggrund af coronavirus samt den undervisning, der foregår i forbindelse med genåbningen.

  Bag ved betegnelsen ligger en forventning om, at det ikke vil være muligt at leve op til de almindelige standarder og kvalitetskrav for undervisningen.

  Det forventes dog, at skolerne iværksætter en undervisning for skolens elever, der tilstræber, at eleverne ikke kommer bagud i fagene i en grad, som gør, at det efterfølgende vil være påkrævet at sætte ind med ekstraundervisning for at nå fagenes mål.

  Planlægningen af undervisningen i fagene bør tage udgangspunkt i fagenes indhold og mål. Det er dog muligt, at skolen, bl.a. for at gøre undervisningen sundhedsmæssig forsvarlig, må se bort fra dele af fagenes indhold og aktiviteter.

  Foreningen anbefaler, at skolerne tager stilling til, hvilke ændringer man med fordel kan lave i de enkelte fags indhold, før man tager beslutning om ikke at undervise i et fag overhovedet.

  Omdrejningspunktet i Nødundervisningsbekendtgørelsen er, at man ønsker, at eleverne så vidt muligt sikres ”det fulde faglige udbytte” af skolegangen. Logikken er, at det får man gennem undervisning. Derfor skal der planlægges så meget undervisning som muligt.

  Skolen skal som udgangspunkt give nødundervisning i alle fag og faggrupper som undervisningen af klassetrinnet normalt indeholder:

  ”Planlægningen af nødundervisningen skal tilstræbe, i videst muligt omfang, at nå skolens undervisningsmål inden for de enkelte fagområder”.

  Den frie grundskole skal derfor fortsat tilstræbe at leve op til undervisningsmålene og ”stå mål med kravet”, dvs. at nå de mål, der svarer til målene i alle folkeskolens obligatoriske fag og folkeskolen obligatoriske emner.

  Sidste undervisningsdag for grundskolernes afgangselever

  Grundskoleelevernes afsluttende standpunktskarakterer skal afgives senest d. 15. juni. Det har fået mange skoler til at stille spørgsmål om, hvor længe undervisningen skal fortsætte for afgangsklasserne.

  Foreningen har tidligere, på baggrund af den løbende dialog med Børne- og Undervisningsministeriet samt forståelsen af særreglerne om nødundervisning, markeret, at undervisningen af afgangsklasserne bør foregå længst muligt frem til sommerferien – altså til og med d. 26. juni.

  Såvel foreningen som Børne- og Undervisningsministeriet har på det seneste oplevet flere konkrete spørgsmål i relation til afgangselevernes sidste undervisningsdag. Børne- og Undervisningsministeriet har i den forbindelse valgt at præcisere, at det til trods for den specielle situation vil være en lokal beslutning på de enkelte frie grundskoler, hvornår afgangselevernes undervisning kan ophøre.

  Det er altså op til den enkelte skole at tage beslutningen. Foreningen opfordrer til, at beslutningen bl.a. tages med blik for elevernes samlede faglige udbytte af undervisningen og med blik for at afbøde de afledte virkninger af skolelukningen og nødundervisningen ift. elevernes igangværende skolegang. Datoen for afgivelsen af standpunktskarakteren har naturligvis en motivationsmæssig betydning for eleverne, men principielt ikke for vurderingen af, om skolen i videst muligt omfang har tilstræbt at leve op til undervisningsmålene og ”stå mål med kravet” i de obligatoriske fag og obligatoriske emner. Den enkelte skole bør altså i beslutningen balancere hensynet til elevernes motivation og den praktiske gennemførelse af undervisningen med skolens vurdering af den allerede meddelte undervisnings indhold ift. krav og mål.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  O

  Optagelse på ungdomsuddannelser

  14.05.20

   

  Særbestemmelser giver Børne- og Undervisningsministeriet vidtrækkende beføjelser til at kunne lave alternative betingelser i forhold til optagelse på uddannelser.

  Udskydelse af frist for besked til ansøgere om reservation af plads

  Under normale omstændigheder skal de gymnasiale uddannelser senest d. 1. maj give ansøgere, der ønsker optagelse på den konkrete institution, besked om, at der er reserveret en foreløbig plads sammen med information om betingelsen for optagelsen (optagelsesproces). Børne- og undervisningsministeriet har i dag meddelt, at de i år har besluttet at give en generel dispensation fra denne frist, så den udskydes til fredag den 15. maj. Institutioner, der ikke oplever særlige udfordringer ved at leve op til den normale frist, bør dog gøre det.

  Uddannelsesparathedsvurdering

  De midlertidige foranstaltninger vedr. COVID-19, på skoleområdet har betydning for elevernes uddannelsesparathedsvurdering.

  Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved skoleårets afslutning. Hverken skoler eller kommuner skal i den forbindelse indberette personlige, sociale eller faglige forudsætninger på disse elever til optagelse.dk. Disse elever skal derimod ved påbegyndelsen af 9. klasse i skoleåret 2020/2021, og senest den 30. september 2020, have foretaget en vurdering af, om de har behov for den særlige målrettede skole- og vejledningsindsats, de ville have krav på, hvis de var blevet vurderet ikke-uddannelsesparate ved sommerens UPV. Vurderingen foretages i et samarbejde mellem skole og kommune. Der skal i den forbindelse ikke indberettes noget til optagelse.dk. For skoler, der selv forestår vejledningen, har skolens leder ansvaret for vurderingen.

  Elever i 9. og 10. klasse skal stadig have foretaget deres afsluttende UPV. Skolerne skal senest den 10. juni 2020 ajourføre ændringerne i elevernes personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger i optagelse.dk. Senest den 15. juni 2020 skal de faglige forudsætninger være opdateret i optagelse.dk baseret på afsluttende standpunktskarakterer. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, skal skolen som vanligt angive, om eleven lever op til de faglige forudsætninger.

  Hvis en elev ikke har de fornødne sociale eller personlige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat, skal den kommunale ungeindsats foretage en helhedsvurdering af eleven senest den 17. juni 2020 i optagelse.dk. På skoler, der selv forestår vejledningen, skal helhedsvurderingen foretages samtidigt med indberetningen den 15. juni 2020. Viser helhedsvurderingen, at eleven fortsat ikke er uddannelsesparat, skal skolen straks sende besked herom til den kommunale ungeindsats i elevens hjemkommune, der senest den 17. juni 2020 foretager en revurdering af disse elever.

  Vejledning af ikke-uddannelsesparate elever

  Foreningen har været i kontakt med KL vedr. vejledningsopgaverne, der for de fleste af grundskolerne varetages af eksterne vejledere fra Den kommunale ungeindsats (tidligere UU-centre). Vi har fået oplyst, at der ikke er sket ændringer ift. vejledningen af elever, der i uddannelsesparathedsvurderingen (UPV’en) er erklæret ”ikke uddannelsesparat” eller ikke opfylder karakterkrav til en ønsket ungdomsuddannelse. Foreningen anbefaler skolerne at være opmærksomme på de elever, der ifm. valg af ungdomsuddannelse kan komme i klemme og derfor har brug for vejledning fra ”Den kommunale ungeindsats”. Det er vigtigt, at skolerne tager fat i deres normale vejledere på nuværende tidspunkt.

  Prøvefri skoler

  Elever, der går på prøvefri frie grundskoler skal normalt til en optagelsesprøve for at blive optaget på en gymnasial uddannelse, idet man for at have retskrav på at blive optaget på en dansk gymnasial uddannelse bl.a. skal have gennemført Folkeskolen Afgangsprøve.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i år givet prøvefri skoler mulighed for at kan ”nøjes” med at give afsluttende standpunktskarakterer. Det bliver hermed på baggrund af de afgivne standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen, at det afgøres, om den enkelte elev har retskrav på optagelse i gymnasiet. Elever, der ikke har retskrav på optagelse på baggrund af dette, eller ikke opfylder øvrige retskrav, skal fortsat til optagelsesprøve.

  Hvis skoler vælger ikke af give afsluttende standpunktskarakterer, f.eks. fordi det er i modstrid med deres værdigrundlag, skal eleverne fortsat til en gymnasial optagelsesprøve.

  Der var sat en kort frist for disse skolers tilbagemelding til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Fristen er fastsat til mandag den 28. april kl. 12.00.

  Justering af optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser

  Aflysningen af folkeskolens prøver i 2020 betyder, at de afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer og bliver overført til eksamensbeviset.

  Fristen for afgivelse og indberetning af afsluttende standpunktskarakterer i grundskolen er blevet udskudt til tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020. Dermed udskydes også den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

  De gældende bestemmelser for at opnå retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse bygger bl.a. på de afsluttende standpunktskarakterer og prøvekaraktererne fra de obligatoriske prøver i 9. og 10. klasse. Opnåelse af retskrav på optagelse til de treårige gymnasiale uddannelser vil i 2020 ske gennem standpunktskaraktererne. De gymnasiale institutioner vil som vanligt i Optagelse.dk kunne tilgå både afsluttende standpunktskarakterer og eksamensbevis for oplysninger om, hvorvidt elever, der søger direkte i forlængelse af 9. og 10. klasse har retskrav på optagelse.

  Som følge af situationen er der også sket ændringer i forhold til optagelsesprøverne.

  Prøven den 29. april 2020 blev afholdt som planlagt. Prøven var forbeholdt ansøgere, der på forhånd vidste, at de skulle til optagelsesprøve (primært ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog eller kommer fra prøvefrie skoler).

  Den endelige UPV vil senest foreligge den 17. juni 2020. Derfor aflyses de to optagelsesprøver den 12. juni og 29. juni 2020 (primært ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate og ansøgere, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen) som centralt stillede prøver. Prøverne skal i stedet gennemføres lokalt og fleksibelt i perioden 19.-29. juni 2020. Prøven skal således afvikles på et eller flere tidspunkter valgt af den enkelte gymnasiale institution. Formålet er at give institutionerne den nødvendige fleksibilitet til, at optagelsesprocessen kan gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger. STUK stiller to opgavesæt til rådighed for institutionerne. Institutionens leder træffer afgørelse om optagelse med udgangspunkt i optagelsesprøven og -samtalen efter gældende regler.

  Optagelsesprøven den 4. august 2020 afholdes som planlagt. Det forventes, at forholdene omkring denne prøve ikke er påvirket af den nuværende ekstraordinære COVID-19-situation, hvorfor prøven kan afholdes som planlagt.

  Med disse ændringer har ansøgerne fortsat mulighed for at få to prøveforsøg i år.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt information om justering af optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser i forbindelse med COVID-19:

  Orientering om optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser i forbindelse med COVID-19 (pdf) 

   

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  P


  Q


  R

  Rengøring. Kontaktpunkter

  14.05.20

   

  Fase 2:

  Rengøringsniveauet bør fastholdes, idet risikoen for kontaktsmitte øges betydeligt ved berøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange. Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt, og frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteterne. F.eks. bør der gøres rent, hvis et rum skifter ”brugere”. Det gælder også fælles redskaber og remedier. Man bør helt undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres.

  Sundhedsstyrelsen har lavet en såkaldt ”oversættelse” af de nye generelle sundhedsmæssige anbefalinger målrettet dagtilbud og skoler i form af et notat:

  Notat fra Sundhedsstyrelsen: Oversættelse til dagtilbud og skoler af generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning (pdf)

  Notatet oplister nogle supplerende anbefalinger og eksempler, der tager udgangspunkt i de tidligere SST-vejledninger målrettet henholdsvis dagtilbud samt skoler og SFO. Notatet fortæller bl.a., hvordan man skal forholde sig ved sygdom eller tegn på sygdom. Ligeledes indeholder notatet vejledning vedr. håndhygiejne og rengøring.

  Notatet gennemgår også retningslinjer vedr. fysisk afstand og reduktion af kontakter samt særlige undtagelser. Slutteligt giver dokumentet eksempler på organisering og reduktion af kontakt i daginstitutioner og skoler

  Samlet SST-vejledning pr. 10.05.20 rengøring og kontaktpunkter:

  Risikoen for kontaktsmitte øges betydeligt ved berøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange, som f.eks. håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, terminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

  Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt.

  Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for kontaktsmitte.

  Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip.

  Frekvens af rengøring bør tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer, som f.eks. i dagtilbud, skoler, butikker, serveringssteder, offentlig transport, fitnesscentre, liberale erhverv m.v.

  Intet tyder på fødevarebåren COVID-19 smitte. Generelt henvises til at følge Fødevarestyrelsens hygiejnevejledning (Vejledning nr. 9613 af 5. juli 2019).

  Ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

  Tøj kan blive forurenet ved færden i det offentlige rum, men smitterisiko via tekstiler betragtes generelt som begrænset. Generelt følges vaskeanvisning på tøjet, men i husstande med påvist COVID-19 bør håndklæder, sengetøj og undertøj vaskes ved minimum 60 grader.

  Anbefalinger

  • Identifikation og evt. markering af fælles kontaktpunkter, fx dørhåndtag og trykknapper.
  • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange besøgende.
  • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.
  • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige kunder, brugere, m.v., eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
  • Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks. tablets.
  • Fjern ikke-nødvendige kontaktpunkter som fx trykknapbaserede tilfredshedsmålere, vareadskillere ved betalingskasser mv.
  • Skift til kontaktløs betjening, f.eks. sensorstyret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning, kontaktløs betaling m.v.
  • Tilbyd engangshandsker ved selvbetjeningsvarer m.v.
  • Undgå håndtryk, eller brug handske

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Retninglinjer for skolestart 2020

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for, hvordan henholdsvis daginstitutioner, SFO, grundskoler og ungdomsuddannelser samt skoler og institutioner med kosttilbud, kan åbne efter sommerferien.

  Læs retningslinjerne her:

  Retningslinjer for dagtilbud (pdf)

  Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser (pdf)

  Retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler (pdf)

   

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Risikogrupper og sygdom

  14.05.20

   

  Kilde: sst.dk

  Information til dig, der er testet positiv for ny coronavirus – og til dig, der skal testes

  Sundhedsstyrelsen har i en ny pjece samlet den information, man skal bruge, hvis man bliver testet positiv for ny coronavirus. Samtidig udgives en pjece med information om, hvad man skal gøre, hvis man har symptomer på COVID-19 og skal testes. 14 MAJ 2020

  Smitteopsporing hos nære kontakter

  For at undgå mulig smittespredning skal personer, der har været i nær kontakt med én, som er testet positiv for ny coronavirus, isolere sig i eget hjem og selv blive testet. Rammerne for dette beskrives i Sundhedsstyrelsens nye retningslinje for smitteopsporing hos nære kontakter. 14 MAJ 2020

  Hvem er i særlig risiko ved sygdom med COVID-19?

  Sundhedsstyrelsen præciserer nu, hvilke personer der på grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Sideløbende kommer Sundhedsstyrelsen også med særlige anbefalinger til personer i øget risiko. 4 MAJ 2020

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  S

  SST-vejledning og materialer

  14.05.20

   

  10. maj trådte der nye sundhedsmæssige anbefalinger i kraft. Det har stor betydning for dagligdagen i børnehaver, vuggestuer og landets klasse- og undervisningslokaler.

  Sundhedsmæssige anbefalinger pr. 11.05.20

  Materialer skoler og fritidsordninger

  Materialer daginstitutioner

  Materialer ungdomsuddannelser

  Historisk:

  Sundhedsstyrelsen har tidligere offentliggjort vejledninger i relation til  genåbning af henholdsvis daginstitutioner og skoler og fritidsordninger samt ungdomsuddannelser. Disse er helt essentielle og afgørende for den planlægning, der skal ske lokalt, idet disse indeholder skærpede regler for rengøring, hygiejne og adfærd.

  Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af ungdoms- og voksenuddannelser (version 5.0, 20. april)

  Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger (version 5.0, 20. april)

  Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud (version 5.0, 20. april)

   

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Sygedagpengerefusion ved Covid-19

  29.05.20

   

  Som følge af covid-19 er der foretaget midlertidige lovændringer vedrørende arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion. Lovændringerne har virkning for fravær med første fraværsdag d. 27. februar eller senere. Lovændringerne ophører 1. januar 2021.

  Arbejdsgiveren modtager med lovændringerne ret til refusion for de medarbejder, som er uarbejdsdygtige grundet covid-19.

  Lovændringen giver skolerne mulighed for at søge sygedagpengerefusion i de tilfælde, hvor medarbejderens fravær skyldes smitte med covid-19 eller karantæne som følge af covid-19. Skolen har heraf ret til refusion, da medarbejderen efter de almindelige sygedagpengeregler betragtes som uarbejdsdygtig. Det forudsættes dog, at medarbejderen ikke arbejder hjemmefra.

  Læs vejledning om indberetning ift. udvidet ret til refusion her 

  D. 20. maj blev arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion ved covid-19 yderligere udvidet til også at gælde medarbejdere i risikogruppen, samt medarbejdere som er pårørende til personer i risikogruppen. Forudsætningen for tilkendelsen af sygedagpenge ved risiko for alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 er, at medarbejdere ikke arbejdsmæssigt kan omplaceres, så retningslinjerne for personer  i risikogruppen opfyldes.

  Læs om Personer i øget risiko

  Det vil derfor være nødvendigt for tilkendelse af sygedagpenge, og heraf arbejdsgiversret til refusion, at arbejdsgiver indgiver en erklæring, hvori det fremgår, at arbejdspladsen ikke kan indrettes eller arbejdet udføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiveren skal yderligere erklære, at medarbejderen fritages helt for sine arbejdsforpligtigelser.

  Medarbejderen er i denne forbindelse forpligtiget til at give lægelig dokumentation for, at være i risikogruppen.

  Læs Lov om ændring af lov om sygedagpenge

  For rådgivning om medarbejdere, der er sygemeldt eller er i risikogruppe kan sekretariatets rådgivere kontaktes.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Særbestemmelser

  14.05.20

   

  Der vedtages i øjeblikket en række særbestemmelser på Børne- og Undervisningsministeriets område, der giver hjemmel til de initiativer, der er taget for at mindske Coronasmitten og mulighed for at håndtere de affødte konsekvenser, som disse initiativer nødvendigvis må have. På grund af den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke høring over de love og bekendtgørelser, som udstedes. Men Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør løbende både udkast til og endelige love og bekendtgørelser.

  Undervisningsministeriet har i øvrigt oprettet en Q&A på de ofte stillede spørgsmål om coronavirus. Find den her

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  T

  Tilskud

  14.05.20

   

  Særbestemmelser bekræfter, at de normale tilskud til frie og private institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser fastholdes, trods nedlukningsperioden. Ligeledes åbner bestemmelserne for, at der senere kan gennemføres tiltag, der medfører øget tilskud til skoler, hvis der har været særlige omkostninger med nødundervisning mv.

  Ministeriet kan sanktionere ift. de frie og private skoler, som ikke agerer i overensstemmelse med nye bestemmelser om nødundervisning mv. – med andre ord kan de tilbageholde tilskud.

  En normal forudsætning for tilskud i den frie og private skolesektor er, at der er en egenfinansiering.

  Ved opståede spørgsmål bør medlemsskolerne søge rådgivning hos foreningen i forhold, der vedrører Tilskud, egenbetaling og skolepenge.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  Tilsynserklæringen

  14.05.20

   

  Indberetningen af regnskabstal vedrørende 2019 er udskudt med 14 dage og er nu fastsat til d. 14. maj 2020. Den tilsynsførendes indsendelse af tilsynserklæringen til Tilsynsportalen er afhængig af, at den tilsynsførende kan trække oplysninger om skolernes modtagelse af donationer fra Regnskabsportalen.

  Grundet den ekstraordinære situation har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet at fravige bekendtgørelsens § 22, stk. 2, i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., og ændre indsendelsesperioden for indeværende skoleår, så tilsynserklæringen i stedet skal indsendes i perioden 15. maj til 30. juni 2020.

  Vinduet for de tilsynsførendes indsendelse af tilsynserklæringerne er dermed blevet smallere end normalt. 

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  U


  V

  Valg af tilsynsform og tilsynsførende

  14.05.20

   

  Mange frie og private grundskoler knytter forældrekredsens valg af tilsynsform og tilsynsførende sammen med skolens generalforsamling.

  Forældrekredsen kan uafhængigt af generalforsamlingen holde et møde med det formål at vælge tilsynsform eller tilsynsførende. Det er naturligvis ikke tilrådeligt at lave et forældrekredsmøde med den nuværende smitterisiko, og det er muligt, at situationen omkring Coronavirus trækker ud, så det heller ikke er muligt at afholde et forældrekredsmøde indenfor nærmeste fremtid. Valg af tilsynsform og tilsynsførende vil under ingen omstændigheder kunne foregå ved andet end et fysisk møde.

  En skole må højst være uden en tilsynsførende i 3 måneder. Grundet den ekstraordinære situation suspenderes bestemmelsen i § 1, stk. 3, 1. pkt. i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., midlertidigt. Der åbnes dermed op for, at frie og private grundskoler kan stå uden tilsynsførende i mere end tre måneder.

  På skoler, der pt. står uden tilsynsførende, eller hvor den tilsynsførendes valgperiode udløber ved udgangen af dette skoleår, kan forældrekredsen udskyde valget af tilsynsførende til den 30. august 2020.

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å


  X


  Y


  Z


  Ø


  Å


   

  Orienteringsmails udsendt fra foreningen til medlemsskolerne

  Foreningen udsender løbende orienteringsmails til medlemsskolerne med nyt i relation til corona-situationen. Find tidligere udsendte orienteringsmails her: 

  (Kronologisk rækkefølge efter dato)


  Mail udsendt til medlemsskoler d. 4. marts 2020, kl. 12.00: Mail 040320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Generelle råd;
  • Hvis personer på skolen er syge;
  • Hvis personer på skolen har rejst i særlige risikoområder;
  • Arrangementer og rejseaktivitet;
  • Medarbejdere i hjemmekarantæne;
  • Elever i hjemmekarantæne

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 11. marts 2020, kl. 17.20: Mail 110320 1

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Overvej tæthed og hygiejneforhold;
  • Hvis personer har været i direkte kontakt med smittede;
  • Udenlandsrejser og studieture;
  • Drøft hvad der skal ske, hvis skolen må lukke ned;
  • Hvor kan I spørge?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 11. marts 2020, kl. 22.00: Mail 110320 2

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Institutioner, skoler og uddannelser nedlukkes fra i morgen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 12. marts 2020, kl. 10.00: Mail 120320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • De frie og private institutioner, skoler og uddannelser i relation til nedlukning

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 13. marts 2020, kl. 17.00: Mail 130320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Anerkendelse af medlemsskolernes håndtering af situationen;
  • Kontakt til sekretariatet

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 16. marts 2020, kl. 15.00: Mail 160320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Nedlukning;
  • Undtagelser for nedlukning;
  • Tilskud;
  • Nødundervisning;
  • Nødpasning;
  • Prøver, eksamen, projekter, optagelseskrav etc.;
  • Studieretningsprojekt;
  • Regeringens udkast til bekendtgørelser

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 17. marts 2020, kl. 15.45: Mail 170320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Generalforsamlingen ved skolen;
  • Godkendelse af regnskabstal;
  • Valg af tilsynsform og tilsynsførende samt indsendelse af tilsynserklæringen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 19. marts 2020, kl. 16.00: Mail 190320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Bestemmelse om tremåneders-frist suspenderes midlertidigt;
  • Indsendelse af tilsynserklæring;
  • En hilsen fra Ministeren;
  • Følg med på hjemmesiden

   Mail udsendt til medlemsskoler d. 23. marts 2020, kl. 16.00: Mail 230320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Udveksling af medarbejdere fra institution til institution
  • Ændringer i lærerarbejdstid er IKKE mulig for lukkeperioden fra den 16. - 30. marts
  • Skolepenge og egenbetaling
  • Husk at varsle ferie rettidigt
  • Tag konkret stilling de udsatte elever og elever med særlige behov

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 24. marts 2020, kl. 16.00 Mail 240320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Skolernes opkrævning af forældre- og egenbetaling;
  • Debatindlæg af Karsten Suhr;
  • Hvordan orienterer skolen sig løbende?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 26. marts 2020, kl. 15.30 Mail 260320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Lodtrækning om emner til prøverne;
  • Forældrebetaling for vuggestue, børnehave og SFO og vippeordninger;
  • Aflysning af informationsmøder;
  • Kontakt til foreningens sekretariat og medarbejdere

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 27. marts 2020, kl. 15.00 Mail 270320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19;
  • Nyt om lodtrækning om emner til prøverne;
  • Brev fra minister og formænd
  • Nødpasning i de tre dage op til påske

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 30. marts 2020, kl. 15.30 Mail 300320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Afvikling af frihed i forbindelse med covid-19

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 1. april 2020, kl. 13.45 Mail 010420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Mulig åbning af skoler efter påske
  • Hjælpepakke og fripladspakke
  • Afvikling af frihed i forbindelse med covid-19
  • De øvrige overenskomster
  • Løbende orientering på foreningens hjemmeside

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 3. april 2020, kl. 13.00 Mail 030420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Mens vi alle venter på Mette …
  • Hjælpepakke og fripladspakke
  • PDF med spørgsmål fra spørgeskema
  • Nyt fra formanden
  • Foreningens sekretariatet i påskeugen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 6. april 2020, kl. 20.45 Mail 060420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Gradvis genåbning af skoler

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. april 2020, kl. 10.45 Mail 070420 1

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Hvem er omfattet af genåbningen?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. april 2020, kl. 16.15 Mail 070420 2

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Foreløbige retningslinjer for genåbning
  • Retningslinjer daginstitutioner og pasningsordninger
  • Retningslinjer for grundskolerne
  • Retningslinjer for gymnasiale uddannelser

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. april 2020, kl. 19.30 Mail 070420 3

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Vejledning for genåbning af daginstitutioner samt skoler og fritidsordninger

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 8. april 2020, kl. 18.00  Mail 080420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Foreningens vejledning og svar på konkrete spørgsmål

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 9. april 2020, kl. 9.30 Mail 090420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Aftale om eksamener for 3.g og 2.hf

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 14. april 2020, kl. 15.00 Mail 140420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Børn og elever med coronasmittede i hjemmet
  • Hvem har behov for at være på skolen?
  • Få mere at vide om eksamener på gymnasiale uddannelser
  • Økonomisk kompensation
  • Hvornår genåbner skolen?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 16. april 2020, kl. 14.30 Mail 160420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Indberetning af det daglige fysiske fremmøde
  • Hvornår genåbner medlemsskolerne?
  • Tilrettelæggelse af undervisningen i afgangsklasserne
  • Brug den løbende orientering på hjemmesiden

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 17. april 2020, kl. 14.30  Mail 170420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Myndighederne forventer, at skolerne er genåbnede
  • Indberetning af fremmøde
  • Ændringer i SST-vejledninger pr. 16.04.20
  • Hvor mange må man være samlet, når man går uden for skolens matrikel?
  • Hvem må være på skolen?
  • Kontakt til foreningens rådgivere

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 22. april 2020, kl. 14.45 Mail 220420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Opdaterede SST-vejledninger
  • Økonomisk kompensation
  • Indberetning af fysisk fremmøde
  • Udskydelse af frist for besked til ansøgere om reservation af plads
  • Aflyste prøver og afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer
  • Genåbning gælder også særlige elevgrupper udover dem, der er en del af genåbningen
  • #Coronavenner
  • UNICEF Danmark - undersøgelse 5. - 10. klassetrin
  • Caseopgaverne fra DM i Fagene er frit tilgængelige

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 23. april 2020, kl. 14.30 Mail 230420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Politisk aftale om kompensation
  • COVID-19 kan være en arbejdsskade
  • Elever, der ikke er en del af genåbningen
  • Vejledning af ikke-uddannelsesparate elever

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 24. april 2020, kl. 14.00 Mail 240420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Hjælpepakke og fripladspakke
  • Prøvefri skoler
  • Afgivelse af standpunktskarakterer og ophøjelse til prøvekarakterer
  • Politisk aftale om kompensation
  • Brev med gode råd om håndvask og håndpleje
  • Forældre og indkøring af elever
  • PPR

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 27. april 2020, kl. 14.00 Mail 270420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Afgivelse af afsluttende standpunktskarakter og ophøjelse til prøvekarakter
  • Uddannelsesparathedsvurdering
  • Vigtig information om internationale skolers mulighed for at afgive standpunktskarakterer
  • Børne- og Undervisningsministeriet sender nyhedsmail

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 28. april 2020, kl. 13.15 Mail 280420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Tidsplan gymnasiale uddannelser
  • Nødprøvebekendtgørelsen skaber forvirring
  • Elever, der ikke må møde fysisk på skolen
  • Afgangselevernes sidste skoledag

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 30. april 2020, kl. 14.30 Mail 300420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Justering af optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser
  • Børne- og Undervisningsministeriet sender breve direkte til gymnasieelever
  • Tidsplan for indberetning af karakterer og informationer om UPV. Grundskoler
  • SST-inspirationskatalog til leg og aktiviteter i dagtilbud under coronaepidemien
  • Nye initiativer til forbedret fjernundervisning på vej

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 4. maj 2020, kl. 13.30 Mail 040520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Hvem er i øget risiko for COVID-19?
  • Sygedagpengerefusion ved COVID-19
  • Frie og private skoler har fortsat friere rammer
  • Økonomisk kompensation: ”Praktiske detaljer udestår”
  • Elevens mulighed for at klage
  • Leg, undervisning og aktiviteter på statens naturområder

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. maj 2020, kl. 20.00 Mail 070520

  • COVID-19;
  • Genåbningens fase 2

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 8. maj 2020, kl. 11.30 Mail 080520 

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Genåbningens fase 2

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 11. maj 2020, kl. 9.00 Mail 110520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Nye generelle sundhedsmæssige retningslinjer

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 12. maj 2020, kl. 13.45 Mail 120520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • retningslinjer for fase 2
  • Initiativer ift. elever, der ikke er en del af genåbningens fase 2
  • Hjælpepakke til skoler med kostafdeling
  • Reminder regnskabstal

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 13. maj 2020, kl. 18.45 Mail 130520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for fase 2
  • Fortolkning af de sundhedsmæssige retningslinjer
  • Hvem må komme fysisk på skolen, og hvilke aktiviteter kan foregå?
  • Eksamenstræning. Grundskoler
  • Justering af breve til elever i 3.g samt tidsplan for offentliggørelse af karakterer

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 18. maj 2020, kl. 12.45 Mail 180520

  Omhandler

  • COVID-19;
  • Kosteleverne bliver alligevel en del af genåbningen
  • Foreningen ønsker, at alle gymnasiale elever får lov at vende tilbage
  • ”Oversættelse” af SST-retningslinjer til dagtilbud og skoler
  • Hvor langt rækker skolernes undtagelse for forsamlingsforbuddet?
  • Generalforsamling og forældrekredsmøde
  • Konkret udmøntning af ”hjælpepakker” lader vente på sig
  • Regelgrundlaget for genåbningens fase 2 offentliggjort

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 20. maj 2020, kl. 12.30 Mail 200520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Mulighed for yderligere genåbning
  • Retningslinjer for kostskoler og kostafdelinger
  • Indberetning af det daglige fysiske fremmøde fortsætter
  • Nødsygeprøvebekendtgørelsen er udstedt

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 21. maj 2020, kl. 7.00 Mail 210520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Yderligere genåbning

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 25. maj 2020, kl. 14.15 Mail 250520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Udvidelse af fase 2 i genåbningen (de resterende elever på ungdomsuddannelserne)
  • Arrangementer for afgangsklasser på grundskoler og gymnasier
  • Sidste undervisningsdag for grundskolernes afgangselever
  • Generalforsamlinger
  • Hjælpepakken til skoler med kostelever

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 29. maj 2020, kl. 16.15 Mail 290520

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Generalforsamlinger på frie og private skoler tillades
  • Der åbnes for flere aktiviteter på skolerne
  • Vejledning om klager over afsluttende standpunktskarakterer
  • Økonomisk kompensation
  • Sygedagpengerefusion ved Covid-19

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 4. juni 2020, kl. 8.15 Mail 040620

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Mulighed for arrangementer for afgangsklasser
  • Generalforsamlinger og forældrekredsmøder på frie og private skoler

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 8. juni 2020, kl. 7.30 Mail 080620_1

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Retningslinjer for fejring af afgangsklasser

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 8. juni 2020, kl. 13.30 Mail 080620_2

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Retningslinjer for fejring af afgangsklasser og andre arrangementer
  • Undervisningsministeriets rejsevejledninger
  • Hvad med næste skoleår?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 12. juni 2020, kl. 12.00 Mail 120620

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Ekstra midler til merudgifter i relation til genåbningen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 19. juni 2020, kl. 19.20 Mail 190620

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Retningslinjer efter sommerferien

  Gå tilbage til emneoversigt fra A - Å

   
  Kontoret på Ny Kongensgade er delvist genåbnet. Medarbejderne står til rådighed for medlemsskolerne.
  Kontakt medarbejderne via foreningens hovednummer 33307930 dagligt inden for kontorets normale åbningstid.
  Medarbejderne kan ligeledes kontaktes via mail eller alternativt på deres mobiltelefoner. Find kontaktoplysninger HER

  Arkiv