Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Relaterede artikler:

Samarbejde i organisationen

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Er der på en skole mindst 25 beskæftigede, skal der oprettes et samarbejdsudvalg. Er der mindre end 25 beskæftigede, skal skolen stadig sørge for, at der samarbejdes efter principperne i Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. Er der under 25 ansatte, skal der altså udarbejdes en form for samarbejdsstruktur på arbejdspladsen.

  Reglerne er gældende for ansatte under statslig overenskomst. På de frie grundskoler vil det gælde lærere, ledere og børhaveklasseledere. Det bør tilsigtes at øvrige ansatte også har adgang til deltagelse i samarbejdet.

  Formål

  Formålet med samarbejdsudvalget er at få et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på arbejdspladsen. Medarbejderne skal involveres i arbejdet med skolens mål og strategi. Der skal skabes et dialogforum, hvor beslutninger og ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere. Det er altså en mulighed for at oprette et forum, hvor ledelse og medarbejdere kan sparre med hinanden.

  Udvidet samarbejde

  Det er muligt, ved lokal aftale, at slå samarbejdsudvalget sammen med arbejdsmiljøudvalget. Sådan en konstruktion vil betyde, at udvalget skal leve op til reglerne for samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget. Medlemmer skal også tilbydes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I den forbindelse bør det overvejes, hvorvidt arbejdet reelt kan varetages af et enkelt udvalg. Der bør blandt andet ses på skolens størrelse, udvalgets og personalets sammensætning, mængden af arbejdsopgaver i de respektive udvalg, og tiden de har til opgaverne.

  Oprettelse af samarbejdsudvalg og udvælgelse af deltagere

  Samarbejdsudvalgets antal fastsættes ved aftale mellem ledelsen og den/de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter. Hvis der er flere forhandlingsberettigede personaleorganisationer, fastsættes fordelingen imellem organisationerne ved aftale mellem disse. Medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

  Der er desuden mulighed for at oprette underudvalg eller et kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter samt en repræsentant fra hver af de personalegrupper, som ikke har en repræsentant i udvalget.

  Samarbejdsudvalgsmedlemmerne skal senest 6 måneder efter deres udpegning have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Medlemmerne af samarbejdsudvalget har desuden samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter på området. Suppleanter har samme beskyttelse som suppleanter til tillidsrepræsentanternes suppleanter.

  Repræsentanter for ledelsen

  Skolelederen er formand for samarbejdsudvalget og udpeger de øvrige ledelsesrepræsentanter og suppleanter.

  Repræsentanter for medarbejderne

  Medarbejdernes repræsentanter udpeges af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Udvælgelsen sker først blandt tillidsrepræsentanter. Er der brug for flere repræsentanter, vælges disse blandt øvrige medarbejdere. Der udvælges desuden suppleanter. Blandt medarbejderrepræsentanterne udvælges en næstformand.

  Tilrettelæggelse af møder og dagsorden

  Formand og næstformand udarbejder i fællesskab en dagsorden. Samarbejdsudvalget udarbejder referat og fastsætter selv forretningsorden. Møderne skal så vidt muligt afholdes i arbejdstiden. Er det udenfor et medlems normale arbejdstid ydes kompensation for mødetid samt rejsetid efter aftalen om tillidsrepræsentanter i staten.

  Er der behov for behandling af specielle spørgsmål i samarbejdsudvalget, eller et eventuelt underudvalg, kan der tilkaldes sagkyndige fra skolen. Det er også muligt, at tilkalde særligt sagkyndige udefra såfremt der er enighed om det.

  Informationspligt

  Ledelse og medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden om arbejdspladsens forhold. Informationen skal så vidt muligt gives både skriftligt og mundtligt. Oplysninger skal gives tids nok til, at det er muligt at gennemføre en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget.

  Ledelsens informationspligt

  Ledelsen skal informere om:

  Arbejdspladsens seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation

  Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng

  Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold

  Udbud og udlicitering

  Medarbejdernes informationspligt

  Medarbejderrepræsentanterne skal give samarbejdsudvalget informationer om synspunkter og forhold hos medarbejderne, som har betydning for samarbejdet.

  Samarbejdsudvalgets informationspligt

  Samarbejdsudvalget skal sikre, at samtlige medarbejdere holdes orienteret om samarbejdsudvalgets arbejde.

  Samarbejdsudvalgets drøftelser

  Hvis ledelses- og medarbejderrepræsentanterne ønsker det, skal samarbejdsudvalget drøfte de forhold, der er omfattet af informationspligten.

  Samarbejdsudvalgets opgaver

  Samarbejdsudvalget har to typer opgaver. De almindelige opgaver vælges af samarbejdsudvalget selv. Den anden del betegnessærlige opgaver og er faste opgaver for samarbejdsudvalget.

  Særlige opgaver

  Samarbejdsudvalget skal drøfte skolens mål og strategi. Medarbejderne skal her inddrages i, hvilke overvejelser der gøres for, at skolen arbejder kvalitetsbevist, effektivt og målrettet. Her indgår eksempelvis hvorvidt skolens mål/strategi hænger sammen med personalepolitikken.

  Der skal desuden diskuteres kompetenceudvikling, forskelsbehandling, ligebehandling, medarbejdertilfredshed, arbejdsrelateret stress, mobning, chikane og vold på arbejdspladsen.

  Almindelige opgaver

  Her har samarbejdsudvalget mere frie hænder. De almindelige opgaver består af emner, der er særligt relevante på den pågældende skole. Det er altså op til samarbejdsudvalget at lave den vurdering. Det kan eksempelvis handle om arbejds- og personaleforhold eller trivsel på arbejdspladsen.

  Uoverensstemmelser

  Er der uoverensstemmelser i samarbejdsudvalget, som ikke kan løses, forelægges spørgsmålet til afgørelse i Samarbejdsnævnet. Opnås der heller ikke her enighed kan spørgsmålet forelægges en voldgiftsret.

  For yderligere information, se Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

  Cirkurlæret findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsen hjemmeside

   

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)