Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

 

Lovens krav til Slutmål

Det fremgår af friskolelovens § 1a, at ” Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.”

Med den frie grundskoles egne slutmål menes de kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag eller fagområder, som undervisningen skal lede frem mod.

Slutmålene er skolens undervisningsmæssige pejlemærker. Uanset hvordan skolen tilrettelægger sin undervisning, skal den formulere, hvilke kundskaber og færdigheder skolens undervisning leder eleverne frem mod inden for det enkelte fag/fagområde eller emne.

At en friskoles beskrivelser af slutmål står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, indebærer, at slutmålene, hvad angår det indholdsmæssige, skal kunne sammenlignes med og indeholde kvalitet på samme niveau, men ikke behøver at være identisk med folkeskolens.

 

Antallet af slutmål

Der er ikke fastsat krav om, at skolen skal udarbejde særskilte slutmål for hvert enkelt fag eller emne, der er obligatorisk i folkeskolen. Skolen skal som minimum udarbejde særskilte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, det vil sige de humanistiske fag, naturfagene og de praktisk musiske fag.

Skolen kan også vælge at fastsætte slutmål for de enkelte fag, som den underviser i, eller for flere fag under ét, hvis skolen har tilrettelagt undervisningen tværfagligt .

Skolerne kan f.eks. i det tilfælde, hvor den vælger at beskrive slutmål for de tre hovedområder, lade slutmålene indgå på en måde, som understøtter skolens undervisningsformer, hvor eksempelvis emnearbejde, tværfaglighed og projektorienteret undervisning er bærende elementer.

Undervisningen i et fag eller emne kan bidrage med meget eller blot en lille del af et slutmål for et af de tre fagområder.

Skolen skal beskrive, hvordan undervisningen i faget/fagområdet eller emnet bidrager til, at skolens undervisning samlet set står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Valgfag . Skolen skal sikre, at alle elever gennem dens undervisning får mulighed for at nå slutmålet. Hvis et valgfag vurderes at bidrage til, at undervisningen samlet set står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, men kun tilbydes som et valgfag (fag som ikke er obligatorisk for alle elever), skal skolen i sine beskrivelser tilkendegive, hvordan det sikres, at alle elever møder den faglighed, som valgfaget bidrager med.

 

Slutmålets udformning

Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvordan den fastsætter sine slutmål. Slutmålene kan udformes, så de stemmer overens med skolens overbevisning, og de skal udformes, så det er muligt at vurdere, om en fri grundskoles egne slutmål står mål med folkeskolens slutmål.

Det betyder ikke, at skolens slutmål skal være identiske med folkeskolens slutmål. Men at slutmålene skal beskrives på en måde, så det med sikkerhed kan fastslås, at slutmålene for en fri grundskole samlet set indeholder beskrivelser af kundskabs- og færdighedsområder for hvert enkelt fag, som står mål med folkeskolens centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Det væsentlige er, at målene udfærdiges på en måde, som tydeliggør, at en elev, som går på en fri grundskole, samlet set har samme mulighed for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, som hvis eleven havde gået i en folkeskole.Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

3330 7932
2276 6734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer