Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

 

Lovens krav til Delmål

Det fremgår af friskolelovens § 1 a, stk. 3, at

”Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål).”

Der skal udarbejdes delmål for: dansk, engelsk, matematik, geografi, biologi og fysik/kemi.

Et delmål kan overordnet sammenlignes med folkeskolens trinmål. Et delmål er et beskrevet mål for elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder undervejs i skoleforløbet, som vil bidrage til, at eleven når de opstillede slutmål for faget eller fagområdet.

En fri grundskole sætter delmål for fag og fagområder på alders- og klassetrin, der er relevante i forhold til skolens praksis. Der vil derfor ikke altid kunne foretages en direkte sammenligning mellem den fri grundskoles delmål og folkeskolens trinmål, f.eks. når en fri grundskoles progression i undervisningen afviger fra folkeskolens. Således kan et fags delmål for eksempel være forskudt i forhold til folkeskolens trinmål for faget, hvis faget påbegyndes på et andet tidspunkt i skoleforløbet eller læses med en anden undervisningsmæssig progression.

Delmål skal beskrives på en sådan måde og med et sådant indhold, at det kan afgøres om skolens undervisning vil føre frem til slutmål, der står mål med folkeskolens. Det indebærer, at et delmål som minimum beskriver, hvornår delmålet skal være opfyldt, og hvilke kundskaber og færdigheder eleven skal have tilegnet sig i det pågældende fag eller fagområde.

At delmål skal stå mål med folkeskolens trinmål betyder at delmålene skal dokumentere, at skolen med sin undervisning både agter at lede og vil kunne lede frem mod de af skolen fastsatte slutmål. Det betyder derimod ikke, at der indholdmæssigt skal kunne foretages en direkte sammenligning mellem delmål og trinmål, f.eks. på bestemte klassetrin. Den frie grundskoles fag/emner kan f.eks. være placeret på andre alders- og klassetrin end i folkeskolen.Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

3330 7932
2276 6734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer