Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Selvevalueringsmodellen

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende, eller om skolen skal føre tilsyn ved selvevaluering. Hvis forældrekredsen foretrækker selvevaluering, kan Danmarks Private Skolers godkendte model vælges.

  Der er mange måder at gribe evalueringen an på. Skolerne har alle forskellige evalueringskulturer. Men selvevalueringen åbner op for, at skolen, i egen interesse, kan få et systematiseret overblik over undervisningens kerneområder og kvalitet.

  Resultatet af selvevalueringen af kerneområderne, den efterfølgende målsætning og handleplanen for at nå denne målsætning skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Denne offentliggørelse skaber en høj grad af gennemsigtighed og synliggørelse af skolens arbejde med kerneydelsen over for forældrekreds, myndigheder og det øvrige samfund.

  Læs om de enkelte kerneområder i selvevalueringsmodellen

  Hele selvevalueringsmodellen som pdf.

  Få mere viden om selvevaluering og selvevalueringsmodellen:

  Selvevaluering som tilsynsform

  Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende, eller om skolen skal føre tilsyn ved selvevaluering. Hvis forældrekredsen foretrækker selvevaluering, kan Danmarks Private Skolers godkendte model vælges. 

  Lov om frie grundskoler: Kapitel 3, Tilsyn

  Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

  Rambølls evaluering af tilsynsordningen 

  Model godkendt af Undervisningsministeriet

  Danmarks Private Skolers selvevalueringsmodel er godkendt af Undervisningsministeriet.

  Ministeriet fastsætter regler om selvevaluering, herunder om kriterierne for godkendelse af evalueringsmodeller. Ministeriet godkender efter indstilling fra de frie grundskolers skoleforeninger modeller for, hvordan frie grundskoler kan foretage selvevalueringer.

  En skole, der har gennemført selvevaluering efter Danmarks Private Skolers godkendte model, anses for samtidig at have opfyldt evalueringsforpligtelsen i Lov om frie grundskolers § 1 b, stk. 3.

  Hele selvevalueringsmodellen som pdf.

  Evalueringsprocessen

  Skolen skal i løbet af en treårsperiode igennem alle kerneområder i selvevalueringen.

  Selvevalueringen af de enkelte områder består af en række faser.

  Fase 0. Formulering og planlægning af evalueringsprocessen.

  Fase 1. Obligatorisk. Undersøgelse og status.

  Fase 2. Obligatorisk. Evalueringen. Vurdering.

  Fase 3. Obligatorisk. Resultat. Tolkning af resultater.

  Fase 4. Obligatorisk. Målsætning.

  Fase 5. Obligatorisk. Handleplan. Udvikling af praksis.

  Fase 6. Obligatorisk. Kommunikation – dokumentation. 

  Fase 7. Evaluering af proces og fastholdelsesplan frem mod næste evaluering.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvevalueringsprocessen er en cirkluær proces og ikke en liniær proces med en begyndelse og en afslutning. Skolerne vil løbende kvalitetssikre og kvalitetsudvikle de enkelte kerneområder via de i modellen formulerede handleplaner, og skolerne vil minimum vende tilbage til kerneområdet og arbejde videre med det, når en ny tre-årig cyklus begynder.

  Selvevalueringens obligatoriske faser

  Fase 1. Obligatorisk. Undersøgelse og status.

  På baggrund af en række fastlagte spørgsmål tilknyttet selvevalueringsmodellen - og skolens eventuelle egne tilføjelser, skal skolens praksis og status på kerneområdet her og nu undersøges. Dataindsamlingen kan ske i form af struktureret dialog, observation/iagttagelse, spørgeskema og andre beskrivelser.

  Fase 2- 5. Obligatorisk. Evaluering - Målsætning - Handleplan.

  På baggrund af skolens undersøgelse af status og besvarelse af spørgsmål skal skolen evaluere kerneområdet: Hvad er vi tilfredse med? Hvad gør vi godt?  Hvad er vi knapt så tilfredse med? Lever vi op til det, vi siger, vi gør?

  Selvevalueringen sker  i refleksionen over resultater af evaluering af kerneområdet: Hvad har skolen lært ved at undersøge sin praksis og status? Hvad har skolen lært af evalueringen? Er det forbundet med skolens syn på kvalitet?

  På baggrund af evalueringen skal skolen sætte sig mål for kerneområdet. Hvor vil skolen gerne bringes hen? På baggrund af evalueringen har skolen måske lært, at der er noget, den gør godt og gerne vil værne om? Den har måske også lært, at der er noget, den finder nødvendigt at forbedre.

  Udvikling af praksis. For at nå målene omkring kerneområdet vil der eventuelt være ting, skolen finder det vigtigt at sætte særligt fokus på. Det kan også være nødvendigt med konkrete tiltag. Hvordan når skolen sine mål for området? Hvilke handlinger skal foretages for at nå målene? Hvem skal gøre noget? Hvornår skal der ske noget? Hvornår forventes målet at være nået? Skolen er forpligtet på en handleplan.

  Fase 6. Kommunikation - Dokumentation

  Resultatet af selvevalueringen af kerneområder, den efterfølgende målsætning og handleplanen for at nå denne målsætning skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Denne offentliggørelse skaber en høj grad af gennemsigtighed og synliggørelse af skolens arbejde med kerneydelsen over for forældrekreds, myndigheder og det øvrige samfund.

  Selvevaluering som udviklingsredskab

  Selvevalueringsmodellen er et udviklingsredskab. At vælge selvevaluering er et signal om, at man er i en proces. Det er et signal om, at man gør sit bedste, og man tager sit ansvar.

  Der er ikke noget facit. I selvevalueringen ligger retten til, inden for nogle rammer, at evaluere skolen ud fra netop den skoles virkelighed - dens værdigrundlag, undervisning og dens praksis.

  Man skal vælge selvevaluering som tilsynsform  for sidegevinstens skyld: En bedre skole, der er god for dem, hvis skole det er.

  Selvevalueringen kan være en mulighed for at skabe et overblik, systematisk kvalitetssikring og samtidig en mulighed for fordybelse i skolens kerneydelse. 

  Hvad gør skolen, hvis den vælger selvevaluering? Hvem skal underrettes og hvordan?

  Skolen bør kontakte sin skoleforening for information og rådgivning i forbindelse med overvejelserne omkring tilsynsform og eventuelle valg af selvevaluering.

  Det er ikke nødvendigt for skoler, hvis forældrekreds ønsker at vælge selvevaluering som tilsynsform, at ændre skolens vedtægt på forhånd, hvis vedtægten angiver, at skolens tilsynsform er certificeret tilsynsførende. De to tilsynsformer er ligestillede. Skolen kan ved førstkommende lejlighed ændre dens vedtægt, således at det er formuleret, at  tilsynet sker i henhold til Lov om frie grundskoler.

  Skolen skal underrette Undervisningsministeriet om, at forældrekredsen har truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen føres af skolen ved selvevaluering.

  Skolen skal underrette Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, hvilken godkendt model for selvevaluering skolen anvender. Underretningen til Styrelsen skal ske senest 14 dage efter, beslutningen er truffet. Underretningen kan ske via tilsynsportalen.

  Skolen skal offentliggøre, på sin hjemmeside, at tilsynet føres af skolen ved selvevaluering. Offentliggørelsen skal ske senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet. Indtil den første offentliggørelse af skolens selvevaluering foreligger på hjemmesiden, skal den seneste tilsynserklæring fortsat være offentliggjort på skolens hjemmeside.

  Offentliggørelse af selvevalueringen på skolens hjemmeside

  Skolen skal til enhver tid kunne godtgøre, at den inden for de seneste tre år har gennemført selvevaluering efter den godkendte model, skolen har valgt at anvende. Skolen skal løbende offentliggøre resultatet af evalueringen og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå, på skolens hjemmeside.

  Det skal være let for myndigheder og forældrekredsen at finde skolens selvevaluering på hjemmesiden.
  Det anbefales, at skolen på forsiden har en tydelig fane med overskriften ”Selvevaluering”.

  Hvordan skolens selvevalueringsside ellers opbygges er en smagssag. Få vejledning og forslag til opbygning på skolens hjemmeside hos skoleforeningen.

  Rambølls evaluering af tilsynsordningen

  I 2015 gennemførte Rambøll for Undervisningsministeriet en evaluering af tilsynsordninger på de frie grundskoler, nærmere bestemt effekten af lovændringen af tilsynet på de frie grundskoler, der trådte i kraft i 2010, omfattende indførelse af certificering af tilsynsførende samt mulighed for at  gennemføre selvevaluering.

  Hele rapporten kan læses her

  Her følger Rambølls overordnede konklusioner:

  "Lovændringen fra 2010 ændrede ikke ved det grundlæggende princip ved tilsynet af de frie grundskoler; det er forældrekredsen, der fortsat har ansvaret for det primære tilsyn med skolens virksomhed. Formålet med lovændringen var dels at styrke det eksterne tilsyn via krav om certificering af den eller de tilsynsførende, dels at give skolerne (herunder forældrekredsen) mulighed for at vælge selvevaluering. Skolerne har således haft mulighed for at fravælge det eksterne, uvildige tilsyn til fordel for en intern proces i form af selvevaluering. Valg af selvevaluering indebærer større dokumentationskrav for skolen, men det har været væsentligt, at dokumentationskravene ikke måtte beslaglægge uforholdsmæssigt store ressourcer.

  Evalueringens overordnede konklusion er, at lovændringen har styrket tilsynet på de frie grundskoler. Denne konklusion gælder særligt for de skoler, der har arbejdet med selvevaluering i de senere år, hvorimod ændringen har været mindre udtalt for de skoler, der har valgt at gennemføre tilsynet ved hjælp af en ekstern, certificeret tilsynsførende. En yderligere dimension af denne konklusion er, at selvevaluering synes at skabe bedre grundlag for kvalitetssikring af skolens undervisning, hvorimod brug af ekstern tilsynsførende i højere grad har ført til en professionalisering af selve tilsynets gennemførelse. Rambølls konklusion er således, at den implementerede praksis i store træk lever op til de intentioner, der lå til grund for at ændre lovgivningen."

  Skoleforeningens kommentarer:

  Foreningen Danmarks Private Skoler har på baggrund af Rambølls rapport arbejdet med både den skriftlige vejledning og den verbale rådgivning af de skoler, der ønsker eller har valgt selvevaluering. Foreningen understøtter desuden et netværk af skoler, der har valgt selvevaluering som tilsynsform.

  Foreningen har ikke valgt at udarbejde en ny model til godkendelse på baggrund af Rambøll-rapporten, men har udarbejdet et omfattende vejledningsmateriale, der skal hjælpe skolerne til gode processer omkring selvevalueringen og til at sikre, at de obligatoriske krav til selvevalueringen står tydeligt for skolerne. Dette således at lovens krav opfyldes, men også således, at skolerne ikke laver et mere omfattende dokumentationsarbejde end nødvendigt.

  I vejledningen omkring selvevalueringsmodellen er derfor nu fokuseret på faserne i selvevalueringen – henholdsvis de anbefalede processer og de obligatoriske.

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734