Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen. Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse.

Der er to centrale krav, tilsynet vurderer:   

Det statslige tilsyn med frie grundskoler

Styrelsen har ansvar for at føre et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie skoler. Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

I tilrettelæggelsen af det statslige tilsyn er der tre tilsynsspor:


Risikobaseret tilsyn
I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen hvert andet år de frie grundskolers faglige resultater både på landsplan og på institutionsniveau. Screeningerne bygger på følgende indikatorer:   

  • Resultater fra folkeskolens 9.-klasseprøver
  • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse
  • Socioøkonomisk reference for folkeskolens 9.-klasseprøver (viser hvordan en enkelt skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold).

Herefter undersøges de skoler, der har præsteret lavest i screeningerne, og styrelsen udvælger på denne baggrund et antal skoler til tilsyn.

Styrelsen orienterer de frie grundskolers foreninger om, hvilke skoler styrelsen har udvalgt til tilsyn, og skoleforeningerne orienteres også, når tilsynet afsluttes.

Tematisk tilsyn
Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Tematiske tilsyn kan også udspringe af konkrete tilsynssager, hvor styrelsen vurderer, at en samlet indsats vil kunne have en positiv effekt for hele sektoren.

Ved et tematisk tilsyn kan der ved stikprøve eksempelvis føres tilsyn ud fra følgende temaer:   

  • Skoler uden prøver
  • Skoler med selvevaluering
  • Skolers anvendelse af tilskud til specialundervisning
  • Tilsyn med skolernes hjemmeside

Enkeltsagstilsyn
Enkeltsagstilsyn kan indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager. Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn med en enkelt fri grundskole, sker det dog typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre, certificerede tilsynsførende eller andre, der har en generel bekymring for skolen.


Mulighed for skærpet tilsyn

I tilsynet med de frie grundskoler er der ifølge Friskoleloven mulighed for at føre et skærpet tilsyn med den enkelte skole.

Styrelsen kan sætte et skærpet tilsyn i gang med en fri grundskole, hvis skolen ikke lever op til de gældende krav.

Formålet med at iværksætte et skærpet tilsyn er at afdække alvorlige bekymringer i forhold til om en skole i sin undervisning efter en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og om skolen i sit formål og hele sit virke lever op til frihed-og-folkestyrekravet. Endvidere skal det afdækkes, om skolen besidder viden og ressourcer, som sandsynliggør, at skolen vil kunne rette op på de forhold, som det skærpede tilsyn måtte afdække.

Styrelsen iværksætter ikke et skærpet tilsyn uden en konkret og tungtvejende årsag.

Forløbet i et skærpet tilsyn

Styrelsen orienterer skolens leder og bestyrelse om iværksættelse af det skærpede tilsyn og om årsagerne hertil. Der orienteres også om tilsynets mulige konsekvenser for skolen.  Endvidere orienteres skolens lokale tilsynsførende om det skærpede tilsyn og om, at styrelsen overtager tilsynet med skolen.

Et skærpet tilsyn medfører, at der indsættes en observatør i skolens bestyrelse og eventuelt på generalforsamlingen. Endvidere vil styrelsens tilsynsførende afholde møder med skolens ledelse, skolens bestyrelse, skolens lærere og skolens lokale tilsynsførende. Hvis styrelsens tilsynsførende finder det nødvendigt, kan de vælge at have samtaler med nogle af skolens elever, medmindre den enkelte elevs forældre har modsat sig dette.

Observationer af undervisning foregår ligesom ved et almindeligt tilsyn, blot vil omfanget være større. Styrelsen vil i løbet af et skærpet tilsyn vedrørende frihed og folkestyre-kravet mindst komme på to uanmeldte tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport

På baggrund af et skærpet tilsyn udarbejder styrelsen en rapport, som indeholder en vurdering af kvaliteten af skolens undervisning. Styrelsen træffer på baggrund af vurderingerne i rapporten afgørelse på ministerens vegne.

Sanktioner

Styrelsens kan på baggrund af et skærpet tilsyn give skolen påbud om - og en frist til - at rette op på tilsynsrapportens kritikpunkter.

Finder styrelsen på baggrund af det skærpede tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skole opfylder kravene i lov om friskoler og private grundskoler, kan der træffes afgørelse om, at skolen ikke længere er omfattet af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven.

Sidstnævnte betyder, at skolen kan miste sit tilskud og retten til at være en fri grundskole.

Bekendtgørelse om styrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole (retsinformation.dk).

 Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


 Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

33307932
22766734

Se mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om Almindeligt og skærpet tilsyn