Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Undervisningsplaner

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 •  

  Lovens krav til Undervisningsplaner

  Det fremgår af friskolelovens § 1 a, stk. 2, at

  ” Skolen udarbejder undervisningsplaner for de fagområder og emner, der er nævnt i stk. 1. Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling”.

  En fri grundskole skal som minimum udarbejde tre undervisningsplaner, nemlig én for hvert af fagområderne humanistiske fag, naturfag og praktisk musiske fag. Skolerne kan også vælge at udarbejde en undervisningsplan for hvert af folkeskolens fag og fagområder, og skolerne kan vælge forskellige kombinationer heraf.

   

  Undervisningsplanens indhold

  Undervisningsplanerne skal som minimum angive på hvilket klasse- eller alderstrin, der arbejdes med de forskellige fag, fagområder og emner.

  Undervisningsplanerne skal indeholde en angivelse af udviklingen hen imod skolens slutmål, bl.a. gennem beskrivelser af delmål.

  Undervisningsplanerne beskriver den helhed, som undervisningen frem mod slutmålene indgår i, og de beskriver, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver eleven mulighed for alsidig personlig udvikling.

  Skolerne vil fortsat inden for rammerne af kravet om, at undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, have frihed til at beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, samt hvilke undervisningsmetoder og undervisningsmidler, der skal anvendes.

  Den enkelte frie grundskole bestemmer ligeledes selv inden for samme rammer, på hvilket klassetrin eller alderstrin den vil placere fagene/fagområderne i skoleforløbet. Dog skal fagene dansk, regning/matematik og engelsk tilbydes så tidligt i skoleforløbet, at barnet kan bygge videre herpå i den fortsatte kundskabsindlæring inden for et normalt skoleforløb på ni år. Eksempelvis vil det være tvivlsomt, om skolens undervisningsplan kan lede frem mod de af skolen fastsatte slutmål, hvis undervisningen i faget er planlagt over væsentligt færre klassetrin end den tilsvarende undervisning i folkeskolen.

  Udarbejdelsen af undervisningsplanerne kan tage udgangspunkt i den undervisningspraksis, der er på skolen. De allerede eksisterende undervisningsplaner for hele skoleforløbet, lærernes årsplaner for de forskellige fag/fagområder kan indgå i skolens undervisningsplaner.

  Uanset om skolen evt. vælger at lade lærernes årsplaner eller dele heraf indgå i sine undervisningsplaner, skal den sikre sig, at planerne har et indhold og beskriver en progression, der samlet set leder frem mod de slutmål, skolen har udarbejdet.

  Det skal endvidere indgå i overvejelserne, om undervisningsplanerne er så konkrete og har en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at vurdere, om skolen med sin undervisning både agter at lede og vil kunne lede frem mod de af skolen fastsatte slutmål.

  Det skal være muligt for skolen på baggrund af undervisningsplanerne (og delmålene) at foretage en løbende vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen og af skolens samlede undervisning og for på denne baggrund at udarbejde en plan for opfølgning af evalueringen.

  Som led i udarbejdelsen af undervisningsplanen skal skolen beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for elevens alsidige personlige udvikling, herunder den åndelige, intellektuelle, musiske, fysiske og sociale.  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer