Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Sygeundervisning på frie grundskoler

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Fravær grundet sygdom

  Er en elev fraværende grundet sygdom, og skønnes det at fraværet bliver længevarende, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene med henblik på vurdering af behovet for sygeundervisning. Henvendelsen skal ske snarest muligt og senest 15 skoledage efter elevens sidste deltagelse i undervisningen. Ved tvivlsspørgsmål kan skolelederen forlange en lægeerklæring eller en udtalelse fra den kommunale sundhedstjeneste.

  Fravær grundet kronisk sygdom

  Der skal rettes henvendelse med henblik på vurdering af behovet for sygeundervisning såfremt eleven, grundet kronisk sygdom, har flere kortvarige fraværsperiode. Her skal henvendelsen ske, når eleven har haft 15 skoledages fravær. Ved tvivlsspørgsmål kan skolelederen forlange en lægeerklæring eller en udtalelse fra den kommunale sundhedstjeneste.

  Syg i hjemmet

  Er eleven syg i hjemmet skal skolens leder, i samråd med forældrene og eleven, sørge for, at den nødvendige undervisning planlægges og iværksættes. Undervisningen skal så vidt muligt foretages af elevens egne lærere. Det skal tilstræbes, at undervisningen sker i overensstemmelse med skolens læse- og undervisningsplaner. Antages det, at eleven ikke bliver i stand til at deltage i almindelig skolegang, kan der tilrettelægges en individuel plan. Undervisningen skal til enhver tid tilpasses elevens alder, helbredstilstand og forudsætninger.

  Ved undervisning i hjemmet afholdes udgiften af skolen.

  Syg på sygehus, hospital o.l.

  Opholder eleven sig på sygehus, hospital eller lignende, skal skolens leder indhente oplysninger om, hvorvidt eleven modtager undervisning. Er dette ikke tilfældet, skal skolens leder underrette kommunalbestyrelsen i kommunen, hvor eleven opholder sig. Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune har ansvaret for sygeundervisningen. Undervisningen kan tilrettelægges som enkeltmandsundervisning eller holdundervisning og udføres så vidt muligt af lærere eller personale med praktisk erfaring fra undervisning. Udskrives eleven til fortsat pleje på en anden institution, skal den, som hidtil har forestået sygeundervisningen, underrette den relevante myndighed eller institution med henblik på umiddelbar fortsættelse af undervisningen.

  Tilskud til sygeundervisning i hjemmet

  Ved sygeundervisning i hjemmet kan frie grundskoler søge om tilskud hos Fordelingssekretariatet. Der kan søges tilskud til dækning af lønudgifter for op til 9 timers undervisning pr. uge og til eventuelle kørselsudgifter. En undervisningstime defineres her som 60 min.

  Det er en betingelse for tilskuddet, at sygeundervisningen medfører ekstra lønudgifter for skolen.

  Ansøgningsmateriale 

  Nærmere om ansøgning og tidsfrister for tilskudsansøgninger

  Kontakt Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier for yderligere information om sygeundervisning.

   
   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Fuldmægtig

  33307934
  20854697